Pwy yw’r Uwch Dîm Rheoli?

Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol: Mark Dacey

ENW

Mark Dacey – Prifathro / Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Colegau NPTC

ADDYSG

Ar ôl gadael Ysgol Ramadeg Bechgyn Lewis, Pengam yn 16 oed heb unrhyw gymwysterau ffurfiol, aeth Mark Dacey ymlaen trwy Goleg Mynach, Ystrad Mynach, Pontypridd a Phen-y-bont ar Ogwr, trwy gyfres o Dystysgrifau Cenedlaethol ac Uwch Cenedlaethol City & Guilds a BTEC mewn Adeiladu. ac Arolygu.

Yn ogystal â Thystysgrif mewn Addysg gan Brifysgol Caerdydd, mae ganddo Radd BSc mewn Adeiladu o Bolytechnig Cymru, Gradd MSc mewn Rheoli Cyfleusterau o Brifysgol Strathclyde a Diploma mewn Arolygu Adeiladau o’r Coleg Rheoli Ystadau. Mae ganddo hefyd gymwysterau proffesiynol helaeth mewn Adeiladu, Arolygu, Iechyd a Diogelwch a’r Gyfraith. Mae’n Gymrawd Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

CYFLOGAETH

Mae Mark wedi gweithio fel Hyfforddwr, Darlithydd Cyswllt, Darlithydd, Rheolwr Datblygu Cwricwlwm, Pennaeth Adran, Deon y Gyfadran a Phrifathro’r Campws. Mae wedi gweithio mewn nifer o golegau yng Nghymru ac yn Lloegr. Ym 1999, penodwyd Mark gan Gyfrin Gyngor y Frenhines a daeth yn un o Arolygwyr Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant gan weithio i Swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi yng Nghymru, cyn cael ei benodi’n Bennaeth Coleg Castell-nedd Port Talbot ar 1 Ebrill. 2004, ac wedi hynny yn Brif Weithredwr y Grŵp ar 1 Awst 2013.

ROLAU ERAILL

Mae Mark yn Gadeirydd yr Uned Hawliau Plant, yn aelod o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, yn aelod o’r Grŵp Arweinyddiaeth Plant a Phobl Ifanc, yn aelod o Grŵp Arweinyddiaeth Cymunedau Diogel a Gwydn, Cadeirydd Pwyllgor Negodi Addysg Bellach Cymru. a Chadeirydd y Rhwydwaith 14-19. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr ar chwe chwmni sy’n eiddo llwyr i Grŵp Colegau NPTC, gan gynnwys Ysgol Saesneg Rhif 1 y DU, LSI Portsmouth.

CYMWYSTERAU PROFFESIYNOL

 • Cymrawd Sefydliad Brenhinol y Syrfëwr Siartredig
 • Cymrawd Cymdeithas Siartredig y Peirianwyr Adeiladu
 • Cymrawd y Sefydliad Rheoli Siartredig
 • Aelod o’r Sefydliad Siartredig Adeiladu
 • Cydymaith Sefydliad Cyflafareddwyr Siartredig

Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol / Dirprwy Bennaeth: Catherine Lewis

ENW

Catherine Lewis – Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol / Dirprwy Bennaeth

ADDYSG

Addysg uwchradd wedi’i chwblhau yn Ysgol Merched Lewis ac Ysgol Gyfun Sir Porth wedi’i dilyn gan radd Anrhydedd LL.B yng Ngholeg Prifysgol Llundain, Prifysgol Llundain. Daeth yn Gyfreithiwr cymwys ar ôl cwblhau Rowndiau Terfynol Cymdeithas y Gyfraith ym Mholytechnig Cymru ar y pryd a dwy flynedd fel Clerc Cymalog i Gyfreithwyr Morgan Bruce ym Mhontypridd a Chaerdydd.

Wedi cael Diploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Adnoddau Dynol o Brifysgol Morgannwg (USW) ar y pryd.

Aelod o Gymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr a Chymrawd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu.

CYFLOGAETH

Wedi gweithio i Gyfreithwyr Morgan Bruce, a ddaeth yn Morgan Cole a bellach yn Blake Morgan rhwng 1992 – 2005. Cymhwysodd fel cyfreithiwr yno ym 1994 yn gweithio yn eu swyddfeydd Pontypridd a Chaerdydd. Ym 1994 daeth yn arbenigwr AD / Cyfraith Cyflogaeth yn y pen draw yn gyfrifol am dîm cyfreithwyr Abertawe yn y Cwmni.

Rhwng 2005 a 2012 bu’n gweithio i Eversheds LLP yng Nghaerdydd ond yn gweithio ledled y DU, gan ddod yn Brif Gydymaith.

Mae Catherine wedi bod yn Is-Brif Wasanaeth Corfforaethol yng Ngrŵp Colegau NPTC ers 2012.

CYFRIFOLDEBAU

 • Arweinydd Corfforaethol Strategol
 • Dirprwy Brif Weithredwr
 • Cynghorydd Cyfreithiol Grŵp
 • Arwain ar ymchwiliadau mewnol
 • Rheolwr Data GDPR
 • Gweithgareddau masnachol a Theatr Hafren
 • GDPR
 • Gweithrediadau Byd-eang
 • Sgiliau
 • Ymgysylltu â Chyflogwyr
 • Cyfarwyddwr Cyswllt ar gyfer pob is-gwmni

ROLAU ERAILL

Cadeirydd Cymdeithas Pêl-rwyd Cymru er 2011 ac ymunodd â Bwrdd Pêl-rwyd Ewrop yn 2014. Trysorydd Cymdeithas Pêl-rwyd De Ddwyrain Cymru. Treuliais 16 mlynedd hefyd ar Bwyllgor Cangen CIPD De-orllewin Cymru mewn amryw o rolau.

Is-Bennaeth: Gwasanaethau Academaidd: Kelly Fountain

ENW

Kelly Fountain – Is-Bennaeth: Gwasanaethau Academaidd

ADDYSG

Mynychodd Kelly Ysgol Gyfun Mynyddbach yn Abertawe ar gyfer addysg ysgol uwchradd cyn cwblhau ei Safon Uwch yng Ngholeg Abertawe mewn Seicoleg, Iaith a Llenyddiaeth Saesneg a’r Gyfraith.

Ar ben hynny, mae cefndir academaidd Kelly yn cynnwys gradd Baglor yn y Celfyddydau mewn Seicoleg a gyrhaeddwyd o Brifysgol Caerdydd, cymhwyster darlithio TAR / AB eto wedi’i gwblhau’n llwyddiannus yng Nghaerdydd, sawl cwrs arweinyddiaeth gan gynnwys Colegau Cymru: Rhaglen Reoli Arweiniol Cymru yn 2016 a Gradd 7 Ôl-raddedig ILM Tystysgrif a hefyd Diploma Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth Strategol.

CYFLOGAETH

Mae Kelly wedi gweithio fel darlithydd a chydlynydd cwrs ac arweinydd Bagloriaeth Ryngwladol ar draws sectorau AB Lloegr a Chymru, gan weithio yn Hampshire am nifer o flynyddoedd cyn dychwelyd ‘adref’ i Gymru yn 2006. Mae Kelly wedi gweithio fel Dirprwy Bennaeth Ysgol a Phennaeth Ysgol Mathemateg a Gwyddoniaeth cyn cael ei benodi’n llwyddiannus fel y Cyfarwyddwr Astudio cyntaf yn y Coleg ar gyfer yr Academi Chweched Dosbarth, a arweiniodd at uno dwy ysgol (MAS ac SSL). Penodwyd Kelly yn llwyddiannus fel Is-Bennaeth y Gwasanaethau Academaidd ym mis Mawrth 2020.

ROLAU ERAILL

Ar hyn o bryd mae Kelly yn Arolygydd Cymheiriaid hyfforddedig gydag AEM Estyn, gan gwblhau ei harolygiad diweddaraf o Goleg Chweched Dosbarth ym mis Mawrth 2019. Dewiswyd Kelly hefyd fel dim ond un o bedwar cynrychiolydd AB i weithio mewn rôl ymgynghorol gyda swyddogion Llywodraeth Cymru, ynglŷn â’r diwygio. Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol.

Mae Kelly wedi bod yn aelod gweithgar o’r grŵp rhwydwaith Addysg Gyffredinol am nifer o flynyddoedd ac ar hyn o bryd mae’n cymryd rhan yn y grŵp Cwricwlwm ac Ansawdd Hŷn ynghyd â darparwyr addysg ôl-16 eraill. Chwaraeodd Kelly ran ganolog wrth gyflwyno rhaglen hyb Seren Llywodraeth Cymru ar draws Castell-nedd Port Talbot a Powys a gafodd ei hymestyn ymhellach i’r rhaglen hwb Seren cyn-16 ar draws yr holl ysgolion partner. Ar hyn o bryd mae Kelly yn goruchwylio cyflwyno rhaglen PLA Llywodraeth Cymru ar draws y Coleg. Kelly yw cadeirydd y Bartneriaeth Dysgu Cymunedol i Oedolion ar gyfer Castell-nedd Port Talbot a Powys. Mae Kelly yn aelod gweithredol o grŵp darparwyr RLSP a hefyd grŵp Gweithredol y Rhwydwaith Dysgu a Sgiliau

CYMWYSTERAU PROFFESIYNOL

 • TAR / FE Prifysgol Caerdydd
 • Arwain Cymru: Tystysgrif Rheoli
 • Tystysgrif Ôl-raddedig ILM 7 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Diploma ILM a Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth Strategol
 • Arolygydd Cymheiriaid Estyn

Is-Bennaeth: Gwasanaethau Gweithredol: Eleanor Glew

ENW

Eleanor Glew – Is-Bennaeth: Gwasanaethau Academaidd

ADDYSG

Addysgwyd i Safon Uwch yn Ysgol Uwch Gyfun yr Esgob Gore yn Abertawe. Yna cwblhaodd Eleanor BSc. Economeg mewn Gweinyddu Busnes, ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ar ôl dychwelyd i astudio amser llawn, llwyddodd Eleanor i ennill MA mewn Rheoli Personél ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr.

Mae Eleanor wedi bod yn aelod siartredig llawn o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) ers dros 15 mlynedd.

CYFLOGAETH

Er mis Medi 2003 mae Eleanor wedi gweithio yn yr Uned Adnoddau Dynol yng Ngrŵp Colegau NPTC (Coleg Castell-nedd Port Talbot gynt) i ddechrau fel Uwch Swyddog: AD ac ers mis Gorffennaf 2005 fel pennaeth yr adran. Fel Pennaeth Cynorthwyol: AD, mae gan Eleanor gyfrifoldeb strategol am Adnoddau Dynol, Datblygu Staff ac Amrywiaeth.

Yn flaenorol mae Eleanor wedi dal rolau rheoli AD yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Avon ac yn Sefydliad y Troseddwyr Ifanc yn Premier Prison Services, HMP & YOI Ashfield, ym Mryste.

Cyn symud i fyd AD, roedd Eleanor yn Rheolwr Dadansoddi Corfforaethol ar gyfer Cwmni Cronfa Ddata Equifax, a leolir yn Wexford, Eire.

CYFRIFOLDEBAU

 • Arweinydd Gweithredol Strategol
 • Adnoddau Dynol
 • Iechyd a Lles Staff
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Datblygu Staff
 • Gwasanaethau TG
 • Cyfarwyddwr is-gwmni JGR & Llandarcy Park Ltd.

Is-Bennaeth: Gwasanaethau Ariannol: Kathryn Holley

ENW

Kathryn Holley – Is-Bennaeth: Gwasanaethau Ariannol

ADDYSG

Addysgwyd i Safon Uwch yn Ysgol Gyfun Olchfa yn Abertawe ac yna cwblhaodd Radd Anrhydedd ar y Cyd BSc (Econ) mewn Economeg a Chyfrifyddu ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymunodd â Coopers & Lybrand (a elwir yn ddiweddarach yn PricewaterhouseCoopers (PwC)) ar gontract hyfforddi Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) ar ôl prifysgol ac ar ôl tair blynedd o arholiadau proffesiynol a phrofiad ymarferol, cymhwysodd yn llwyddiannus fel Cyfrifydd Siartredig (ACA). .

CYFLOGAETH

Yn ogystal â gweithio i PwC cyn ac ar ôl cymhwyster yn yr adran Sicrwydd Busnes, mae hi hefyd wedi gweithio i Legal & General Group Plc yn gyntaf fel uwch archwilydd mewnol ac yna fel rheolwr mewn Cyllid Grŵp.

Mae Kathryn wedi bod yn Is-Bennaeth: Gwasanaethau Ariannol yng Ngrŵp Colegau NPTC ers mis Rhagfyr 2005.

CYFRIFOLDEBAU

 • Datblygu a gweithredu strategaethau cyllid ar draws Grŵp y Coleg cyfan.
 • Sicrhau bod y Coleg a’i holl is-gwmnïau yn gweithredu cynllunio ariannol, rhagweld a rheolaethau ariannol priodol a digonol.
 • Paratoi cyfrifon ac adroddiadau ariannol y Coleg a’r rheini ar gyfer pob endid cyfreithiol arall sydd o dan reolaeth.
 • Coleg yn ogystal â chydgrynhoad y Grŵp.
 • Datblygu a goruchwylio prosesau rheoli risg y Grŵp.

Is-Bennaeth: Cysylltiadau Allanol ac Ysgrifennydd Cwmni Grŵp: Gemma Charnock

ENW

Gemma Charnock – Is-Bennaeth: Cysylltiadau Allanol ac Ysgrifennydd Cwmni Grŵp

ADDYSG

Addysg uwchradd wedi’i chwblhau yn Ysgol Gyfun Maesteg ac yna gradd Anrhydedd LL.B ym Mhrifysgol Caerdydd. Daeth yn Gyfreithiwr cymwys ar ôl cwblhau Rowndiau Terfynol Cymdeithas y Gyfraith LPC yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd a dwy flynedd fel Cyfreithiwr dan Hyfforddiant i Gyfreithwyr Edwards Geldard Caerdydd.

Wedi cael Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Llywodraethu Corfforaethol (Rhagoriaeth) gan CIPFA

CYFLOGAETH

Wedi gweithio i Gyfreithwyr Edwards Geldards, (Geldards LLP), 2002 – 2013. Cymhwysodd fel cyfreithiwr yno yn 2004. Yn 2006 dyrchafwyd ef yn Gydymaith, 2009 i fod yn Uwch Gydymaith.

CYFRIFOLDEBAU

 • Clark & ​​Cynghorydd Cyfreithiol i Fwrdd y Gorfforaeth ac Ysgrifennydd Cwmni dros y Grŵp
 • Adrodd Llywodraethu Blynyddol i Lywodraeth Cymru
 • Swyddog Chwythu’r Chwiban Dynodedig a Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
 • Pennaeth Cwynion
 • Aelod o Fwrdd Theatr Hafren
 • Cynghorydd GDPR
 • Ymgysylltu â Rhanddeiliaid
 • Arwain ar Ddatblygu Cymunedol yn Seiliedig ar Asedau NPT
 • Llywydd Etholiadau Undeb y Myfyrwyr
 • Cynghorydd Cyfansoddiad Undeb y Myfyrwyr
 • Cyllideb Llywodraethu
 • Uned Datblygu Busnes
 • Ymgysylltu â’r Gymuned a Busnes Cyfrifol
 • Gwasanaethau TG
 • Gwasanaethau Ffreutur
 • Meithrinfa

ROLAU ERAILL

Llywodraethwr Ysgol, Ysgol Gynradd Cwmfellin ers 2017

Aelod o Gymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr

Pennaeth Cynorthwyol: Ansawdd: Fran Green

ENW

Fran Green – Pennaeth Cynorthwyol: Ansawdd

ADDYSG

Ysgol Uwchradd Dechnegol West Hatch, Chigwell, Essex – Lefel A.

Coleg Technoleg Tottenham – Lefelau Uwch mewn Therapi Harddwch a Thrin Gwallt Polytechnical Middlesex – Tystysgrif. Gol. yn AB

Prifysgol Casnewydd – Tystysgrif Ôl-radd mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

CYFLOGAETH

Pennaeth Cynorthwyol: Ansawdd yng Ngrŵp Colegau NPTC ers mis Hydref 2016, Cyfarwyddwr Astudiaethau rhwng 2012 a 2016

Pennaeth Ysgol: HAT rhwng mis Rhagfyr 2010 a mis Hydref 2016 Darlithydd / Uwch Ddarlithydd ar gyfer Trin Gwallt a Darlithydd Harddwch yng Ngholeg Technoleg Tottenham +

Steilydd a Rheolwr mewn salonau

Therapydd mewn Clinig Aciwbigo yn ardal Llundain

CYFRIFOLDEBAU

 • Sicrwydd Ansawdd
 • Arholiadau
 • Addysgu a Dysgu
 • Gwerth Ychwanegol
 • Data Perfformiad
 • MAT-Galwedigaethol
 • Apeliadau
 • Enwebai – Sefydliadau Dyfarnu
 • Cyfrifoldebau cyllidebol

Pennaeth Cynorthwyol: Cwricwlwm: Geraint Jones

ENW

Geraint Jones – Pennaeth Cynorthwyol: Cwricwlwm

Mae Geraint wedi bod yn Brif Gwricwlwm Cynorthwyol yng Ngrŵp Colegau NPTC er 2009 a chyn y dyddiad hwn, roedd yn Bennaeth Ysgol Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus yn y Coleg trwy gydol 2003-2008.

Mae gan Geraint gyfrifoldeb strategol am reoli cwricwlwm y Coleg, ynghyd â threfniadaeth Bagloriaeth Cymru a chwricwlwm Llwybrau Dysgu 14-19 ar draws y Coleg.

Mae gan Geraint gyfrifoldeb cyffredinol am Ddwyieithrwydd yn y Coleg ac mae’n rheoli’r Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd, y Cydlynydd Datblygu Dwyieithog a’r Swyddog Partneriaeth 14-19. Geraint yw cadeirydd Gweithgor Dwyieithog a Gweithgor 14-19 y Coleg.

Mae Geraint yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol wrth ffurfio partneriaethau a datblygu cyfleoedd cwricwlwm.

Mae Geraint yn Gyfarwyddwr Llandarcy Park Ltd, sy’n un o Is-gwmnïau’r Coleg.

Pennaeth Cynorthwyol: Myfyrwyr: Siân Jones

ENW

Sian Jones – Pennaeth Cynorthwyol: Myfyrwyr

ADDYSG

Yna cwblhaodd Lefelau O wedi’u cwblhau yn Ysgol Ramadeg Newbridge i’r Coleg Trydyddol Crosskeys newydd i astudio Lefel A. Cwblhawyd Gradd ar y Cyd BSc mewn Gwyddorau Llygredd Daear ac Amgylcheddol ym Mholytechnig Cymru.

Cwblhaodd y Dystysgrif mewn Gwasanaethau Cymdeithasol tra’i fod yn gyflogedig gan Wasanaethau Cymdeithasol Gwlad yr Haf ac yna penderfynwyd mynd yn ôl i addysg i ymgymryd â TAR – 11 i 18 gydag arbenigedd Gwyddoniaeth a Gwyddor yr Amgylchedd yng Ngholeg Addysg Uwch Caerfaddon.

Er mwyn cefnogi’r rôl bresennol, maent wedi cwblhau tystysgrif Cwnsela ac yn fwy diweddar ynghylch uno cwblhawyd Lefel 5 mewn Rheolaeth Weithredol.

CYFLOGAETH

Grŵp Colegau NPTC – Pennaeth Cynorthwyol: Myfyrwyr – Awst 2013 i Gyflwyno Coleg Powys – Pennaeth Cynorthwyol: Gwasanaethau Myfyrwyr, Pennaeth Cynorthwyol: Datblygu Ansawdd a Phrifathro Cynorthwyol: South Powys – 2001to 2013

Coleg Sir Benfro – Rheolwr Ansawdd a Datblygiad Proffesiynol, Rheolwr Cwricwlwm ac Arweinydd Cwricwlwm – 1993 i 2001

Coleg Sir Benfro a Choleg Ebbw Vale – Darlithydd 1989 i 1993

CC Morgannwg Canol – Amgen yn lle Gweithiwr Dalfa a Gofal (Rhondda) -1989 i 1991

CC Gwlad yr Haf – Gweithiwr Ieuenctid a Chymunedol –1988 i1989

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Gwent a Gwlad yr Haf – Gweithiwr Cymdeithasol Preswyl –1983 i 1988 Er 1993 wedi bod yn Asesydd Cymheiriaid Estyn Cymeradwy ac yn Arolygydd Cymheiriaid ar gyfer AB ac ACL

CYFRIFOLDEBAU

 • Arweinydd Diogelu ar gyfer y Coleg a’r DSP
 • Creu cynllun cymunedol dysgu mwy diogel
 • Tîm Diogelu
 • Grwpiau sy’n agored i niwed i fyfyrwyr
 • Gwasanaethau lles a chwnsela
 • Casglu gwybodaeth trosglwyddo
 • Cymorth Astudio
 • Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol – arwahanol a phrif ffrwd, asesiad a chefnogaeth trefniadau arholiadau
 • Cyllid Myfyrwyr
 • Cludiant Myfyrwyr
 • Gwasanaethau Gweithredol Blaen Tŷ
 • Adrodd am absenoldeb myfyrwyr
 • Trawsnewidiad ALN
 • Cyfranogiad Myfyrwyr
 • Cronfa FCF
 • Cronfa ALS
 • Cynydd

Pennaeth Cynorthwyol: Gweithrediadau Byd-eang: Steve Rhodes

ENW

Steve Rhodes – Pennaeth Cynorthwyol: Gweithrediadau Byd-eang

ADDYSG

Coleg Celf a Dylunio Exeter: Baglor yn y Celfyddydau (Anrh.) Mewn Dylunio Graffig

Sefydliad Addysg Bellach ac Uwch Doncaster: Tystysgrif mewn Addysg

(Ôl 16)

Coleg Celfyddydau a Thechnoleg Rotherham: Cwnsela yn y Gweithle

Prifysgol Sheffield: Meistr Addysg mewn Dysgu Rhwydweithio Cydweithredol

Coleg Celfyddydau a Thechnoleg Rotherham: Tystysgrif mewn Astudiaethau Rheolaeth

CYFLOGAETH

Cymdeithas Hyfforddi Sgiliau De Swydd Efrog: Ail-gychwyn Tiwtor – gweithio gyda grwpiau di-waith

Coleg Celfyddydau a Thechnoleg Rotherham: Darlithydd mewn Dylunio Graffig, Uwch Ddarlithydd yn y Celfyddydau Creadigol, Pennaeth Adran: Celfyddydau Cynhyrchu a Phennaeth y Gyfadran: Celfyddydau Creadigol

Coleg Wakefield: Cyfarwyddwr yr Academi: Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon gyda chyfrifoldeb strategol dros Ryngwladol a Menter.

MCA Cooper Associates: Cyfarwyddwr Cyswllt ar gyfer Datblygu Busnes Rhyngwladol.

Cosultant: Rhyngwladol a Menter.

Prif Weithredwr Cynorthwyol Worldwide yng Ngrŵp Colegau NPTC

CYFRIFOLDEBAU

 • Is-gwmni Cyfarwyddwr Arbenigwyr Iaith (Rhyngwladol)
 • Datblygu Busnes Rhyngwladol
 • Swyddfa Ryngwladol
 • Rhaglenni rhyngwladol
 • Cyfrifoldebau Cyllideb
 • Cyswllt Allweddol Haen 4 y Swyddfa Gartref
 • Goruchwylio Prosiectau Rhyngwladol
 • Cynghorydd Rhyngwladol y Coleg
 • Cyswllt Arweiniol yr Adran Masnach Ryngwladol
 • Prif Gyswllt y Cyngor Prydeinig
 • Cyswllt Allweddol Cysylltiadau Rhyngwladol Llywodraeth Cymru
 • Cyswllt Allweddol Adran Datblygu Rhyngwladol India
 • Cadeirydd rhwydwaith Rheolwyr Rhyngwladol (Anffurfiol) ColegauCymru

Pennaeth Cynorthwyol: Sgiliau: Nicola Thornton-Scott

ENW

Nicola Thornton-Scott – Pennaeth Cynorthwyol: Sgiliau

ADDYSG

MA mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Addysg), Prifysgol De Cymru, Casnewydd.

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Hyfforddiant a Datblygiad, Prifysgol Wolverhampton.

Tystysgrif Athrawon Addysg Bellach, Sefydliad Addysg Uwch Abertawe.

CYFLOGAETH

Prif Sgiliau Cynorthwyol yng Ngrŵp Colegau NPTC, (Ionawr 2010 hyd yn hyn).

Ymunodd â’r Coleg ym mis Mai 1997 fel Asesydd a daeth yn Uwch Swyddog Hyfforddiant Llwybrau cyn cymryd yr awenau fel Rheolwr ym mis Mawrth 2003.

CYFRIFOLDEBAU

 • Strategaeth ryngwladol
 • Academi Sgiliau Cymru
 • Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Cynllunio, cyflwyno ac adolygu portffolio Dysgu Seiliedig ar Waith y Coleg yn unol â gyrwyr polisi Llywodraeth Cymru
 • Arwain mewn perthynas â Sgiliau a’r holl Gynghorau Sgiliau Sector
 • Codi proffil cenedlaethol y Coleg mewn Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Cefnogi cynllunio a darparu Menter Gymunedol Cwm Gwendraeth (t / a Gweithlu Cymru) a darpariaeth Dysgu
 • Seiliedig ar Waith Learnkit Limited
 • Cyfarwyddwr Gweithlu Cymru a Learnkit Ltd.
 • Datblygu Busnes ac Ymgysylltu â Chyflogwyr
 • Sgiliau ar gyfer Twf Prosiectau Ewropeaidd (Sgiliau ar gyfer Diwydiant ac Uwchsgilio @ Gwaith)
 • Hyrwyddo Cystadlaethau Sgiliau.

ROLAU ERAILL

Arolygydd Cymheiriaid ar gyfer Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Gymru (Estyn) ac aelod o Ffederasiwn Hyfforddi Cenedlaethol Cymru (NTfW).

Pennaeth Cynorthwyol: Addysg Uwch: Yr Athro Richard Tong

ENW

Yr Athro Richard Tong – Pennaeth Cynorthwyol: Addysg Uwch

ADDYSG

Addysgwyd Richard yn Sefydliad Addysg Uwch De Morgannwg gan ennill BA (Anrh) Astudiaethau Symud Dynol a TAR mewn Addysg Gorfforol a Mathemateg. Aeth ymlaen i Brifysgol Loughborough, gan dderbyn ysgoloriaeth y Cyngor Gwyddoniaeth a Pheirianneg (SERC) lle enillodd MSc mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Cwblhaodd ei PhD gyda Phrifysgol Cymru yn 2001 a dyfarnwyd Cadeirydd Personol iddo gan Brifysgol Cymru yn 2011.

CYFLOGAETH

Mae Richard yn Athro Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff a ddechreuodd ei yrfa fel darlithydd mewn ffisioleg chwaraeon ym Mhrifysgol Brunel cyn symud i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Yn ystod ei yrfa addysgu gynnar. Roedd Richard yn ymwneud â darparu ffisioleg i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a darparu cefnogaeth gwyddor chwaraeon i berfformwyr ‘elit chwaraeon’. Daeth yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y radd anrhydedd sengl gyntaf mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru, aeth ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu ac yna fe’i penodwyd yn Ddeon Ysgol Chwaraeon Caerdydd yn 2013.

ROLAU ERAILL

Mae Richard wedi gwneud cyfraniad sylweddol at ddatblygiad dysgu ac addysgu, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan weithio i’r Academi Addysg Uwch, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) a Phrifysgol Cymru. Roedd yn aelod sefydlol o’r panel cymeradwyo cenedlaethol ar gyfer graddau gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff yn y DU ac mae’n Gadeirydd Cymdeithas Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Prydain.

CYMWYSTERAU PROFFESIYNOL

 • Cymrawd Addysgu Cenedlaethol y Gymdeithas Addysg Uwch
 • Prif Gymrawd y Gymdeithas Addysg Uwch
 • Cymrawd Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Prydain
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

CYFRIFOLDEBAU

 • Cynllunio AU
 • Portffolio AU
 • Dilysiadau AU
 • Monitro Blynyddol AU
 • Cymeradwyaethau / Adolygiadau Partneriaid AU
 • Cynllun Ffioedd a Mynediad
 • Cyfrifoldebau cyllidebol
 • Bwrsariaethau AU

Pennaeth Cynorthwyol: Recriwtio Myfyrwyr: Tessa Jennings

ENW

Tessa Jennings – Pennaeth Cynorthwyol: Recriwtio Myfyrwyr

ADDYSG

Ar ôl astudio Lefel A yn Ysgol Gyfun Porthcawl, aeth ymlaen wedyn i Brifysgol Morgannwg i ddarllen y Gyfraith a chwblhau’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol.

CYFLOGAETH

Mae Tessa wedi gweithio fel Darlithydd, Uwch Ddarlithydd, Dirprwy Bennaeth Ysgol, Pennaeth Ysgol a Chyfarwyddwr Astudiaethau. Mae ei rôl bresennol yn ei gweld hi’n gyfrifol am Dderbyniadau, Marchnata a Chyfathrebu.

ROLAU ERAILL

Mae Tessa wedi bod yn rhan o Gwricwlwm 2022 Cymru sydd ar ddod; mae’r cyfraniad wedi’i ganolbwyntio’n bennaf ym Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau. Mae hi hefyd yn arolygiad cymheiriaid o Estyn.

CYMWYSTERAU PROFFESIYNOL

 • LLB (Anrh)
 • LPC

CYFRIFOLDEBAU

 • Cynllunio Recriwtio Myfyrwyr
 • Marchnata Digidol
 • Cyhoeddiadau a Digwyddiadau
 • Cyfathrebu Mewnol
 • Cyfathrebu Allanol
 • Y Broses Derbyn – ceisiadau a chofrestru
 • Rhaglen Cyswllt Ysgol
 • Digwyddiadau Recriwtio Myfyrwyr
 • Arweinydd Strategol ar gyfer Ysgolion Partner
 • Cyfrifoldebau cyllidebol