Cymorth Astudio

Gall yr holl fyfyrwyr gael cymorth gan y tîm Gwasanaethau Cymorth Astudio. Bydd y tîm yn cynnig amrywiaeth eang o gymorth a fydd yn helpu myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial. Bydd y Gwasanaethau Cymorth Astudio hefyd yn galluogi’r myfyrwyr i gael mynediad at eu dewis raglen astudio a chyfranogi’n llawn ynddi.

Darlithydd/Cydgysylltydd Anawsterau Dysgu Penodol – mae’n asesu myfyrwyr ag Anawsterau Dysgu Penodol ac Anghenion Dysgu Ychwanegol eraill, yn cynllunio Rhaglenni Dysgu Unigol ac yn rhoi cymorth i ddysgwyr a staff er mwyn hwyluso llwyddiant. Mae hefyd yn darparu’r asesiad y mae ei angen i wneud trefniadau arbennig ar gyfer arholiadau.

Cydgysylltydd Sgiliau Hanfodol ac Anawsterau Dysgu Penodol – mae’n cydgysylltu cymorth gydag Anawsterau Dysgu Penodol a Sgiliau Hanfodol i fyfyrwyr ar draws y colegau. Mae cyfrifoldebau arbennig yn cynnwys gweithredu BKSB ac yn ddiweddarach eleni offeryn sgrinio WEST. Mae’n cydgysylltu ac yn rhoi’r ddarpariaeth Sgiliau Hanfodol a chymorth i fyfyrwyr gan gynnwys llythrennedd, rhifedd a TGCh. Rôl ar draws y colegau yw hon.

Cydgysylltydd Technoleg Synhwyraidd a Chynorthwyol – mae’n rhoi cymorth a strategaethau i fyfyrwyr ag anghenion synhwyraidd. Mae’n adnabod ac yn darparu unrhyw adnoddau technegol neu dechnoleg gynorthwyol y mae eu hangen ar gyfer dysgu, e.e. meddalwedd arbenigol a gliniaduron/iPads. Rôl ar draws y colegau yw hon.

Cynorthwyydd Gwasanaethau Myfyrwyr a Busnes – rôl ar draws y colegau – mae’n gweithio gyda staff rheng-flaen i ddwyn ynghyd agweddau allweddol ar Wasanaethau Cymorth Astudio.

Gwasanaethau Addasu Fformat – bydd y Coleg yn parhau i roi cymorth i’r holl diwtoriaid fel bod deunyddiau wedi’u hargraffu’n cael eu haddasu i ddiwallu anghenion myfyrwyr unigol megis maint y testun ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg, taflenni lliw i fyfyrwyr â dyslecsia a.y.b. Rôl ar draws y colegau yw hon.

Anogwyr Sgiliau Astudio – byddant yn darparu gweithdai ar bob campws i ymateb i anghenion dysgu myfyrwyr – byddant yn datblygu sgiliau academaidd, strategaethau dysgu a sgiliau personol i hwyluso llwyddiant – bydd gan bob ysgol academaidd / campws anogwr sgiliau astudio penodol. Bydd yr Anogwr Sgiliau Astudio’n cydweithio’n agos gyda thimau rheoli’r ysgolion, tiwtoriaid cyrsiau a chyda’r swyddogion pontio a chadw myfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn cael eu targedu i fynychu’r sesiwn gyda’r Anogwr. Gellir cysylltu â’r anogwyr Sgiliau Astudio ar studyskillscoach@nptcgroup.ac.uk a bydd gweithdai a sesiynau galw heibio’n cael eu hysbysebu gan ddefnyddio ystod o gyfryngau.

Mae tîm o Gynorthwywyr Sgiliau Astudio ar draws yr holl gampysau a chânt eu neilltuo lle ceir angen dysgu dynodedig a chydnabyddedig (gyda Chynllun Dysgu a Sgiliau). Bydd y tîm yn rhoi cymorth cyffredinol ac yn y dosbarth i alluogi myfyrwyr i gael mynediad at ddysgu.

Gall myfyrwyr ag angen dysgu ychwanegol/anabledd gael cymorth ychwanegol trwy gysylltu â’r Tîm Gwasanaethau Cymorth Astudio.