Gweithio ag Oedolion sy’n Agored i Niwed – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio unigolion sydd yn gweithio neu’n gobeithio gweithio gydag oedolion sy’n agored i niwed.

Partneriaeth: Prifysgol De Cymru

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais yn unigol, sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch gradd C
  neu brof l MM mewn Diploma Lefel 3 BTEC a thri TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

  Mae gwiriad DBS uwch yn angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon, a chodir tâl ychwanegol ar y myfyriwr am hynny.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn gwella cy eoedd gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, yn arbennig o ran gweithio gydag asiantaethau gwirfoddol sy’n delio ag oedolion sy’n agored i niwed ac fel gweithwyr cynghori yn y Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

  Gall myfyrwyr symud ymlaen i ddilyn Diploma Addysg Uwch mewn Iechyd Cymdeithasol neu Flwyddyn 2 BSc (Anrh) mewn Astudiaethau Gofal.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gwaith prosiect, gweithdai a sesiynau tiwtorial.

  Costau Cwrs Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau yn cynnwys:

  • Cyd-destun ac Adnabod Cam-drin Oedolion sy'n Agored i Niwed
  • Deddfwriaeth a Pholisi mewn perthynas â Gweithio ag Oedolion sy'n Agored i Niwed
  • Eiriolaeth a Chynrychiolaeth
  • Gweithio ag Oedolion sy'n Agored i Niwed - Modiwl Ymarfer
  • Urddas ym maes Gofal
  • Ymarfer Myfyriol wrth Weithio ag Oedolion sy'n Agored i Niwed
 • Asesiad

  Fel arfer bydd raid i chi gwblhau portffolios, cy wyniadau, astudiaethau achos a thasgau ysgrifenedig wrth i chi symud ymlaen drwy’r rhaglen.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn - Amser-Llawn

Cod UCAS

L590

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£9000 y Flwyddyn