Tiwtor Cymraeg Gwaith

Teitl y Swydd

Tiwtor Cymraeg Gwaith

Cyfeirnod

110820/WWT/AH

Dyletswyddau

Bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am gydlynu ac addysgu'r ddarpariaeth Cymraeg Gwaith ar draws Grŵp Colegau NPTC. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gynnal sesiynau 1:1 a mentora i sicrhau bod darlithwyr yn elwa o ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio'r Gymraeg yn ffurfiol ac yn anffurfiol o amgylch y coleg, gyda myfyrwyr, staff ac mewn gwersi. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno cyrsiau iaith Gymraeg at wahanol ddibenion ac ar bob lefel (o ddechreuwyr llwyr i ruglder) i staff a myfyrwyr y Grŵp.

Cymwysterau

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster lefel 6 mewn disgyblaeth berthnasol, profiad perthnasol o addysgu Cymraeg i Oedolion ar bob lefel a meddu ar gymhwyster addysgu. Dylech feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Mathemateg, Saesneg a Chymraeg (TGAU neu gyfatebol) a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2. Mae'n rhaid i chi hefyd allu cyfathrebu yn y Gymraeg yn rhugl.

Cyflog

Graddfeydd Darlithydd Cyswllt 1 - 4, £20,571 - £24,276 y flwyddyn, pro rata. Graddfeydd Prif Raddfa 1 – UP1, £24,807 - £37,645 y flwyddyn, pro rata (ar gyfer darlithwyr cymwysedig).

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn y lle cyntaf).

Oriau Gwaith

Band A. Oriau dros gyfnod o flwyddyn 699.6 – 835 (yn cynnwys boreau cynnar, gyda'r hwyr a phenwythnosau yn achlysurol).

Cytundeb

Ffracsiynol hyblyg, cyfnod penodol tan 19 Gorffennaf 2021.

Dyddiad cau

11/08/2020 12:00pm

Gwybodaeth Arall

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol Am ragor o fanylion neu i ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk Fel arall, ffoniwch 01639 648031 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 110820/WWT/AH Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

GWNEWCH GAIS 'NAWR

Lawrlwytho ffurflen gais (Word)