Camau Nesaf

Canlyniadau Arholiad

Mae canlyniadau Safon Uwch a chanlyniadau TGAU yn faterion ar ddydd Iau yn olynol ym mis Awst. Cysylltir â chi cyn diwrnod y canlyniadau gyda chyfarwyddiadau ar sut i godi’ch canlyniadau.

Yn y cyfnod cyn y Diwrnod Canlyniadau, gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth ddiweddaraf yma.

Os na allwch gasglu’ch canlyniadau ar ddiwrnod y canlyniad neu os dymunwch i berthynas gasglu’ch canlyniadau ar eich rhan, cysylltwch â’n hadran arholiadau: exams@nptcgroup.ac.uk

Efallai y bydd canlyniadau cyrsiau galwedigaethol ar gael pan fyddwch yn dal yn y coleg, ond gall hyn fod yn wahanol o gwrs i gwrs. Siaradwch ag arweinydd eich rhaglen am ganlyniadau cyrsiau galwedigaethol.

Mae tystysgrifau ar gyfer pynciau Lefel UG, Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a TGAU ar gael i’w casglu o’r dderbynfa ar y campws lle buoch chi’n astudio o fis Tachwedd ymlaen. Mae’r casgliad ar gael trwy apwyntiad yn unig. Dylai’r mwyafrif o gyrff dyfarnu eraill fod ar gael o ddiwedd mis Hydref. Gwiriwch gyda’r dderbynfa cyn gwneud apwyntiad.

Cyfrifoldeb y myfyriwr yw holi gyda swyddfa’r campws / swyddog arholiadau a yw tystysgrifau wedi cyrraedd. Nid ydym yn anfon llythyr allan yn cadarnhau bod tystysgrifau wedi cyrraedd.

Cedwir tystysgrifau yn y coleg am dair blynedd a’u dinistrio ar ôl y dyddiad hwn. Gellir cael tystysgrifau amnewid trwy gysylltu â’r cyrff dyfarnu yn uniongyrchol. Sylwch y bydd ffi am dystysgrifau amnewid.

Penodiadau Casglu Tystysgrifau

Gellir casglu tystysgrifau bob dydd Mercher rhwng 1 pm a 4pm o’r brif dderbynfa. I wneud eich apwyntiad, ffoniwch:

Coleg Castell-nedd: 01639 648103

Coleg Afan: 01639 648219

Coleg Bannau Brycheiniog: 01686 614400

Coleg Y Drenewydd: 01686 614201

Bydd angen i chi ddarparu’r manylion canlynol:

  • Eich enw
  • Dyddiad Geni
  • Rhif ID y myfyriwr
  • Rhestr o’r tystysgrifau rydych chi am eu casglu

Pan ddewch chi i gasglu’ch tystysgrifau bydd angen i chi ddod â dull adnabod. Gallai hyn fod yn gerdyn banc, pasbort neu drwydded yrru.

Os na allwch ddod ar ddydd Mercher gellir gwneud apwyntiad arall.

Mewn rhai amgylchiadau, gallwch ofyn i rywun arall gasglu eich tystysgrifau ar eich rhan. Pan fyddwch chi’n archebu’ch apwyntiad bydd angen i chi ddarparu’r un manylion a restrir uchod yn ogystal ag enw’r person a fydd yn codi’ch tystysgrifau. Bydd angen i’r person sy’n casglu’r tystysgrifau ddod â llythyr gyda chi yn nodi eich bod wedi rhoi caniatâd iddynt gasglu’r tystysgrifau. Bydd angen iddynt hefyd ddod â phrawf o’u hadnabod, gallai hyn fod yn gerdyn banc, pasbort neu drwydded yrru.

Dolenni Ychwanegol

Ymunwch â’n Cyn-fyfyrwyr

Hyfforddwr Gyrfa 

Cyngor gyrfaoedd wedi’u teilwra gan ddefnyddio gwybodaeth leol am y farchnad swyddi.

Gyrfaoedd Cymru  

UCAS