Peirianneg a Modurol

 

COLEG CASTELL-NEDD | COLEG PONTARDAWE | COLEG BANNAU BRYCHEINIOG | COLEG Y DRENEWYDD

 

5 RHESWM DROS DDEWIS GRŴP COLEGAU NPTC

  • Cysylltiadau cryf gyda dros 100 o gyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
  • Cyfleoedd dilyniant gwych i’r Brifysgol a rhaglenni Prentisiaeth Ardderchog
  • Cyfleusterau Peirianneg gwych o’r radd flaenaf
  • Cyrsiau yn cyfateb i safonau’r diwydiant i fodloni’r sgiliau sydd eu hangen
  • Sector diwydiant sy’n tyfu, y mae galw mawr amdano

Mae peirianneg yn faes hynod o gyffrous â llawer iawn o opsiynau astudio a gyrfa gwahanol. Mae ein cyrsiau ardderchog yn eich galluogi i feithrin y sgiliau a’r wybodaeth i symud ymlaen i gyflogaeth neu Addysg Uwch.

Bydd gyrfa mewn peirianneg yn cynnig cyflog ardderchog, llawer o amrywiaeth yn eich gwaith a lefelau uchel o foddhad yn y swydd. Pa bynnag ddisgyblaeth a ddewiswch, gall adeiladu sylfaen gref o wybodaeth gyda Rhaglen Astudio Peirianneg yng Ngrŵp NPTC; yr Ysgol Peirianneg eich rhoi ar ben ffordd ar eich taith at lwyddiant. Yn ogystal â’ch prif gymhwyster mewn Peirianneg, byddwch yn ennill sgiliau eraill ehangach ar gyfer cyflogadwyedd. Mae sgiliau mewn Saesneg, Mathemateg a TG, sgiliau dysgu personol a sgiliau cymdeithasol a chymunedol yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan gyflogwyr a byddant yn eich gwneud yn weithiwr proffesiynol mwy cyflawn a chyflogadwy. Mae ein perthynas agos gyda’r diwydiant yn sicrhau ein bod yn cyd-fynd â’r datblygiadau technolegol diweddaraf, gan roi’r hyfforddiant gorau posibl i chi


YR YSGOL PEIRIANNEG

Dros bedwar Coleg, mae’r adran Peirianneg yn cynnig disgyblaethau mewn Mecanyddol, Cynnal a Chadw, Saernïo a Weldio, Hydroleg a Niwmateg, Electroneg, Cerbydau Modur, Atgyweirio Cyrff Cerbydau ac Ailorffennu. Mae’r adran yn darparu rhaglenni astudio amser llawn a rhan-amser wedi’u cynllunio i ddiwallu anghenion cyflogwyr yng Nghymru, y DU a thramor. Mae pob cymhwyster a gynigir wedi’i gydnabod yn genedlaethol a byddant yn gwella rhagolygon myfyrwyr o ran symud ymlaen i gyflogaeth o fewn eu dewis ddisgyblaeth Peirianneg. Mae staff proffesiynol a chymwys iawn yr adran yn darparu addysgu rhagorol ac yn ymdrechu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr, waeth beth fo’u disgyblaeth neu’r cyfeiriad y maent yn ei ddewis. Gan adeiladu ar brofiad amhrisiadwy yn y diwydiant, mae’r staff yn sicrhau bod gan yr holl fyfyrwyr y cyfle gorau i wella eu sgiliau a’u cymwysterau.


PEIRIANNEG FECANYDDOL/CYNNAL A CHADW

Colegau sy’n Darparu: Coleg Castell-nedd / Y Drenewydd
Mae peirianneg Mecanyddol/Cynnal a Chadw yn cynnwys nifer o wahanol lwybrau gan gynnwys dadansoddi, dylunio, gweithgynhyrchu a chynnal a chadw systemau mecanyddol. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth gadarn o’r cysyniadau allweddol. Mae peirianwyr Mecanyddol / Cynnal a Chadw yn defnyddio’r egwyddorion hyn ac eraill wrth ddylunio a dadansoddi elfennau arbenigol mewn amrywiaeth o sectorau.


Cyfleusterau

Mae ein gweithdai a’n hystafelloedd dosbarth at y diben i safon y diwydiant yn gartref i gyfarpar a chyfrifiaduron o’r radd flaenaf. Mae’r gweithdai yn cynnwys turnau â llaw, peiriannau melino a meinciau peirianneg, tra bod gweithdai ac ystafelloedd dosbarth arbenigol ar wahân yn cynnwys peiriannau rhifiadol a reolir gan Gyfrifiadur mewn Melino a Thurno. Dylunio drwy Gymorth Cyfrifiadur (CAD) a thechnoleg argraffu 3D. Mae ein gweithdy Hydroleg a Niwmateg/Electro-Niwmateg yn gartref i lawer o rigiau prawf hanfodol. Mae’r cyfarpar hyn o fewn y diwydiant yn hanfodol ar gyfer profi ac asesu gallu a pherfformiad cydrannau at ddefnydd diwydiannol.


SAERNÏO A WELDIO
ng

Colegau sy’n darparu: Coleg Castell-nedd / Y Drenewydd
Mae ar y diwydiant weldio a saernïo angen pobl fedrus iawn, a cheir llawer o gyfleoedd cyflogaeth. Mae cyflogaeth mewn meysydd fel ynni, olew a nwy, cynnal a chadw peirianneg a gweithgynhyrchu diwydiannol i gyd yn hygyrch gyda chymhwyster yn y ddisgyblaeth hon. Bydd ein darlithwyr medrus iawn yn eich cefnogi a’ch tywys drwy sgiliau sylfaenol y diwydiant hwn a bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs yn deall sut mae weldio yn integreiddio i mewn i system beirianneg.

Cyfleusterau

Mae ein gweithdai saernïo a weldio at y diben at safon y diwydiant yn gartref i gyfarpar o ansawdd uchel, sy’n cwmpasu pob agwedd ar gymwysiadau weldio yn cynnwys Nwy Anadweithiol Metel (MIG), Nwy Anadweithiol Twngsten (TIG), Arc Metel â Llaw (MMA) a Pheiriant Plasma Rhifiadol a reolir gan gyfrifiadur (CNC) Profi Dinistriol/Annistrywiol (DT/NDT).


ELECTRONEG

Colegau sy’n darparu: Castell-nedd
Bydd y wybodaeth sylfaenol a geir drwy astudio cwrs yn galluogi dilyniant i wasanaethau electroneg/trydanol cysylltiedig.

Cyfleusterau

Mae labordai, ystafelloedd dosbarth ac ystafelloedd cyfrifiadurol Electroneg/Trydanol yn cynnwys adnoddau modern i gefnogi pob myfyriwr sy’n datblygu yn y ddisgyblaeth hon.

Mae’r dyfodol yma! Anelwch yn uchel gyda ni yn ein Academi Dronau newydd sbon yng Ngholeg Castell-nedd

ADDYSG UWCH

Colegau sy’n darparu: Coleg Castell-nedd / Y Drenewydd
Mae’r adran Peirianneg yn cynnig rhaglenni Addysg Uwch megis HNC/HND gyda gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer pob lefel. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos ymrwymiad i astudio a chynhelir cyfweliad i asesu eu haddasrwydd gan Gydlynydd y Cwrs.

RHAGORIAETH ACADEMAIDD

Mae’r Ysgol Peirianneg yn cynnig rhaglenni astudio sy’n cynorthwyo dilyniant i Brentisiaethau neu i’r Brifysgol. Yn dechrau o lefel mynediad hyd at Addysg Uwch HNC/HND. Mae gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer pob lefel. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos ymrwymiad i astudio a chynhelir cyfweliad i asesu eu haddasrwydd gan Gydlynydd y Cwrs.

Ni yw’r dewis goleg ar gyfer darparu Prentisiaethau Modern, ac rydym yn cynnal hyfforddiant pwrpasol a datblygu cwricwlwm ym mhencadlysoedd cwmnïau gan ein bod yn hyblyg ac yn gallu addasu i anghenion esblygol cwmni.

Mae’r Adran Peirianneg wedi bod yn llwyddiannus iawn yng nghystadlaethau Sgiliau Cymru a WorldSkills. Mae pob maes Peirianneg yn cael ei gynrychioli’n llawn yn y cystadlaethau hyn.

Gallwch ddilyn yr Ysgol Peirianneg ar Twitter, Instagram a Facebook

Twitter

Facebook

 

ACADEMI CERBYDAU MODUR AC ATGYWEIRIO AC AILORFFENNU CYRFF CERBYDAU

PEIRIANNEG FODUROL (CERBYDAU MODUR)

Colegau sy’n darparu: Coleg Pontardawe / Coleg Bannau Brycheiniog / Coleg Y Drenewydd
Fel arfer ceir cyflogaeth gyda garejys, cwmnïau trafnidiaeth, cwmnïau cludo nwyddau neu sefydliadau mawr gyda fflyd o gerbydau. Ar lefel technegydd byddwch yn cyflawni gwaith diagnostig medrus, gan gynnwys gwaith ar systemau electronig a systemau a reolir gan gyfrifiadur. Mae’r gwaith yn heriol ac yn rhesymegol, ac yn cynnwys llawer o waith datrys problemau. Mewn cwmnïau mwy o faint, mae fel arfer yn bosibl ennill dyrchafiad i swyddi goruchwylio a rheoli.


Cyfleusterau

Mae’r adran Academi Modurol yn gartref i Academi Cerbydau Modur o’r radd flaenaf, a noddir a hyrwyddir gan Snap-On Tools
 

ATGYWEIRIO AC AILORFFENNU CYRFF CERBYDAU

Colegau sy’n darparu: Coleg Pontardawe
Fel arfer ceir cyflogaeth o fewn garejys, busnesau cyrff cerbydau modur a’r diwydiant chwaraeon modur sy’n arbenigo mewn atgyweirio cerbydau ar ôl difrod mewn damweiniau. Mae’r sgiliau dan sylw o ran atgyweirio ac ailorffennu cerbydau modur yn amrywio o waith ar baneli i lanhau, weldio MIG ac unioni diffygion paent. Rydym yn cynnig rhaglenni Cyn-Brentisiaeth (amser llawn) a Rhaglenni Prentisiaeth. Mae’r rhaglen Brentisiaeth yn cynnwys sesiynau rhyddhau am ddiwrnod (theori) a rhyddhau am gyfnod ar gyfer gwaith ymarferol.

Rydym yn ddiweddar wedi lansio gweithdy atgyweirio cyrff cerbydau modur newydd yng Ngholeg Pontardawe gyda bwth chwistrellu modern gydag ystafell cymysgu paent, bwth adnewyddu olwynion a bae gwresogi dwysedd uchel o’r radd flaenaf a noddir a hyrwyddir gan gwmnïau megis divilbis tools.
 

Gallwch ddilyn yr Ysgol Peirianneg ar Twitter a Facebook

Twitter

Cyrsiau
Cyflwyniad i Sgiliau Peirianneg (Amser Llawn)
Gwell Peirianneg (Ffabrigo a Weldio) L2 (Amser Llawn)
IMI Diploma Lefel 1 mewn Atgyweirio Cerbydau ar ôl Damweiniau (Amser Llawn)
Peirianneg Fodurol Lefel 1 (Amser Llawn)
Peirianneg Fodurol Lefel 2 (Amser Llawn)
Peirianneg Lefel 1 (Amser Llawn)
Perfformio Gweithrediadau Peirianneg / ABC Weldio a Ffabrigo Lefel 2 (Amser Llawn)
Perfformio Gweithrediadau Peirianneg Lefel 2 Cynnal a Chadw (Amser Llawn)
Perfformio Gweithrediadau Perianneg Lefel 2 Mecanyddol (Amser Llawn)
Rhaglen Ddysgu Lefel 2 Cynnal a Chadw Uwch (Amser Llawn)
Rhaglen Ddysgu Lefel 2 Peirianneg Fecanyddol Uwch (Amser Llawn)
Rhaglen Dysgu Peirianneg Uwch BTEC Lefel 3 (Llawn Amser)