Fel rheol gyffredinol byddwch yn astudio tri neu bedwar o bynciau Uwch Gyfrannol neu gyfwerth yn eich blwyddyn gyntaf yn y coleg; gan ddilyn tri o’r rhain i gymhwyster Safon Uwch llawn ar ddiwedd Blwyddyn 2. Byddwn yn eich helpu gwneud eich dewisiadau pwnc ac yn cytuno ar y rhaglen ddysgu fwyaf priodol gyda chi pan fyddwch yn ymgeisio i astudio gyda ni.

SAFON UWCH:

 • Mae dwy ran i bob cymhwyster Safon Uwch. Astudir cymhwyster Safon Uwch Gyfrannol (AS) yn y flwyddyn gyntaf a dyfernir cymhwyster Safon Uwch lawn (A2) ar ddiwedd yr ail flwyddyn
 • Mae’r rhan fwyaf o gymwysterau Safon Uwch lawn yn cynnwys rhwng pedwar a chwe modiwl. Mae’r cymhwyster Uwch Gyfrannol yn cyfrif am 50% o farciau’r cymhwyster Safon Uwch llawn. Fe’ch asesir trwy gymysgedd o waith cwrs ac arholiadau yn ystod y ddwy flynedd o astudio
 • Gyda Safon Uwch gallwch symud ymlaen at y brifysgol neu gyflogaeth.

DIPLOMA BTEC ESTYNEDIG:

 • Dyma gymhwyster dwy flynedd arall sydd gyfwerth â thri chymhwyster Safon Uwch. Y prif wahaniaeth yw nad oes unrhyw arholiadau; fe’ch asesir ar sail gwaith cwrs
 • Gyda Diploma BTEC Estynedig gallwch symud ymlaen at y brifysgol neu gyflogaeth.

TGAU:

 • Rydym yn cynnig cyrsiau TGAU mewn: Gwyddoniaeth, Mathemateg, Saesneg, Seicoleg, Ffrangeg a Dawns.

ISAFSWM GOFYNION MYNEDIAD

Bydd angen isafswm o chwe TGAU gradd C i wneud Safon Uwch Gyfrannol ac isafswm o bum TGAU gradd C i ddilyn Diploma BTEC Estynedig yn Academi Chweched Dosbarth CCNPT. Bydd rhai cyrsiau’n pennu graddau da mewn pynciau TGAU penodol. Ceir manylion pellach yn ein prosbectws.

ER ENGHRAIFFT:

 • Ar gyfer Mathemateg ar Safon Uwch mae angen TGAU gradd B mewn Mathemateg.
 • Ar gyfer Ffiseg ar Safon Uwch argymhellir TGAU gradd B mewn Mathemateg
 • Ar gyfer gwyddoniaeth ar Safon Uwch, argymhellir eich bod wedi cyflawni gradd B yn y papur gwyddoniaeth ychwanegol neu driphlyg haen uwch

Bydd myfyrwyr sy’n cyflawni graddau A neu A* ar lefel TGAU yn cael y cyfle i ddilyn ein rhaglen Dawnus a Thalentog.

DEWIS BETH SY’N IAWN I CHI

Un o fuddion niferus astudio yn Academi Chweched Dosbarth CNPT yw’r amrywiaeth eang o ddewisiadau pwnc. At ei gilydd rydym yn cynnig 45 o bynciau Uwch Gyfrannol/Uwch.

Ceisiwch ddewis pynciau:

 • Fydd yn galluogi chi i symud ar hyd y trywydd gyrfa rydych wedi’i ddewis
 • Y mae gennych ddiddordeb ynddynt a chymhelliad i’w dysgu
 • Yr ydych yn fwyaf tebygol o lwyddo ynddynt.

Dechreuwch drwy fwrw golwg craff ar ein prosbectws a gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i un o’n Nosweithiau Agored.

Cyrsiau Cyfwerth

Cyrsiau

            Cyfwerth
Diploma BTEC Estynedig             3 Safon Uwch
Diploma BTEC Cyfrannol             1 Safon Uwch
Diploma BTEC Lefel 2

            4 TGAU