Paul Jerome Williams – Darlithydd Cogyddion

Ar ôl mynychu’r coleg, ymgymerais â phrentisiaeth yng Ngwesty’r Dragon Abertawe yn ystod y llwyddais i ennill ystod o gymwysterau coginio a choginio proffesiynol. Teithiais ledled Ewrop yn gweithio mewn gwestai yng nghanol y ddinas yn Frankfurt, Munich, Copenhagen, a Berlin lle cefais brofiad helaeth mewn rheoli bwyd a chegin Ewropeaidd.

Yn fuan wedyn, teithiais i Bermuda i weithio mewn Gwesty Resort ac ennill cymwysterau pellach mewn rheoli gwestai cyn symud ymlaen i Sydney Awstralia lle parheais i ennill profiad mewn cyfres o westai a bwytai pedair seren.

Yn y pen draw, symudais yn ôl i Abertawe a gweithio yn y Holiday Inn a Gwesty Marriott Abertawe fel Cogydd Gweithredol. Roeddwn yn gyfrifol am bob agwedd ar reoli’r gegin a oedd yn cwmpasu’r prif fwyty, bar, gwasanaeth ystafell, a chyfleusterau gwledda.

Yn ystod fy nghyfnod yn Abertawe Marriott, llwyddais i ennill y cymwysterau asesydd CGC sy’n arwain at ddilyniant mewn Darlithio yn y Coleg hwn. Rwyf bellach yn Ddarlithydd Cogydd sy’n cynnwys cydlynu ein rhaglenni Lefel dau mewn Coginio Proffesiynol a Patisserie a Melysion. Rwyf hefyd yn rhan o’r tîm sicrhau ansawdd yn yr Adran Lletygarwch. Rwyf hefyd yn rhan o’r tîm addysgu ar gyfer Lletygarwch Lefel 1 VRQ a Pobi FDQ Lefel 1.

Mae’r diwydiant lletygarwch yn farchnad gyffrous sy’n datblygu am byth ac rwyf wedi ennill gwybodaeth a phrofiad yr wyf yn falch o’i throsglwyddo i’n myfyrwyr. Mae llawer o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i fwynhau gyrfaoedd llwyddiannus a gwerth chweil yn gweithio yn y diwydiant bwyd lleol a chenedlaethol.

Rwy’n gweithio gyda thîm ymroddedig hynod broffesiynol o arbenigwyr a darlithwyr sy’n ceisio ysbrydoli a pharatoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd proffesiynol a llwyddiannus.

Maes arbenigedd:

 • Dulliau coginio rhyngwladol
 • Rheoli cegin
 • Hylendid bwyd uwch

________________________________________________________________________________________________

Rebecca Biesok – Darlithydd / Cydlynydd Lefel 2

Maes arbenigedd:

 • Popty
 • Patisserie a Melysion
 • Addurno cacen
 • Datblygu Cynnyrch

________________________________________________________________________________________________

Helen Lavercombe – Darlithydd a chydgysylltydd cyrsiau lefel 3

Ar ôl dechrau fy ngyrfa yn gweithio mewn bar byrbrydau a bwyty prysur yn bedair ar ddeg oed, tyfodd fy angerdd am y diwydiant bwyd a lletygarwch. Wedi’i ddylanwadu gan gogydd llynges masnachwr profiadol a wnaeth fy annog a’m mentora tuag at fy llwybr nesaf, sef ymuno â choleg arlwyo. Wrth ymgymryd â fy hyfforddiant coleg, gweithiais yn rhan-amser mewn bwyty a la carte lleol ochr yn ochr â chogydd o Lundain, yn awyddus i ddysgu a threulio cymaint o wybodaeth ag y gallwn o bosibl. Yn ystod fy hyfforddiant, roeddwn yn un o ddim ond dau fyfyriwr a ddewiswyd i baratoi a gweini bwyd i’r Dywysoges Diana yn ystod agoriad y sganiwr newydd yn ysbyty Tywysoges Cymru.

Yn bedair ar bymtheg pasiodd y cogydd yr awenau fel prif gogydd i mi, a oedd yn brofiad anhygoel a ddysgodd imi mai rheoli oedd y llwybr nesaf i’w gymryd. Yna gadewais i astudio yng Ngholeg Bwyd Birmingham, a oedd ar y pryd yn brif goleg Prydain ar gyfer bwyd! Fe wnes i barhau i weithio ochr yn ochr â fy astudiaethau o fewn nifer o wahanol sefydliadau, yr NEC, ICC, Gwesty Thistle 5 seren a Gwesty Swallow 5 seren, lle cymerais seibiant byr o goginio.

Unwaith y daeth fy astudiaethau i ben, penderfynais deithio a gweithio yn Scilly mewn bwyty teuluol bach wedi’i leoli yn Palermo ac yn y Fairmount 6 seren, gwesty Banff Springs yn Alberta Canada.

Caniataodd y profiad hwn i mi goginio a gwasanaethu VIP a gwesteion enwog yn amrywio o farwniaid olew aml filiwnydd o Texas i Janet Jackson, Rod Stewart a Bob Hope i enwi ond ychydig.
Ar ôl dychwelyd i’r U.K, ymunais â Whitbread fel rheolwr ar gyfer Brewers Fayre wedi’i leoli yn Radyr Caerdydd, bwyty prysur iawn ar thema teulu. Fy swydd olaf cyn dechrau yn fy rôl bresennol fel prif ddarlithydd oedd rheolwr uned a rheolwr digwyddiadau ar gyfer Granada. Rhoddodd hyn fath arall o brofiad lletygarwch i mi, gan fod hyn yn seiliedig ar ffatrïoedd fel Ford, Welsh Water, a’r swyddfa bost gyffredinol.

Ers ymuno â’r coleg hwn, rwyf wedi dal swyddi Aseswr Lletygarwch, Darlithydd Cogydd, a chydlynydd cwrs lefel 3. Rwyf hefyd yn rhannu’r cyfrifoldeb o reoli ein siop becws, Blasus ac yn cydlynu’r gwaith o baratoi a chynhyrchu bwyd ar gyfer ein digwyddiadau gastronomig a graddfa fawr.

Maes arbenigedd:

 • Sgiliau coginio proffesiynol uwch
 • Gwneud teisennau a danteithion melys
 • Rheoli diogelwch bwyd a systemau hylendid
 • Datblygu cynnyrch a gastronomeg

________________________________________________________________________________________________

Naomi Hillen – Cyfarwyddwr y Rhaglen HND/y Radd B.A. Rheoli Gwestai ac Arlwyo

Ar ôl cwblhau fy Safon Uwch yn yr ysgol, ymgymerais â Gradd Batchelor y Celfyddydau mewn Rheoli Gwesty ac Arlwyo ym Mhrifysgol Brighton. Dyma ddechrau gyrfa gyffrous yn y diwydiant lletygarwch sydd wedi rhoi’r profiad i mi o weithio mewn nifer o wahanol adrannau o fewn ystod o sefydliadau gan gynnwys Gwesty’r Marriott yn Rhode Island U.S.A. lle roeddwn yn aelod o’r V.I.P. tîm concierge ac Arlwyo Contract Compass lle roeddwn yn rheolwr cynorthwyol yn Standard Charter Bank yn Ninas Llundain.

Rwyf hefyd wedi gweithio yng Ngwesty’r Grand yn Eastbourne a First Leisure Entertainment Company, gan gymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau arlwyo awyr agored fel The Farnborough Air Show a gwasanaethu’r Red Arrows.

Gan gyflawni fy uchelgais o fod eisiau gweithio yn y sector gwestai bob amser, fe’m penodwyd yn Rheolwr Cyffredinol gwesty preifat yn y Gŵyr. Roedd y gwesty’n cynnwys 19 ystafell wely, bar cyhoeddus, a bwyty a 2 gynhadledd fawr ac ystafelloedd gwledda lle roeddem yn arbenigo mewn priodasau a digwyddiadau mawr. Yn ogystal â goruchwylio gweithrediad y gwesty o ddydd i ddydd, roeddwn yn gyfrifol am gyllidebu, marchnata, recriwtio staff, hyfforddi staff a datblygu.

Gydag angerdd am agweddau hyfforddi a datblygu fy swydd reoli, gadewais y gwesty i ddod yn asesydd bwyd a diod a rheolwr bwyty yn y coleg hwn. Ar ôl cwblhau fy P.G.C.E., cefais fy nyrchafu i swydd darlithydd amser llawn ac rwyf bellach yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer yr H.E. rhaglenni mewn Gwesty ac Arlwyo.

Maes Arbenigedd:

 • Gweithrediadau blaen tŷ a gwasanaeth cwsmeriaid uwch
 • Rheoli gwestai
 • Trwyddedu a marchnata

________________________________________________________________________________________________

Andrew Lauder – Darlithydd Cogydd

Cefais fy ngeni yn Nyffryn Abertawe a chyn dod yn gogydd doeddwn i ddim wir yn gwybod beth roeddwn i eisiau ei wneud, yn ystod fy mlwyddyn olaf yn yr ysgol, cymerais swydd penwythnos yn helpu ar benwythnosau yng nghegin gwesty bach lleol.

Arweiniodd hyn at i’r gwesty fy nghyflogi trwy’r cynllun “YTS” a chaniatáu i mi astudio yn rhan-amser a wnes i, yn yr union goleg hwn.

Fel cogydd comis ifanc, ymunais â’r pum seren, London Hilton, ar Park Lane a pharhau â’m hyfforddiant fel cogydd yng Ngholeg Westminster. Roedd hwn yn brofiad gwych oherwydd fe wnaeth fy ngalluogi i ymgolli yn llwyr yn y meysydd niferus o hanfodion, technegau a chyfrifoldebau coginiol, wrth ddysgu gwerthoedd moesau cegin a safonau uchel.

Arhosais yn Llundain am oddeutu pymtheng mlynedd ac rwyf wedi gweithio ym mhob sector o’r diwydiant, mewn busnesau corfforaethol mawr a phen uchel, yn ogystal â sefydliadau annibynnol bach Michelin. Fel rhan o’r brigadau cegin hyn, rwyf wedi ennill profiad amhrisiadwy.

Dychwelais i Abertawe a sefydlu fy mwyty fy hun, gan weini bwyd modern Cymreig ac Ewropeaidd. Gan ennill cydnabyddiaeth Michelin a Blas ar Gymru, sefydlwyd fy mwyty fel bwyty lleol cyrchfan. O’r fan hon dychwelais i’r sector gwestai yn gweithio fel Prif Gogydd yng Ngwesty Morgans Abertawe ac yn ddiweddarach ymunais â Chanolfan Mileniwm Cymru Caerdydd.

Byddwn yn disgrifio fy steil coginio fel bwyd gonest da, heb ormod o glychau, chwibanau, a garneisiau gwamal! Rwy’n hoffi creu bwyd sy’n blasu’n dda ac wedi’i gyflwyno’n dda, ond sydd hefyd yn eich gadael chi’n teimlo fel eich bod chi wedi bwyta! Mae natur dymhorol, Providence, cynaliadwyedd a lles anifeiliaid yn bwysig iawn i mi.

Trwy gydol fy ngyrfa arlwyo, rwyf wedi cael fy hun yn coginio mewn amrywiaeth o leoliadau anarferol, un o’r rhai mwyaf cofiadwy fyddai coginio yng nghartref preifat cyn Brif Weinidog ac urddasolion eraill o dan lygaid craff gwarchodwyr arfog.

Fel darlithydd, mae’n ofynnol i mi ddychwelyd i ddiwydiant i gael y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau a arweiniodd fi yn ddiweddar i weithio gyda chwmni digwyddiadau mawreddog sy’n darparu arlwyo ar gyfer priodas cymdeithas yn Ystâd Glanusk Park Crickhowell gyda gwesteion gan gynnwys aelodau hŷn y brenhinol teulu.

Mae fy swydd bresennol fel darlithydd cogydd yn fy ngalluogi i drosglwyddo fy ngwybodaeth i weithwyr proffesiynol proffesiynol ein diwydiant yn y dyfodol. Mae hyn yn rhywbeth sy’n fy ysgogi ac yn rhoi llawer o foddhad.

Maes Arbenigedd:

 • Datblygu a chostio bwydlenni
 • Sgiliau coginio

________________________________________________________________________________________________

Paul Pearce – Dirprwy Bennaeth yr Ysgol

Ar ôl bod yn fyfyriwr yma yn y Coleg, cyflawnais ystod o gymwysterau cegin, bwyty a goruchwylio proffesiynol, a arweiniodd at i mi ennill 25 mlynedd o brofiad yn y diwydiant.

Ar ôl cyfnod o fod yn entrepreneur ifanc hunangyflogedig, yn darparu gwasanaeth arlwyo y tu allan, dilynais yrfa yn gweithio mewn nifer o fwytai a gwestai gan gynnwys The Hilton a Marriott. Dechreuais weithio yng Ngwesty pedair seren Abertawe Marriott fel Uwch Oruchwyliwr gyda’r cyfrifoldeb o oruchwylio’r bwyty a’r bar. Roeddwn hefyd yn gyfrifol am hyfforddi staff newydd ac yn ddiweddarach cefais fy mhenodi i rôl Rheolwr Dyletswydd, a roddodd y profiad i mi o weithio ar draws pob adran gan gynnwys desg flaen, gwledda, digwyddiadau, cadw tŷ, bar a bwyty.

Trwy fy rolau goruchwylio a rheoli yn y diwydiant y cyflawnais y cymwysterau asesydd CGC a arweiniodd fi at rôl swydd mewn cwmni hyfforddi yn y gwaith. Roedd y rôl hon yn cynnwys asesu ystod o gymwysterau lletygarwch ar draws blaen a chefn y tŷ.

Ers ymuno â Grŵp Colegau NPTC, a elwir yn ffurfiol yn Goleg Castell-nedd, rwyf wedi dal swyddi Aseswr Lletygarwch, Darlithydd Bwyty / Lletygarwch, Uwch Ddarlithydd ac ar hyn o bryd rwy’n Ddirprwy Bennaeth Ysgol.

Mae’r diwydiant lletygarwch yn ddiwydiant deinamig sy’n symud yn gyflym ac sy’n darparu llawer o brofiadau cyffrous. Mae’r cyfleoedd cyflogaeth yn enfawr yn lleol, yn genedlaethol a thramor. Mae llawer o’n myfyrwyr presennol a blaenorol wedi mynd ymlaen i fwynhau gyrfaoedd hir a llwyddiannus yn gweithio ar longau mordeithio, ym maes rheoli digwyddiadau, gwestai a bwytai. Mae rhai hyd yn oed wedi gweithio i freindal!

Gan weithio ochr yn ochr â fy nhîm o arbenigwyr a darlithwyr hynod ymroddedig a phroffesiynol yn y diwydiant, ein nod yw ysbrydoli a pharatoi myfyrwyr fel y gallant fwynhau buddion gyrfa hir a llwyddiannus, gan weithio mewn diwydiant mor foddhaus a phroffesiynol.

Maes Arbenigedd:

 • Gwasanaeth bwyd a diod
 • Rheoli lletygarwch a gwestai
 • Iechyd, diogelwch a hylendid