Parth Myfyrwr

Mae pob myfyriwr yng Ngrŵp Colegau NPTC yn bwysig i ni ac rydyn ni’n mynd yr ail filltir i sicrhau bod yr amser rydych chi’n ei dreulio yn y Coleg yn gynhyrchiol ac yn bleserus.

Mae’r Parth Myfyrwyr yn lle y gall pob myfyriwr dderbyn cymorth, cyngor a chefnogaeth am ddim mewn amgylchedd hamddenol, croesawgar a chyfrinachol. Mae ein tîm proffesiynol a chyfeillgar yn darparu cefnogaeth arbenigol mewn ystod o feysydd, gan gynnwys;

 • Y broses ymgeisio a derbyn
 • Ymrestru a chynefino
 • Cyllid Myfyrwyr – CAG, LCA, GDLlC a Cyllid Myfyrwyr Cymru i fyfyrwyr AU
 • Cyngor Gyrfaoedd
 • Cymorth astudio
 • Angehnion Dysgu Ychwanegol(ALN) a Chymorth gydag anableddau
 • Trosglwyddo o’r ysgol i’r coleg, neu o’r coleg i’r brifysgol
 • Cwnsela
 • Cadw’n Ddiogel (Diogelu)
 • Mentora ac UCAS
 • Cefnogaeth LGBTQ

A llawer mwy!

Angen mwy o wybodaeth?

Gallwch drefnu siarad â’n Tîm Cymorth i Fyfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 4.30pm.

Derbyniadau

Gall y Tîm Derbyn ddarparu cefnogaeth ac arweiniad ynghylch y broses ymgeisio, cyfweld a chofrestru o wneud cais i ymuno â’r coleg. Gall ein tîm cyfeillgar helpu gydag unrhyw ymholiadau ynghylch ymuno â’r coleg ac rydym yn gweithio’n agos gyda’r tîm Cymorth i Fyfyrwyr i sicrhau bod ymgeiswyr yn derbyn yr holl gyngor a chefnogaeth sydd eu hangen arnynt.

Am unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynglŷn â’ch cais, cysylltwch â:

Tîm Derbyn, Colegau’r De:

Ffôn: 01639 648154, E-bost: derbyniadau@nptcgroup.ac.uk

Tîm Derbyn, Campysau Powys:

Ffôn: 01686 614205, E-bost: derbyniadau@nptcgroup.ac.uk

Cefnogaeth Hyfforddwyr Lles ac Astudio

Mae’r timau cymorth Hyfforddwyr Lles ac Astudio wedi’u lleoli ledled ein holl Barthau Myfyrwyr ar y campws ac maent ar gael i gynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth i bob myfyriwr. Mae’r Swyddogion Lles a’r Hyfforddwyr Astudio yn dîm profiadol ac ymroddedig sy’n cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr o fewn Grŵp Colegau NPTC. Mae’r tîm yn gweithio’n agos gyda thîm cwnsela’r Coleg, y Swyddog Gwydnwch a darlithwyr coleg i gynnig cefnogaeth ym mhob agwedd ar fywyd y tu mewn a’r tu allan i’r coleg a allai effeithio ar eich astudiaethau. Gallwch gysylltu â’r swyddogion lles trwy’r blwch derbyn lles sef wellbeing@nptcgroup.ac.uk bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl i gynnig cefnogaeth. Fel arall, os ydych chi’n gwybod pwy yw’r swyddog Lles ynghlwm â’ch ysgol academaidd gellir cysylltu â nhw trwy eu negeseuon e-bost unigol. Gellir cysylltu â Hyfforddwyr Astudio yn studyskillscoach@nptcgroup.ac.uk Gallwch hefyd alw heibio i’r Parthau Myfyrwyr sydd wedi’u lleoli ledled y prif gampws ’a gofyn am gael siarad â swyddog lles neu Hyfforddwr Astudio.

Fel arall, cysylltwch â’r Rheolwr Cynorthwyol ar gyfer Lles a Chefnogaeth Astudio yn kayleigh.davies@nptcgroup.ac.uk

Mae Gweithio yn y Parthau Myfyrwyr yn dîm o Gynorthwywyr Gwasanaethau Myfyrwyr a Busnes sy’n dwyn ynghyd agweddau allweddol y swyddogaethau cymorth i fyfyrwyr. Mae’r timau wedi’u gwasgaru ar draws y campysau sy’n golygu bod myfyrwyr yn derbyn gofal ar y mwyafrif o bwyntiau mynediad i’r coleg.

Gwasanaeth Cwnsela

Mae pedwar cynghorydd ar gael i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr ar draws pob campws. Gellir cyrchu’r gwasanaeth trwy broses atgyfeirio, gall myfyrwyr hunan-atgyfeirio neu gael eu cyfeirio gan eu tiwtoriaid, darperir cwnsela ar fodel chwe sesiwn, ac mae’r tîm yn cysylltu’n agos â phartneriaid allanol arbenigol.

Gall y tîm gynnig sesiynau trwy Dimau Microsoft, ffon neu e-bost.

Cliciwch yma i wneud cais

Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau at counsellorreferral@nptcgroup.ac.uk

Cysylltwch â Ni

I gysylltu â Chefnogaeth Myfyrwyr yn uniongyrchol, e-bostiwch: studentsupport@nptcgroup.ac.uk