Cymorth i Fyfyrwyr

Mae pob myfyriwr a myfyrwraig yng Ngrŵp Colegau NPTC yn bwysig i ni ac rydym yn mynd yr ail filltir i sicrhau bod yr amser yr ydych yn ei dreulio yn y Coleg yn gynhyrchiol ac yn bleserus.

 

Mae’r Gwasanaethau Myfyrwyr yn darparu’r gwasanaethau cymorth niferus sy’n tanategu eich siwrne ddysgu o’r pwynt cyswllt cyntaf – y dderbynfa neu’r ffôn, y prosesau ymgeisio a derbyn, cofrestru a sefydlu, cyllid myfyrwyr – Cronfa Ariannol wrth Gefn, Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a chyllid myfyrwyr Cymru i fyfyrwyr AU, yn ogystal â chymorth megis arweiniad, gyrfaoedd, cwnsela, diogelu a mentora ac UCAS.

Derbyn Myfyrwyr

Mae recriwtio a dethol myfyrwyr yn dasg hollbwysig a gefnogir gan Gydgysylltydd Derbyn a Swyddog Derbyn. Mae’r tîm yn sicrhau bod hawlogaeth myfyrwyr yr un fath ar draws y grŵp a bod un pwynt mynediad i’r Coleg yng Nghastell-nedd Port Talbot a Phowys.

Ar gyfer unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynghylch eich cais cysylltwch â:

Swyddfa Dderbyn Campysau Castell-nedd Port Talbot
01639 648 033 e-bost: admissions@nptcgroup.ac.uk

Campysau Powys
0845 4086 205 e-bost: admissions@nptcgroup.ac.uk

Pontio a Chadw – mae chwe swydd Cydgysylltydd Pontio a Chadw wedi’u gwasgaru ar draws y coleg. Maent hwy’n darparu gwasanaeth sy’n cefnogi proses bontio gadarnhaol ar gyfer ymgeiswyr i’r coleg ac ar gyfer myfyrwyr presennol rhwng rhaglenni a lefelau a’u camau ymlaen y tu hwnt i Grŵp NPTC. Mae’r tîm hefyd yn rhoi cymorth i ddysgwyr sy’n wynebu risg tra’u bod ar y rhaglen. Mae’r Cydgysylltwyr yn tynnu ar berthnasoedd ag asiantaethau partner i gefnogi’r rhai sy’n wynebu’r risg mwyaf, ac mae perthynas weithio glos yn cael ei sefydlu hefyd ag ysgolion academaidd y Coleg a’r Anogwyr Cymorth Astudio.

Eu neges e-bost generig yw – transitionandretention@nptcgroup.ac.uk

Yn gweithio yn y gwasanaeth cymorth mae tîm o Gynorthwywyr Gwasanaethau Myfyrwyr a Busnes sy’n dwyn ynghyd yr agweddau allweddol ar swyddogaethau’r gwasanaethau myfyrwyr. Mae’r tîm wedi’u gwasgaru ar draws y campysau sy’n golygu bod myfyrwyr yn cael gofal yn y rhan fwyaf o bwyntiau mynediad i’r coleg. Mae’r swyddi wedi’u bwriadu i wasanaethu siwrne ddysgu’r myfyriwr neu’r fyfyrwraig.

Gwasanaeth Cwnsela – mae pedwar Cwnselydd ar gael i roi cymorth i fyfyrwyr ar draws pob campws. Ceir mynediad at y gwasanaeth trwy broses atgyfeirio; gall myfyrwyr atgyfeirio’u hunain neu gael eu hatgyfeirio gan eu tiwtoriaid. Darperir gwasanaeth cwnsela ar ffurf model chwe sesiwn ac mae’r tîm yn cysylltu’n agos â phartneriaid allanol arbenigol.