James Llewellyn

Cyfarwyddwr Gweithrediadau Byd-eang

James yw Cyfarwyddwr Gweithrediadau Byd-eang, lle mae’n goruchwylio arweinyddiaeth strategol a rheolaeth llinell adran Ryngwladol y Coleg a’i bortffolio.

Gyda bron i ddau ddegawd yng Ngrŵp Colegau NPTC, mae James wedi dal swyddi amrywiol fel Pennaeth a Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, Prif Ddarlithydd, Hyfforddwr, Technegydd, a hyd yn oed Prentis. Mae’r ehangder hwn o brofiad wedi arwain at ddealltwriaeth ddofn o’r sector Addysg Bellach ac Uwch, gyda ffocws cryf ar ddatblygu Sgiliau ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol Technegol (TVET).
Mae James yn gyn-fyfyriwr balch o Brifysgol Morgannwg, lle graddiodd mewn Peirianneg Fecanyddol. Mae ei daith hefyd yn cynnwys cwblhau Prentisiaeth Fodern Uwch mewn Gweithgynhyrchu a Thystysgrif Addysg i Raddedigion o Brifysgol De Cymru.

Ymhellach, mae James yn siaradwr Cymraeg rhugl, yn Gyfarwyddwr yn LSI/IH Portsmouth (Arbenigwr Iaith Rhyngwladol) ac mae ganddo gysylltiadau â’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol, y Sefydliad Rheolaeth Siartredig, a Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

Cysylltu â James ar Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jamesllewellyn17/

E-bost: james.llewellyn@nptcgroup.ac.uk

Steve Rhodes

Special Advisor to the Principal

Mae gan Steve Radd Baglor yn y Celfyddydau (Anrh.) Mewn Dylunio Graffig a Gradd Meistr Addysg

Dechreuodd ei yrfa weithio fel Dylunydd Graffig cyn ymuno â’r sector addysg alwedigaethol fel Darlithydd Dylunio Graffig, gan symud ymlaen trwy’r rhengoedd academaidd cyn cael ei benodi’n Bennaeth Cynorthwyol Gweithrediadau Byd-eang yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Mae’n treulio amser dramor yn rheolaidd y mae’n ei ddisgrifio fel braint ac anrhydedd – gan fynd ymlaen i ddweud po fwyaf y mae’n teithio a pho fwyaf y mae’n cwrdd â phobl o wahanol ddiwylliannau a chefndiroedd, mae’n cydnabod ein bod ni i gyd yn gysylltiedig llawer mwy gan y pethau sydd gennym yn gyffredin o gymharu â’n gwahaniaethau.

Mae Steve wedi arwain prosiectau ar raddfa fawr yn Tsieina er 2005, gan weithio’n bennaf gyda’r sector addysg alwedigaethol yw Tsieina ac mae bellach yn un o arbenigwyr TVET Addysg Dechnegol (Technegol, Addysg Alwedigaethol a Hyfforddiant) mwyaf profiadol y DU. Mae ei sgiliau, ei brofiad a’i broffil wedi’u cydnabod trwy ei benodi’n Gyd-Gadeirydd Pwyllgor Cydweithrediad a Datblygiad Addysg Alwedigaethol China UK.

E-bost: steve.rhodes@nptcgroup.ac.uk

Angela Gill

Uwch Swyddog Gweithrediadau Rhyngwladol

Mae rôl Angela yn canolbwyntio ar berthnasoedd a chydweithrediadau Partneriaethau a Cholegau Byd-eang, gan weithio’n agos gyda’r Pennaeth Gweithrediadau Rhyngwladol a’r Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Gweithrediadau Byd-eang.

Mae hi’n gyfrifol am y rhaglen Gweithfannau sy’n cynnwys 20-30 o Athrawon Tsieineaidd yn dod i Grŵp Colegau NPTC am 14 wythnos i gymryd rhan yn y rhaglen TAR; cysgodi darlithwyr Grŵp Colegau NPTC ac arsylwi mytholeg orllewinol ymarfer addysgu.

Mae hi’n gyfrifol am gydlynu’r rhaglenni rydyn ni’n eu cynnig yn Rhyngwladol ac yn y DU ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol gan gynnwys trefnu VISA’s, teithio a dirprwyaethau.

Gan ymuno â’r tîm Rhyngwladol, mae hi wedi profi amrywiaeth o gyfleoedd gwych i weithio’n agos gyda chydweithwyr, athrawon a myfyrwyr ledled y byd.

Ymunodd Angela â Grŵp Colegau NPTC yn 2019. Daw o gefndir cyllid, gan weithio mewn banc mawr lle roedd ei rolau’n cynnwys Rheolwr Morgais a Rheolwr Perthynas cyn symud ymlaen i’r sector Addysg Uwch o fewn y tîm Caffael.

E-bost: angela.gill@nptcgroup.ac.uk

Gagan Aggarwal

Cydymaith India

Mae rôl Gagan yn canolbwyntio’n bennaf ar ddarparu cyfleoedd o ansawdd uchel yn seiliedig ar sgiliau ar draws pob maes pwnc i Grŵp Colegau NPTC. Yn ogystal, mae’n gweithio’n agos gyda chleientiaid rhyngwladol a llywodraethau i sefydlu gwasanaethau newydd ar gyfer y grŵp.

Mae ganddo 20+ mlynedd o brofiad, gan drosoli ei arbenigedd o fewn ecosystem India, hwyluso mynediad i’r farchnad yn India gydag arbenigedd yn rhychwantu cwmpas gofynion, cynllunio strategol, brandio/marchnata, a datblygu busnes.

Mae Gagan yn fedrus wrth werthuso cydweddiad strategol cyfleoedd posibl, gan ymgynghori ar gynnyrch/gwasanaethau newydd ar gyfer Grŵp Colegau NPTC. Mae’n rhwydwaithwr pwerus gyda dealltwriaeth gywrain o yrwyr busnes allweddol, gwybodaeth am lunio strategaethau pwrpasol, a’r gallu i weithredu gyda disgyblaeth ac effeithiolrwydd.

O ganlyniad i’w ymdrechion, mae Grŵp Colegau NPTC wedi sefydlu cydweithrediadau trawsffiniol gyda sefydliadau Indiaidd allweddol ac asiantaethau’r Llywodraeth.

Cysylltwch â Gagan ar Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gaganaggarwal/

E-bost: Gagan.aggarwal@nptcgroup.ac.uk

Chris Manley Meet the International Team Staff Photo

Christopher Manley

Uwch Ddarlithydd: Gweithrediadau Rhyngwladol

Mae rôl Christopher yn ymwneud â chyflwyno academaidd, sicrhau ansawdd, cymorth technegol a chyflwyno, a darparu cymorth cyngor arbenigol ar gyfer ein Rhaglenni Rhyngwladol.

Mae gan Christopher Radd Baglor (Anrh) mewn Astudiaethau Cyfrifiadurol, Tystysgrif Athro Addysg Bellach, Tystysgrif Addysg i Raddedigion AB, a Gradd Meistr mewn Cyfrifiadura Amlgyfrwng a Rhyngrwyd.

Dechreuodd Christopher ei amser gyda Grŵp NPTC yn 2004 ac yn ystod ei yrfa fel darlithydd, mae wedi addysgu dysgwyr ar ystod eang o wahanol lefelau ac wedi addysgu dysgwyr o bob gallu. Mae’r profiad addysgu yn amrywio o lefel A a chyrsiau galwedigaethol; darpariaeth amser llawn a rhan amser i fyfyrwyr addysg uwch ar raglenni HNC/D a Gradd; cyflwyno i oedolion sy’n dychwelyd ar ystod eang o gyrsiau rhan-amser yn seiliedig ar sgiliau; a chyflawni ar y llwyfan Rhyngwladol.

Mae Christopher wedi canolbwyntio mwy ar Addysg Athrawon yn ogystal â Seiberddiogelwch, Diogelwch Rhwydwaith, Deallusrwydd Artiffisial a Rhyngrwyd Pethau fel Technolegau sy’n dod i’r amlwg i roi’r wybodaeth angenrheidiol i fyfyrwyr i ddechrau eu gyrfaoedd yn y Diwydiant Cyfrifiadura.

E-bost : Christopher.manley@nptcgroup.ac.uk