Sut i wneud cais

GWNEUD CAIS I ASTUDIO GYDA GRŴP COLEGAU NPTC

Rydym yn ymwybodol y gall wneud cais i’r coleg ymddangos yn broses gymhleth, dyna pam ein bod wedi creu’r tudalen hwn – fel y gallwch fod yn sicr eich bod ar y trywydd iawn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cymorth arnoch unrhyw bryd, ffoniwch ein tîm Derbyniadau ar 01639 648033.

DEWIS YN DDOETH

Gall y detholiad enfawr o gyrsiau sydd ar gael ymddangos braidd yn anorchfygol, yn enwedig os nad ydych chi’n siŵr beth yr hoffech ei wneud yn gymwys. Os ydych yn ansicr, meddyliwch am y pynciau yr ydych yn eu mwynhau a’r pethau yr ydych yn hoffi eu gwneud yn eich amser sbâr.

Rydym yn cynnig llu o gyrsiau ar bob lefel hyd at lefel cyrsiau gradd a thu hwnt mewn detholiad eang o bynciau, yn amrywio o Fecaneg Amaethyddol i Gymraeg Ail Iaith. Bydd eich canlyniadau TGAU yn eich helpu i benderfynu pa lefel sydd orau i chi.

I’ch helpu i ddewis yn ddoeth, mae ein staff wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych o bosibl. Ffoniwch, e-bostiwch neu anfonwch DM ar Facebook neu Twitter. Byddwn hefyd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau agored drwy gydol y flwyddyn ac mae pob digwyddiad yn rhoi cyfle i chi weld ein cyfleusterau a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cliciwch yma i weld ein Digwyddiadau Agored sydd i ddod


SUT I WNEUD CAIS

1. Dewiswch eich pwnc neu eich cwrs

Bydd mynychu Diwrnodau Agored ac ymchwilio i’n cyrsiau’n eich helpu i benderfynu!

2. Ymgeisio

Unwaith y byddwch chi wedi dewis eich cwrs neu’ch pwnc, cliciwch ar y botwm ‘Apply Now’ gwyrdd o dan y lleoliad astudio dewis. Bydd hyn yn mynd â chi at ein porth cais lle gofynnir i chi greu cyfrif i ddechrau’ch cais. Byddwch chi’n gallu arbed a dychwelyd i’ch cais tra bydd yn mynd rhagddo.

Angen dychwelyd i’ch cais? Cliciwch ar y ddelwedd isod.

Gallwch ymgeisio ar-lein, gallwn ni anfon ffurflen gais bapur atoch, neu gallwn hyd yn oed ddod i mewn i’r ysgol.

Bydd yn rhaid i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe wneud eu holl geisiadau am ddewisiadau trwy wefan UCAS Progress. Sicrhewch eich bod yn gwirio eich cyfrif ar wefan UCAS Progress yn rheolaidd am unrhyw ddiweddariadau neu negeseuon.

UCAS Progress

Os ydych yn ansicr ynghylch unrhyw agwedd ar y cais trwy UCAS Progress, ffoniwch â’n tîm Derbyn ar: 01639 648000 Neu e-bost enquiries@nptcgroup.ac.uk

Prentisiaethau

Os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth, cysylltwch â Hyfforddiant Llwybrau (Castell-nedd) 01639 648064 neu (Powys) 01686 614253. Neu e-bostiwch; pathwaystraining@nptcgroup.ac.uk

3. Dod i Noson Wybodaeth

Unwaith i ni brosesu eich cais, byddwn yn eich gwahodd i Noson Wybodaeth. Dyma eich cyfle i ddarganfod rhagor am eich dewis gwrs a chyfarfod â’r darlithwyr a fydd yn eich addysgu. Os oes angen, gallwn gynnig cyngor a chyfarwyddyd pellach i chi.

Pan fyddwch yn hapus gyda’r dewis yr ydych chi wedi’i wneud, byddwn yn gwneud cynnig amodol i chi drwy e-bost. Bydd hyn yn cadarnhau’r cwrs yr ydych wedi gwneud cais amdano a’r graddau y bydd eu hangen arnoch er mwyn ymrestru ar y cwrs. Yna rydych yn derbyn y cynnig drwy ddilyn y cyfarwyddiadau yn y neges e-bost neu drwy gysylltu â’r tîm Derbyniadau ar 01639 648033.

Darllen rhagor am ein cymwysterau Safon Uwch yma

Mae cyfle cyffrous i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau arwain a chyfathrebu drwy’r rhaglenni ysgoloriaethau Chwaraeon a Diwylliant a’r rhaglenni Llysgenhadon.

Darllen rhagor yma

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Hyd yn oed unwaith y byddwch wedi derbyn y cynnig, nid yw eich dewis yn ddi-alw’n ôl. Mae digon o gyfleoedd o hyd i chi siarad â’ch tiwtoriaid cwrs a gweld ein cyfleusterau. Rydym yn eich annog i fynychu cynifer o’n digwyddiadau agored ag y gallwch er mwyn bod yn siŵr bod y cwrs a ddewiswyd gennych yn iawn i chi.

Yn ogystal â hyn, mae gennych hefyd y cyfle i brofi ‘Diwrnod ym Mywyd Myfyriwr Grŵp Colegau NPTC’.

Lawrlwytho ffurflen gais yma (Tudalennau 1-2 ar gyfer Y De. Tudalennau 3-4 ar gyfer y Gogledd)

YMRESTRU

Yn ystod gwyliau’r haf, byddwn yn anfon pecyn ymrestru atoch. Darllenwch y pecyn yn ofalus – bydd yn dweud wrthych bopeth y mae angen i chi ei wybod cyn i chi ymuno â ni. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes rhywbeth nad ydych yn ei ddeall.

Er gwybodaeth, bydd ymrestru yn dechrau ar ddiwrnod canlyniadau TGAU, a bydd angen i ddod â’ch canlyniadau arholiad a £50 i dalu’r ffi weinyddol.

Os nad ydych yn ennill y graddau yr oeddech yn eu disgwyl peidiwch â phoeni os gwelwch yn dda; Bydd ein tîm canllawiau cymorth yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs sy’n addas i chi.

Adeg ymrestru byddwch yn cael gwybod eich dyddiad dechrau a chyfarwyddiadau ynghylch ble i fynd.

CROESO I GRŴP COLEGAU NPTC

Yn ystod eich wythnos gyntaf, bydd llawer yn digwydd i’ch helpu i ymgyfarwyddo a chwrdd â ffrindiau newydd a bydd eich tiwtor personol yn rhoi eich amserlen i chi. Bydd llawer o staff wrth law yn ystod eich diwrnodau cyntaf i’ch rhoi ar y trywydd cywir.

Darllen rhagor am Diwtoriaid Personol yma

A chofiwch, os oes gennych unrhyw gwestiynau o gwbl mae croeso i chi gysylltu â ni unrhyw bryd.