Croeso i’r Academi Chweched Dosbarth

Mae’r Academi 6ed Dosbarth yn lle bywiog a deinamig i astudio gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf gan gynnwys ein hyb Academi 6ed Dosbarth sydd wedi ennill gwobrau. Mae’r Academi 6ed Dosbarth yn darparu amgylchedd cefnogol, maethlon ac academaidd i’n myfyrwyr i sicrhau eich bod yn cael eich herio i gyflawni eich potensial llawn. Mae’r Academi 6ed Dosbarth wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau ochr yn ochr â’u prif gwrs astudio. Felly, bydd mwyafrif ein dysgwyr yn cwblhau’r Dystysgrif Her Sgiliau ochr yn ochr â’u prif gymhwyster. Byddwn yn eich paratoi ar gyfer bywyd prifysgol trwy annog dysgu annibynnol o fewn amgylchedd chweched dosbarth.

Un o nifer o fanteision astudio yn yr Academi yw’r ystod eang o ddewisiadau pwnc. Rydym yn cynnig 38 o bynciau Safon Uwch ynghyd â chyrsiau galwedigaethol, TGAU, cyrsiau Mynediad i AU, cwrs Cyflwyniad i UG a’r cymhwyster TAR. Cyflwynir ein cyrsiau Safon Uwch gan staff profiadol sy’n arbenigwyr pwnc ac sy’n cyflawni cyfraddau pasio uchel yn gyson flwyddyn ar ôl blwyddyn. Gall myfyrwyr ddewis tair Lefel UG neu, mewn rhai amgylchiadau, pedair lefel UG, ynghyd â Bagloriaeth Cymru yn ystod eu hastudiaethau. Mae’r gefnogaeth y mae ein staff yn ei chynnig i fyfyrwyr heb ei hail gyda safonau uchel yn cael eu cynnal yn barhaus. Mae mwyafrif ein myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio ymhellach a symud ymlaen i AU gyda llawer yn mynychu rhai o brifysgolion gorau’r DU, gan gynnwys Grŵp Russell ac Oxbridge.

Gall gwneud y dewis cywir ar gyfer astudiaeth UG / Safon Uwch fod yn allweddol i’ch llwyddiant. Felly, bydd staff yr Academi 6ed Dosbarth yn rhoi cyngor ac arweiniad cynhwysfawr i chi ynghylch y cyfuniad priodol o bynciau a nifer y pynciau Lefel UG a argymhellir. Byddwn yn eich helpu i ddewis pynciau rydych chi’n eu mwynhau, y cymhelliant i ddysgu, a byddwn yn eich helpu i symud ymlaen tuag at eich cwrs prifysgol neu lwybr gyrfa a ddymunir. Mae’r cyngor a’r arweiniad yn parhau trwy gydol eich cwrs oherwydd ein system fugeiliol gref, sy’n cynnwys tiwtor personol a all ateb ymholiadau a’ch tywys at gefnogaeth ychwanegol yn y Coleg i weddu i’ch anghenion penodol.

Mae’r Academi 6ed Dosbarth yn ymfalchïo yn eich cefnogi yn eich astudiaethau academaidd a’ch galluogi i gael mynediad i lyfrgell ragorol ac adnoddau dysgu o’r radd flaenaf sy’n annog llwyddiant. Rydym yn cynnig llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr ymestyn eu hunain yn ddeallusol, er enghraifft, trwy gymryd rhan yng nghystadlaethau Her Mathemateg y DU ac Olympiad Bioleg. O fewn pynciau’r dyniaethau rydym yn gweithio’n agos gyda Gwobr Orwell i annog cyflwyno straeon byrion. Yn Adran y Gyfraith mae ein myfyrwyr Cyfraith Safon Uwch mwyaf llwyddiannus yn cael cyfle i ennill Gwobr y Gyfraith gan y cwmni cyfreithiol uchel ei barch Jennifer Melly Law. Yn ogystal, cynigir cyfle i’n myfyrwyr Llywodraeth a Gwleidyddiaeth ymweld â’r Senedd a gofyn cwestiynau i’w ASau lleol.

Bydd myfyrwyr sydd â phroffil academaidd rhagorol yn gymwys i wneud cais am ein rhaglen Rhagoriaeth Dawnus a Thalentog (GATE) a rhwydwaith canolbwyntiau SEREN a fydd yn cynnig ystod o ddosbarthiadau meistr i chi, wedi’u cynllunio i wella’ch cais prifysgol. Yn ogystal, ar gyfer myfyrwyr sy’n gwneud cais i’r prifysgolion gorau gan gynnwys Rhydychen a Chaergrawnt ac, ar gyfer unrhyw fyfyrwyr sydd am wneud cais am gyrsiau cystadleuol fel Meddygaeth, Deintyddiaeth a Gwyddor Filfeddygol, bydd cyngor arbenigol ar gael gan ddarlithwyr gwadd ac academyddion. Ein gofynion mynediad cyffredinol ar gyfer astudio lefelau UG yw o leiaf chwe TGAU ar radd C neu’n uwch. Bydd gan rai pynciau ofynion mynediad penodol felly cyfeiriwch at ein rhestr Gofynion Mynediad Lefel A i gael mwy o fanylion.

Gofynion Mynediad Safon Uwch

GWNEWCH NI EICH DEWIS CYNTAF

Dosbarth 2022 yw’r cyntaf i sefyll arholiadau ers y pandemig ac er gwaethaf yr heriau a wynebwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf, maent wedi dangos gwytnwch trawiadol i gyflawni cyfradd lwyddo gyffredinol o bron i 99 y cant. Roedd graddau A* – B yn uwch na rhai 2019 pan safodd myfyrwyr arholiadau ddiwethaf, gyda bron i 60 y cant o fyfyrwyr yn cyflawni’r graddau hynny. Llwyddodd bron i draean y myfyrwyr (32.2 y cant) i ennill graddau A*- A, ac 83 y cant graddau A* – C.

I’r myfyrwyr a ddilynodd y rhaglen Dawnus a Thalentog (GATE), mae’n newyddion da hefyd, gydag 84 y cant yn cyflawni graddau A* – A a 100 y cant yn raddau A* – B.

Mae’r canlyniadau hyn nid yn unig yn adlewyrchu gallu rhagorol myfyrwyr yn yr Academi 6ed Dosbarth, ond hefyd ymroddiad ac ymrwymiad staff yn yr Academi.

GWIRIWCH ALLAN EIN HUB ACADEMI NEWYDD!

Mae Hwb yr Academi yn lle hynod fodern a bywiog i fyfyrwyr astudio.

Mae’n cynnwys siop Goffi Starbucks, gallu sgrin gyffwrdd rhyngweithiol, pwyntiau gwefru symudol, a mynediad am ddim i Wi-Fi i’r holl fyfyrwyr.

Yr un mor bwysig, mae’r adnewyddiad cynaliadwy hwn wedi gwella effeithlonrwydd ynni yn unol ag ymrwymiad y Coleg i wella’r defnydd o ynni a lleihau allyriadau CO2.

Cewch glywed gan ein Cyn-fyfyrwyr

Dilynwch ni ar Gyfryngau Cymdeithasol

LinkedIn Logo

Cyrsiau
Bioleg Lefel UG / Safon Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Busnes Safon Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cemeg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Raglenni Safon UG/Lefel 3 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cyfrifiadureg Safon Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cymraeg Ail Iaith Safon Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol Flwyddyn 1 o 2 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 3 mewn Troseddeg (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Mynediad i AU – Y Dyniaethau a Gwyddor Gymdeithasol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Economeg Safon Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Ffiseg Lefel UG / Safon Uwch (Llawn-amser) - Addysg Bellach
Hanes yr Henfyd Safon Uwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefel AS / Lefel A Technoleg Ddigidol (Amser-Llawn/Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Lefel UG / Lefel A – Pob Cwrs (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Mynediad i Ddiploma AU – Gofal Iechyd (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Safon Uwch Addysg Gorfforol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Almaeneg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Astudiaethau’r Cyfryngau (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Celfyddyd Gain (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Cerddoriaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Cymdeithaseg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Daearyddiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Dawns (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Drama ac Astudiaethau Theatr (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Dylunio Graffig (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Ffotograffiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Ffrangeg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Hanes (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Iaith Saesneg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Mathemateg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Mathemateg Bellach (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch mewn Astudiaethau Ffilm (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch mewn Dylunio Tri Dimensiwn (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Sbaeneg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Seicoleg (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Tecstilau (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Safon Uwch yn y Gyfraith (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif Estynedig Genedlaethol UG / Safon Uwch mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol L3 Pearson BTEC (Llawn Amser/Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Estynedig Lefel 3 mewn Twristiaeth CBAC (Amser Llawn /Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 3 mewn Hyfforddiant, Asesu, Sicrwydd Ansawdd (TAQA) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 3 City and Guilds mewn Addysg a Hyfforddiant (6502) (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Gwobr Lefel 4 yn y Sicrwydd Ansawdd Mewnol Prosesau ac Ymarfer Asesu (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Lefel 2 City and Guilds Cyflwyniad i Sgiliau Hyfforddwyr (7300) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Lluoswch: Rhifedd ar gyfer Llwyddiant: Lefel 1/2 Sgiliau Hanfodol Cymru - Addysg Bellach
Lluoswch: Rhifedd ar gyfer Llwyddiant: TGAU Mathemateg Cefnogir gan unedau Rhifedd Agored Cymru - Addysg Bellach
Sbaeneg (Dechreuwyr) Cam 1 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
TGAU Bioleg (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
TGAU Mathemateg (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TAR) AHO (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau