Teithio a Chludiant

Fy Ngherdyn Teithio

Mae Fy Ngherdyn Teithio yn gynllun teithio disgownt a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy cynnig 1/3 oddi ar gost teithio ar bob bws First Cymru i bobl ifanc sy’n byw yng Nghymru.

Archebwch nawr Cymorth Mticket ac Gwyboiadaur

GALW MEWN GWASANAETHAU MYFYRIWR OS OES ANGEN HELP!

Pwy all wneud cais?

Gall unrhyw berson ifanc rhwng 16-20 oed wneud cais. Mae’r tocyn yn ddilys o’ch pen-blwydd yn 16 oed tan diwrnod eich pen-blwydd yn 21 oed.

Gan Post

Lawrlwytho copi o’r ffurflen gais o www.fyngherdynteithio.llyw.cymru
Ei anfon RHADBOST gyda llun maint pasbort diweddar i:

Blwch Post 52,
Penrhyndeudraeth,
LL49 0AU

Dros y ffôn

Ffoniwch 0300 200 22 33 am ffurflen gais.
Ei anfon RHADBOST gyda llun maint pasbort diweddar i:

Blwch Post 52,
Penrhyndeudraeth,
LL49 0AU

Cost

Does DIM cost am wneud cais am Fy Ngherdyn Teithio.

MTICKET (Coleg Castell-nedd, Coleg Afan a Champws y De yn unig)

Pwy all wneud cais?

Gall myfyrwyr sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot/Abertawe brynu amrywiaeth o opsiynau tocynnau i weddu i anghenion unigol a chaniatáu hyblygrwydd teithio ar y gwasanaeth bws lleol.

Sut i wneud Cais

Gallwch brynu eich mticket trwy lawrlwytho ap ffôn First Bus. Bydd y tocyn yn aros ar eich ffôn a rhaid ei ddangos i’r gyrrwr ynghyd â’ch ‘MTP’ bob tro y byddwch yn teithio.

Cost

Ynghyd â’ch My Travel Pass:

  • Bydd cerdyn blynyddol ar gyfer teithio diderfyn yn ardal Castell-nedd/Abertawe yn costio £300
  • Bydd tocyn tymor ar gyfer teithio yn ôl ac ymlaen i’r Coleg tan 6pm yn unig yn costio £95
  • Bydd tocyn Flexi5 sy’n caniatáu teithio drwy’r dydd ar 5 diwrnod unigol yn costio £12

Os ydych chi’n byw y tu allan i Fwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot / Abertawe gallwch wneud cais i’ch awdurdod lleol i ofyn am gymorth ariannol tuag at gostau trafnidiaeth (os yw’n gymwys).

Gall unrhyw fyfyriwr sy’n gymwys i gael LCA wneud cais i gael cymorth gan Gronfa Ariannol Wrth Gefn y Coleg. Os bydd yn llwyddiannus bydd cost eich mticket yn cael ei ad-dalu.

Os ydych chi dros 19 oed

Nid yw’r cynlluniau hyn ar gael ar hyn o bryd i fyfyrwyr 19 oed a throsodd. Cysylltwch â’n tîm Parth Myfyrwyr ar 01639 648705 os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Amserlen Bws

Lawrlwytho Amserlen Bws

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am amserlenni wrth fynd i www.firstgroup.com

Myfyrwyr sy’n byw tu allan i Gastell-nedd Port Talbot/Dinas a Sir Abertawe

Os ydych yn byw y tu allan i Abertawe/Castell-nedd Port Talbot ac os ydych o dan 19 oed, dylech wneud cais am gyllid i helpu gyda chludiant drwy eich awdurdod lleol unwaith i chi ymrestru.

Yn y lle cyntaf dylai myfyrwyr:

1. Cysylltu â’r awdurdod lleol i wneud cais am gyllid i helpu gyda chludiant i’r coleg.
2. Os ydy’r awdurdod yn cytuno, bydd naill ai’n trefnu gyda’r coleg i dalu am docyn bws, neu gynnig cyllid tuag at gost petrol neu deithio ar y trên. Gofynnwch am lythyr o gadarnhad i gefnogi’r penderfyniad a’i ddychwelyd i’r cyfeiriad isod.
3. Os nad ydynt yn cytuno, bydd angen iddynt ymgeisio drwy Fy Ngherdyn Teithio gan ddilyn y broses a restrir uchod.

Manylion Cyswllt

Derbyniadau – Coleg Castell-nedd Derbyniadau – Coleg Afan
Heol Dŵr-y-Felin Margam
Castell-nedd Port Talbot
SA10 7RF SA13 2AL

derbyniadau@nptcgroup.ac.uk

Ffôn: 01639 648705/648033 – Castell-nedd neu 01639 648230/648246 – Afan

Gweithredwyr Bws

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cludiant Ysgol

Swyddfeydd Dinesig

Stryd yr Angel

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 4WB

Ffôn: 01656 642654

http://www.bridgend.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Tŷ Sardis

Heol Sardis

Pontypridd

CF37 1DU

Ffôn: 01443 494 870

http://www.rctcbc.gov.uk

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Neuadd y Sir

Caerfyrddin

SA31 1JP

Tel: 01267 234 567

http://www.sirgaerfyrddin.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Stryd y Castell

Merthyr Tudful

CF47 8AN

Tel: 01685 725 000

http://www.merthyr.gov.uk

Cyngor Sir Bowys

Neuadd y Sir

Llandrindod

Powys

LD1 5LG

Tel: 01597 826 000

http://www.powys.gov.uk

Llefydd Parcio

Mae nifer gyfyngedig o lefydd parcio ar gael ar bob un o’n Campysau yn rhad ac am ddim.

Gofynnwn i chi gymryd pob gofal rhesymol drwy:-

– Gwylio’ch cyflymder

– Peidio â pharcio’n uniongyrchol y tu allan i gartrefi trigolion

– Cadw lefelau sŵn mor dawel â phosibl

– Cofio bod y Coleg bob amser yn anelu at fod yn gymydog da o fewn i’r Gymuned

– Sylwer os gwelwch yn dda fod parcio mewn dull anghywir ar ffordd gyhoeddus yn gallu arwain at erlyniad

Mae gofyn i holl yrwyr gydymffurfio â’r cyfyngiadau gyrru a pharcio mewn grym yn ein Campysau.
Nid yw Grŵp Colegau NPTC yn derbyn cyfrifoldeb ar gyfer cerbydau neu eu cynnwys.

Mae pob cerbyd wedi’i barcio ar risg y perchennog.