Iechyd a Lles

Os oes angen help ac arweiniad ychwanegol arnoch neu os oes gennych bryderon sy’n eich poeni, mae’r Tîm Cymorth i Fyfyrwyr yma i’ch helpu a’ch cefnogi. Mae gennym dîm proffesiynol a chyfeillgar sy’n gallu cynnig cyngor. Rydym yn gweithio’n agos gydag asiantaethau ac elusennau sydd hefyd yn cynnig cefnogaeth i’n myfyrwyr.

Myfyrwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Anableddau

Mae Grŵp Colegau NPTC wedi ymrwymo i sicrhau bod gan fyfyrwyr ag anableddau, gan gynnwys y rheini ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) fynediad cyfartal i’r cwricwlwm. Mae ein staff arbenigol yn cynnig lefelau eithriadol o gefnogaeth i fyfyrwyr, mewn amgylchedd gofalgar a chefnogol.

Mae Grŵp Colegau NPTC yn ddarparwr cyfle cyfartal, ac rydym yn annog ceisiadau gan fyfyrwyr ag ADY a / neu anableddau. Rydym yn credu mewn cynnwys myfyrwyr o’r cychwyn cyntaf, gan eu rhoi yng nghanol y broses gynllunio a gwneud penderfyniadau.

Mae gan ein tîm gyfoeth o brofiad ac maent yn ymroddedig i ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel i’r holl fyfyrwyr. Ein nod yw meithrin myfyrwyr tuag at fwy o annibyniaeth a hyder.

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau a chefnogaeth i’n myfyrwyr, gan gynnwys:

 • Cymorth Clyw / Nam Gweledol
 • Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
 • Cymorth Anghenion Dysgu Penodol (SpLD)
 • Hyrwyddwyr Awtistiaeth
 • Anabledd / Cymorth Meddygol
 • Technoleg Gynorthwyol
 • Trefniadau Mynediad Arholiad
 • Astudio Hyfforddwyr Sgiliau
 • Swyddogion Gwydnwch ADY
 • Tîm Lles
 • Cefnogaeth yn y Dosbarth
 • Dysgu Arwahanol
 • Cymorth Llythrennedd / Rhifedd
 • Testun wedi’i Addasu / Hawdd i’w Ddarllen
 • Staff Siarad Iaith Cymraeg
 • Dyddiau Blasu
 • Llysgenhadon Cymorth Astudio
 • Cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Mae gan ein campysau hefyd ardaloedd tawel ‘Student Zone’ lle gall myfyrwyr weithio, astudio, neu ymlacio.

Er mwyn sicrhau y gallwn ddarparu’r gefnogaeth gywir i chi, soniwch am unrhyw ofynion yn gynnar, e.e., ar eich cais, neu yn eich cyfweliad neu’ch cofrestriad.

Os hoffech drafod unrhyw anghenion cymorth ychwanegol, cysylltwch â’r Tîm Cefnogi Astudio: studysupport@nptcgroup.ac.uk

Lles

Mae ein staff Parth Myfyrwyr yn cefnogi myfyrwyr a allai fod mewn perygl o ddod yn NEET (nid mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant).

Mae staff yn gweithio gyda myfyrwyr a allai fod â phresenoldeb isel neu faterion personol sy’n effeithio ar eu hastudiaethau. Mae gan y tîm Lles berthnasoedd agos ag asiantaethau lleol yn yr ardal fel y gallant gefnogi myfyrwyr yn y ffordd orau bosibl.

Am wybodaeth bellach e-bostiwch: wellbeing@nptgrgroup.ac.uk

Gwasanaeth Cwnselar Coleg

Mae pedwar cwnselydd ar gael i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr ar draws yr holl gampysau. Rhaid mynd trwy broses atgyfeirio i gael gafael ar y gwasanaeth a gall myfyrwyr gyflawni proses hunangyfeirio neu gael eu hatgyfeirio gan eu tiwtoriaid. Darperir y gwasanaeth cwnsela ar sail patrwm chwe sesiwn ac mae’r tîm yn cyd-weithio’n agos â phartneriaid allanol arbenigol.

Gall y tîm gynnig sesiynau trwy Dimau Microsoft, ffon neu e-bost.

Cliciwch yma i wneud cais

Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau at: counsellorreferral@nptcgroup.ac.uk

Mae Gwasanaeth Cwnsela’r Coleg yma ar gyfer unrhyw fyfyrwyr sydd ei angen. Maent wedi creu’r blog hwn i ychwanegu cefnogaeth ychwanegol i’r rhai a allai fod ei angen.

Blog Gwasanaeth Cwnsela Colegau

Dysgwyr â Gynorthwyir

Mae gan y Coleg Unigolyn Dynodedig sy’n darparu cefnogaeth i bobl ifanc mewn gofal, ymadawyr gofal, gofalwyr, oedolion ifanc sy’n ofalwyr, cyn-filwyr a phlant teuluoedd sy’n gwasanaethu.

Cysylltwch â Mandy Mellor yn: mandy.mellor@nptcgroup.ac.uk

Llawlyfr Dysgwyr â Gynorthwyir

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae ein Uwch Swyddog Cynnwys ac Amrywiaeth Myfyrwyr yn darparu cyngor a chefnogaeth arbenigol i fyfyrwyr o’r gymuned LGBTQ (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol, queer / cwestiynu), darpar fyfyrwyr, a staff sydd eisiau cefnogi myfyrwyr LGBTQ – cysylltwch â hi i drefnu sgwrs . (Manylion isod)

Mae gan Undeb y Myfyrwyr Gymdeithas LGBTQ sy’n agored i bob myfyriwr sy’n LGBTQ neu’n cwestiynu ac eisiau dysgu mwy, yn ogystal â chynghreiriaid i’r gymuned. Mae’r Gymdeithas LGBTQ yn lle hwyliog a hamddenol i fyfyrwyr gwrdd ag eraill a chefnogi ei gilydd. Maent yn cynnal cymdeithasu rheolaidd ar wahanol gampysau, yn ogystal â theithiau i ddigwyddiadau Balchder lleol.

Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd Swyddogion LGBTQ pwrpasol ar bob campws, a’u rôl yw darparu cefnogaeth i unrhyw fyfyrwyr LGBTQ. Gallwch gysylltu â nhw trwy’r ddolen isod.

Mae gan y Coleg Ganllaw ar Gefnogi Myfyrwyr Traws, sy’n amlinellu ein hymrwymiad i draws gydraddoldeb, ac yn rhoi arweiniad ymarferol i staff ar sut i gefnogi myfyrwyr traws trwy drosglwyddo a thu hwnt. Os ydych chi’n fyfyriwr traws sydd angen cefnogaeth, gallwch naill ai siarad â’ch tiwtor personol, y Tîm Cymorth i Fyfyrwyr, neu’r Uwch Swyddog Cynnwys ac Amrywiaeth Myfyrwyr.

Cysylltwch â’r Uwch Swyddfa Amrywiaeth trwy e-bost yn: diversity@nptcgroup.ac.uk

Dilynwch Gymdeithas LGBTQ Undeb y Myfyrwyr ar Facebook

FacebookI ddarllen mwy am fesurau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yng Ngrŵp Colegau NPTC, cliciwch y botwm isod.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yng Ngrŵp Colegau NPTC