Tystysgrif Lefel 2 IQ mewn Gosod Ysgeintellau Tân (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif IQ Lefel 2 rhan-amser hon mewn Gosod Systemau Chwistrellau Tân (QCF) yn gymhwyster a anelir at unigolion a gyflogir yn y Diwydiant Chwistrellau Tân. Mae’r cymhwyster yn ymdrin ag Iechyd a Diogelwch, gwybodaeth am y Diwydiant Chwistrellau Tân, adeiladu perthnasoedd a chyfathrebu, deall sut i reoli eich adnoddau eich hun, cynnal cydymffurfiad ac ymdrin â diffyg cydymffurfio, y gosodiad a gweithdrefnau trosglwyddo terfynol. Bwriedir y cymhwyster hwn ar gyfer pobl sydd wedi’u cyflogi yn y sector diogelu tân mecanyddol sy’n gosod chwistrellau tân fel y gallant ddatblygu’r wybodaeth a chymwyseddau y mae eu hangen i fodloni safonau’r diwydiant ar gyfer y rôl gosod. Dylai fframwaith y cymhwyster ddarparu digon o hyblygrwydd ar gyfer yr amrywiadau mewn swyddi a lleoliadau gwahanol.

Croesewir swmp gofrestriadau gan gwmnïau.

Cyflwynir y cwrs hwn gan ddefnyddio dull cymysg o sesiynau bloc byrion dros 2 ddiwrnod ac asesiadau ar y safle. Mae sesiynau tiwtorial ar gael dros Skype a’r ffôn ac mae’r holl ddeunyddiau dysgu ar gael ar ein rhith amgylchedd dysgu.

  • Gofynion Mynediad

    Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ond mae angen tystiolaeth o'r safle, felly mae gweithio yn y Diwydiant yn fanteisiol. Mae'n rhaid i chi fedru gweithio ar uchder.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Cyflogaeth o fewn y Diwydiant Chwistrellau Tân.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 Fl

Ffioedd

£1,200

Dyddiau/Amseroedd

Dydd: Wedi’i drefnu fel y bo’n briodol ar ôl y cyfweliad.