Ffioedd

Am fwy o wybodaeth am ffioedd, ewch i Bolisi Ffioedd  y Coleg

Ffioedd Cyrsiau amser llawn

Mae’n ofynnol i’r holl fyfyrwyr llawn-amser yn y Coleg dalu ffi weinyddu anad-daladwy. Mae’r ffi gofrestru’n cynnwys nifer o wasanaethau gweinyddu gan gynnwys dyroddi Cerdyn Llyfrgell, Cerdyn Adnabod Myfyriwr, Pàs Bws (os yn briodol), prosesu ceisiadau arholiadau a mynediad at yr holl gyfleusterau cyfrifiadurol a.y.b. Mae’n rhaid talu’r ffi wrth gofrestru.

Nid yw’n ofynnol i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau llawn-amser dalu ffioedd dysgu na ffioedd arholiadau ar gyfer y prif gwrs y maent wedi cofrestru arno. Os ydych yn dymuno cofrestru ar gyfer arholiadau y tu allan i’r rhaglen astudio hon, fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi dalu ffioedd ychwanegol. Fe’ch cynghorir i wirio ymlaen llaw a fydd angen i chi dalu ffioedd arholiadau, gan y gallant fod yn swm sylweddol.

Efallai y bydd myfyrwyr ar gyrsiau llawn-amser yn gallu ymgeisio am gyllid i helpu gyda chost dysgu. I gael gwybod mwy ewch at ein hadran Gwasanaethau Myfyrwyr.

Ffioedd Cyrsiau Rhan-amser

Mae cyrsiau rhan-amser a restrir ar y wefan ac yn y prosbectws yn cynnwys y ffi briodol ar gyfer y cwrs y mae gofyn ei thalu ar adeg cofrestru. Mae’r ffi a nodir yn cynnwys ffi weinyddu y mae’n RHAID i bob myfyriwr sy’n cofrestru ar gyfer cwrs ei thalu er mwyn cael ei gofrestru fel myfyriwr yn y Coleg. Ar ôl talu’r ffi weinyddu, bydd pob myfyriwr yn cael Cerdyn Adnabod ar gyfer y Coleg, a fydd yn rhoi hawl i’r myfyriwr gael budd o gyfleusterau’r Coleg.

Efallai y bydd myfyrwyr ar gyrsiau rhan-amser yn gallu ymgeisio am gyllid i helpu gyda chost dysgu hefyd. I gael gwybod mwy, ewch at yr adran Gwasanaethau Myfyrwyr.

Ffioedd Cyrsiau Addysg Uwch

I weld y ffioedd ar gyfer myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau yn 2017/18 cliciwch yma

CYMHWYSTRA I DALU FFIOEDD IS

Efallai y bydd myfyrwyr sy’n cael budd-daliadau’r wladwriaeth neu sydd ar incwm aelwyd isel yn gymwys i gael gostyngiad yn ffioedd cyrsiau yn ôl y gyfradd a ddynodir ar gyfer pob cwrs. Wrth hawlio ffioedd is, mae’n rhaid i fyfyrwyr gwblhau a dychwelyd Ffurflen 36 Grŵp NPTC a dangos prawf o fudd-daliadau/incwm. Gellir cael ffurflenni o’r Swyddfa Gyllid, Campws Castell-nedd neu drwy lawrlwytho ffurflen yma.

Sylwer: gall myfyrwyr dalu am uchafswm o ddau gwrs y flwyddyn academaidd yn ôl y gyfradd is.

FFIOEDD ARHOLIADAU A CHOFRESTRU

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr rhan-amser dalu ffioedd cofrestru/arholiadau/asesu lle y bo’n briodol. Ar gyfer cyrsiau sy’n denu ffioedd ychwanegol, mae’r rhain wedi’u cynnwys yng nghyfanswm y ffi sy’n daladwy ac mae’n rhaid eu talu ar adeg cofrestru.

TALU TRWY RANDALIADAU

Mae cynllun rhandaliadau ar gael i unrhyw fyfyriwr lle mae ffi’r cwrs yn fwy na £100. Mae’n RHAID talu un rhan o dair o’r taliad wrth gofrestru, ynghyd â ffioedd cofrestru ac arholiadau. Sylwer bod tâl gweinyddu o £50  am y gwasanaeth hwn a hwnnw’n daladwy gyda’r rhandaliad cyntaf. Bydd myfyrwyr yn cael eu hanfonebu am y ddau randaliad sy’n weddill ar ddechrau mis Rhagfyr a mis Chwefror.

AD-DALU FFIOEDD

Os bydd y Coleg yn canslo neu’n symud dosbarth i ddiwrnod/amser/lleoliad gwahanol, a bod hyn yn annerbyniol i’r myfyriwr, bydd ffioedd y cwrs, ynghyd ag unrhyw ffioedd eraill a dalwyd, yn cael eu had-dalu.

Dim ond dan amgylchiadau arbennig y gall myfyrwyr sy’n dymuno tynnu’n ôl o gwrs hawlio ad-daliad. Bydd y ffi weinyddu o £50  yn cael ei ddidynnu o unrhyw ad-daliad sy’n ddyledus.

Fodd bynnag, byddai unrhyw ffioedd arholiadau/cofrestru nad ydynt wedi cael eu talu i’r cyrff dyfarnu eto yn cael eu had-dalu.

I gael rhagor o wybodaeth am ad-dalu ffioedd, cyfeiriwch at Bolisi Ffioedd y Cyngor.

PEIDIO Â THALU FFIOEDD

Os nad yw ffioedd yn cael eu talu, bydd angen i’r Coleg gymryd camau angenrheidiol i adfer y swm sy’n ddyledus, a gallai hynny arwain at gamai adfer dyledion. Os bydd y trydydd parti (e.e. cyflogwr) yn methu â thalu, bydd y myfyriwr yn dod yn atebol am gost y cwrs.