Croeso i’r Academi Chweched Dosbarth

Bydd astudio Safon Uwch yn y Coleg yn debyg i’r ysgol mewn rhai ffyrdd, gan gynnwys gwersi mewn ystafelloedd dosbarth wedi’u hamserlennu a mynediad i gyfleusterau arbenigol. Mae perfformiad academaidd a phresenoldeb yn cael eu monitro, a bydd gan rieni gyfle i fynychu noson rieni a bydd adroddiadau cynnydd hefyd yn cael eu hanfon gartref. Fodd bynnag, ceir gwahaniaethau allweddol hefyd rhwng yr ysgol a’r coleg.

Fel arbenigwyr mewn addysg chweched dosbarth, rydym yn cynnig dros 40 o gyrsiau Safon U mewn bron unrhyw gyfuniad. Darperir gwersi gan arbenigwyr pwnc y mae gan lawer ohonynt gymhwyster PHD yn eu maes. Gyda chymaint o ddewisiadau ar gael, rydym yn darparu cyngor ac arweiniad pwnc arbenigol ar bob cam o’r broses ymgeisio. Rydym am wneud yn siŵr bod myfyrwyr ar y cwrs cywir, ac rydym yn mynd i drafferth mawr i sicrhau bod hyn yn digwydd. Unwaith y cyflwynir cais bydd myfyrwyr yn cael cyfweliad gydag arbenigwr pwnc fydd yn rhoi cyngor pellach iddynt ar gyfuniadau pwnc. Efallai hefyd bydd cyfle pellach i fyfyrwyr newid pynciau ar ôl iddynt ddechrau ar y cwrs ar ôl siarad ag un o’n tîm Rheoli’r Academi Chweched Dosbarth.

Ein gofynion mynediad cyffredinol ar gyfer astudio ar safon UG yw o leiaf chwech TGAU gradd C neu uwch. Mae rhai o’n pynciau hefyd yn nodi gofynion mynediad penodol i’r pwnc. Edrychwch ar ein siart gofynion mynediad pwnc am ragor o fanylion.

Yn y flwyddyn gyntaf, bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn astudio tri chymhwyster UG ynghyd â Bagloriaeth Cymru. Ar gyfer pob pwnc safon UG/U, mae myfyrwyr yn cael pedair awr a hanner awr o wersi ffurfiol wedi’u hamserlennu yn ogystal â slot tiwtorial dwy awr penodedig gyda thiwtor personol. O fewn yr Academi 6ed dosbarth rydym o ddifrif ynghylch cymorth ac arweiniad i fyfyrwyr ac mae ein tiwtor personol yn chwarae rôl allweddol yn eich bywyd yn y coleg. Byddwch yn dod i gysylltiad rheolaidd a’ch tiwtor personol a fydd ar gael i’ch cefnogi a rhoi arweiniad i chi yn y coleg ac yn eich cynorthwyo i benderfynu ar eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae darlithwyr pwnc yn rhoi cyngor penodol ac yn gosod targedau uchelgeisiol i baratoi ar gyfer arholiadau. Yn ogystal, mae gwaith cartref ac astudio hunan gyfeiriedig yn hanfodol ar gyfer llwyddiant myfyrwyr. Bydd llawer o ddarlithwyr hefyd yn cynnig cymorth adolygu a gweithdai galw i mewn y tu allan i’r gwersi ar yr amserlen arferol. Mae gan y Coleg lyfrgell ardderchog a chyfleusterau adnoddau dysgu o’r radd flaenaf i helpu gyda hyn.

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr yn darparu ystod o wybodaeth, cymorth ac arweiniad i sicrhau llesiant myfyrwyr, yn cynnwys gwybodaeth am gyllid i fyfyrwyr, cludiant, mynediad i gynghorydd gyrfaoedd a gwasanaethau cwnsela. Mae Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig sesiynau galw i mewn gydag anogwyr astudio a gellir cael mynediad at amrywiaeth o weithdai academaidd ymarferol. Gall myfyrwyr hefyd gael mynediad at anogwr sgiliau astudio o fewn yr Academi Chweched dosbarth.

Mae’r Academi Chweched Dosbarth yn cynnig llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr i ymestyn eu hunain yn ddeallusol. Mae’r cystadlaethau Her Fathemateg y DU a’r Olympiad Bioleg yn ymestyn myfyrwyr mathemateg a gwyddoniaeth y tu hwnt i’r cwricwlwm. Mae’r holl fyfyrwyr yn cael help a chymorth penodol gyda llenwi ceisiadau UCAS a pharatoi ar gyfer cyfweliadau. Bydd myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gwneud cais am gyrsiau cystadleuol megis Meddygaeth/Deintyddiaeth a Gwyddoniaeth Filfeddygol a gwneud cais i brifysgolion Rhydychen, Caergrawnt a Grŵp Russell yn cael cyngor arbenigol gan ddarlithwyr gwadd ac academyddion prifysgol. Mae myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i ymweld â Phrifysgol Rhydychen a phrofi bywyd yn un o’r prifysgolion gorau. Gallai myfyrwyr â phroffil academaidd ardderchog hefyd fod yn gymwys i wneud cais am ein rhaglen ragoriaeth Dawnus a Thalentog a rhwydwaith canolbwynt SEREN lle y byddant yn mynychu amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr ymestynnol a heriol wedi’u cynllunio i wella eu cais i’r prifysgolion gorau.

Mae’r Academi Chweched Dosbarth yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau amser llawn a rhan-amser gan gynnwys Safon Uwch, TGAU, cyrsiau Mynediad, Gwyddoniaeth Gymhwysol BTEC, CiLEX, Cyflwyniad i Safon UG a’r cymhwyster addysgu TBAR. Cynigir y cyrsiau hyn mewn amryw o leoliadau o Gastell-nedd i’r Drenewydd. Mae’r adnoddau arbenigol yn cynnwys labordai, labordy iaith a safle trosedd gwyddor fforensig ffug.

Gofynion Mynediad Safon Uwch

 

Gwnewch ni eich dewis cyntaf

Mae myfyrwyr Dawnus a Thalentog Academi Chweched Dosbarth Castell-nedd Port Talbot wedi cyflawni canlyniadau Safon Uwch aruthrol. Cyflawnodd 96% o fyfyrwyr ar y rhaglen Dawnus a Thalentog raddau Safon Uwch A*- B.

Mae’r canlyniadau hyn yn adlewyrchu galluoedd neilltuol myfyrwyr yr Academi Chweched Dosbarth a hefyd ymrwymiad ac ymroddiad staff o fewn yr Academi.

 

Bwrw golwg ar ein Hyb Academi 6ed Dosbarth newydd!

Mae Canolbwynt yr Academi Chweched Dosbarth yn lle hynod fodern a bywiog i astudio ac ymlacio gyda siop goffi Starbucks brysur, gallu sgriniau cyffwrdd rhyngweithiol, pwyntiau gwefru ffonau symudol a chyswllt diwifr cyflym iawn.

Bydd y gwaith adnewyddu cynaliadwy yn gwella effeithlonrwydd ynni Coleg Castell-nedd yn unol ag ymrwymiad y Coleg i wella’r defnydd o ynni a gostwng allyriadau CO2.

Bwrw golwg ar rai o’n lluniau a fideos

Dilynwch ni ar Gyfryngau Cymdeithasol

Facebook

Cyrsiau
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser)
Addysg i Raddedigion – Tystysgrif Broffesiynol (TBAR) AHO (Rhan-Amser)
Bioleg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
Busnes Safon Uwch (Amser Llawn)
CBAC L3 Ymarfer Adeiladu Proffesiynol (Amser Llawn)
Cemeg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
CILEx Tystysgrif Lefel 3 yn y Gyfraith ac Ymarfer, Diploma Proffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer (Rhan Amser)
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Raglenni Safon UG/Lefel 3 (Amser Llawn)
Cyfrifiadureg Safon Uwch (Amser Llawn)
Cymraeg Ail Iaith Safon Uwch (Amser Llawn)
Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Gwyddoniaeth Fiomeddygol a Fforensig) (Amser Llawn)
Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
Diploma Mynediad i AU – Y Dyniaethau (Amser Llawn)
Economeg Safon Uwch (Amser Llawn)
Ffiseg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
Hanes yr Henfyd Safon Uwch (Amser Llawn)
Lefel UG / Lefel A – Pob Cwrs
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U (Amser Llawn)
Mynediad i Ddiploma AU – Gofal Iechyd (Amser Llawn)
Safon UG/Safon U Troseddeg (Amser Llawn)
Safon Uwch Addysg Gorfforol (Amser Llawn)
Safon Uwch Almaeneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol (Amser Llawn)
Safon Uwch Astudiaethau’r Cyfryngau (Amser Llawn)
Safon Uwch Celfyddyd Gain (Amser Llawn)
Safon Uwch Cerddoriaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch Cymdeithaseg (Amser Llawn)
Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf (Amser Llawn)
Safon Uwch Daearyddiaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch Dawns (Amser Llawn)
Safon Uwch Drama ac Astudiaethau Theatr (Amser Llawn)
Safon Uwch Dylunio Graffig (Amser Llawn)
Safon Uwch Electroneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Ffotograffiaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch Ffrangeg (Amser Llawn)
Safon Uwch Hanes (Amser Llawn)
Safon Uwch Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Iaith Saesneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Amser Llawn)
Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Mathemateg (Amser Llawn)
Safon Uwch Mathemateg Bellach (Amser Llawn)
Safon Uwch mewn Astudiaethau Ffilm (Amser Llawn)
Safon Uwch mewn Dylunio Tri Dimensiwn (Amser Llawn)
Safon Uwch Sbaeneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Seicoleg (Amser Llawn)
Safon Uwch Tecstilau (Amser Llawn)
Safon Uwch Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch yn y Gyfraith (Amser Llawn)
Sbaeneg (Dechreuwyr) Cam 1 (Rhan-Amser)
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Safon Uwch (Amser Llawn)
TGAU Bioleg (Rhan-Amser)
TGAU Mathemateg (Rhan-amser: dydd Sadwrn)
TGAU Mathemateg (Rhan-Amser)
TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser)