Diweddariad Coronafirws

Mae’r Coleg yn monitro lledaeniad Coronafirws (COVID-19) yn agos, sy’n cynnwys symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys twymyn, peswch neu anhawster anadlu. Mae lles ein myfyrwyr a’n staff o’r pwys mwyaf.

Ddydd Llun 23 Mawrth 2020 gwelsom anerchiad cyhoeddus digynsail i’n gwlad ynghylch COVID-19. Amlinellodd y datganiad y camau diweddaraf a gymerwyd i frwydro yn erbyn y clefyd a’r hyn y gall pob un ohonom ei wneud i helpu.

Mae’r mesurau newydd yn cynnwys:

  • Gwaherddir pob crynhoad o fwy na dau o bobl yn gyhoeddus – sy’n golygu gwaharddiad ar bob digwyddiad cymdeithasol, gan gynnwys priodasau a bedyddiadau.
  • Gorchmynnir i ddegau o filoedd o siopau nad ydynt yn hanfodol gau.
  • Bydd ardaloedd chwarae ac ymarfer corff cymunedol y tu mewn i barciau hefyd yn cael eu cau, ond nid y parciau eu hunain.
  • Rhaid i fannau addoli fel eglwysi a mosgiau gau hefyd, ac eithrio i gynnal angladdau.
  • Mae teithio ar ffyrdd, trenau a bysiau hefyd wedi’i wahardd oni bai ei bod yn hanfodol cyrraedd y gwaith.

Dim ond am bedwar rheswm y caniateir i bawb ym Mhrydain adael cartref o hyn ymlaen:

  • Teithio i’r gwaith.
  • Siopa am angenrheidiau sylfaenol, ond mor anaml â phosib.
  • Cymryd un math o ymarfer corff y dydd, ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o’ch cartref, fel cerdded, rhedeg neu feicio.
  • Mynd i apwyntiad meddygol neu ddarparu gofal i berson bregus.

Rydym bellach wedi symud i ddysgu ar-lein. Cliciwch ar yr opsiwn perthnasol isod (Myfyriwr, Ymgeisydd, Rhiant / Gwarcheidwad) i weld ein gwybodaeth a’n cyngor diweddaraf.

Llinell gymorth

Rydym wedi sefydlu llinell gymorth bwrpasol ar gyfer myfyrwyr a rhieni: 01639 648000.

Meithrinfa Ddydd Lilliput

Mae Meithrinfa Ddydd Lilliput yn dal i fod ar agor ac rydym yn parhau i ddarparu darpariaeth gofal plant ardderchog o safon uchel i weithwyr critigol a phlant sy’n agored i niwed.

Bydd tîm y Feithrinfa yn parhau i wasanaethu ein cymuned ac yn croesau teuluoedd newydd yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Hoffem sicrhau gweithwyr critigol fod gennym leoedd gofal plant ar gael.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronavirus (C-CAS) i gefnogi gweithwyr beirniadol gyda phlant o dan 5 oed. Bydd plant sy’n cael eu hystyried yn agored i niwed hefyd yn cael eu cynnwys yn y cynllun.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni ar 01639 648039 neu e-bostiwch lilliputdaynursery@nptcgroup.ac.uk

Pa gamau mae’r Coleg yn eu cymryd?

Byddwn yn parhau i gymryd arweiniad gan y Llywodraeth a byddwn yn seilio unrhyw benderfyniadau ar eu cyngor. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar coronafirws ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r canllawiau diweddaraf ar gyfer lleoliadau addysgol ar wefan GOV.UK.

Digwyddiadau

Bydd digwyddiad agored addysg uwch yn cael ei gynnal ar 20 Mai, mewn fformat rhithwir. Darganfyddwch fwy yma: https://www.nptcgroup.ac.uk/cy/digwyddiadau-agored-au/.

Bydd digwyddiad agored cyffredinol yn cael ei gynnal ar 24 Mehefin, mewn fformat rhithwir. Cyhoeddir diweddariadau yn: https://www.nptcgroup.ac.uk/cy/diwrnodau-agored/.

Mae graddio, a drefnwyd ar gyfer 9 Gorffennaf 2020, wedi’i ohirio. Bydd dyddiad newydd yn cael ei gadarnhau a’i gyhoeddi yn https://www.nptcgroup.ac.uk/cy/graddio/.