Ceisiadau Rhan-Amser

Os ydych am astudio ar un o’n cyrsiau rhan-amser, sgroliwch i lawr a llenwch y ffurflen isod.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, gallwch gysylltu â’r tîm derbyniadau yn y Coleg perthnasol ar un o’r rhifau canlynol:

Coleg Afan: 01639 648200
Coleg Castell-nedd: 01639 648705
Coleg Bannau Brycheiniog: 01686 614400
Coleg y Drenewydd: 01686 614200

Neu e-bostiwch enquiries@nptcgroup.ac.uk

Gofynnwch am Gopi Caled o’r Ffurflen Gais Rhan-Amser

Ffurflen Gais Rhan-Amser

Eich Manylion

Cyfeiriad Presennol

Manylion Cyflogwr

Dewis Campws

Dewis CwrsDatganiad *

Darllenwch y datganiad canlynol a rhowch groes yn y blwch isod i gadarnhau a chytuno i’r datganiad canlynol.

  • Rwy’n deall bod gan Grŵp Colegau NPTC yr hawl i ganslo, newid neu gau cyrsiau os ystyrir bod hynny’n angenrheidiol.
  • Rwy’n cytuno i fy nata personol gael eu storio a’u prosesu ar systemau’r Coleg yn unol â thelerau’r Ddeddf Diogelu Data.
  • Rwy’n cytuno y gall Grŵp Colegau NPTC gyflwyno data personol perthnasol i’r Asiantaeth Ariannu Sgiliau (SFA) a Llywodraeth Cymru.
  • Rwy’n deall y gallai Llywodraeth Cymru drosglwyddo data dienw at ddibenion ymchwil, e.e. cyfle cyfartal.

Sylwer: Efallai y bydd yn rhaid i chi gael gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS), yn dibynnu ar ba gwrs yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer (cost gyfredol £44). Cewch wybod ar adeg y cyfweliad os oes angen i chi wneud cais am y gwiriad DBS.

Crynodeb

Gwiriwch y manylion isod yn ofalus. Os yw unrhyw beth ar goll neu’n anghywir, defnyddiwch y botymau o dan bob adran i fynd yn ôl i’r cam perthnasol a gwneud newidiadau.

Eich Manylion

Teitl
Enwau Cyntaf
Enwau Canol
Cyfenw
Cyfeiriad E-bost
Dyddiad Geni--

Cyfeiriad Presennol

Enw / Rhif y Tŷ
Stryd
Tref
Sir
Cod Post
Rhif Ffôn

Manylion Cyflogwr

Enw’r Cyflogwr

DEWIS CAMPYSAU A CHYRSIAU

Rwy’n dymuno astudio yn
Cyrsiau

Datganiad

Darllenwch y datganiad canlynol a rhowch groes yn y blwch isod i gadarnhau a chytuno i’r datganiad canlynol.

  • Rwy’n deall bod gan Grŵp Colegau NPTC yr hawl i ganslo, newid neu gau cyrsiau os ystyrir bod hynny’n angenrheidiol.
  • Rwy’n cytuno i fy nata personol gael eu storio a’u prosesu ar systemau’r Coleg yn unol â thelerau’r Ddeddf Diogelu Data.
  • Rwy’n cytuno y gall Grŵp Colegau NPTC gyflwyno data personol perthnasol i’r Asiantaeth Ariannu Sgiliau (SFA) a Llywodraeth Cymru.
  • Rwy’n deall y gallai Llywodraeth Cymru drosglwyddo data dienw at ddibenion ymchwil, e.e. cyfle cyfartal.

Sylwer: Efallai y bydd yn rhaid i chi gael gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS), yn dibynnu ar ba gwrs yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer (cost gyfredol £44). Cewch wybod ar adeg y cyfweliad os oes angen i chi wneud cais am y gwiriad DBS.

Unrhyw wallau uchod? Ewch yn ôl i wneud cywiriadau.

Gorffen

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen, cliciwch y botwm isod i gyflwyno eich cais i ni. Anfonir copi o’ch cais atoch hefyd i’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd

Os hoffech wneud unrhyw newidiadau, cliciwch ar y botymau Cam uchod i edrych dros y ffurflen.