Croeso i’r Academi Chweched Dosbarth

Mae’r Academi 6ed Dosbarth yn lle bywiog a deinamig i astudio gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf gan gynnwys ein hyb Academi 6ed Dosbarth sydd wedi ennill gwobrau. Mae’r Academi 6ed Dosbarth yn darparu amgylchedd cefnogol, maethlon ac academaidd i’n myfyrwyr i sicrhau eich bod yn cael eich herio i gyflawni eich potensial llawn. Mae’r Academi 6ed Dosbarth wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau ochr yn ochr â’u prif gwrs astudio. Felly, bydd mwyafrif ein dysgwyr yn cwblhau’r Dystysgrif Her Sgiliau ochr yn ochr â’u prif gymhwyster. Byddwn yn eich paratoi ar gyfer bywyd prifysgol trwy annog dysgu annibynnol o fewn amgylchedd chweched dosbarth.

Un o nifer o fanteision astudio yn yr Academi yw’r ystod eang o ddewisiadau pwnc. Rydym yn cynnig 38 o bynciau Safon Uwch ynghyd â chyrsiau galwedigaethol, TGAU, cyrsiau Mynediad i AU, cwrs Cyflwyniad i UG a’r cymhwyster TAR. Cyflwynir ein cyrsiau Safon Uwch gan staff profiadol sy’n arbenigwyr pwnc ac sy’n cyflawni cyfraddau pasio uchel yn gyson flwyddyn ar ôl blwyddyn. Gall myfyrwyr ddewis tair Lefel UG neu, mewn rhai amgylchiadau, pedair lefel UG, ynghyd â Bagloriaeth Cymru yn ystod eu hastudiaethau. Mae’r gefnogaeth y mae ein staff yn ei chynnig i fyfyrwyr heb ei hail gyda safonau uchel yn cael eu cynnal yn barhaus. Mae mwyafrif ein myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio ymhellach a symud ymlaen i AU gyda llawer yn mynychu rhai o brifysgolion gorau’r DU, gan gynnwys Grŵp Russell ac Oxbridge.

Gall gwneud y dewis cywir ar gyfer astudiaeth UG / Safon Uwch fod yn allweddol i’ch llwyddiant. Felly, bydd staff yr Academi 6ed Dosbarth yn rhoi cyngor ac arweiniad cynhwysfawr i chi ynghylch y cyfuniad priodol o bynciau a nifer y pynciau Lefel UG a argymhellir. Byddwn yn eich helpu i ddewis pynciau rydych chi’n eu mwynhau, y cymhelliant i ddysgu, a byddwn yn eich helpu i symud ymlaen tuag at eich cwrs prifysgol neu lwybr gyrfa a ddymunir. Mae’r cyngor a’r arweiniad yn parhau trwy gydol eich cwrs oherwydd ein system fugeiliol gref, sy’n cynnwys tiwtor personol a all ateb ymholiadau a’ch tywys at gefnogaeth ychwanegol yn y Coleg i weddu i’ch anghenion penodol.

Mae’r Academi 6ed Dosbarth yn ymfalchïo yn eich cefnogi yn eich astudiaethau academaidd a’ch galluogi i gael mynediad i lyfrgell ragorol ac adnoddau dysgu o’r radd flaenaf sy’n annog llwyddiant. Rydym yn cynnig llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr ymestyn eu hunain yn ddeallusol, er enghraifft, trwy gymryd rhan yng nghystadlaethau Her Mathemateg y DU ac Olympiad Bioleg. O fewn pynciau’r dyniaethau rydym yn gweithio’n agos gyda Gwobr Orwell i annog cyflwyno straeon byrion. Yn Adran y Gyfraith mae ein myfyrwyr Cyfraith Safon Uwch mwyaf llwyddiannus yn cael cyfle i ennill Gwobr y Gyfraith gan y cwmni cyfreithiol uchel ei barch Jennifer Melly Law. Yn ogystal, cynigir cyfle i’n myfyrwyr Llywodraeth a Gwleidyddiaeth ymweld â’r Senedd a gofyn cwestiynau i’w ASau lleol.

Bydd myfyrwyr sydd â phroffil academaidd rhagorol yn gymwys i wneud cais am ein rhaglen Rhagoriaeth Dawnus a Thalentog (GATE) a rhwydwaith canolbwyntiau SEREN a fydd yn cynnig ystod o ddosbarthiadau meistr i chi, wedi’u cynllunio i wella’ch cais prifysgol. Yn ogystal, ar gyfer myfyrwyr sy’n gwneud cais i’r prifysgolion gorau gan gynnwys Rhydychen a Chaergrawnt ac, ar gyfer unrhyw fyfyrwyr sydd am wneud cais am gyrsiau cystadleuol fel Meddygaeth, Deintyddiaeth a Gwyddor Filfeddygol, bydd cyngor arbenigol ar gael gan ddarlithwyr gwadd ac academyddion. Ein gofynion mynediad cyffredinol ar gyfer astudio lefelau UG yw o leiaf chwe TGAU ar radd C neu’n uwch. Bydd gan rai pynciau ofynion mynediad penodol felly cyfeiriwch at ein rhestr Gofynion Mynediad Lefel A i gael mwy o fanylion.

Gofynion Mynediad Safon Uwch

GWNEWCH NI EICH DEWIS CYNTAF

Mae myfyrwyr yn Academi 6ed Dosbarth Coleg Castell-nedd wedi cyflawni canlyniadau Safon Uwch rhyfeddol. Mae graddau A * – A y Coleg yn 34.6 y cant eithriadol gyda myfyrwyr yn cyflawni cyfradd lwyddo rhyfeddol o 100 y cant ym mhob un o’r 38 pwnc Lefel A, cyflawnodd dros hanner raddau A * – B ac enillodd 82 y cant raddau A * – C. Mae ein cyfradd basio A * – E gyffredinol ar Lefel A yn 100%

I’r myfyrwyr a ddilynodd y rhaglen Rhagoriaeth Dawnus a Thalentog (GATE), mae hefyd yn newyddion da gyda 93% yn cyflawni graddau A * – A a 100% wedi cyflawni graddau A * – B.

Mae’r canlyniadau hyn nid yn unig yn adlewyrchu gallu rhagorol myfyrwyr yn yr Academi 6ed Dosbarth, ond hefyd ymroddiad ac ymrwymiad staff yn yr Academi.

 

GWIRIWCH ALLAN EIN HUB ACADEMI NEWYDD!

Mae Hwb yr Academi yn lle hynod fodern a bywiog i fyfyrwyr astudio.

Mae’n cynnwys siop Goffi Starbucks, gallu sgrin gyffwrdd rhyngweithiol, pwyntiau gwefru symudol, a mynediad am ddim i Wi-Fi i’r holl fyfyrwyr.

Yr un mor bwysig, mae’r adnewyddiad cynaliadwy hwn wedi gwella effeithlonrwydd ynni yn unol ag ymrwymiad y Coleg i wella’r defnydd o ynni a lleihau allyriadau CO2.

Cewch glywed gan ein Cyn-fyfyrwyr

Dilynwch ni ar Gyfryngau Cymdeithasol

 

Facebook

 

Cyrsiau
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser)
Bioleg Lefel UG / Safon Uwch (Llawn-amser)
Bioleg Lefel UG / Safon Uwch (Llawn-amser)
Busnes Safon Uwch (Amser Llawn)
Cemeg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Raglenni Safon UG/Lefel 3 (Amser Llawn)
Cyfrifiadureg Safon Uwch (Amser Llawn)
Cymraeg Ail Iaith Safon Uwch (Amser Llawn)
Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Amser Llawn)
Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Amser Llawn)
Diploma Lefel 3 mewn Troseddeg (Llawn Amser)
Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
Diploma Mynediad i AU – Y Dyniaethau (Amser Llawn)
Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 3 mewn Hyfforddiant, Asesu, Sicrwydd Ansawdd (TAQA)
Economeg Safon Uwch (Amser Llawn)
Ffiseg Lefel UG / Safon Uwch (Llawn-amser)
Hanes Lefel UG / Safon Uwch (Rhan-Amser)
Hanes yr Henfyd Safon Uwch (Amser Llawn)
Lefel UG / Lefel A – Pob Cwrs
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U (Amser Llawn)
Mynediad i Ddiploma AU – Gofal Iechyd (Amser Llawn)
Safon UG Hanes (Noson Rhan-amser)
Safon Uwch Addysg Gorfforol (Amser Llawn)
Safon Uwch Addysg Gorfforol (Amser Llawn)
Safon Uwch Addysg Gorfforol (Amser Llawn)
Safon Uwch Almaeneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol (Amser Llawn)
Safon Uwch Astudiaethau’r Cyfryngau (Amser Llawn)
Safon Uwch Celfyddyd Gain (Amser Llawn)
Safon Uwch Cerddoriaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch Cymdeithaseg (Amser Llawn)
Safon Uwch Daearyddiaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch Daearyddiaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch Dawns (Amser Llawn)
Safon Uwch Drama ac Astudiaethau Theatr (Amser Llawn)
Safon Uwch Dylunio Graffig (Amser Llawn)
Safon Uwch Dylunio Graffig (Amser Llawn)
Safon Uwch Dylunio Graffig (Amser Llawn)
Safon Uwch Ffotograffiaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch Ffotograffiaeth (Rhan-Amser)
Safon Uwch Ffrangeg (Amser Llawn)
Safon Uwch Hanes (Amser Llawn)
Safon Uwch Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Iaith Saesneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Amser Llawn)
Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Mathemateg (Amser Llawn)
Safon Uwch Mathemateg Bellach (Amser Llawn)
Safon Uwch mewn Astudiaethau Ffilm (Amser Llawn)
Safon Uwch mewn Dylunio Tri Dimensiwn (Amser Llawn)
Safon Uwch Sbaeneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Seicoleg (Amser Llawn)
Safon Uwch Tecstilau (Amser Llawn)
Safon Uwch Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch yn y Gyfraith (Amser Llawn)
Sbaeneg (Dechreuwyr) Cam 1 (Rhan-Amser)
Sgiliau Lefel 2 ar gyfer Astudio Pellach
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Safon Uwch (Amser Llawn)
TGAU Bioleg (Rhan-Amser)
TGAU Mathemateg (Rhan-Amser)
TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser)
Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TBAR) AHO (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3 mewn Troseddeg (Noson Ran-amser)