Diweddariad Coronafirws

Mae’r Coleg yn monitro lledaeniad Coronafirws (COVID-19) yn agos, sy’n cynnwys symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys twymyn, peswch neu anhawster anadlu. Mae lles ein myfyrwyr a’n staff o’r pwys mwyaf.

Ddydd Llun 23 Mawrth 2020 gwelsom anerchiad cyhoeddus digynsail i’n gwlad ynghylch COVID-19. Amlinellodd y datganiad y camau diweddaraf a gymerwyd i frwydro yn erbyn y clefyd a’r hyn y gall pob un ohonom ei wneud i helpu.

Mae’r mesurau newydd yn cynnwys:

  • Gwaherddir pob crynhoad o fwy na dau o bobl yn gyhoeddus – sy’n golygu gwaharddiad ar bob digwyddiad cymdeithasol, gan gynnwys priodasau a bedyddiadau.
  • Gorchmynnir i ddegau o filoedd o siopau nad ydynt yn hanfodol gau.
  • Bydd ardaloedd chwarae ac ymarfer corff cymunedol y tu mewn i barciau hefyd yn cael eu cau, ond nid y parciau eu hunain.
  • Rhaid i fannau addoli fel eglwysi a mosgiau gau hefyd, ac eithrio i gynnal angladdau.
  • Mae teithio ar ffyrdd, trenau a bysiau hefyd wedi’i wahardd oni bai ei bod yn hanfodol cyrraedd y gwaith.

Dim ond am bedwar rheswm y caniateir i bawb ym Mhrydain adael cartref o hyn ymlaen:

  • Teithio i’r gwaith.
  • Siopa am angenrheidiau sylfaenol, ond mor anaml â phosib.
  • Cymryd un math o ymarfer corff y dydd, ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o’ch cartref, fel cerdded, rhedeg neu feicio.
  • Mynd i apwyntiad meddygol neu ddarparu gofal i berson bregus.

Mae’r Coleg yn gwneud nifer o newidiadau, fel a ganlyn:

Bydd holl adeiladau’r coleg (ac eithrio Meithrinfa Ddydd Lilliput) yn cau erbyn 4pm ddydd Mawrth 24 Mawrth.

Bydd gwasanaethau myfyrwyr yn cau’r dderbynfa yfory ac yn trosglwyddo’r systemau ffôn yn allanol. Mae’r rhain eisoes wedi’u profi ac ni fydd unrhyw un sy’n ffonio’r Coleg yn gweld unrhyw wahaniaeth mawr.

Bydd gweithio o bell a dysgu ar-lein yn parhau ac mae’r adborth am ymgysylltu â myfyrwyr wedi bod yn gadarnhaol. Nid ydym yn hollol siŵr eto sut yn union y bydd graddau’n cael eu dyfarnu, ond byddwn yn sicr bod staff yn parhau ac y byddant wir yn helpu pob un o’n myfyrwyr i symud ymlaen. Byddwn yn parhau i ddarparu diweddariadau.

Llinell gymorth

Rydym wedi sefydlu llinell gymorth bwrpasol ar gyfer myfyrwyr a rhieni: 01639 648000.

Meithrinfa Ddydd Lilliput

Mae Meithrinfa Ddydd Lilliput yng Ngholeg Castell-nedd yn parhau ar agor. Ar gyfer ymholiadau, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol ar 01639 648039.

Pa gamau mae’r Coleg yn eu cymryd?

Byddwn yn parhau i gymryd arweiniad gan y Llywodraeth a byddwn yn seilio unrhyw benderfyniadau ar eu cyngor. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar coronafirws ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r canllawiau diweddaraf ar gyfer lleoliadau addysgol ar wefan GOV.UK.

Digwyddiadau

Rydym wedi penderfynu gohirio ein Nosweithiau Agored AU arfaethedig ar 6 a 7 Mai. Bydd dyddiadau newydd yn cael eu cadarnhau a’u cyhoeddi yn https://www.nptcgroup.ac.uk/he-open-evening.

Disgwylir i’n Nosweithiau Agored cyffredinol arfaethedig ar 24 a 25 Mehefin fynd yn eu blaenau. Cyhoeddir diweddariadau yn https://www.nptcgroup.ac.uk/open-evenings.

Mae graddio, a drefnwyd ar gyfer 9 Gorffennaf 2020, wedi’i ohirio. Bydd dyddiad newydd yn cael ei gadarnhau a’i gyhoeddi yn https://www.nptcgroup.ac.uk/graduation.