Meithrinfa Ddydd Lilliput – Yn Agored i’r Gymuned

Ym Meithrinfa Ddydd Lilliput, rydym yn deall pwysigrwydd datblygiad eich plentyn ac yn darparu ystod eang ac amrywiol o weithgareddau gyda’r pwyslais ar gael hwyl a dysgu trwy chwarae gan staff cwbl gymwys. Trwy ddilyn fframwaith y Cyfnod Sylfaen, caniateir i bob plentyn ddatblygu ar ei gyflymder ei hun gyda chefnogaeth ac arweiniad gan y staff cymwys a phrofiadol iawn.

Mae pob maes yn dilyn rhaglen sy’n cynnwys datblygiad personol a chymdeithasol, iaith a llythrennedd, mathemateg, a datblygiad corfforol a chreadigol. Mae Meithrinfa Ddydd Lilliput ar agor rhwng 7.30 am a 6.00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ar ein Campws Castell-nedd trwy gydol y flwyddyn, ac eithrio gwyliau Banc ac wythnos y Nadolig. Yn ystod gwyliau’r ysgol, rydym hefyd yn cynnal Clwb Gwyliau am 5 i 7 mlynedd ac 11 mis.

Cliciwch yma i ddarllen ein Datganiad o Bwrpas

Prisiau ar gyfer Staff a Myfyrwyr Cymwys (Disgownt o 10%)

Oedran Dyddiol (10 awr) Sesiwn (5 awr) 1/2 Sesiwn (2 1/2 awr) 7:30am-8am
0-2 Years £37.80  £22.95 £14.85 £4.00
2-7 Years 11 Months
£36.90 £22.05 £13.95 £4.00

Ein Cyfleusterau

Ystafell y Babanod

Mae’r ystafell fabanod yn gofalu am fabanod rhwng 12 wythnos a 2 oed. Rydym yn darparu amgylchedd ysgogol ac addysgol gydag ardal dan do hollol gaeedig ynghyd ag ardal chwarae y tu allan gyda cheir, beiciau a fframiau dringo bach ar gyfer ymarfer corff bob dydd.

Mae’r ddwy ardal yn cael eu goruchwylio’n llawn bob amser. Mae yna ystafell dawel, dawel gyda chotiau a gwelyau pryd bynnag y mae angen i’ch plentyn orffwys. Rydym yn sylweddoli y gall y trawsnewid o’r cartref i’r feithrinfa fod yn gam mawr i fabi felly rydym yn sicrhau y bydd arferion unigol eich plentyn yn cael eu dilyn gan weithiwr allweddol yn ystafell y babanod.

Ystafell i blant dros 2 oed

Yn yr amgylchedd prysur a diddorol hwn, byddwn yn dechrau cyflwyno elfennau o’r Cyfnod Sylfaen a byddwn yn ymdrechu i adeiladu annibyniaeth eich plentyn yn barod ar gyfer ei gyfnod pontio nesaf i’r ysgol. Mae gennym ardal chwarae agored fawr gydag ardaloedd wedi’u neilltuo ar gyfer gweithgareddau megis chwarae rôl, chwarae ar y llawr, gweithgareddau pen bwrdd neu chwarae anniben neu wlyb fel cafn dŵr, twba tywod, a pheintio.

Staff

Mae holl staff y Feithrinfa, Prentisiaid Modern, yn gymwys i NVQ Lefel 3, Diploma BTEC mewn Astudiaethau Plentyndod, NNEB neu uwch. (Ac eithrio Prentisiaid Modern)

Mae’r holl staff wedi’u hyfforddi ac yn meddu ar dystysgrifau mewn:

  • Gwiriad DBS Manwl/gwasanaeth diweddaru
  • Cymorth Cyntaf Pediatrig
  • Diogelwch bwyd
  • Trin â Llaw
  • Diogelu Plant
  • Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol – Blynyddoedd Cynnar
  • Dysgu gydag Awtistiaeth – Blynyddoedd Cynnar

Bwyd a Byrbrydau

Darperir byrbryd ganol y bore ac mae cinio am ganol dydd. Gellir darparu cinio o Ffreutur y Coleg am dâl dyddiol; neu gall rhieni ddarparu pecyn cinio. Mae gan Ffreutur y Coleg sgôr Hylendid Bwyd o 5 a gellir darparu ar gyfer anghenion deietegol arbennig ar gais. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y Datganiad o Ddiben.

Adroddiadau Arolygu ACC

Caiff Meithrinfa Ddydd Lilliput ei arolygu’n flynyddol Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ACC) ac mae bob amser wedi derbyn adroddiadau ardderchog. Mae’r uchafbwyntiau o’n hadroddiadau mwyaf diweddar yn cynnwys:

Mae’r plant yn elwa o ryngweithio sydd yn gynnes, yn ofalgar ac yn feithringar oherwydd yn ystod yr arolygiad gwelson ni (AGGCC) dystiolaeth fod y plant wrth eu bodd yn rhyngweithio ag aelodau’r staff.

Mae’r plant yn cael ymdeimlad o gyflawniad; mae hyn oherwydd bod staff yn canmol ar bob cyfle. Rhoddwyd canmoliaeth i’r plant am eu hymdrechion ac am gwblhau tasgau, gyda’r staff yn ymateb gan ddweud ‘da iawn, gwaith ardderchog’. I weld ein hadroddiadau arolygu yn eu cyfanrwydd, gofynnwch yn y feithrinfa.

Rhagor o Wybodaeth

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael lle i’ch plentyn ym Meithrinfa Ddydd Lilliput neu os hoffech wneud trefniadau i ymweld, mae croeso i chi gysylltu â ni a byddwn yn hapus i roi unrhyw wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

 

 

Meithrinfa Ddydd Lilliput, Coleg Castell-nedd – 0330 818 8039
Ebost Lilliputdaynursery@nptcgroup.ac.uk