Cyllid Myfyrwyr a Benthyciadau Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cyllid Myfyrwyr Cymru yw cangen Cymru o’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, prif ddarparwr benthyciadau myfyrwyr ledled y DU.

I gwblhau cais am fenthyciad myfyriwr, bydd angen eich rhif pasbort DU (neu dystysgrif geni arnoch os nad oes gennych basbort dilys), Rhif Yswiriant Gwladol a’ch manylion banc. Telir y benthyciad ffioedd dysgu yn uniongyrchol i Grŵp Colegau NPTC gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Os ydych hefyd yn derbyn benthyciad cynhaliaeth, byddai’n cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc.

Bydd yn rhaid talu unrhyw fenthyciadau a dderbyniwch yn ôl, ond ni fyddwch yn dechrau talu unrhyw beth nes i chi ddechrau ennill £ 27,295a y flwyddyn.

Ni fydd yn rhaid ad-dalu unrhyw grantiau a dderbyniwch.

Ymgeisio am Gyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr ar gyfer Myfyrwyr Rhan-Amser

Cymorth Ychwanegol i Fyfyrwyr â Phlant neu Oedolion Dibynnol

Cyllid ar gyfer Myfyrwyr ag Anableddau ac Anghenion Eraill

Benthyciad Ffi Dysgu

Gallech fod yn gymwys i gael benthyciad ffi ddysgu o hyd at £ 9000 y flwyddyn, dim ond talu am ffi ddysgu flynyddol eich cwrs yw’r benthyciad hwn a bydd yn cael ei dalu’n uniongyrchol i Grŵp Colegau NPTC.

Benthyciad Cynhaliaeth a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLC)

Telir Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a benthyciad Cynnal a Chadw i chi i helpu gyda’ch costau byw, fel rhent, bwyd ac adnoddau ar gyfer eich cwrs fel llyfrau, ac fe’i telir yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc. Bydd gan bob myfyriwr hawl i gael yr un faint o arian i helpu gyda chostau byw, ond bydd incwm eich cartref yn cael ei ddefnyddio i bennu faint o’r arian a ddaw o’r benthyciad cynhaliaeth (y mae’n rhaid i chi ei dalu’n ôl) a faint fydd yn dod ar gyfer Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (nad oes raid i chi ei dalu’n ôl). Gall pob myfyriwr yng Nghymru gael o leiaf £ 1000 gan y GDLC. Po fwyaf o GDLC y mae gennych hawl iddo, y lleiaf fydd eich benthyciad cynhaliaeth, fel y byddwch yn cael yr un faint o arian ond na fydd gennych gymaint i’w dalu yn ôl.

I ddarganfod mwy neu i ddysgu sut i wneud cais, cliciwch y botwm isod:

Cymorth gyda Chostau Byw – Cyllid Myfyrwyr Cymru

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru hefyd yn cynnig y Grantiau Cymorth Arbennig canlynol (nad oes angen eu talu’n ôl)

Grant Lwfans Dysgu a Gofal Plant

Mae Lwfans Dysgu Rhieni yn gymorth ychwanegol y bwriedir iddo dalu am rai o’r costau ychwanegol a achosir gan fyfyrwyr sydd â phlant.

Yn y flwyddyn academaidd 2021/22 yr uchafswm y gallwch ei gael ar gyfer PLA yw £ 1,821 y flwyddyn.

Gallwch dderbyn Grant Gofal Plant tuag at gost eich gofal plant os oes gennych blant mewn gofal plant cofrestredig a chymeradwy.

Yn y flwyddyn academaidd 2021/22 gallwch dderbyn hyd at 85% o’ch costau gofal plant hyd at uchafswm o:

  • £179.64 yr wythnos ar gyfer un plentyn; neu
  • £307.95 yr wythnos ar gyfer dau neu fwy o blant.

I ddarganfod mwy neu i ddysgu sut i wneud cais, cliciwch y botwm isod:

Grant Gofal Plant a Lwfans Dysgu Rhieni – Cyllid Myfyrwyr Cymru

Grant Oedolion Dibynyddion (GOD)

Uchafswm y Grant ‘Oedolion Dibynnol’ (GOD) sydd ar gael yn 2021/22 yw £ 3,190 y flwyddyn. Dim ond os oes gennych bartner neu oedolyn arall sy’n ddibynnol yn ariannol arnoch chi y gallwch wneud cais am GOD.

Os nad eich gŵr, gwraig, partner neu bartner sifil yw’r oedolyn dibynnol a bod ganddo incwm blynyddol net o fwy na £ 3,923, ni allwch gael GOD.

I ddarganfod mwy neu i ddysgu sut i wneud cais, cliciwch y botwm isod:

Grant ‘Dibynyddion Oedolion’ – Cyllid Myfyrwyr Cymru

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA)* ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm Awtistiaeth (ASD) neu anhawster dysgu penodol. Mae LMA yn grant i helpu i dalu’r costau ychwanegol hanfodol a allai fod gennych o ganlyniad uniongyrchol i’ch anabledd. Rhaid i chi fodloni’r diffiniad o anabledd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Gall myfyrwyr gael hyd at £ 31,831 o gefnogaeth y flwyddyn ar gyfer 2021 i 2022.

Beth all eich LMA dalu amdano?

Gallwch gael help gyda chostau:

  • offer arbenigol, er enghraifft, cyfrifiadur os oes angen un arnoch chi oherwydd eich anabledd.
  • cynorthwywyr anfeddygol, er enghraifft, dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) neu gymerwr nodiadau arbenigol.
  • cymorth astudio arall sy’n gysylltiedig ag anabledd, er enghraifft gorfod argraffu copïau ychwanegol o ddogfennau i’w prawfddarllen.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cymorth ychwanegol i dalu am wariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol yr eir iddynt o ganlyniad i’ch cyflwr.

I ddarganfod mwy neu i ddysgu sut i wneud cais, cliciwch y botwm isod:

Lwfans Myfyrwyr Anabl – Cyllid Myfyrwyr Cymru

* Efallai y bydd cost ynghlwm wrth gynnal asesiad LMA. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â studentsupport@nptcgroup.ac.uk