1. Nid oes ffi cystadlu ac nid oes angen prynu unrhyw beth er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon.
 2. Bydd ceisiadau lluosog yn cael eu cyfrif unwaith yn unig; bydd unrhyw geisiadau sy’n cynnwys iaith anweddus yn cael eu diarddel.
 3. Mae’r dyddiad(au) a’r amser(au) yn derfynol. Ar ôl y dyddiad a’r amser hwn, ni chaniateir unrhyw geisiadau pellach i’r gystadleuaeth.
 4. Bydd cyfarwyddiadau ymgeisio’r gystadleuaeth yn cael eu cyfleu’n briodol o fewn amser rhesymol. Nodwch, ar gyfer cystadlaethau ar-lein, mae’n rhaid i chi hoffi/dilyn Grŵp Colegau NPTC ar lwyfan priodol a rhannu postiad y gystadleuaeth er mwyn cael eich cynnwys yn y gystadleuaeth.
 5. Caiff pob gwobr ei hegluro yn y postiad cysylltiedig. Cofiwch, efallai bydd gan rai gwobrau gyfyngiadau o ran oed a dyddiad. Edrychwch ar delerau ac amodau’r cwmnïau trydydd parti eu hunain. Ni fydd Grŵp Colegau NPTC yn atebol am unrhyw golled, difrod neu anaf yn lleoliadau’r cwmnïau trydydd parti cysylltiedig.
 6. Mae Grŵp Colegau NPTC yn cadw’r hawl i ganslo neu ddiwygio’r gystadleuaeth a’r telerau a’r amodau hyn heb rybudd os bydd trychineb, rhyfel, aflonyddwch sifil neu filwrol, gweithred Duw neu unrhyw dor-cyfraith gwirioneddol neu ddisgwyliedig o ran unrhyw gyfraith neu reoliad perthnasol neu unrhyw ddigwyddiad arall y tu allan i reolaeth yr hyrwyddwr. Bydd yr ymgeiswyr yn cael gwybod gan yr hyrwyddwr am unrhyw newidiadau i’r gystadleuaeth cyn gynted â phosib.
 7. Nid yw’r hyrwyddwr yn gyfrifol am fanylion anghywir o ran gwobrau a roddir i unrhyw ymgeisydd gan unrhyw drydydd parti sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth hon.
 8. Ni chynigir arian parod yn lle’r gwobrau. Nid yw’r gwobrau’n drosglwyddadwy. Mae gwobrau’n seiliedig ar argaeledd ac rydym yn cadw’r hawl i amnewid unrhyw wobr gydag un arall o werth cyfatebol heb roi rhybudd.
 9. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu’r wobr yn ôl oddi wrth yr enillydd a dewis enillydd newydd.
 10. Bydd yr hyrwyddwr yn rhoi gwybod i’r enillydd pryd ac ymhle y gellir casglu’r wobr.
 11. Bydd penderfyniad yr hyrwyddwr mewn perthynas â’r holl faterion sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth yn derfynol, ac ni fydd yn ymgymryd ag unrhyw ohebiaeth.
 12. Gallai Grŵp Colegau NPTC ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwn ar gyfer gweithgareddau sy’n gysylltiedig â marchnata. Gweler ein Polisi Preifatrwydd.
 13. Tybir bod ymgeisio yn y gystadleuaeth yn golygu eich bod yn derbyn y telerau a’r amodau hyn.
 14. Cysylltwch â marketing@nptcgroup.ac.uk am unrhyw ymholiadau pellach.