Peirianneg a Modurol

COLEG CASTELL-NEDD | COLEG PONTARDAWE | COLEG BANNAU BRYCHEINIOG | COLEG Y DRENEWYDD

5 RHESWM DROS DDEWIS GRŴP COLEGAU NPTC

  • Cysylltiadau cryf gyda dros 100 o gyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
  • Cyfleoedd dilyniant gwych i’r Brifysgol a rhaglenni Prentisiaeth Ardderchog
  • Cyfleusterau Peirianneg gwych o’r radd flaenaf
  • Cyrsiau yn cyfateb i safonau’r diwydiant i fodloni’r sgiliau sydd eu hangen
  • Sector diwydiant sy’n tyfu, y mae galw mawr amdano

Pa bynnag ddisgyblaeth a ddewiswch, gall adeiladu sylfaen gref o wybodaeth gyda Rhaglen Astudio Peirianneg yng Ngrŵp Colegau NPTC eich cychwyn ar daith i lwyddiant.

Yn ogystal â’r cymhwyster peirianneg hwn, byddwch yn ennill sgiliau cyflogadwyedd sy’n cynnwys, Saesneg, Mathemateg a TG, sgiliau dysgu personol a sgiliau cymdeithasol a chymunedol.

At hynny, mae ein perthynas agos â’r diwydiant yn sicrhau ein bod yn gyfredol ar y datblygiadau technolegol diweddaraf. I grynhoi, ein nod yw rhoi’r hyfforddiant gorau oll i fyfyrwyr.

YR YSGOL PEIRIANNEG

Mae’r adran Beirianneg yn cynnig disgyblaethau mewn Mecanyddol, Cynnal a Chadw, Ffabrigo a Weldio, Hydroligion a Niwmateg, Electroneg, Modurol, Corff Cerbydau, ac Atgyweirio ac Ailddiffinio.

Yn yr un modd, mae’r adran yn darparu rhaglenni astudio amser llawn a rhan-amser, wedi’u cynllunio i ddiwallu anghenion cyflogwyr yng Nghymru, y DU a thramor.

Hyd yn oed yn fwy, mae pob cymhwyster a gynigir yn cael ei gydnabod yn genedlaethol a fydd yn gwella cyfleoedd cyflogaeth myfyrwyr o fewn eu disgyblaeth ddewisol.

Mae’r staff proffesiynol a chymwys yn cyflwyno addysgu rhagorol i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael y cyfle gorau i addasu ei sgiliau a’i gymwysterau.

PEIRIANNEG FECANYDDOL/CYNNAL A CHADW

Dosbarthu Coleg: Coleg Castell-nedd / Coleg Y Drenewydd

Mae peirianneg Fecanyddol a Chynnal a Chadw yn cynnwys llawer o wahanol lwybrau sy’n cynnwys dadansoddi, dylunio, cynhyrchu a chynnal a chadw systemau mecanyddol.

At hynny, defnyddir yr egwyddorion hyn gan beirianwyr Mecanyddol a Chynnal a Chadw wrth ddylunio a dadansoddi cydrannau arbenigol mewn sawl sector.

O ganlyniad, bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth gadarn o’r cysyniadau allweddol hyn.

Cyfleusterau

Mae ein gweithdai ac ystafelloedd dosbarth pwrpasol yn gartref i offer peirianneg a chyfrifiaduron o’r radd flaenaf.

Yn fwy penodol, mae ein gweithdai yn cynnwys turnau â llaw, peiriannau melino, a meinciau peirianneg, tra bod gweithdai ac ystafelloedd dosbarth arbenigol ar wahân yn cynnwys peiriannau Rheoledig Rhifyddol Cyfrifiadurol Haas datblygedig (CNC) mewn Melino a Throi.

Rydym hefyd yn darparu peiriannau rhifiadol a reolir gan gyfrifiadur mewn Melino a Throi. Technoleg Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) a thechnoleg argraffu 3D.

Yn ogystal, mae ein gweithdy Hydroligion a Niwmateg / Electro-Niwmateg yn darparu llawer o rigiau prawf hanfodol. Mae’r cyfarpar hyn yn hanfodol wrth asesu gallu a pherfformiad cydrannau at ddefnydd diwydiannol.

GWEITHREDU A LLES

Colegau wedi’u cyflwyno: Coleg Castell-nedd / Coleg Y Drenewydd

Mae’r diwydiant weldio a saernïo yn cynnwys cyflogaeth mewn meysydd fel ynni, olew a nwy, cynnal a chadw peirianneg a gweithgynhyrchu diwydiannol, sydd i gyd yn hygyrch gyda chymhwyster yn y ddisgyblaeth hon.

Bydd ein darlithwyr medrus iawn yn eich cefnogi a’ch tywys trwy hanfodion y diwydiant hwn.

Ar ôl ei gwblhau, bydd myfyrwyr yn deall sut mae weldio yn integreiddio i mewn i system beirianneg.

Cyfleusterau

Mae ein gweithdai saernïo a weldio pwrpasol yn gartref i offer o ansawdd uchel, sy’n ymdrin â phob agwedd ar gymwysiadau weldio.

Yn benodol, mae’r rhain yn cynnwys Nwy Inert Metel (MIG), Nwy Inert Twngsten (TIG), Arc Metel Llaw (MMA), a pheiriant Plasma CNC Profi Dinistriol ac anninistriol (DT / NDT).

ELECTRONEG

Colegau sy’n darparu: Castell-nedd

Yn fwy arwyddocaol, bydd y wybodaeth a gafwyd o astudio’r cwrs hwn yn galluogi symud ymlaen i wasanaethau electronig / trydanol cysylltiedig.

Cyfleusterau

Rydym yn darparu labordai Electronig a Thrydanol, ystafelloedd dosbarth, ac ystafelloedd cyfrifiaduron sy’n cynnwys adnoddau uwch-dechnoleg i gefnogi pob myfyriwr yn y ddisgyblaeth hon.

ADDYSG UWCH

Colegau sy’n darparu: Coleg Castell-nedd / Y Drenewydd

Mae’r adran Beirianneg yn cynnig rhaglenni Addysg Uwch fel HNC / HND gyda gofynion mynediad penodol ar gyfer pob lefel.

Er mwyn cael eu hystyried, bydd angen i ymgeiswyr ddangos ymrwymiad i astudio a bydd Cydlynydd y Cwrs yn eu cyfweld er mwyn addasrwydd.

RHAGORIAETH ACADEMAIDD

Mae’r Ysgol Beirianneg yn cynnig rhaglenni astudio a all gynorthwyo dilyniant myfyriwr i Brentisiaethau neu’r Brifysgol. Byddant yn cychwyn ar lefel mynediad hyd at HNC / HND Addysg Uwch.

Yn ogystal â bod y coleg o ddewis ar gyfer cyflwyno Prentisiaeth Fodern, rydym yn cynnal hyfforddiant pwrpasol a datblygu cwricwlwm ym mhencadlys y cwmni, gyda’n natur hyblyg, gallwn addasu i anghenion esblygiadol cwmni.

I bob pwrpas, mae’r Adran Beirianneg wedi bod yn llwyddiannus yng nghystadlaethau Sgiliau Cymru a Byd.

O ganlyniad, mae pob maes Peirianneg yn cael ei gynrychioli’n llawn yn y cystadlaethau hyn.

Gallwch ddilyn yr Ysgol Peirianneg ar Twitter, Instagram a Facebook

ACADEMI CERBYDAU MODUR AC ATGYWEIRIO AC AILORFFENNU CYRFF CERBYDAU

PEIRIANNEG FODUROL (CERBYDAU MODUR)

Colegau sy’n darparu: Coleg Pontardawe / Coleg Bannau Brycheiniog / Coleg Y Drenewydd

Yn sicr, bydd cyflogaeth mewn peirianneg fodurol yn cynnwys gweithio mewn garejys, cwmnïau trafnidiaeth, cwmnïau cludo ffyrdd neu sefydliadau mawr sydd â fflydoedd o gerbydau.

Ar lefel technegydd, byddwch yn perfformio gwaith diagnostig medrus, gan gynnwys gwaith ar systemau electronig a reolir gan gyfrifiadur.

I grynhoi, mae’r gwaith yn heriol, yn rhesymegol, a bydd yn cynnwys llawer o ddatrys problemau.

Cyfleusterau

Mae adran yr Academi Modurol yn gweithredu Academi Cerbydau Modur o fri, sy’n cael ei noddi a’i hyrwyddo gan Snap-On Tools.

CORFF CERBYD AC ATGYWEIRIO AC AILGYLCHU

Colegau wedi’u cyflwyno: Coleg Pontardawe

Yn benodol, gall cyfleoedd cyflogaeth amrywio o garejys, siopau corff a’r diwydiant chwaraeon moduro sy’n arbenigo mewn atgyweirio cerbydau ar ôl difrod damweiniau.

Gall y sgiliau sy’n gysylltiedig ag atgyweirio ac ailorffennu’r corff amrywio o baneli rhannu i ddyfrio, weldio MIG a chywiro diffygion paent.

Am y rheswm hwnnw, rydym yn cynnig rhaglenni Cyn-Brentis (amser llawn) a Rhaglenni Prentisiaeth.

Mae’r rhaglen Brentisiaeth yn cynnwys sesiynau rhyddhau dydd (theori) a sesiynau rhyddhau bloc ymarferol.

Yn ddiweddar rydym wedi lansio gweithdy atgyweirio corff cerbydau newydd yng Ngholeg Pontardawe gyda bwth chwistrellu o’r radd flaenaf gydag ystafell gymysgu paent, bwth adnewyddu olwynion, a bae gwresogi dwyster uchel.

Mae’r dyfodol yma! Anelwch yn uchel gyda ni yn ein Academi Dronau newydd sbon yng Ngholeg Castell-nedd

Gallwch ddilyn yr Ysgol Peirianneg ar Twitter a Facebook

 

Cyrsiau
Cyflwyniad i Sgiliau Peirianneg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma BTEC Lefel 3 mewn digwyddiad (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Gwneuthuriad a Weldio Lefel 3 (Llawn Amser) - Addysg Bellach
IMI Diploma Lefel 1 mewn Atgyweirio Cerbydau ar ôl Damweiniau (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefel 1 Peirianneg Fodurol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefel 2 Atgyweirio Corff Cerbyd IMI (Corff) (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Lefel 3 Technoleg Peirianneg Diploma SIAL (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Level 3 Automotive Engineering (Full-Time) - Addysg Bellach
Peirianneg Fodurol Lefel 2 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Peirianneg Lefel 1 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Perfformio Gweithrediadau Peirianneg / ABC Weldio a Ffabrigo Lefel 2 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Perfformio Gweithrediadau Peirianneg Lefel 2 Cynnal a Chadw (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Perfformio Gweithrediadau Perianneg Lefel 2 Mecanyddol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Rhaglen Ddysgu Lefel 2 Cynnal a Chadw Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Rhaglen Ddysgu Lefel 2 Peirianneg Fecanyddol Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cyflyru Aer – Trin Rheweiddiad Modurol L3 (Rheoliad EC307-2008) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Cenedlaethol L3 mewn Peirianneg (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gweithrediadau Peirianneg Perfformio Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 2 mewn Atgyweirio Cerbydau Trydan / Hybrid (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 3 IMI mewn Atgyweirio ac Amnewid System Cerbydau Trydan / Hybrid (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Hyfforddiant ac Asesiad Blynyddol MOT (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Peirianneg HNC (Rhan-amser) - Addysg Uwch a Graddau
Sgiliau Uwch mewn Weldio C&G Lefel 3 (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Sgiliau Weldio Rhagarweiniol Lefel 1 (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 Sgiliau Weldio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach