Parth Myfyrwr

Mae pob myfyriwr yng Ngrŵp Colegau NPTC yn bwysig i ni a gwnawn ein gorau glas i sicrhau bod eich amser yn y Coleg yn gynhyrchiol a phleserus.

Mae’r Parth Myfyrwyr yn lle sy’n darparu cymorth, cyngor a chefnogaeth i fyfyrywr. Mae staff yn y Parth Myfyrwyr yn darparu llu o wasanaethau cefnogi sydd wrth wraidd eich taith ddysgu, yn cynnwys;
• Y broses ymgeisio a derbyn
• Ymrestru a chynefino
• Cyllid Myfyrwyr – CAG, LCA, GDLlC a Cyllid Myfyrwyr Cymru i fyfyrwyr AU
• Cyfarwyddyd a gyrfaoedd
• Cymorth astudio
• Angehnion Dysgu Ychwanegol(ALN) a Chymorth gydag anableddau
• Cymorth Pontio
• Cwnsela a Diogelu
• Mentora ac UCAS

A llawer mwy!

Derbyniadau

Mae recriwtio a dethol myfyrwyr yn dasg pwysig a gefnogir gan staff yn y Parth Myfywyr.
Ar gyfer ymholiadau neu gwestiynau ynghylch eich cais cysylltwch â:

Derbyniadau Campysau Castell-nedd Port Talbot:
Ffôn:01639 648154, E-bost: derbyniadau@nptcgroup.ac.uk

Campysau Powys:
Ffôn: 01686 614200, E-bost: derbyniadau@nptcgroup.ac.uk

Pontio a Chadw

Mae ein cydgysylltwyr Pontio a Chadw wedi’u lleoli ar draws y Coleg. Maent yn cynnig gwasanaeth sy’n cefnogi proses bontio gadarnhaol i ymgeiswyr newydd ynghyd â myfyrwyr sy’n symud rhwng rhaglenni a lefelau a’u dilyniant wrth gamu ymlaen ar ôl Grŵp Colegau NPTC. Mae’r tîm hefyd yn cynnig cefnogaeth i ddysgwyr sydd ar risg. Ar yr un pryd â gweithio gydag asiantaethau partner i gefnogi myfyrwyr sy’n fwy tebygol o fod o dan risg, mae’r cydgysylltwyr hefyd yn cyd-weithio ag ysgolion academaidd y Coleg a’r hyfforddwyr Cymorth Astudio.

E-bost: transitionand retention@nptcgroup.ac.uk

Mae tîm o Gynorthwywyr Gwasanaethau Myfyrwyr a Busnes sy’n cyd-weithio i weinyddu’r holl agweddau ar swyddogaethau Gwasanaethau Myfyrwyr Mae’r tîm wedi’i leoli ar draws y campysau sy’n golygu bod rhywun ar gael i ofalu am bob myfyriwr wrth iddynt gyrraedd yn y Coleg ar draws yr holl gampysau. Mae’r swyddi hyn wedi’u dylunio’n benodol i hwyluso taith ddysgu’r myfyriwr.

Gwasanaeth Cwnsela

Mae pedwar cwnselydd ar gael i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr ar draws yr holl gampysau. Rhaid mynd trwy broses atgyfeirio i gael gafael ar y gwasanaeth a gall myfyrwyr gyflawni proses hunangyfeirio neu gael eu hatgyfeirio gan eu tiwtoriaid. Darperir y gwasanaeth cwnsela ar sail patrwm chwe sesiwn ac mae’r tîm yn cyd-weithio’n agos â phartneriaid allanol arbenigol.