Darlithydd: Astudiaethau Sylfaen x 2 swydd

Teitl y Swydd

Darlithydd: Astudiaethau Sylfaen x 2 swydd

Cyfeirnod

240919/LEC/FS/BANDD/AH

Dyletswyddau

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

Cymwysterau

Yn ddelfrydol dylech feddu ar gymhwyster lefel 6 (e.e. gradd neu gymhwyster cyfatebol) mewn disgyblaeth berthnasol a phrofiad perthnasol. Bydd gan ymgeiswyr delfrydol gymhwyster addysgu, er y gellir rhoi hyfforddiant. Dylech hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gyfatebol) a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2. Byddai Dyfarniadau Asesydd/Dilysydd yn fanteisiol.

Cyflog

Graddfeydd Darlithydd Cyswllt 1 - 4, £20,020 - £23,626 y flwyddyn, pro rata. Graddfeydd Prif Raddfa 1 – UP1, £23,626 - £36,637 y flwyddyn, pro rata (ar gyfer darlithwyr cymwysedig).

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn gyntaf, i addysgu yng Ngholegau Castell-nedd, Afan, Bannau Brycheiniog ac Pontardawe).

Oriau Gwaith

Band D. Oriau dros gyfnod o flwyddyn: 282.1 - 400.6 (yn cynnwys boreau cynnar, gyda'r hwyr a phenwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Hyblyg ffracsiynol, parhaol.

Dyddiad cau

24/09/2019 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol. Am ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk. Fel arall, ffoniwch 01639 648031 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 240919/LEC/FS/BANDD/AH. Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)