Cymorth i Fyfyrwyr Addysg Uwch

Meddwl am gamu ymlaen i radd Addysg Uwch? Mae gan y coleg nifer o ffynonellau cymorth ar gael i’ch helpu a’ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau.

OXBRIDGE

Rydym yn annog myfyrwyr i anelu’n uchel ac mae rhai sy’n dyheu i gael lle yn Rydychen neu Gaergrawnt yn derbyn cymorth a chyfarwyddyd gan diwtoriaid Rhydychen a staff uwch y Coleg. Trefnwyd ymweliadau penodol i Oxbridge, gan gynnwys ymweliad dros nos, ar gyfer myfyrwyr sy’n bwriadu gwneud cais, a rhoddwyd cyngor am y proses cais gan Diwtoriaid Derbyn y Prifysgolion.

RHAGLEN RAGORIAETH I FYFYRWYR GALLUOG A THALENTOG (COLEG CASTELL-NEDD)

Mae aelodau Academi Chweched Dosbarth Grŵp Colegau NPTC yn gymwys i wneud cais am y rhaglen ragoriaeth i Fyfyrwyr galluog a thalentog sydd ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cyflawni canlyniadau TGAU rhagorol(Graddau A * A graddau yn bennaf). Os oes gennych broffil TGAU sy’n cynnwys graddau A * ac A yn bennaf, caiff eich gosod mewn grŵp tiwtorial penodol a fydd yn diwallu’ch anghenion a’ch uchelgeisiau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Rhaglen Gynefino Fanwl

Bydd rhaglen gynefino fanwl ar gael ar gyfer pob myfyriwr i’w cefnogi yn ystod y dyddiau, wythnosau a misoedd cyntaf yn y coleg newydd. Bydd hyn yn cynnwys cyflwyniad manwl i’r adeiladau, Cwrs Cynefino, gweithgareddau adeiladu tîm, Ffair y glas, cyngor am ddysgu annibynnol, hunan-astudio, rheoli amser ac ati.

System Tiwtoriaid Personol

Pennir tiwtor cwrs personol i fyfyrwyr a fydd yn eu cefnogi wrth bontio i amgylchedd newydd y coleg. Mae rhaglen tiwtorial wythnosol wedi’i sefydlu ar gyfer ein holl ddysgwyr amser llawn i fonitro eu cynnydd academaidd drwy ddefnyddio cynlluniau dysgu electronig.

Cymorth Sgiliau Astudio

Lleolir Cymorth Sgiliau Astudio y Coleg ger y Parth Myfyrwyr ym mhob safle Coleg. Mae’r rhain yn ardaloedd tawel sy’n darparu sylfaen cymorth astudio ar gyfer staff a myfyrwyr. Mae’n cynnig gwasanaethae ar gyfer myfyrwyr y mae angen cymorth ychwanegol arnynt – gyda unrhyw agwedd ar eu gwaith coleg. Bydd y staff croesawgar a phroffesiynol yn rhoi cymorth unigol i chi gydag unrhyw agwedd ar eich astudiaethau.

Cymorth Ariannol

Mae amrywiaeth o grantiau, cynlluniau, benthyciadau a lwfansau sydd ar gael i helpu gyda ffioedd cwrs ar gyfer myfyrwyr amser llawn yn 2018/9

YEfallai eich bod yn gymwys i dderbyn:

  • Grant Ffioedd
  • Benthyciad Ffioedd Dysgu
  • Grant Dysgu hyd at £5,161 y flwyddyn neu Grant Cymorth Arbennig
  • Benthyciad Cynnal hyd at £4,786 os ydych yn byw yng nghartref eich rhieni cartref, hyd at £6,183 os ydych yn byw oddi wrth gartref eich rhieni

Hefyd efallai y bydd modd i chi gael cymorth ychwanegol os oes gennych oedolion neu blant sydd yn dibynnu arnoch o safbwynt ariannol. Os oes gennych unrhyw gostau ychwanegol sy’n gysylltiedig â’ch cwrs o ganlyniad i anabledd, efallai y bydd gennych hawl i chi dderbyn cymorth ychwanegol drwy’r Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Sylwer os gwelwch yn dda fod rhai elfennau ar y cymorth yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Rhaid i chi wneud cais i Cyllid Myfyrwyr Cymru am unrhyw gymorth gan gynnwys y Grant Ffioedd. Ewch i Cyllid Myfyrwyr Cymru www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk neu ffoniwch 0300 200 4050.

Mae’r coleg hefyd yn cynnig amrywiaeth o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau i’ch helpu gyda chostau astudio ar gyfer graddau Addysg Uwch.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Bwrsariaeth Dychwelyd i Addysg
  • Bwrsariaeth Cynnydd