Sut i wneud cais

GWNEUD CAIS I ASTUDIO GYDA GRŴP COLEGAU NPTC

Rydym yn ymwybodol y gall wneud cais i’r coleg ymddangos yn broses gymhleth, dyna pam ein bod wedi creu’r tudalen hwn – fel y gallwch fod yn sicr eich bod ar y trywydd iawn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cymorth arnoch unrhyw bryd, ffoniwch ein tîm Derbyniadau ar 01639 648033.

DEWIS YN DDOETH

Gall y detholiad enfawr o gyrsiau sydd ar gael ymddangos braidd yn anorchfygol, yn enwedig os nad ydych chi’n siŵr beth yr hoffech ei wneud yn gymwys. Os ydych yn ansicr, meddyliwch am y pynciau yr ydych yn eu mwynhau a’r pethau yr ydych yn hoffi eu gwneud yn eich amser sbâr.

Rydym yn cynnig llu o gyrsiau ar bob lefel hyd at lefel cyrsiau gradd a thu hwnt mewn detholiad eang o bynciau, yn amrywio o Fecaneg Amaethyddol i Gymraeg Ail Iaith. Bydd eich canlyniadau TGAU yn eich helpu i benderfynu pa lefel sydd orau i chi.

I’ch helpu i ddewis yn ddoeth, mae ein staff wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych o bosibl. Ffoniwch, e-bostiwch neu anfonwch DM ar Facebook neu Twitter. Byddwn hefyd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau agored drwy gydol y flwyddyn ac mae pob digwyddiad yn rhoi cyfle i chi weld ein cyfleusterau a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cliciwch yma i weld ein Digwyddiadau Agored sydd i ddod


SUT I WNEUD CAIS

Ewch draw i’n Tudalen Gais i ddechrau’r broses.

Angen dychwelyd i’ch cais? Cliciwch ar y ddelwedd isod.

Prentisiaethau

Os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth, cysylltwch â Hyfforddiant Llwybrau (Castell-nedd) 01639 648064 neu (Powys) 01686 614253. Neu e-bostiwch; pathwaystraining@nptcgroup.ac.uk

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Hyd yn oed unwaith y byddwch wedi derbyn y cynnig, nid yw eich dewis yn ddi-alw’n ôl. Mae digon o gyfleoedd o hyd i chi siarad â’ch tiwtoriaid cwrs a gweld ein cyfleusterau. Rydym yn eich annog i fynychu cynifer o’n digwyddiadau agored ag y gallwch er mwyn bod yn siŵr bod y cwrs a ddewiswyd gennych yn iawn i chi.

Yn ogystal â hyn, mae gennych hefyd y cyfle i brofi ‘Diwrnod ym Mywyd Myfyriwr Grŵp Colegau NPTC’.

Lawrlwytho ffurflen gais yma (Tudalennau 1-2 ar gyfer Y De. Tudalennau 3-4 ar gyfer y Gogledd)

YMRESTRU

Yn ystod gwyliau’r haf, byddwn yn anfon pecyn ymrestru atoch. Darllenwch y pecyn yn ofalus – bydd yn dweud wrthych bopeth y mae angen i chi ei wybod cyn i chi ymuno â ni. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes rhywbeth nad ydych yn ei ddeall.

Er gwybodaeth, bydd ymrestru yn dechrau ar ddiwrnod canlyniadau TGAU, a bydd angen i ddod â’ch canlyniadau arholiad a £50 i dalu’r ffi weinyddol.

Os nad ydych yn ennill y graddau yr oeddech yn eu disgwyl peidiwch â phoeni os gwelwch yn dda; Bydd ein tîm canllawiau cymorth yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs sy’n addas i chi.

Adeg ymrestru byddwch yn cael gwybod eich dyddiad dechrau a chyfarwyddiadau ynghylch ble i fynd.

CROESO I GRŴP COLEGAU NPTC

Yn ystod eich wythnos gyntaf, bydd llawer yn digwydd i’ch helpu i ymgyfarwyddo a chwrdd â ffrindiau newydd a bydd eich tiwtor personol yn rhoi eich amserlen i chi. Bydd llawer o staff wrth law yn ystod eich diwrnodau cyntaf i’ch rhoi ar y trywydd cywir.

Darllen rhagor am Diwtoriaid Personol yma

A chofiwch, os oes gennych unrhyw gwestiynau o gwbl mae croeso i chi gysylltu â ni unrhyw bryd.