MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT REMOTE ACCESS REMOTE ACCESS GUIDES REMOTE ACCESS NEATH

01639 648000

Merger

Merger Update

 

 

 

 

 

A new name for a new era in education

TWO of Wales’ largest colleges, which will merge subject to the ratification of Welsh Government on 1 August 2013, have announced their new name and brand following a consultation process.
Neath Port Talbot College and Coleg Powys will be known as the Grŵp NPTC Group which will represent how the overall organisation operates. Each campus will also be named to reflect the area and community they serve; for example, Newtown Campus, Neath Campus, etc.
The Principal of Neath Port Talbot College, Mark Dacey, said: “Each area will also have an ‘education senate’ in north and south Powys and north and south Neath Port Talbot, based on the recommendations made in the ‘Humphries Review’. This will ensure greater local influence in all of the campuses operated by Grŵp NPTC Group.”
Both governing bodies have been in discussions since November 2012 to bring together the two institutions to form one of the largest colleges in Wales covering 30 per cent of the landmass of Wales. It will mean the establishment of a financially robust College with a turnover in excess of £55 million with the ability to invest in the continued provision of an excellent learning environment.
The new name has now been approved by the governing bodies of both institutions along with the merger steering group.
In a joint statement, the Principal of Neath Port Talbot College, Mark Dacey, and the Principal of Coleg Powys, Simon Pirotte, said: “The new name means we can continue to build on the existing good reputations of both colleges. We are committed to continuing the provision of education and training within the communities served by the two colleges.
“Providing an excellent learning environment is a key principle of achieving the aims, mission and vision of the new College.”
All educational provision across the new College’s twelve campuses will remain available from September 2013, providing one of the widest ranges of subject choices in Wales for learners.
 

ENW NEWYDD AR GYFER CYFNOD NEWYDD YM MYD ADDYSG
Cyhoeddodd DAU o’r colegau mwyaf yng Nghymru, a fydd yn uno ar 1 Awst 2013 yn amodol ar gadarnhad Llywodraeth Cymru, eu henw a’u brand newydd ar ôl proses ymgynghori.
Adwaenir Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys fel y Grŵp NPTC Group, enw a fydd yn adlewyrchu sut bydd y sefydliad yn ei gyfanrwydd yn gweithredu. Bydd yr holl gampysau hefyd yn cael eu henwi i adlewyrchu’r ardal a’r gymuned y maent yn eu gwasanaethu, er enghraifft Campws y Drenewydd, Campws Castell-nedd ayyb.
Dywedodd Mark Dacey, Pennaeth Coleg Castell-nedd Port Talbot; “Bydd gan bob ardal ‘senedd addysg’ hefyd, yng Ngogledd a De Powys ac yng Ngogledd a De Castell-nedd Port Talbot, fel ymateb i’r argymhellion a wnaethpwyd yn yr ‘Adolygiad Humphries’. Bydd hyn yn sicrhau y bydd mwy o ddylanwad lleol gan bob un o’r campysau a fydd yn cael eu gweithredu gan Grŵp NPTC Group.”
Mae’r ddau gorff llywodraethu wedi bod yn trafod y pwnc er mis Tachwedd 2012 er mwyn uno’r ddau sefydliad i greu un o’r colegau mwyaf yng Nghymru a fydd yn cwmpasu 30 y cant o ehangdir Cymru. Bydd hyn yn golygu sefydlu Coleg cadarn o safbwynt ariannol, gyda throsiant a fydd yn fwy na £55 miliwn, a fydd yn gallu buddsoddi er mwyn parhau i ddarparu amgylchedd dysgu rhagorol.
Mae’r enw newydd wedi’i gymeradwyo erbyn hyn gan gyrff llywodraethu’r ddau sefydliad ynghyd â grŵp llywio’r broses uno.
Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd Mark Dacey, Pennaeth Coleg Castell-nedd Port Talbot, a Simon Pirotte, Pennaeth Coleg Powys: “Mae’r enw newydd yn golygu ein bod ni’n gallu dal i adeiladu ar yr enwau da’r sydd gan y ddau goleg yn barod. Rydyn ni’n ymrwymedig i barhau i ddarparu addysg a hyfforddiant yn y cymunedau sy’n cael eu gwasanaethu gan y ddau goleg.
“Darparu amgylchedd dysgu rhagorol yw egwyddor allweddol o ran cyflawni amcanion, cenhadaeth a gweledigaeth y Coleg newydd.”
Bydd yr holl ddarpariaeth addysgol sydd ar gael ar hyn o bryd ar draws 12 campws y Coleg newydd yn dal i gael ei chynnig o fis Medi 2013, gan ddarparu un o’r ystod ehangaf o bynciau i ddysgwyr yng Nghymru.

 


The Governing Bodies of Neath Port Talbot College and Coleg Powys intend to propose to the Welsh Government that the two institutions merge. The successful outcome will result in a high quality, financially strong college, able to offer an extensive range of opportunities to meet the needs of learners, staff, communities and employers. Your views are important to us.

The consultation process has now begun and we invite your comments and views on this proposed merger. All feedback will be carefully considered and used to inform the merger proposals.

A detailed public consultation document setting out the rationale, vision and benefits of the merger can be accessed here.

The Governing Bodies of both colleges respectively invite you to respond to the merger proposal. You may do this by:

Raine Larcher
Clerk to the Corporation
Neath Port Talbot College
Dwr-y-Felin Road
Neath
SA10 7RF

Tel: 01639 648000
Fax: 01639 648019

E-mail: public.consultation@nptc.ac.uk

or

David Parsons
Clerk to the Corporation
Coleg Powys
Spa Road
Llandrindod Wells
LD1 5ES

Tel: 0845 4086300
Fax: 01597 825122

E-mail: public.consultation@coleg-powys.ac.uk

Responses must be returned by no later than 28th January 2013.

 

Mae Cyrff Llywodraethu Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys yn bwriadu gwneud cynnig i Lywodraeth Cymru i uno'r ddau sefydliad. Bydd y canlyniad llwyddiannus yn arwain at greu coleg o ansawdd sy'n gryf o safbywnt ariannol a all gynnig amrywiaeth helaeth o gyfleoedd er mwyn cwrdd ag anghenion dysgwyr, staff, cymunedau a chyflogwyr. Mae eich barnau yn bwysig i ni.

Mae'r broses ymgynghori wedi dechrau erbyn hyn a gwahoddwn eich sylwadau a'ch barnau am y broses uno arfaethedig hon. Bydd unrhyw adborth yn cael ei ystyried yn ofalus gan gael ei ddefnyddio er mwyn cyfarwyddo'r cynigion uno.

Gallwch ddod o hyd i ddogfen ymgynghori cyhoeddus fanwl sy'n gosod y rhesymwaith, y weledigaeth a manteision yr uno yma.

Mae Cyrff Llywodraethu'r ddau goleg yn eu tro yn eich gwahodd i ymateb i'r cynnig uno. Gallwch wneud hyn drwy:

Raine Larcher
Clerc y Gorfforaeth
Coleg Castell-nedd Port Talbot
Heol Dwr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

Ffôn: 01639 648000
Ffacs: 01639 648019

E-bost: public.consultation@nptc.ac.uk

neu

David Parsons
Clerc y Gorfforaeth
Coleg Powys
Ffordd Ffynnon
Llandrindod
LD1 5ES

Ffôn: 0845 4086300
Ffacs: 01597 825122

E-bost: public.consultation@coleg-powys.ac.uk

Rhaid i unrhyw ymatebion gael eu dychwelyd cyn 28 Ionawr 2013.