Busnes, Twristiaeth a Rheolaeth

 

Busnes a Rheolaeth

Mae’r adran Busnes yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau busnes a rheolaeth amser llawn a rhan-amser o lefelau 1 i 6 yng Ngholeg Afan, Castell-nedd, Bannau Brycheiniog a’r Drenewydd.

Mae’r adran yn adlewyrchu sector llwyddiannus a deinamig, gyda staff yn dod â chydbwysedd o ragoriaeth academaidd ac arbenigedd y diwydiant i sicrhau profiadau dysgu ysgogol a chadarnhaol.

Cynlluniwyd y cwrs BTEC Lefel 1/2 Dysgu Carlam mewn Busnes yn benodol i ddatblygu sgiliau busnes hanfodol. Gallai cwblhau’r cwrs blwyddyn ganiatáu camu ymlaen i gwrs lefel 3.

Gellir astudio’r cwrs BTEC Lefel 3 Diploma mewn Busnes amser llawn ar ei ben ei hun yng Ngholeg Castell-nedd neu ei gyfuno â’r Gyfraith Gymhwysol yng Ngholeg Bannau Brycheiniog neu’r Drenewydd. Gan gwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes gan gynnwys marchnata, cyllid, adnoddau dynol a menter, mae’r cwrs hwn fel arfer yn cael ei gynnal dros ddwy flynedd.

Mae’r Coleg yn ymrwymedig i wella sgiliau rhifedd, llythrennedd a llythrennedd digidol. Mae’r myfyrwyr ar yr holl gyrsiau yn cael eu hannog i ddatblygu eu sgiliau sylfaenol sy’n hanfodol i sicrhau llwyddiant gyrfaol.

Mae’r adran yn cynnig gweithdai wedi’u cynnal gan bobl fusnes brofiadol, ac mae cysylltiadau o’r radd flaenaf gyda busnesau lleol yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael dealltwriaeth fanwl o sut y caiff cwmnïau eu rheoli a’u rhedeg.

Mae myfyrwyr yn symud ymlaen i Addysg Uwch i astudio busnes, y gyfraith neu bynciau cysylltiedig â chyllid yn y brifysgol neu gallant astudio’n agosach at gartref trwy ddilyn rhaglen gradd yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Mae’r adran busnes yn cynnig cyfle i fyfyrwyr newydd a rhai presennol astudio HND mewn Astudiaethau Busnes a BA (Anrh) mewn Astudiaethau Busnes yng Ngholeg Castell-nedd neu BA (Anrh) mewn Busnes a TG yng Ngholeg Bannau Brycheiniog.

 

Teithio a Thwristiaeth

Mae Teithio a Thwristiaeth yn ddiwydiant deinamig sy’n newid yn barhaus. Mewn astudiaeth ddiweddar, dywedodd Deloitte mai twristiaeth yw’r sector sy’n tyfu gyflymaf yn y DU ers bron i ddeng mlynedd.

Y darlun mawr – yr economi dwristiaeth: sicrhau swyddi a thwf

Ffynhonnell: www.vistibritain.org

Mae’r adran twristiaeth yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau o lefel 1 i 7. Mae gan y staff proffesiynol, cyfeillgar a hawdd mynd atynt brofiad helaeth sy’n berthnasol i’r diwydiant a dealltwriaeth o’r sector yn y byd go iawn. Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys cynllunio busnes ar gyfer twristiaeth, gyda myfyrwyr yn cael eu harwain wrth drefnu digwyddiadau a chynllunio a rhedeg teithiau tywys gweithredwyr llawn. Mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a marchnata digwyddiadau ac yn adeiladu sgiliau gwaith tîm ac arweinyddiaeth – y cwbl yn sgiliau trosglwyddadwy.

Mae gan yr adran hanes profedig o’r safonau uchaf o ofal myfyrwyr a llwyddiant academaidd.

Mae’r sector twristiaeth yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth yn fyd-eang, yn genedlaethol ac yn lleol.

Yn y pedair blynedd diwethaf, cynyddodd cyflogaeth yn y sector twristiaeth yn ne Cymru o 29,000 i 31,100 gyda thwristiaeth yn cyfrif am 10% o’r swyddi yng Nghymru.

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys gweithio mewn digwyddiadau, atyniadau ymwelwyr, marchnata, adnoddau dynol, rheoli a datblygu twristiaeth, twristiaeth wledig, rheoli gwestai, cynllunio priodasau, criw awyrennau, gwaith mewn asiantaeth teithio, bod yn gynrychiolydd dramor neu ar long fordaith.

Gwiriwch ein tudalen Facebook am ddigwyddiadau a gwybodaeth a’n tudalen Instagram am luniau a fideos.

Facebook

Cyrsiau
Astudiaethau Busnes – HND (Rhan-Amser: Dydd)
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes – Gradd Atodo (Amser-Llawn)
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes – Gradd Atodol (Rhan-Amser: Dydd)
BTEC Diploma Sylfaen Busnes Lefel 3 (Amser Llawn)
BTEC Lefel 1/2 Dysgu Carlam mewn Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)
BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
BTEC Lefelau 1/2 Dysgu Carlam mewn Busnes (Amser Llawn)
BTEC Tystysgrif Estynedig Lefel 3 mewn Busnes (Amser Llawn)
Busnes, Rheolaeth a TG – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Cyfrifeg Dysgu Carlam Lefel 2/3 (Amser Llawn)
Diploma BTEC Lefel 2 Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu (Rhan-Amser)
Hanner Cymhwyster AAT Lefel 3 (Rhan-Amser)
HND Astudiaethau Busnes (Amser-Llawn)
Mynediad i Ddiploma AU – Busnes a Gwasanaethau Ariannol (Amser Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HND (Amser-Llawn)
Tystysgrif AAT Lefel 2 mewn Cyfrifyddu (Sylfaen) (Rhan-Amser)