Teitl y Swydd

Prentis (Lefel 2): Datblygu Staff (Coleg Castell-nedd)

Cyfeirnod

010722/APP/SD/AH

Dyletswyddau

I ddarparu cymorth gweinyddol i’r swyddogaeth Datblygu Staff. I ddelio’n effeithiol ag ymholiadau gan staff a darparu gwasanaeth rhagorol ac ymatebol.

Cymwysterau

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus gytuno i gyflawni cymhwyster lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes (darparir hyfforddiant). Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymwysterau lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gyfatebol). Rhaid i ymgeiswyr fod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2 (gyda phrofiad o ddefnyddio Microsoft Word ac Excel at ddibenion gwaith).

Cyflog

£9,280 y flwyddyn neu yn unol â gofynion y Cyflog Isafswm Cenedlaethol (os yn berthnasol).

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

37 awr yr wythnos (yn cynnwys boreau cynnar, gyda'r hwyr a phenwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Amser llawn, cyfnod penodol nes cyflawni’r Fframwaith Prentisiaethau, gan gynnwys FfCCh (a enwir yn gymwysterau NVQ gynt) a Sgiliau Hanfodol. Rhaid cyflawni pob lefel y FfCCh cyn pen 66 wythnos fan bellaf.

Dyddiad cau

01/07/2022 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Am ragor o fanylion neu i ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk Fel arall, e-bostiwch jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 010722/APP/SD/AH. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol. Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)