Cwrdd â’r Tîm

Paul Jerome Williams – Darlithydd Cogyddion

Ar ôl mynychu’r Coleg, fe gwblheais brentisiaeth yng Ngwesty’r Ddraig, Abertawe, ac yn ystod yr amser hwnnw fe lwyddais i ennill ystod o gymwysterau coginio/cogyddol proffesiynol. Rwyf wedi teithio ledled Ewrop gan weithio mewn gwestai canol dinas yn Frankfurt, Munich, Copenhagen a Berlin lle cefais brofiad helaeth o goginio Ewropeaidd a rheoli cegin.

Wedyn teithiais ar ynys Bermwda lle bûm yn gweithio mewn Gwesty Hamdden gan ennill cymwysterau pellach mewn rheoli gwestai cyn symud ymlaen i Sydney, Awstralia lle gwnes barhau i ennill profiad mewn cyfres o Westai a bwytai pedair seren.

Wedi hynny fe symudais yn ôl i Abertawe a bûm yn gweithio yn yr Holiday Inn a Gwesty’r Marriott, Abertawe fel Cogydd Gweithredol. Roeddwn yn gyfrifol am bob agwedd ar reoli’r gegin, a oedd yn cynnwys y prif fwyty, y bar, gwasanaeth ystafelloedd a chyfleusterau gwledda.

Tra’r oeddwn yng ngwesty’r Marriott, Abertawe fe enillais y cymwysterau aseswr NVQ sydd wedi fy ngalluogi i gamu ymlaen at swydd Darlithydd yn y Coleg hwn. Rwyf bellach yn Ddarlithydd Cogyddion sy’n cynnwys cydgysylltu ein rhaglenni Lefel Dau mewn Coginio Proffesiynol a Gwneud Teisennau a Danteithion Melys. Rwyf hefyd yn rhan o’r tîm sicrhau ansawdd yn yr Adran Lletygarwch. Rwyf hefyd yn rhan o’r tîm addysgu ar gyfer VRQ Lefel 1 mewn Lletygarwch a FDQ Lefel 1 mewn Pobyddiaeth.

Mae’r diwydiant lletygarwch yn farchnad sy’n gyffrous ac yn datblygu’n gyson, ac un yr wyf fi wedi ennill gwybodaeth a phrofiad ohoni, gwybodaeth a phrofiad yr wyf yn falch i’w trosglwyddo i’n myfyrwyr. Mae llawer o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen wedyn i fwynhau gyrfaoedd llwyddiannus a boddhaus yn gweithio yn y diwydiant bwyd lleol a chenedlaethol.

Rwy’n gweithio gyda thîm o arbenigwyr a darlithwyr ymroddedig, hynod broffesiynol sy’n ceisio ysbrydoli myfyrwyr a’u paratoi ar gyfer gyrfaoedd proffesiynol a llwyddiannus.

Maes arbenigedd:

 • Dulliau coginio rhyngwladol
 • Rheoli cegin
 • Hylendid bwyd uwch

Gareth Morgan – Darlithydd

Pan adewais yr ysgol yn 16 oed es i weithio fel prentis pobydd i fusnes teuluol bach. Fe barodd y brentisiaeth am 5 mlynedd, a thros y cyfnod hwn enillais wybodaeth arbenigol mewn cynhyrchu bara crefftus a gwaith danteithion melys wedi’u gwneud â blawd. Fe arhosais gyda’r cwmni am 21 mlynedd.
Yn ystod fy mhrentisiaeth mynychais goleg Castell-nedd a Chaerdydd hefyd, gan ennill fy nhystysgrif a’m tystysgrif uwch City and Guilds mewn gwneud bara a danteithion melys.

Wedi i’r busnes teuluol gau fe es i weithio i bopty teuluol arall. Erbyn hynny roeddwn yn canolbwyntio ar yr ochr i’r busnes a oedd yn ymwneud â chacennau dathlu, ac yn ystod y cyfnod hwn fe es i’n ôl i Goleg Castell-nedd i gwblhau rhan 1 o ddyfarniad 7900 City and Guilds mewn addurno cacennau a chelf a dylunio uwch. Ar ôl ennill y dyfarniad fe wnes i ran 2 yng Ngholeg Caerdydd. Erbyn hynny roeddwn wedi cael fy mhenodi’n bennaeth yr adran, a minnau hefyd yn gofalu am hyfforddiant. Enillodd y cwmni hwn deitl Pobydd y Flwyddyn yng Nghymru 5 gwaith yn Arddangosfa Poptai Abertawe, gan ennill nifer o dlysau a gwobrau hefyd.

Tra’r oeddwn yn astudio’r cwrs 7900 yn y coleg hwn, gofynnwyd i mi addysgu nifer o oriau bob wythnos. Dyma oedd dechrau fy ngyrfa addysgu.

Erbyn diwedd y 90au fe gaeodd y cwmni pobi yr oeddwn yn gweithio iddo a gofynnwyd i mi weithio i Bopty Jenkins yn Llanelli. Derbyniais y cynnig ac roeddwn yn rheolwr yr adran cacennau dathlu a oedd yn cynhyrchu rhwng 200 a 300 o gacennau yr wythnos. Gweithiais i’r cwmni am 5 mlynedd ac yn 2008 ymunais â’r coleg fel darlithydd llawn-amser mewn sgiliau pobyddiaeth. Rwyf wedi bod yn allweddol yn natblygiad nifer o gyrsiau pobyddiaeth gyda’r corff dyfarnu FDQ.

Fe wnes i hefyd drefnu bod yr adran yn ymwneud â Chynghrair y myfyrwyr a hyfforddeion pobyddiaeth. Mae’r sefydliad hwn yn helpu myfyrwyr i gael cyflogaeth yn y diwydiant pobi ac yn cynnig cyfleoedd iddynt fynychu cyrsiau dros y byd i gyd. Yn y gynhadledd flynyddol a gynhelir yn Alton Towers, mae ein myfyrwyr wedi bod yn llwyddiannus iawn yn eu cystadlaethau, gan gystadlu yn erbyn cystadleuwyr o bob rhan o’r wlad ac o fewn Ewrop, mae ein myfyrwyr wedi ennill llawer o dlysau a medalau aur, arian ac efydd. Cynhelir y digwyddiad dros dridiau ac mae’n brofiad gwych i’n myfyrwyr.

Rwy’n mwynhau fy swydd ac yn cael boddhad mawr o drosglwyddo fy sgiliau i genhedlaeth newydd. Rwyf hefyd yn helpu i symud y coleg yn ei flaen trwy ddatblygu cyrsiau newydd ac rwy’n frwd dros gefnogi myfyrwyr wrth iddynt gamu i mewn i fyd gwaith.

Maes arbenigedd:

 • Meistr Bobydd
 • Gwaith crefft siwgr, danteithion melys a siocled uwch
 • Blodau siwgraidd gwifrog ac addurno cacennau uwch
 • Gweithgynhyrchu bwyd a rheoli popty

Helen Lavercombe – Darlithydd a chydgysylltydd cyrsiau lefel 3

A minnau wedi dechrau fy ngyrfa’n gweithio mewn bar byrbrydau a bwyty prysur pan oeddwn yn bedair ar ddeg, fe dyfodd fy hoffter o’r diwydiant bwyd a lletygarwch. Dylanwadwyd arnaf gan gogydd profiadol a oedd wedi bod yn gweithio i’r llynges fasnachol ac a wnaeth fy annog a’m mentora tuag at fy llwybr nesaf, sef ymuno â choleg arlwyo. Tra’r oeddwn yn cael fy hyfforddiant yn y coleg, bûm yn gweithio’n rhan-amser mewn bwyty à la carte lleol ochr yn ochr â chogydd uchel ei fri o Lundain, a minnau’n awyddus i ddysgu a threulio cymaint o wybodaeth ag y gallwn. Yn ystod fy hyfforddiant roeddwn yn un o ddau fyfyriwr yn unig a ddewiswyd i baratoi bwyd a’i weini i’r Dywysoges Diana pan oedd y sganiwr newydd yn cael ei agor yn ysbyty Tywysoges Cymru. Pan oeddwn yn bedair ar bymtheg fe drosglwyddodd y cogydd yr awenau fel y prif gogydd i mi, a oedd yn brofiad anhygoel a ddysgodd i mi mai rheoli oedd y llwybr nesaf i’w gymryd. Wedyn gadewais i astudio yng Ngholeg Bwyd Birmingham, sef y coleg gorau ym Mhrydain ar gyfer bwyd ar y pryd! Fe ddaliais i weithio ochr yn ochr â’m hastudiaethau mewn nifer o wahanol sefydliadau, yr NEC, ICC, gwesty 5 seren y Thistle a gwesty 5 seren y Swallow, lle cymerais seibiant byr o goginio gan dreulio amser ar ddyletswydd blaen tŷ.

Unwaith y daeth fy astudiaethau i ben, fe benderfynais deithio a bum yn gweithio ar Ynys Sisili mewn bwyty teuluol bach yn Palermo ac yn y gwesty 6 Seren Fairmont Banff Springs yn Alberta Canada.

Roedd y profiad hwn yn gyfle i mi goginio bwyd a’i weini i westeion a oedd yn bobl bwysig iawn a gwesteion enwog a oedd amrywio o farwniaid olew o Texas a oedd yn filiwnyddion i Janet Jackson, Rod Stewart a Bob Hope i enwi dim ond rhai. Ar ôl dychwelyd i’r DU, fe ymunais â Whitbread fel rheolwr Brewers Fayre yn Radyr, Caerdydd, sy’n fwyty prysur iawn ar gyfer teuluoedd. Fy swydd olaf cyn ymgymryd â’m rôl bresennol fel darlithydd cogyddion oedd rheolwr uned a rheolwr digwyddiadau i Granada. Rhoddodd hyn brofiad o fath arall i mi yn y diwydiant lletygarwch, gan fod y swydd hon wedi’i lleoli mewn ffatrïoedd megis Ford, Dŵr Cymru a swyddfa bost gyffredinol.

Ers ymuno â’r coleg hwn, rwyf wedi dal swyddi Aseswr Lletygarwch, Darlithydd Cogyddion a chydgysylltydd cyrsiau lefel 3. Rwyf hefyd yn rhannu’r cyfrifoldeb am reoli ein siop fara, Blasus ac yn cydgysylltu’r broses o baratoi a chynhyrchu bwyd ar gyfer ein digwyddiadau gastronomig ac ar raddfa fawr.

Maes arbenigedd:

 • Sgiliau coginio proffesiynol uwch
 • Gwneud teisennau a danteithion melys
 • Rheoli diogelwch bwyd a systemau hylendid
 • Datblygu cynnyrch a gastronomeg

Naomi Hillen – Cyfarwyddwr y Rhaglen HND/y Radd B.A. Rheoli Gwestai ac Arlwyo

Ar ôl cwblhau fy nghymwysterau Safon Uwch yn yr ysgol fe ddechreuais wneud Gradd Baglor y Celfyddydau mewn Rheoli Gwestai ac Arlwyo ym Mhrifysgol Brighton. Roedd hyn ar ddechrau gyrfa gyffrous yn y diwydiant lletygarwch sydd wedi rhoi imi’r profiad o weithio mewn nifer o wahanol adrannau mewn ystod o sefydliadau gan gynnwys Gwesty’r Marriott yn Rhode Island, UDA, lle’r oeddwn yn aelod o’r tîm porthorion pobl bwysig iawn a Compass Contract Catering lle’r oeddwn yn rheolwr cynorthwyol ym Manc Standard Charter yn Ninas Llundain. Rwyf hefyd wedi gweithio ngwesty’r Grand yn Eastbourne ac i First Leisure Entertainment Company, gan gyfranogi mewn llawer o ddigwyddiadau arlwyo megis Sioe Awyr Farnborough a gwasanaethu’r Red Arrows.

Gan wireddu fy uchelgais oes i weithio yn y sector gwestai, fe’m penodwyd yn Rheolwr Cyffredinol gwesty preifat a oedd wedi’i leoli ym Mhenrhyn Gŵyr. Roedd y gwesty’n cynnwys 19 ystafell wely, bar cyhoeddus a bwyty a 2 ystafell gynadledda a gwledda fawr lle’r oeddem yn arbenigo mewn priodasau a digwyddiadau mawr. Yn ogystal â goruchwylio gweithrediad y gwesty o ddydd i ddydd, fi oedd yn gyfrifol am gyllidebu, marchnata, recriwtio staff, a hyfforddi a datblygu staff.

Gydag awch am yr agweddau ar fy swydd reoli a oedd yn ymwneud â hyfforddi a datblygu, gadewais y gwesty i ddod yn aseswr bwyd a diod ac yn rheolwr bwyty yn y coleg hwn. Ar ôl cwblhau fy T.B.A.R., cefais fy nyrchafu i swydd darlithydd llawn-amser ac rwyf bellach yn Gyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer y Rhaglenni A.U. mewn Gwestai ac Arlwyo.

Maes Arbenigedd:

 • Gweithrediadau blaen tŷ a gwasanaeth cwsmeriaid uwch
 • Rheoli gwestai
 • Trwyddedu a marchnata