Prentisiaethau

Mae NPTC Pathways Training yn ddarparwr balch sy’n darparu cymwysterau wedi’u personoli, a gydnabyddir gan ddiwydiant ledled Canolbarth a De-orllewin Cymru, mewn sectorau sy’n amrywio o Ofal Iechyd i Gerbyd Modur. Mae gan ein holl aseswyr lawer iawn o brofiad a gwybodaeth yn y diwydiant i gynorthwyo dysgwyr gyda’u cymwysterau a’u cyflogwyr ar hyd eu teithiau. Rydym wedi sefydlu partneriaethau gyda chyflogwyr blaenllaw yng Nghymru fel Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe a Powys a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe.

Astudio amser llawn nid i chi? Gallai hyn fod yr hyn rydych chi’n edrych amdano!

Os nad yw astudio amser llawn yn addas i chi, yna gallai dysgu yn y gwaith fod yr union beth rydych chi’n edrych amdano. Mae yna raglenni sy’n addas i bawb! Mae dysgu yn y gwaith yn rhoi cyfle i chi ennill profiad mewn swydd go iawn, ynghyd â chymwysterau swydd-benodol wrth ennill arian.

Mae’r cyfleoedd yn amrywio yn dibynnu ar y rhaglen.

Y llwybrau yw:

 • Cyfrifeg
 • Amaethyddiaeth
 • Mecaneg Amaethyddol
 • Gofal
 • Gweinyddiaeth Busnes
 • Gofal Plant a Gwaith Chwarae
 • Adeiladu
 • Gwasanaeth cwsmer
 • Peirianneg
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Cerbyd Modur
 • Manwerthu
 • Arwain Tîm
 • Atgyweirio Corff Cerbydau
 • Rheoli
Pam dod yn brentis?
 • Ennill wrth ddysgu – talwch gyflog
 • Ennill sgiliau, gwybodaeth, profiad ac wynebu heriau newydd
 • Ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol
 • Cyfleoedd dilyniant rhagorol
Pa fathau o brentisiaethau sydd yna?

Mae tri math o brentisiaethau y gallwch wneud cais amdanynt yn dibynnu ar sgiliau a chymwysterau cyfredol:

 • Prentisiaeth Sylfaenol – Lefel 2
 • Prentisiaeth – Lefel 3
 • Prentisiaeth Uwch – Lefel 4+
Prentisiaethau

Byddwch ar leoliad gyda chyflogwr ac o bosibl yn mynychu’r Coleg am un diwrnod yr wythnos. Cewch eich asesu yn y gweithle a’ch helpu i gasglu tystiolaeth ar gyfer eich portffolio. Rhaglen ddysgu yn y gwaith yw prentisiaeth lle gallwch ennill cyflog wrth ddysgu. Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac dros 16 oed ac nid mewn addysg amser llawn, gallwch wneud cais am brentisiaeth.

Prentisiaethau Gradd

Yn ddiweddar dyfarnwyd cyllid i Grŵp Colegau NPTC a Phrifysgol Wrecsam Glyndŵr (WGU) o dan y Rhaglen Beilot Prentisiaeth Gradd newydd yng Nghymru. Gan adlewyrchu anghenion sgiliau Cymru, gofynnwyd i brifysgolion a sefydliadau dyfarnu graddau eraill ddylunio cyfres newydd o raglenni digidol i alluogi sefydliadau Cymru i uwchsgilio eu gweithwyr presennol neu recriwtio talent newydd mewn meysydd fel peirianneg meddalwedd, seiberddiogelwch a gwyddoniaeth data ar gyfer y Fframwaith Prentisiaethau Gradd Digidol newydd.

Hyfforddeiaethau

Os ydych yn 16-18 oed, yna mae llongau ‘Hyfforddai’ yn cynnig rhaglenni yn seiliedig ar ddysgu i’ch cefnogi chi i adeiladu sgiliau cysylltiedig â gwaith a nodi dewisiadau gyrfa. Mae gwahanol lefelau o hyfforddeiaeth ar gael yn dibynnu ar anghenion unigol. Fe’ch telir tra ar y rhaglen nes i chi fentro ymhellach ymlaen i’ch taith Prentis, Coleg neu Waith. Mae’r meysydd yn cynnwys:

Peirianneg, Gofal Plant, Gwaith Chwarae, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cynnal a Chadw Trydanol, Atgyweirio Cerbydau Modur, Atgyweirio Siop y Corff, Curo Panel, Gweinyddu Busnes, Gwasanaeth Cwsmer, Manwerthu, Arwain Tîm, a Patholeg.

Rhaglen hyfforddi yw hyfforddeiaeth sy’n canolbwyntio ar roi:
 • Sgiliau cyflogadwyedd
 • Y cyfle i flasu gwahanol rolau swydd
 • Mynediad at brofiad gwaith o ansawdd uchel
Beth yw manteision ymgysylltiad hyfforddeiaeth?
 • Lwfans hyfforddi wythnosol
 • Teithio â chymhorthdal
 • Adeiladu profiad hanfodol gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol
 • Cyfle i wella sgiliau Saesneg a MathemategAdeiladu hyder
 • Gwella’ch rhagolygon tymor hir a’ch potensial dysgu
Ar ddiwedd yr hyfforddeiaeth gallwch:
 • Ymlaen ymlaen i hyfforddeiaeth neu brentisiaeth Lefel 1
 • Ymlaen i gwrs academaidd
 • Gwneud gwaith gwirfoddol
 • Dilyn dewis gyrfa amgen
E-bost:
pathwaystraining@nptcgroup.ac.uk

 

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

Twitter

Facebook

 

Cliciwch yma os ydych chi’n gyflogwr sydd am logi prentis

 

European Social Fund