Mae NPTC Pathways Training yn ddarparwr balch sy’n darparu cymwysterau wedi’u personoli, a gydnabyddir gan ddiwydiant ledled Canolbarth a De-orllewin Cymru, mewn sectorau sy’n amrywio o Ofal Iechyd i Gerbyd Modur. Mae gan ein holl aseswyr lawer iawn o brofiad a gwybodaeth yn y diwydiant i gynorthwyo dysgwyr gyda’u cymwysterau a’u cyflogwyr ar hyd eu teithiau. Rydym wedi sefydlu partneriaethau gyda chyflogwyr blaenllaw yng Nghymru fel Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe a Powys a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe.

Astudio amser llawn nid i chi? Gallai hyn fod yr hyn rydych chi’n edrych amdano!

Os nad yw astudio amser llawn yn addas i chi, yna gallai dysgu yn y gwaith fod yr union beth rydych chi’n edrych amdano. Mae yna raglenni sy’n addas i bawb! Mae dysgu yn y gwaith yn rhoi cyfle i chi ennill profiad mewn swydd go iawn, ynghyd â chymwysterau swydd-benodol wrth ennill arian.

Mae’r cyfleoedd yn amrywio yn dibynnu ar y rhaglen.

Y llwybrau yw:

 • Cyfrifeg
 • Amaethyddiaeth
 • Mecaneg Amaethyddol
 • Gofal
 • Gweinyddiaeth Busnes
 • Gofal Plant a Gwaith Chwarae
 • Adeiladu
 • Gwasanaeth cwsmer
 • Peirianneg
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Cerbyd Modur
 • Manwerthu
 • Arwain Tîm
 • Atgyweirio Corff Cerbydau
 • Rheoli
Pam dod yn brentis?
 • Ennill wrth ddysgu – talwch gyflog
 • Ennill sgiliau, gwybodaeth, profiad ac wynebu heriau newydd
 • Ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol
 • Cyfleoedd dilyniant rhagorol
Pa fathau o brentisiaethau sydd yna?

Mae tri math o brentisiaethau y gallwch wneud cais amdanynt yn dibynnu ar sgiliau a chymwysterau cyfredol:

 • Prentisiaeth Sylfaenol – Lefel 2
 • Prentisiaeth – Lefel 3
 • Prentisiaeth Uwch – Lefel 4+
Prentisiaethau

Byddwch ar leoliad gyda chyflogwr ac o bosibl yn mynychu’r Coleg am un diwrnod yr wythnos. Cewch eich asesu yn y gweithle a’ch helpu i gasglu tystiolaeth ar gyfer eich portffolio. Rhaglen ddysgu yn y gwaith yw prentisiaeth lle gallwch ennill cyflog wrth ddysgu. Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac dros 16 oed ac nid mewn addysg amser llawn, gallwch wneud cais am brentisiaeth.

Prentisiaethau Gradd

Yn ddiweddar dyfarnwyd cyllid i Grŵp Colegau NPTC a Phrifysgol Wrecsam o dan y Rhaglen Beilot Prentisiaeth Gradd newydd yng Nghymru. Gan adlewyrchu anghenion sgiliau Cymru, gofynnwyd i brifysgolion a sefydliadau dyfarnu graddau eraill ddylunio cyfres newydd o raglenni digidol i alluogi sefydliadau Cymru i uwchsgilio eu gweithwyr presennol neu recriwtio talent newydd mewn meysydd fel peirianneg meddalwedd, seiberddiogelwch a gwyddoniaeth data ar gyfer y Fframwaith Prentisiaethau Gradd Digidol newydd.

Twf Swyddi Cymru+

Os ydych rhwng 16-18 oed, mae Twf Swyddi Cymru+ yn cynnig rhaglenni dysgu i’ch cefnogi i feithrin sgiliau cysylltiedig â gwaith a nodi dewisiadau gyrfa. Mae hon yn rhaglen hyblyg iawn sydd wedi’i dylunio o’ch cwmpas i ddatblygu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau cydnabyddedig i roi hwb i’ch opsiynau gyrfa nes i chi fentro ar eich taith Prentisiaeth, Coleg neu Waith. I wneud cais rhaid i chi fod:

 • Rhwng 16-18 oed
 • Byw yng Nghymru
 • Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant amser llawn
Mae Twf Swyddi Cymru+ yn rhaglen hyfforddi sy’n canolbwyntio ar roi’r canlynol i chi:
 • Sgiliau cyflogadwyedd
 • Cyfle i flasu gwahanol rolau swyddi
 • Mynediad at brofiad gwaith o ansawdd uchel
Beth yw manteision Twf Swyddi Cymru+?
 • Derbyn cefnogaeth hyfforddi barhaus gan gontractwr dynodedig
 • Tystiolaeth i’w nodi ar geisiadau sy’n ymwneud â gyrfa a CV’s
 • Hyfforddiant a phrofiadau gwaith am ddim
  Adeiladu eich hyder wrth i chi dyfu eich sgiliau a’ch profiad
Mynnwch droed yn y drws a chael mynediad at swyddi gyda chyflogwyr lleol
Ar ddiwedd y rhaglen gallwch:
 • Symud ymlaen i raglenni Cynnydd neu Gyflogaeth JBG+
 • Symud ymlaen i gwrs academaidd
 • Symud ymlaen i Brentisiaeth
 • Dilyn dewis gyrfa amgen
E-bost:
pathwaystraining@nptcgroup.ac.uk

Ffôn:

Pathways Castell-nedd: 0330 818 8002

Pathways Y Drenewydd: 0330 818 9442

 

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

 

Cliciwch yma os ydych chi’n gyflogwr sydd am logi prentis

European Social Fund

Skills Academy Wales logo