Mae gan Goleg Bannau Brycheiniog Grŵp NPTC ddull aml-ddimensiynol o wella perfformiad athletaidd sy’n addas ar gyfer myfyrwyr o bob disgyblaeth chwaraeon. Mae’r Academi’n defnyddio cyfleusterau Canolfan Hamdden Aberhonddu sy’n cynnwys trac athletau, maes AstroTurf, neuadd chwaraeon a chyrtiau tenis/pêl-rwyd. Ar y safle, mae gan y Coleg ei faes hyfforddi a Chanolfan Cryfder a Chyflyru gyfoes ei hun. Mae’r cyfleusterau addysgu’n cynnwys tair ystafell ddosbarth, cyfleuster TG a labordy chwaraeon; oll gyda byrddau gwyn rhyngweithiol. Mae’r darlithwyr yn hynod brofiadol yn eu meysydd eu hunain ac wedi’u cefnogi’n dda gan staff y Coleg ar gyfer yr holl ofynion dysgu myfyrwyr eraill.

 

CYRSIAU CHWARAEON

Cynigir nifer o gyrsiau chwaraeon o Chwaraeon a Sgiliau Awyr Agored Lefel 2, Diploma Lefel 3 Estynedig mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff a Gradd Sylfaen mewn Anogaeth a Pherfformiad Chwaraeon. Mae cynnwys y cyrsiau hyn yn adlewyrchu’r dull perfformiad i chwaraeon, ac yn cynnwys dulliau traddodiadol fel anatomi, ffisioleg, maeth chwaraeon a seicoleg chwaraeon, a dulliau cymharol fodern fel anogaeth chwaraeon a thylino chwaraeon. Mae gan y cwrs Lefel 3 hanes aruthrol o helpu myfyrwyr i gyrchu Addysg Uwch gyda chynigion yn cael eu derbyn gan rai o brifysgolion chwaraeon blaenllaw y wlad fel Metropolitan Caerdydd a Loughborough. Yn ychwanegol at y prif gymwysterau chwaraeon, rydym yn cynnwys cymwysterau ychwanegol i fyfyrwyr yn y NVQ Arweinyddiaeth Weithgareddau L2, Dyfarniad Hyfforddwyr Ffitrwydd Lefel 2/3 CYQ a’r Dyfarniad Arweinydd Campau Cymunedol.

Lawrlwytho ein llyfryn

Y GANOLFAN CRYFDER A CHYFLYRU “COUGAR POWER”

Yma, mae’r rhaglenni mwyaf arloesol ac effeithiol ar gael i fodloni’r holl amrywiolion ffitrwydd allweddol sy’n nodweddion perfformiad elitaidd: cyflymder, ystwythder, cryfder, pŵer, cydlyniad, cydbwysedd a symudedd deinamig. Cyflwynir sesiynau fel rhan o raglen y Coleg ac maent wedi’u dylunio i ffitio’n effeithiol o gwmpas astudio academaidd ac anogaeth chwaraeon arbenigol.

ACADEMÏAU CHWARAEON

Mae gan fyfyrwyr fynediad i anogaeth o safon uchel yng nghampau pêl-droed, pêl-rwyd, hoci a rygbi hefyd. Cyflwynir sesiynau anogaeth fel rhan o raglen y Coleg ac maent yn ymwneud â datblygu technegau, sgiliau a thactegau ar lefel unigol, uned a thîm. Cynhelir gemau bob prynhawn dydd Mercher fel arfer. Pan na chyflwynir disgyblaeth chwaraeon benodol, mae cysylltiadau â chlybiau a mudiadau lleol yn darparu’r arbenigedd anogaeth. Mae gan y Coleg hanes o lwyddiant chwaraeon wrth ennill pencampwriaethau cenedlaethol mewn amrywiaeth o gampau a gall hefyd brolio am 50+ o gapiau rhyngwladol ar draws ystod o gampau: jiwdo, tenis bwrdd, hoci, rygbi, pêl-rwyd, pêl-droed, hwylio, beicio mynydd a badminton. Mae’r Academi hefyd yn falch o fedru cynnig swyddog 5×30 y mae ei gylch gwaith yw hyrwyddo iechyd a lles yr holl staff a myfyrwyr ar draws y Coleg trwy gynnig ystod o weithgareddau hamdden y tu allan i’r rhaglenni perfformiad elitaidd traddodiadol.

DILYNWCH NI AR GYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Facebook