Pwy yw Llywodraethwyr y Coleg?

Cadeirydd Bwrdd y Gorfforaeth: Dr. Rhobert Lewis

ENW

Dr. Rhobert Lewis

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Cymuned

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 03.05.18 i 03.05.24

PRESWYL

Powys

ADDYSG

Meddu ar BSc mewn cemeg a PhD mewn Cemeg Ffisegol. Dyfarnwyd Cymrodoriaeth y Gymdeithas Gemeg Frenhinol (FRSC) yn 1996 am ‘Gyfraniadau Eithriadol i Gemeg’. Dyfarnwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol De Cymru am wasanaethau nodedig i addysg uwch, ym mis Rhagfyr 2017.

CYFLOGAETH

Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ar hyn o bryd.

Cyfarwyddwr Green Inc.

Cyn Ddeon Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth Prifysgol De Cymru.

Is-Gadeirydd Bwrdd y Gorfforaeth a Chadeirydd Pwyllgor Archwilio: James Hehir

ENW

James Hehir

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Is-gadeirydd y Gorfforaeth

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 29.03.06 i 04.04.23

PRESWYL

Abertawe

ADDYSG

Yn dilyn addysg uwchradd i safon Lefel ‘A’ yng Ngholeg Southwark, aeth James Hehir ymlaen i ennill gradd BA Anrhydedd yn y Gyfraith yn South Bank Polytechnic ac MBA ym Mhrifysgol Morgannwg. Mae’n gyfreithiwr cymwys.

CYFLOGAETH

Clerc yr Dyfed Powys ac Ynadon Gogledd Cymru. Ar hyn o bryd ar ddyletswydd ar wahân gyda Rhaglen Platfform Cyffredin y System Cyfiawnder Troseddol.

Llywodraethwr Bwrdd y Gorfforaeth: Clare Cluer

ENW

Clare Cluer

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Llywodraethwr Staff

AELODAETH Y PWYLLGOR

Adnoddau a Dibenion Cyffredinol

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 03.05.19 i 03.05.23

PRESWYL

Tredegar Newydd

ADDYSG

Graddiodd o Brifysgol Cymru, Casnewydd, gyda BA mewn Amlgyfrwng yn 2002. Yn 2004 graddiodd o’r un brifysgol gyda TAR mewn Addysgu Cynradd. Rhwng 2013 a 2014 cynhaliodd Clare Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth Addysgol a Datblygu Rheolaeth gyda Phrifysgol De Cymru. Yn 2015 cwblhaodd Clare y cwrs Ymarferydd Llythrennedd Digidol newydd.

CYFLOGAETH

Ymunodd â Grŵp NPTC ym mis Ebrill 2008 ar Gampws Brecon, tra roedd y coleg yn Goleg Powys o’r blaen. Mae’r Swyddog Datblygu ILT yn rôl sy’n newid flwyddyn ar ôl blwyddyn yn dibynnu ar ofynion a phrosiectau cyfredol y coleg. Mae agweddau ar y rôl hefyd wedi newid yn ymwneud â gofynion technolegol parhaus a / neu bolisïau Llywodraeth Cymru. Mae’r prif gyfrifoldebau’n cynnwys cefnogi, cynnal a hyfforddi staff ar y feddalwedd ganlynol ar draws y coleg: y VLE (Moodle), SharePoint, Office 365, Digital Tools, ynghyd ag unrhyw feddalwedd neu galedwedd arall sy’n gysylltiedig ag ILT a allai gael eu cyflwyno i’r coleg.

Cyn gweithio yn y Coleg, bu Clare yn gweithio ar broject gwefan gymunedol ym mwrdeistrefi Merthyr Tudful a RhCT, gan helpu grwpiau cymunedol bach i fod â phresenoldeb ar y we.

Mae gan Clare hefyd TAR mewn Addysg Gynradd a dwy flynedd o brofiad mewn dysgu myfyrwyr Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6.

Mae gan Clare hefyd flynyddoedd lawer o brofiad yn gweithio fel Dehonglydd mewn Gwisg Hanesyddol ac Actor Dirgelwch Llofruddiaeth ar gyfer maenordy Llancaiach Fawr yn Caerffili ac ar gyfer Cwmni Dehongli Hanesyddol Chance Encounters.

Rhwng 2003 – 2018 roedd gan Clare 15 mlynedd o brofiad yn rheoli tîm o wirfoddolwyr i gynnal digwyddiadau paranormal cyhoeddus, gan gynnwys gweithgareddau a digwyddiadau elusennol a gododd dros £ 30,000 ar gyfer yr ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig, a chydlynu a chyd-ysgrifennu 3 llyfr cyhoeddedig.

Llywodraethwr Bwrdd y Gorfforaeth: Ceri Stephens

ENW

Ceri Stephens

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Busnes

AELODAETH Y PWYLLGOR

Adnoddau a Dibenion Cyffredinol

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 04.04.19 i 04.04.24

PRESWYL

Powys

ADDYSG

NVQ Lefel 4 mewn Rheolaeth
Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth – rheoli’r defnydd o adnoddau ariannol, datblygu a rheoli timau ac unigolion i wella perfformiad
Diploma Cenedlaethol Rhan Uwch mewn Busnes, Cyllid a Thwristiaeth
Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Busnes, Cyllid a Thwristiaeth
8 TGAU gradd C neu’n uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg

CYFLOGAETH

Rheolwr Grŵp yn Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru

Rheolwr Swyddfa yn y Cynllun Prentisiaeth a Rennir (Cymru) Cyf

Llywodraethwr Bwrdd y Gorfforaeth: Graham Cragg

ENW

Graham Cragg

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Busnes

AELODAETH Y PWYLLGOR

Adnoddau a Dibenion Cyffredinol, Cyd-gadeirydd

Cadeirydd (Chwilio a Llywodraethu)

Tâl

Cyfarwyddwr LSI Ltd.

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 10.12.98 i 11.07.21

PRESWYL

Aberhonddu

ADDYSG

Ysgol Uwchradd Caerdydd

Cyfrifydd Cymwys IPFA

CYFLOGAETH

Wedi gweithio yng Nghaerdydd, Southampton, Abertawe a Powys yn bennaf mewn Llywodraeth Leol (Addysg yn bennaf) a’r GIG. Bellach wedi ymddeol o’i rôl fel Cyfarwyddwr Cyllid a Dirprwy Brif Weithredwr.

Llywodraethwr Bwrdd y Gorfforaeth: Heather Turner

ENW

Heather Turner

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Aelod cyfetholedig

AELODAETH Y PWYLLGOR

Pwyllgor Archwilio

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 29.01.20 i 29.01.24

PRESWYL

I’w diweddaru.

ADDYSG

I’w diweddaru.

CYFLOGAETH

I’w diweddaru.

Llywodraethwr Bwrdd y Gorfforaeth: Helen Morgan

ENW

Helen Morgan

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Aelod cyfetholedig

AELODAETH Y PWYLLGOR

Adnoddau a Dibenion Cyffredinol

Gweithgor Iechyd a Diogelwch Grŵp Rheoli Myfyrwyr

Cyfarwyddwr Learn-Kit Ltd.

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 08.06.11 i 13.11.24

PRESWYL

Castell-nedd

ADDYSG

Tystysgrif mewn Addysg Prifysgol Glyndwr (NEWI) Baglor Addysg (B.Ed) Prifysgol Cymru

Diploma Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Addysg Bellach) Prifysgol Cymru

CYFLOGAETH

Cyflogedig mewn Addysg am 31 mlynedd; 5 yn y Sector Uwchradd a 26 yn y Sector Addysg Bellach. Swyddi yn Bennaeth yr Adran. Rheolwr y Ganolfan Cymorth Busnes ac Arloesi, Bridgend College Enterprises Ltd. Rheolwr dau Goleg Cymunedol allgymorth. Asesydd Cyswllt ar gyfer Estyn. Cynghorydd a Rheolwr Prosiect Buddsoddwyr mewn Pobl. Arweinydd Prosiect ar gyfer tri phrosiect Addysg a ariennir gan Gynulliad Cymru.

Llywodraethwr Bwrdd y Gorfforaeth: James Williams

ENW

James Williams

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Cynghorydd Cyfetholedig

AELODAETH Y PWYLLGOR

Archwilio

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 22.10.2020

PRESWYL

Llandrindod Wells, Powys

CRYNODEB

Gan weithio yn y Diwydiant Dŵr er 2008, mae James ar hyn o bryd yn cael ei gyflogi fel Rheolwr Cyflenwi Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Dwr Cymru Dŵr Cymru.

Yn Beiriannydd Awtomeiddio a Rheoli profiadol, mae James yn gweithredu ar lefel Prif Beiriannydd o fewn amgylcheddau Technoleg Gweithredol. Mae’n aelod llawn o’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (MIET), y Gymdeithas Rheoli Prosiectau (MAPM) a’r Sefydliad Dŵr (MIWater).

Ar hyn o bryd mae James yn Is-gadeirydd y Corff Llywodraethol yn Ysgol Cefnllys, ac yn Hyrwyddwr Llywodraethwyr gyda gwasanaeth ysgol Cyngor Sir Powys.

ADDYSG

Yn mynychu Coleg Powys yn y Drenewydd ar gyfer addysg bellach, mynychodd James Goleg Technoleg Caerwrangon yn rhan-amser yn ddiweddarach i ennill Gradd Sylfaen mewn Peirianneg Drydanol. Yn fwy diweddar, cwblhaodd James MA mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth Strategol gyda Phrifysgol Caer.

Llywodraethwr Bwrdd y Gorfforaeth: Jill Harding

ENW

Jill Harding

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Aelod o’r Gymuned

AELODAETH Y PWYLLGOR

Adnoddau a Dibenion Cyffredinol

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 22.10.08 i 04.04.24

PRESWYL

Castell-nedd

ADDYSG

BA Anrh Cymdeithaseg ag Astudiaethau Proffesiynol CQSW (Cymhwyster Gwaith Cymdeithasol)

TAR

Tystysgrif mewn Rheolaeth (Prifysgol Agored)

CYFLOGAETH

Yn flaenorol yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS) gyda chyfrifoldeb cyffredinol am wirfoddoli ac AD. Mae cyflogaeth flaenorol yn cynnwys rôl Gweithiwr Cymdeithasol cyn darlithio a darparu hyfforddiant ym maes Gofal Cymdeithasol.

Llywodraethwr Bwrdd y Gorfforaeth: Mandy Ifans

ENW

Mandy Ifans

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Aelod Busnes

AELODAETH Y PWYLLGOR

Adnoddau a Dibenion Cyffredinol, Cyd-gadeirydd

Cadeiryddion ’(Chwilio a Llywodraethu)

Tâl

Cyfarwyddwr Gweithlu Cymru

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 08.06.11 i 07.06.21

PRESWYL

Kidwelly

ADDYSG

Yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Ramadeg Llandysul, aeth Mandy ymlaen i ennill BA (Anrh) mewn Hanes ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Yn dilyn hynny, enillodd Ddiploma Ôl-radd mewn Canllawiau Gyrfaoedd o Polytechnig Cymru, Pontypridd.

CYFLOGAETH

Aelod o Uwch Dîm Rheoli yng Ngyrfaoedd Cymru Gorllewin lle mae’n cael ei chyflogi fel Pennaeth Cyflenwi Gwasanaethau ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru ac mae’n gyfrifol am ddarparu’r holl yrfaoedd a gwasanaethau cysylltiedig i ysgolion, colegau, darparwyr WBL, oedolion a chleientiaid NEET ledled CNPT, Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Powys.

Llywodraethwr Bwrdd y Gorfforaeth: Matthew Harvey

ENW

Matthew Harvey

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Aelod cyfetholedig

AELODAETH Y PWYLLGOR

Archwilio

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 28.04.16 i 28.04.24

PRESWYL

Port Talbot

ADDYSG

Prifysgol St Clares Porthcawl Abertawe L’ESC Brest (Ffrainc)

CYFLOGAETH

PwC – Medi 2003 – Mehefin 2015. Uwch Reolwr

Dr Organic Limited – Gorffennaf 2015 – yn bresennol. Cyfarwyddwr Cyllid Grŵp

Llywodraethwr Bwrdd y Gorfforaeth: Matthew Dorrance

ENW

Matthew Dorrance

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Cymuned

AELODAETH Y PWYLLGOR

T.B.C.

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 20.11.2020

PRESWYL

Aberhonddu

ADDYSG

BA (Anrh) Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg (Y Brifysgol Agored, 2011) Diploma DipEcon mewn Economeg (Y Brifysgol Agored, 2011).

CYFLOGAETH

Rheolwr Swyddfa i Dawn Bowden MS (Ionawr 2020 – presennol), Gweithiwr Achos / Swyddog Cyfathrebu (Gorffennaf 2016 – Ionawr 2020). Rheolwr Swyddfa i Jenny Rathbone AC (2011 – 2016). Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: Aelod Annibynnol / Cyfarwyddwr Anweithredol (2014 – presennol). Cyngor Sir Powys: Cynghorydd Sir (2012 – presennol). Swyddog Ymgyrchoedd i Huw Lewis AC (2010 – 2011). Y Blaid Lafur: Trefnydd Rhanbarthol (2009 – 2010). Cyngor Sir Powys: Swyddog Cymorth Cymunedol Iechyd Meddwl (2006 – 2008).

Cynghorydd Cyfetholedig Bwrdd y Gorfforaeth: Susan Anne Jones

ENW

Susan Anne Jones

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Cynghorydd cyfetholedig

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd

PRESWYLION

Port Talbot

ADDYSG

Ysgol Gyfun St Joseph’s Port Talbot

Cyflawnwyd cofrestriad SRN NMC trwy Ysgol Nyrsio West Morgannwg 1975

Cyflawnwyd cofrestriad SCM trwy Ysgol nyrsio West Morgannwg 1977

BSc Anrhydedd Dosbarth 1af mewn Iechyd Cyhoeddus Cymunedol wedi’i gyflawni trwy Brifysgol Abertawe 2006

Nyrs Gymunedol Iechyd Cyhoeddus Arbenigol cofrestredig NMC [Nyrsio Ysgol] 2006

CYFLOGAETH

1972 -1980 Nyrs staff pediatreg y GIG [ar ôl i seibiant gyrfa i gael plant]

1986 – 2021 Nyrsio Ysgol y GIG [wedi ymddeol Ionawr 2021]

Llywodraethwr Bwrdd y Gorfforaeth: Tony Burgoyne

ENW

Tony Burgoyne

CATEGORI LLYWODRAETHWYR

Staff

AELODAETH Y PWYLLGOR

Archwilio

CYFNOD Y SWYDDFA

Penodwyd: 31.07.14 i 03.05.22

PRESWYL

Powys Llandrindod

ADDYSG

John Beddows Lefelau O Presteigne Ysgol Gyfun a TGAU Coleg addysg bellach Sir Drefaldwyn NVQ 1 a 2 Polytechnig Christchurch, Bournemouth lefel 3 Tystysgrif Lletygarwch ac Arlwyo Lefel 3 mewn Addysg, Prifysgol Casnewydd De Cymru

CYFLOGAETH

Wedi gweithio yng Nghymru, Lloegr, Ffrainc, yr Eidal, yn Ewrop, a ledled y byd

Wedi gweithio fel sous-chef yn Perth Awstralia

Ail gogydd yn America West Coast San Diego

Prif gogydd yn Dubai ac Abu Dhabi, Emiradau Arabaidd Unedig

Cogydd preifat yn Hong Kong

Grŵp Coleg Powys / NPTC er 1999

ROLAU ERAILL

Uwch ddarlithydd ar gyfer Rygbi Ysgol HCA, hyfforddwr ieuenctid Llandrindod Wells

Aelod ac Urdd ar gyfer pecyn Sgowtiaid Llandrindod Wells