Ymunwch â ni! Ymrestru 2020

Ymrestru 2020 – dyddiadau i ddod yn fuan

Mae ein darlithwyr arbenigol wrth law i gael sgwrs am y #Dewis sydd ar gael i chi!

Castell-nedd | Afan | Bannau Brycheiniog | Y Drenewydd

Bydd angen i chi ddod â’r canlynol gyda chi pan ddewch i ymrestru:

 • Eich pasbort, cerdyn banc neu drwydded yrru lawn at ddibenion adnabod
 • £25 Ffi Weinyddu (Nid yw hyn yn ad-daladwy)

Mae ein staff derbyniadau cyfeillgar ar gael i ateb unrhyw ymholiadau a allai fod gennych ar unrhyw gam o’r broses.

Wyt ti’n gwybod?

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio mai Grŵp Colegau NPTC yw’r darparwr hyfforddiant gorau yng Nghymru a’r pumed orau yn y DU, yn ogystal â rhif dau ar gyfer addysgu, yn ‘Gwobrau Ymadawyr Ysgo 2019′. Nid oes amser gwell i ymuno â ni!

Mae ein staff cyfeillgar ar gael i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych ar unrhyw gam o’r broses. Neu edrychwch ar ein canllaw fideo defnyddiol ar ymrestru.

Gwybodaeth Ymrestru Penodol i Bwnc

Lawrlwytho nawr

Teithio a Thrafnidiaeth

Edrychwch ar eich opsiynau yma

Materion Ariannol

Lawrlwythwch ein canllaw defnyddiol

Gwybodaeth i Rieni

Llwythwch i lawr ‘Canllaw i Rieni, Gwarcheidwaid a Gofalwyr’

PAM DEWIS GRŴP COLEGAU NPTC?

 • Mae gennym dros 40 o wahanol bynciau Safon Uwch*, ynghyd ag amrywiaeth enfawr o gyrsiau amser llawn a phrentisiaethau i ddewis.
 • Mae gennym amrywiaeth sylweddol o gyrsiau rhan-amser neu gyrsiau byr yn ystod y dydd, gyda’r hwyr neu ar y penwythnosau, a all weddu’n gyfleus i’ch gwaith a’ch ffordd o fyw. Felly gallwch ddechrau hobi newydd, ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu gael cymwysterau i ddechrau gyrfa newydd.
 • Rydym wedi datblygu nifer o raglenni gradd eang eu natur mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau Addysg Uwch uchel eu bri, wedi’u dylunio gan ystyried eich cyflogaeth a’ch gyrfaoedd yn y dyfodol, ac rydym yn anelu at roi i’n graddedigion y profiad a’r wybodaeth orau i’w paratoi ar gyfer byd gwaith.
 • Mae gennym gymorth gwych i fyfyrwyr
 • Darlithwyr arbenigol
 • Cysylltiadau rhagorol gyda chyflogwyr
 • Mewn 26 o bynciau Safon Uwch a gynigir, cyflawnodd fyfyrwyr gyfradd llwyddo ardderchog o 100%
 • Mae myfyrwyr yn cyflawni canlyniadau gwych, sef graddau rhagoriaeth driphlyg yn y cymwysterau Diploma Cenedlaethol/Estynedig, gyda llawer yn ennill y proffil graddau uchaf posibl sef D*, D*, D*
 • Cyflawnodd y nifer uchaf erioed o fyfyrwyr Ddiploma Uwch Bagloriaeth Cymru, sy’n cyfateb i Radd A*/A yn Safon Uwch!
 • Mae bwrsariaethau ar gael i’r Myfyrwyr sy’n Perfformio Orau ym meysydd Chwaraeon, Diwylliant, Academaidd a Galwedigaethol.

*Cyrsiau Safon Uwch ar gael yng Ngholeg Castell-nedd
** Yn amodol ar gymhwyster

Diddordeb?

Edrychwch ar ein cyrsiau amser llawn

Edrychwch ar ein cyrsiau rhan-amser

Edrychwch ar ein cyrsiau AU

Edrychwch ar ein Prentisiaethau

Cwestiynau

Cysylltwch â’n tîm Derbyniadau yma neu ffoniwch:

 • Coleg Afan: 01639 648230/648246
 • Coleg Castell-nedd: 01639 648154
 • Coleg Bannau Brycheiniog: 01686 614200
 • Coleg y Drenewydd: 01686 614200