Cyrsiau Cysylltiadau Ysgol 14-19

Mae’r cyrsiau hyn ar gael i ddisgyblion sydd wedi’u cofrestru ar y gofrestr gydag ysgol yn unig. Mae’r cyrsiau hyn yn rhan o Ddewisiadau Opsiwn ysgolion ar Gamau Allweddol 4 a 5 a bydd pob disgybl wedi cytuno ar ei ddewis opsiwn cyn cofrestru gyda’r coleg. Ni all disgyblion newid eu dewis opsiwn yn ystod y broses gofrestru. Rhaid i’r ysgol gytuno ar newidiadau i ddewisiadau opsiynau cyn y gellir gwneud newidiadau.

Croeso i Grŵp Colegau NPTC!

Rydym yn ymroddedig i weithio mewn partneriaeth â chi a’ch ysgol i gynnig ystod eang o ddewisiadau pwnc yng Nghyfnod Allweddol 4 (Blwyddyn 10/11) a Chyfnod Allweddol 5 (Blwyddyn 12/13).

Pan fyddwch chi’n cofrestru gyda ni, rydyn ni’n eich croesawu chi i’n teulu coleg ac wrth i chi dyfu i arfer â bywyd coleg, rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi’n dewis parhau â’ch addysg gyda ni pan fyddwch chi’n gadael yr ysgol.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda’ch ysgol i sicrhau eich bod chi’n mwynhau’ch profiadau yn y coleg, eich bod chi’n cael cefnogaeth, a’ch bod chi’n ehangu’ch dysgu, a’ch bod chi’n ennill cymhwyster gwerthfawr.

Unwaith eto, mae’r Coleg wedi ymosod ar Rowndiau Terfynol Gwobrau Ymadawyr Ysgol 2020, gan gyrraedd y rhestr fer ar gyfer tri chategori; y Darparwr Prentisiaeth Gorau yn y DU; Coleg Addysg Bellach Gorau ar gyfer Hyfforddiant Prentisiaeth yn y DU, a’r Profiad Dysgu Gorau. Gobeithio y bydd hyn yn rhoi hyder i chi yn eich dewis i astudio gyda ni.

Rhestr Cwrs

Cyfarwyddiadau Cofrestru

A fyddai pob disgybl NEWYDD yn clicio ar y ddolen isod i gofrestru:

Ymrestrwch Yma

Os gwelwch yn dda a fyddai’r holl ddisgyblion DYCHWELYD (Blynyddoedd 11, 12 a 13) cliciwch ar y ddolen ganlynol i ddiweddaru’ch manylion:

Diweddaru’r Manylion Yma

Disgyblion newydd (Blwyddyn 9/10), cliciwch ar CREU CYFRIF NEWYDD

Os gwelwch yn dda creu cyfrif. Dilynwch y ddolen a chliciwch ar y botwm ‘Creu Cyfrif‘ a dilynwch y sgriniau. Defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost personol (nid Hwbmail eich ysgol) oherwydd bydd eich cyfrif yn gysylltiedig â chi am weddill eich amser gyda ni yn y coleg, gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost rhiant / gofalwr, ond nid ydym yn ei argymell. Bydd y cyfeiriad e-bost a roddwch inni yn cael ei ddefnyddio i greu eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair personol fel y gallwch fewngofnodi i’n holl gyfleusterau e.e. Moodle a Llyfrgell y Coleg.

Cwblhewch bob sgrin a derbyn Cytundebau’r Coleg. Hefyd, lanlwythwch ffotograff ar ffurf pasbort fel y gallwn greu bathodyn adnabod myfyriwr ar eich cyfer chi.

Ar ôl i chi gwblhau eich cofrestriad byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau ar unwaith i’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gennych. Rydych chi bellach wedi ymrestru ond nid ydych wedi clywed gan eich tiwtoriaid nac yn gallu cyrchu Moodle tan ddyddiad cychwyn eich cwrs.

Cofrestriad anghyflawn

Peidiwch â phoeni os oedd yn rhaid i chi ‘allgofnodi’ cyn cwblhau eich cofrestriad. Cliciwch ar y ddolen uchod eto, defnyddiwch y manylion mewngofnodi (enw defnyddiwr a chyfrinair) a ddefnyddiwyd gennych o’r blaen i gychwyn eich cofrestriad a pharhewch i lywio trwy’r sgriniau nes i chi gwblhau pob sgrin. Bydd unrhyw wybodaeth rydych chi eisoes wedi’i rhoi yn cael ei chadw ond os bydd angen i chi newid unrhyw beth, gallwch chi wneud hynny.

Disgyblion sy’n dychwelyd

Cliciwch ‘Mewngofnodi i’ch Cyfrif‘. Gwiriwch eich holl fanylion personol a’u diwygio os oes angen. Cliciwch, darllenwch a derbyn Cytundebau’r Coleg. Nid oes angen i chi greu cyfrif newydd.

Os ydych wedi anghofio’ch enw defnyddiwr neu gyfrinair, gallwch glicio ar y botymau cymorth ar ochr dde’r sgrin gofrestru. Os oes angen help ychwanegol arnoch, cysylltwch â thiwtor eich cwrs a byddwn yn datrys eich problem i chi. Sicrhewch eich bod yn uwchlwytho ffotograff tebyg i basbort ohonoch chi’ch hun, pan ofynnir i chi, ar gyfer eich bathodyn adnabod myfyriwr.

Rydyn ni yma i helpu

Peidiwch ag anghofio gofyn am help ar unrhyw adeg yn y broses gofrestru os bydd ei angen arnoch, rydym yma i’ch cefnogi yr holl ffordd.

Mwynhewch bori trwy ein gwefan wrth i chi archwilio’r cyfleoedd sydd ar gael i chi wrth i chi benderfynu ar eich llwybr gyrfa yn y dyfodol. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’ch dewis o gyrsiau coleg Cysylltiadau Ysgol 14-19 a’r profiadau rydych chi’n eu cael gyda ni.

Welwn ni chi cyn bo hir!

Y Tîm 14-19

(Rheolwr Partneriaeth a Chyswllt Ysgolion 14-19: rhian.morgan@nptcgroup.ac.uk)

 

Canllaw Myfyrwyr CBAC- Haf 2021

Mae’r CBAC wedi datblygu Canllaw i Fyfyrwyr i’ch cefnogi chi i ddeall y broses asesu a graddio ar gyfer Haf 2021. Cliciwch y ddolen ac edrychwch ar y canllaw. Mae’r canllaw hwn yn rhoi dyddiadau eich canlyniadau i chi ac yn cynnig help a chefnogaeth i chi trwy gydol y penderfyniad graddio a’r broses apelio.

Cliciwch yma i gael Canllaw Myfyrwyr CBAC

 

Prentisiaethau Iau (Ar gael i ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot)