Cofnodi absenoldeb

Os ydy’ch mab, merch neu berson ifanc yn sâl, rhaid iddynt gofnodi’r absenoldeb drwy https://ebsontrackprospect.nptcgroup.ac.uk cyn 9:30am ar bob diwrnod o’r salwch.

Lawrlwytho’r Canllaw i Rieni, Gwarcheidwaid a Gofalwyr

Fel rhiant neu warcheidwad rydym yn gwybod eich bod am gael y gorau ar gyfer eich mab neu’ch merch. Yn Ngrŵp Colegau NPTC byddwn yn helpu pobl ifanc i ddysgu sut i reoli eu hamser eu hunain ac archwilio eu hopsiynau gyrfa yn y dyfodol. Mae ein darlithwyr arbenigol yn gweithio gyda myfyrwyr i ddatblygu angerdd dros yr hyn y maent yn ei astudio a chânt eu cefnogi drwy gydol eu hastudiaethau gan gyfuniad o diwtora pwnc a phersonol gydag adborth ac arweiniad rheolaidd.

Unrhyw Gwestiwn?

Darllen ein Cwestiynau Cyffredin yma

Nosweithiau Agored

Mae ein nosweithiau agored yn gyfle i ddarpar fyfyrwyr a rhieni brofi’r Coleg a’i gyfleusterau a darganfod mwy am yr amrywiaeth o bynciau a chyrsiau sydd gennym ar gael.
Bydd myfyrwyr a rhieni yn gallu gweld y profiad addysgol y mae Grŵp Colegau NPTC yn ei gynnig, a chael y cyfle i ‘roi cynnig’ ar bynciau neu grefftau penodol. Bydd gennych hefyd y cyfle i ddarganfod bywyd y tu allan i’r ystafell ddosbarth a gweld yr hyn y mae’r Coleg yn ei gynnig o ran gweithgareddau allgyrsiol.

Darllen rhagor o wybodaeth am ddyddiadau sydd ar y gweill yma

Dysgu gan y gorau!

Mae ein tiwtoriaid arbenigol yn hynod gymwys yn y pynciau y maent yn eu haddysgu â chyfoeth o brofiad yn y diwydiant, maent yn groesawgar ac yn gyfeillgar ac mae diddordeb brwd go iawn ganddynt ym mhrofiad a llwyddiant eich plentyn.