Digwyddiadau Agored

Digwyddiadau Agored 2021

Ar hyn o bryd, mae ein nosweithiau agored yn rhedeg mewn fformat rhithwir..

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

  • Croeso gan ein Prifathro.
  • Cwestiwn ac Ateb Byw gyda staff o bob rhan o’r Coleg.
  • Cefnogaeth dysgu a lles, cefnogaeth ariannol a gwybodaeth drafnidiaeth.
  • Bywyd fel myfyriwr yng Ngrŵp Colegau NPTC – clywed gan un o’n myfyrwyr.
  • Gwneud eich cais a beth sy’n digwydd nesaf.

12 Mai – Noson Agored Addysg Uwch (Cyrsiau ar lefel prifysgol)

5pm-7pm

Darganfyddwch fwy a rhag-gofrestru yma

Sylwch: gan y byddwn nawr yn cofrestru myfyrwyr o fis Mehefin, mae ein Noson Agored a drefnwyd ar gyfer 24 Mehefin wedi’i ganslo. 2021/2022 Bydd Nosweithiau Agored yn cael eu postio yma maes o law.

Ymunwch â ni yn ein Digwyddiadau Agored a byddwn yn eich rhoi ar ben y daith. Bydd gennym staff arbenigol wrth law i roi cyngor ac arweiniad arbenigol ar gyrsiau, ceisiadau a bywyd yn y coleg.

 

Cewch glywed gan ein myfyriwr

Wyt ti’n gwybod?

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio Grŵp Colegau NPTC fel y darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw yng Nghymru a’r deg uchaf yn y DU yn y ‘Gwobrau Gadael Ysgol 2020’. Fe’n pleidleisiwyd hefyd fel y coleg addysg bellach rhif dau yn y DU a’r degfed am y profiad dysgu gorau. Nid oes amser gwell i ymuno â ni!

P’un a ydych yn gadael yr ysgol neu ddychwelyd i addysg, mae gennym dewis. Rydym #EichColegEichDewis

  • Amrywiaeth helaeth gyrsiau amser llawn
  • Cyrsiau rhan amser sy’n gwella’ch sgiliau
  • Cyrsiau Addysg Uwch, yn cynnwys cyrsiau Mynediad

Cyrsiau Amser Llawn

Chwilio cyrsiau amser llawn

Gyda mwy na 35 Safon Uwch ac opsiynau galwedigaethol eang eu cwmpas, mae gennym #Dewis i bawb. Yn ein nosweithiau agored, bydd modd i chi:

• Darganfyddwch fwy am y cyrsiau a’r pynciau sydd ar gael.
• Cyfarfod â thiwtoriaid y cwrs a gweld y cyfleusterau sydd wedi ennill gwobrau.
• Darganfyddwch sut i wneud cais.
• Darganfyddwch fywyd y tu allan i’r ystafell ddosbarth – sut mae’r Coleg yn cynnig ‘mwy nag addysg yn unig’.

Taith o amgylch ein Cyfleusterau

Gallwch ddarganfod ein cyfleusterau arobryn ar-lein gyda’n catalog o deithiau rhithwir 360 gradd. Cliciwch y ddelwedd isod i ddechrau.

Prentisiaethau

Os nad yw astudio amser llawn ar eich cyfer chi, yna gallai prentisiaeth fod yn union yr hyn yr ydych yn chwilio amdani!

Mae Hyfforddiant Pathways yn darparu amrywiaeth eang o gymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant ar draws canolbarth a de-orllewin Cymru.

Mwy o wybodaeth

Cyrsiau Rhan-amser

Chwilio ryrsiau rhan-amser

P’un a ydych chi’n chwilio am hobi newydd, yn ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ddim ond angen cymwysterau i ddechrau gyrfa newydd, fe welwch ystod eang o gyrsiau byr, rhan-amser a phroffesiynol, gan ddechrau trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Cyfrifon Dysgu Personol

Astudio rhan-amser i wella’ch swydd bresennol neu roi hwb i yrfa newydd sbon mewn sectorau sydd â phrinder sgiliau …

Rhaglen a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru yw Cyfrif Dysgu Personol (PLA) i gael mynediad at gyrsiau rhan-amser hyblyg gyda’r nod o gael y sgiliau a’r cymwysterau y byddai eu hangen arnoch i newid gyrfaoedd neu uwchsgilio yn eich maes cyflogaeth cyfredol i gael mynediad at ehangach ystod o gyfleoedd gwaith a / neu ennill cyflogaeth ar lefel uwch.

Darganfyddwch fwy

Cyrsiau Addysg Uwch

Chwiliwch am ein cyrsiau ar lefel prifysgol

Rydym yn falch ein bod wedi datblygu nifer o raglenni gradd eang mewn partneriaeth ag ystod o sefydliadau Addysg Uwch o fri. Dyluniwyd ein holl gyrsiau ar lefel prifysgol gan ystyried cyflogaeth a gyrfaoedd yn y dyfodol ac rydym yn ymdrechu i roi’r profiad a’r wybodaeth orau i’n graddedigion i’w paratoi ar gyfer y byd gwaith.

Mae ein holl gyrsiau dddysg uwch yn:

• Lleol
• Fforddiadwy
• Hyblyg
• Cefnogol

Yn ogystal, mae gennym ystod o gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch, wedi’u cynllunio i baratoi dysgwyr heb gymwysterau traddodiadol ar gyfer astudio yn y Brifysgol. Mae gennym gwrs Cyn-Fynediad a nifer o gyrsiau Mynediad mewn, Gofal Iechyd (llwybrau i Nyrsio a Bydwreigiaeth) a’r Dyniaethau (llwybrau i mewn i Addysgu).