Tystysgrif Lefel 3mewn Hyfforddiant Personol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif IQ Actif Lefel 3 mewn Hyfforddi Personol yn ddelfrydol os ydych am ddilyn gyrfa yn y sector iechyd a ffitrwydd a dod o hyd i gyflogaeth fel hyfforddwr personol. Bydd yn darparu cyfuniad o wybodaeth a sgiliau i bennu, cynllunio a chyflwyno rhaglenni ymarfer corff a sesiynau hyfforddi personol diogel ac effeithiol ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid. Trwy gyflawni’r cymhwyster hwn fe gewch eich cydnabod fel hyfforddwr personol cymwysedig. Hefyd, bydd gennych fynediad i’r Gofrestr Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol (REP) ar Lefel 3.

Nod y cymhwyster yw adeiladu ar eich gwybodaeth a sgiliau presennol mewn hyfforddiant campfa a datblygu’r sgiliau hyn ymhellach i ddilyn gyrfa mewn hyfforddi personol.

Bydd y cymhwyster yn darparu gwybodaeth a sgiliau:

Anatomeg a ffisioleg, cinesioleg weithredol a chysyniadau/cydrannau ffitrwydd
Cywain a dadansoddi gwybodaeth am gleient yn llwyddiannus gan ddefnyddio’r technegau mwyaf cydnabyddedig
Asesu statws iechyd a ffitrwydd presennol y cleient
Cynllunio a chynnal sesiynau gweithgarwch corfforol, o fewn amrywiaeth o amgylcheddau gan ddefnyddio adnoddau niferus
Perfformio ymgynghoriad effeithiol â chleientiaid a darparu strategaethau newid ymddygiad yn llwyddiannus
Cyfathrebu’n effeithiol ac adeiladu perthnasoedd llwyddiannus gyda’ch cleientiaid a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill
Paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y sector iechyd a ffitrwydd
Rheoli, gwerthuso a gwella’ch perfformiad eich hun
Cynnig cyngor ar faeth ar gyfer gweithgarwch corfforol yn seiliedig ar anghenion y cleient

  • Gofynion Mynediad

    Mae'n rhaid eich bod yn 16 oed neu'n hyn a bod gennych gymhwyster Lefel 2 mewn Hyfforddiant Ffitrwydd (Campfa). Mae elfen o gyfathrebu (trafod, cyflwyno, darllen ac ysgrifennu) ynghlwm wrth y cwrs a dylai fod gennych sgiliau sylfaenol mewn cyfathrebu ar Lefel 2. Mae'r cymhwyster yn gofyn am ymdrech gorfforol ac mae eich cyfranogiad yn hanfodol, felly mae'n bwysig eich bod yn ffit yn gorfforol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cymhwyster wedi ei ddylunio ar gyfer Hyfforddwyr Campfa sydd am weithio a/neu ddod o hyd i gyflogaeth yn y sector iechyd a ffitrwydd fel hyfforddwr personol ac Unigolion sydd eisoes yn gweithio yn y sector iechyd a ffitrwydd y maent am wella'u cyfleoedd wrth symud ymlaen yn eu gyrfaoedd

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Academi Chwaraeon Llandarcy

Hyd y cwrs

28W

Ffioedd

19/20 fees: £1,049

Polisi Ffioedd