Grymuso Dyfodol, Trawsnewid Cymunedau

Am y Prosiect

Addysg Uwch, Dathlu Cymunedol: Wedi’i ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, nod y Cynllun Ceidwaid Sgiliau oedd grymuso unigolion a thrawsnewid cymunedau yng Nghwm Afan. Dan arweiniad Grŵp Colegau NPTC, mewn cydweithrediad â Wildfox Resorts Ltd, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, a Gwasanaeth Gwirfoddol CNPT, nod y fenter hon yw mynd i’r afael â’r angen am hyfforddiant sgiliau parod cyflogwyr a chefnogi cynlluniau twf economaidd strategol yr awdurdod lleol.

Cysylltu Llwybrau Dysgu a Gyrfa: Mae’r prosiect wedi bod yn gweithio tuag at feithrin partneriaethau cryf rhwng y Coleg, ysgolion, grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a busnesau. Trwy integreiddio cyfleoedd addysg a chreu rhwydwaith o gyfleoedd cyflogaeth a phrentisiaethau, mae’r Cynllun Ceidwaid Sgiliau yn paratoi’r ffordd ar gyfer llwybrau gyrfa newydd yn Wildfox Resorts Ltd a chyfleoedd cyflogaeth lleol a rhanbarthol eraill.

Cynwysoldeb a Hygyrchedd: Gyda ffocws ar ymgysylltu â’r gymuned, mae’r Cynllun Ceidwaid Sgiliau wedi defnyddio canolfannau cymunedol a lleoliadau lleol fel canolfannau ar gyfer gweithgareddau prosiect. Trwy feithrin cynhwysiant a hygyrchedd, mae’r prosiect yn sicrhau bod unigolion o bob oed yng Nghwm Afan a’r ardaloedd cyfagos yn gallu ymuno â’r Coleg i adeiladu dyfodol trwy ystod o ddigwyddiadau a chyfleoedd ymgysylltu gwahanol.

Digwyddiadau Ymgysylltu: Roedd y digwyddiadau ymgysylltu cychwynnol yng Nghwm Afan yn llwyddiant ysgubol, gyda chyfranogiad brwdfrydig gan y gymuned. Cafodd y mynychwyr gyfle i ddysgu am y prosiect ac archwilio cyfleoedd addysgol a gynigir gan Grŵp Colegau NPTC.

  • Diwrnod Hwyl i’r Teulu Am Ddim: Canolfan Fenter Croeserw
  • Digwyddiad Ymgysylltu: Canolfan Gymunedol Cwmafan
  • Digwyddiad Ymgysylltu: Canolfan Gymunedol Noddfa, Glyncorrwg

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi cyfres newydd o ddosbarthiadau arlwyo am ddim yn dechrau ar Fehefin 12fed yn y geginau yng Nghanolfan Mentergarwch Croeserw, o 12 PM i 3 PM. Dros dair wythnos yn olynol, byddwch yn dysgu sgiliau hanfodol arlwyo, gan ganolbwyntio ar dechnegau coginio swmp, a chael cyfle i ennill sgôr Hylendid Bwyd Lefel 1

P’un a ydych chi’n ddechreuwr neu’n frwd dros goginio, mae’r rhaglen hon ar agor i bawb

Ennillwch brofiad ymarferol mewn amgylchedd cegin broffesiynol, dysgwch gan arbenigwr, a chysylltwch â’ch cymuned.

Ymunwch â ni yn Nyffryn Afan a chymerwch y cam cyntaf tuag at feistroli celfyddyd arlwyo. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

I gofrestru, ewch i: https://www.engagecrm.co.uk/nptc-skills-ranger-catering-classes-enquiry-form/

Datganiad i’r Wasg Diwrnod Hwyl Cymunedol Croeserw

Adeiladu Dyfodol Gyda’n Gilydd

Wrth symud ymlaen, nodau’r prosiect yw parhau i ymgysylltu yn yr ardal gyda mwy o ddigwyddiadau; a phartneriaethau gyda busnesau lleol a darparwyr addysg a gweithio tuag at gynnal sesiynau blasu a dosbarthiadau yn yr ardal.

Bydd lansiad arfaethedig cyrchfan Wildfox yng Nghwm Afan yn rhoi bywyd newydd i’r ardal ac yn dod â channoedd o swyddi i’r cymunedau lleol. Yn ogystal â’r swyddi adeiladu cychwynnol, bydd cyfoeth o gyfleoedd cyflogaeth ar draws y diwydiant lletygarwch ac arlwyo. Bydd cyfleusterau chwaraeon a maldodi arfaethedig ar y safle yn arwain at swyddi mewn hyfforddiant personol yn ogystal â thrin gwallt a therapi harddwch. Mae gan y Coleg ystod enfawr o gyrsiau ymarferol ac mae wedi ymrwymo i sicrhau a datblygu cyflogadwyedd y gweithlu lleol.

Wedi’i ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae’r Cynllun Ceidwaid Sgiliau wedi derbyn £260,777 i gefnogi ei genhadaeth o rymuso unigolion a thrawsnewid cymunedau.

Cliciwch yma i gofrestru eich diddordeb mewn unrhyw ddatblygiadau yn yr ardal yn y dyfodol

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF)