Mae’r cyrsiau hyn ar gael i ddisgyblion sydd wedi’u cofrestru ar y gofrestr gydag ysgol yn unig. Mae’r cyrsiau hyn yn rhan o Ddewisiadau Opsiwn ysgolion ar Gamau Allweddol 4 a 5 a bydd pob disgybl wedi cytuno ar ei ddewis opsiwn cyn cofrestru gyda’r coleg. Ni all disgyblion newid eu dewis opsiwn yn ystod y broses gofrestru. Rhaid i’r ysgol gytuno ar newidiadau i ddewisiadau opsiynau cyn y gellir gwneud newidiadau.

 

Croeso i Grŵp Colegau NPTC!

Rydym yn ymroddedig i weithio mewn partneriaeth â chi a’ch ysgol i gynnig ystod eang o ddewisiadau pwnc yng Nghyfnod Allweddol 4 (Blwyddyn 10/11) a Chyfnod Allweddol 5 (Blwyddyn 12/13).

Pan fyddwch chi’n cofrestru gyda ni, rydyn ni’n eich croesawu chi i’n teulu coleg ac wrth i chi dyfu i arfer â bywyd coleg, rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi’n dewis parhau â’ch addysg gyda ni pan fyddwch chi’n gadael yr ysgol.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda’ch ysgol i sicrhau eich bod chi’n mwynhau’ch profiadau yn y coleg, eich bod chi’n cael cefnogaeth, a’ch bod chi’n ehangu’ch dysgu, a’ch bod chi’n ennill cymhwyster gwerthfawr.

Unwaith eto, mae’r Coleg wedi ymosod ar Rowndiau Terfynol Gwobrau Ymadawyr Ysgol 2020, gan gyrraedd y rhestr fer ar gyfer tri chategori; y Darparwr Prentisiaeth Gorau yn y DU; Coleg Addysg Bellach Gorau ar gyfer Hyfforddiant Prentisiaeth yn y DU, a’r Profiad Dysgu Gorau. Gobeithio y bydd hyn yn rhoi hyder i chi yn eich dewis i astudio gyda ni.

Ar ôl i chi hysbysu’ch ysgol pa gwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, byddwn yn darparu gwybodaeth i chi am ddechrau. Bydd cofrestriad ar eich cwrs yn digwydd ar eich diwrnod cyntaf, a byddwn yn anfon mwy o wybodaeth atoch am hynny yn nes at yr amser.

Rhestr Cwrs

Rydyn ni yma i helpu

Peidiwch ag anghofio gofyn am help ar unrhyw adeg yn y broses gofrestru os bydd ei angen arnoch, rydym yma i’ch cefnogi yr holl ffordd.

Mwynhewch bori trwy ein gwefan wrth i chi archwilio’r cyfleoedd sydd ar gael i chi wrth i chi benderfynu ar eich llwybr gyrfa yn y dyfodol. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’ch dewis o gyrsiau coleg Cysylltiadau Ysgol 14-19 a’r profiadau rydych chi’n eu cael gyda ni.

Welwn ni chi cyn bo hir!

Y Tîm 14-19

(Rheolwr Partneriaeth a Chyswllt Ysgolion 14-19: rhian.morgan@nptcgroup.ac.uk)

Prentisiaethau Iau (Ar gael i ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot)