Meithrinfa Ddydd Lilliput

Meithrinfa Ddydd Lilliput – Yn Agored i’r Gymuned

Ym Meithrinfa Ddydd Lilliput, rydym yn deall pwysigrwydd datblygiad eich plentyn ac yn darparu ystod eang ac amrywiol o weithgareddau gyda’r pwyslais ar gael hwyl a dysgu drwy chwarae gan staff cymwysedig. Trwy ddilyn fframwaith y Cyfnod Sylfaen caniateir i’r holl blant ddatblygu ar eu cyflymder eu hunain gyda chymorth ac arweiniad gan y staff cymwysedig a phrofiadol iawn. Mae pob maes yn dilyn rhaglen sy’n cynnwys datblygiad personol a chymdeithasol, iaith a llythrennedd, mathemateg a datblygiad corfforol a chreadigol. Mae Meithrinfa Ddydd Lilliput ar agor rhwng 7.30am a 6.00pm rhwng dydd Llun a dydd Gwener ar ein Campws Castell-nedd drwy gydol y flwyddyn, ac eithrio Gwyliau Banc ac wythnos y Nadolig. Yn ystod gwyliau’r ysgol, rydym hefyd yn rhedeg Clwb Gwyliau ar gyfer plant 5-7 oed ac 11 mis.

Cliciwch yma i ddarllen ein Datganiad o Bwrpas

Prisiau ar gyfer Staff a Myfyrwyr Cymwys (Disgownt o 10%)

Oedran Dyddiol (10 awr) Sesiwn (5 awr) 1/2 Sesiwn (2 1/2 awr) 7:30am-8am
0-2 Years  £34.20  £20.70 £12.60 £3.50
2-3 Years  £33.30 £19.80 £11.70 £3.50
3-8 Years  £32.40 £18.90 £10.80 £3.50

Ein Cyfleusterau

Ystafell y Babanod

Mae ystafell y babanod yn gofalu am fabanod rhwng 12 wythnos a 2 flwydd oed. Rydym yn darparu amgylchedd ysgogol ac addysgol ag ardal dan do hollol amgaeedig a man chwarae y tu allan gyda cheir, beiciau a fframiau dringo bach ar gyfer ymarfer corff dyddiol. Mae’r ddwy ardal yn cael eu goruchwylio’n llawn bob amser. Mae ystafell dawel, lonydd gyda chotiau a gwelyau ar gyfer pryd bynnag y bydd angen i’ch plentyn orffwys. Rydym yn sylweddoli y gall trosglwyddo o’r cartref i’r feithrinfa fod yn gam mawr ar gyfer babi felly rydym yn sicrhau y bydd trefn unigol eich plentyn yn cael ei dilyn gan weithiwr allweddol yn ystafell y babanod.

Cliciwch yma i weld ein cynllun gweithgareddau misol ar gyfer babanod

Ystafell i blant dros 2 oed

Yn yr amgylchedd prysur a diddorol hwn, byddwn yn dechrau cyflwyno elfennau o’r Cyfnod Sylfaen a byddwn yn ymdrechu i adeiladu annibyniaeth eich plentyn yn barod ar gyfer ei gyfnod pontio nesaf i’r ysgol. Mae gennym ardal chwarae agored fawr gydag ardaloedd wedi’u neilltuo ar gyfer gweithgareddau megis chwarae rôl, chwarae ar y llawr, gweithgareddau pen bwrdd neu chwarae anniben neu wlyb fel cafn dŵr, twba tywod, a pheintio.

Mae’r mathau o weithgareddau yr ydym yn eu darparu yn cynnwys:

 • Creadigol
 • Chwarae mewn tywod / dŵr
 • Coginio
 • Gweithgareddau bwrdd / llawr
 • Chwarae dychmygus
 • Chwarae awyr agored
 • Cerddoriaeth

Cliciwch yma i weld ein cynllun misol o weithgareddau ar gyfer plant bach

Staff

Mae holl staff y Feithrinfa, Prentisiaid Modern, yn gymwys i NVQ Lefel 3, Diploma BTEC mewn Astudiaethau Plentyndod, NNEB neu uwch. (Ac eithrio Prentisiaid Modern)

Mae’r holl staff wedi’u hyfforddi ac yn meddu ar dystysgrifau mewn:

 • Gwiriad DBS Manwl/gwasanaeth diweddaru
 • Cymorth Cyntaf Pediatrig
 • Diogelwch bwyd
 • Trin â Llaw
 • Diogelu Plant
 • Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol – Blynyddoedd Cynnar
 • Dysgu gydag Awtistiaeth – Blynyddoedd Cynnar

Bwyd a Byrbrydau

Darperir byrbryd ganol y bore ac mae cinio am ganol dydd. Gellir darparu cinio o Ffreutur y Coleg am dâl dyddiol; neu gall rhieni ddarparu pecyn cinio. Mae gan Ffreutur y Coleg sgôr Hylendid Bwyd o 5 a gellir darparu ar gyfer anghenion deietegol arbennig ar gais. Noder nad yw’r feithrinfa yn gallu darparu cinio o’r Ffreutur yn ystod hanner-tymor, cyfnod y Pasg a gwyliau’r haf. Mae’r holl wybodaeth hon ar gael yn y datganiad o ddiben.

Adroddiadau Arolygu ACC

Caiff Meithrinfa Ddydd Lilliput ei arolygu’n flynyddol Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ACC) ac mae bob amser wedi derbyn adroddiadau ardderchog. Mae’r uchafbwyntiau o’n hadroddiadau mwyaf diweddar yn cynnwys:

Mae’r plant yn elwa o ryngweithio sydd yn gynnes, yn ofalgar ac yn feithringar oherwydd yn ystod yr arolygiad gwelson ni (AGGCC) dystiolaeth fod y plant wrth eu bodd yn rhyngweithio ag aelodau’r staff.

Mae’r plant yn cael ymdeimlad o gyflawniad; mae hyn oherwydd bod staff yn canmol ar bob cyfle. Rhoddwyd canmoliaeth i’r plant am eu hymdrechion ac am gwblhau tasgau, gyda’r staff yn ymateb gan ddweud ‘da iawn, gwaith ardderchog’. I weld ein hadroddiadau arolygu yn eu cyfanrwydd, gofynnwch yn y feithrinfa.

Rhagor o Wybodaeth

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael lle i’ch plentyn ym Meithrinfa Ddydd Lilliput neu os hoffech wneud trefniadau i ymweld, mae croeso i chi gysylltu â ni a byddwn yn hapus i roi unrhyw wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

 

 

Meithrinfa Ddydd Lilliput, Coleg Castell-nedd – 01639 648039
Ebost Lilliputdaynursery@nptcgroup.ac.uk