Cymorth i Fyfyrwyr

Mae gan Grŵp Colegau NPTC ‘Parth Myfyrwyr’ dynodedig lle y gall myfyrwyr gael cyngor, cymorth a chyfarwyddyd. Gall y Parth Myfyrwyr gynnig amrywiaeth o ffynonellau cefnogi yn cynnwys cymorth astudio, cymorth ariannol a chwnsela.

 

EIN GWASANAETHAU

Cyngor a Chyfarwyddyd

Os oes angen cymorth neu gyfarwyddyd ychwanegol neu os oes ganddynt bryderon sydd yn peri pryder iddynt, mae’r Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr ar gael i helpu a chefnogi myfyrwyr. Mae gennym dîm proffesiynol a chyfeillgar o staff rheng flaen sy’n gallu cynnig cyngor. Rydym yn cyd-weithio’n agos ag asiantaethau ac elusennau sydd hefyd yn cynnig cefnogaeth ar gyfer ein myfyrwyr.

Cyngor Gyrfaoedd

Mae Cynghorwyr Gyrfaoedd ar gael i’ch helpu gyda’ch cynlluniau. Gallwch gysylltu â nhw ar 0800 0284844. Byddant hefyd yn bresennol yn y Coleg yn ystod y cyfnod ymrestru.

Mae bob amser yn ddoeth i ddarganfod cymaint ag y gallwch am y cyrsiau ymlaen llaw drwy siarad â staff neu ymweld â’r Coleg ar Ddiwrnodau Agored i sicrhau bod y cwrs yn addas i chi a’ch dyheadau.

Cymorth Astudio

Mae angen gymorth ychwanegol ar lawer o fyfyrwyr, am amrywiaeth o resymau, i’w helpu i lwyddo yn eu hastudiaethau a chyflawni eu potensial. Rhoddir asesiad anffurfiol o anghenion cefnogi i fyfyrwyr amser llawn ar ddechrau’r cwrs neu yn y cyfweliad.

Myfyrwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Anableddau

Mae Grŵp Colegau NPTC yn ymrwymedig i sicrhau bod myfyrwyr ag anableddau, gan gynnwys myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (ALN) yn caelyr un mynediad i’r cwricwlwm. Mae ein staff arbenigol yn cynnig lefelau arbenigol o gymorth i fyfyrwyr mewn amgylchedd gofalgar a chefnogol.

Mae Grŵp Colegau NPTC yn ddarparwr cyfle cyfartal ac awn ati i annog ceisiadau gan fyfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegola/neu anableddau. Credwn y dylid cymwys myfyrwyr o’r cychwyn cyntaf gen eu rhoi wrth wraidd y broses cynllunio a gwneud penderfyniadau.

Mae gan ein tîm brofiad helaeth ac rydym yn ymrwymedig i ddarparu cymorth o ansawdd uchel i’n holl fyfyrwyr. Anlewn ar fagu myfyrwyr i’w harwain at fod yn fwy annibynnol a hyderus.

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau cymorth ar gyfer ein myfyrwyr, gan gynnwys:
 • Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN)
 • Cymorth anabledd neu feddygol
 • Technoleg Gynorthwyol a Synhwyraidd
 • Cymorth Nam ar y Golwg/Clyw
 • Dehonglydd Iaith Arwyddion (BSL)
 • Asesiadau dyslecsia
 • Cymorth arbenigol 1:1 ar gyfer dyslecsia
 • Trefniadau arholiadau
 • Hyfforddwyr Sgiliau Astudio
 • Cymorth yn y dosbarth/Dysgu Cynnil
 • Cymorth Llythrennedd/Rhifedd
 • Testun wedi’i addasu/hawdd ei ddarllen
 • Staff sy’n Siarad Cymraeg
 • Teithio, Hyfforddiant a Chymorth Pontio
 • Diwrnodau Blasu

Mae ‘Parth Myfyrwyr’ tawel yn ein campysau hefyd lle y gall myfyrwyr astudio, gweithio ac ymlacio.

Er mwyn sicrhau ein bod yn darparu’r cymorth priodol i chi, mae gofyn i chi roi gwybod am unrhyw ofynion cyn gynted â phosibl e.e. ar eich cais, neu yn eich cyfweliad neu wrth ymrestru.

Os hoffech drafod unrhyw anghenion cefnogi ychwanegol, cysylltwch â’r Tîm Cymorth Astudio:

Mari Shufflebotham: 01639 648075 (Castell-nedd) Hazel Wilson: 01686 614295 (Powys)

Neu e-bostiwch: studysupport@nptcgroup.ac.uk

Eisiau mwy o wybodaeth?

Gallwch drefnu i siarad/cwrdd â’n Tîm Cymorth Dysgu yn un o’n Campysau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 4.30pm.

Canllaw Cymorth i Fyfyrwyr – yn dod yn fuan
Pontio a Chadw

Mae ein staff yn y Parth Myfyrwyr yn cefnogi myfyrwyr a all fod mewn perygl o ddod yn NEET (dim mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant). Mae staff yn gweithio gyda myfyrwyr gyda phresenoldeb isel ne faterion personol sy’n effeithio ar eu hastudiaethau. Mae gan y tîm Pontio berthnasau agos gydag asiabtaethau lleol yn yr ardal, fel y gallant gefnogi myfyrwyr i’r dim.

Am ragor o fanylion, anfonwch e-bost: transitionandretention@nptcgroup.ac.uk

Gwasanaeth Cwnselar Coleg

Mae pedwar cwnselydd ar gael i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr ar draws yr holl gampysau. Rhaid mynd trwy broses atgyfeirio i gael gafael ar y gwasanaeth a gall myfyrwyr gyflawni proses hunangyfeirio neu gael eu hatgyfeirio gan eu tiwtoriaid. Darperir y gwasanaeth cwnsela ar sail patrwm chwe sesiwn ac mae’r tîm yn cyd-weithio’n agos â phartneriaid allanol arbenigol.

Unigolyn Dynodedig ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal/sy’n Gadael Gofal

Mae gan y Coleg Unigolyn Dynodedig sy’n cynnig cymorth i Blant sy’n Derbyn Gofal a phobl ifanc sy’n gadael y system ofal.

Cysylltwch â Heather Turner ar 01639 648376 (Castell-nedd) neu 01686 614202 (Powys).