Croeso i’r Academi Chweched Dosbarth

Bydd gan astudio Safon Uwch yn y Coleg elfennau tebyg i’r ysgol, mae’r rhain yn cynnwys mynediad at gyfleusterau arbenigol a gwersi ystafell ddosbarth ar yr amserlen, a addysgir gan arbenigwyr pwnc.

Fel arbenigwyr mewn addysg chweched dosbarth, rydym yn ymfalchïo mewn cynnig cyrsiau Safon Uwch helaeth a all deilwra i bob unigolyn.

Bydd myfyrwyr yn dewis o naill ai tair neu bedair lefel UG ynghyd â Bagloriaeth Cymru yn ystod eu hastudiaethau blwyddyn gyntaf.

Rydym yn cefnogi astudio annibynnol i fyfyrwyr, gyda llyfrgell ragorol ac adnoddau dysgu o’r radd flaenaf sy’n annog llwyddiant. Yn ogystal, gall darlithwyr ddarparu cefnogaeth adolygu a gweithdai galw heibio i fyfyrwyr os oes angen.

Mae’r Academi Chweched Dosbarth yn cynnig llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr ymestyn eu hunain yn ddeallusol. Mae cystadlaethau Her Mathemateg ac Olympiad Bioleg y DU yn ymestyn myfyrwyr mathemateg a gwyddoniaeth y tu hwnt i’r cwricwlwm.

Bydd ymgeiswyr am gyrsiau cystadleuol fel Meddygaeth, Deintyddiaeth a, Gwyddor Filfeddygol yn Rhydychen neu brifysgol Caergrawnt yn derbyn cyngor arbenigol gan ddarlithwyr gwadd ac academyddion.

Ar ben hynny, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ymweld â Phrifysgol Rhydychen i brofi bywyd mewn prifysgol orau.

Yn ogystal, bydd myfyrwyr sydd â phroffil academaidd rhagorol yn gymwys i wneud cais am ein Rhaglen Rhagoriaeth Dawnus a Thalentog a’n rhwydwaith hwb SEREN.

Bydd y rhain yn cynnwys ystod o ddosbarthiadau meistr, wedi’u cynllunio i wella eu cais prifysgol.

Yn anad dim, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau amser llawn a rhan-amser gan gynnwys, Lefel A, TGAU, cyrsiau Mynediad, Gwyddoniaeth Gymhwysol BTEC, CiLEX, Cyflwyniad i Lefelau UG a chymhwyster addysgu TAR.

Cyflwynir cyrsiau mewn lleoliadau o Castell-nedd i’r Drenewydd gydag adnoddau arbenigol.

Ein gofynion mynediad cyffredinol ar gyfer astudio lefelau UG yw o leiaf chwe TGAU ar radd C neu’n uwch. Bydd gan rai pynciau ofynion mynediad penodol – cyfeiriwch at ein siart Gofynion Mynediad Safon Uwch i gael mwy o fanylion.

 

Gofynion Mynediad Safon Uwch

 

GWNEWCH NI EICH DEWIS CYNTAF

Mae myfyrwyr yn Academi Chweched Dosbarth Coleg Castell-nedd wedi cyflawni canlyniadau Safon Uwch rhyfeddol. Mewn gwirionedd, enillodd 96% o fyfyrwyr ar y rhaglen Rhagoriaeth Dawnus a Thalentog raddau A * – B ar Safon Uwch.

Mae’r canlyniadau hyn nid yn unig yn adlewyrchu gallu rhagorol myfyrwyr yn yr Academi Chweched Dosbarth, ond hefyd ymroddiad ac ymrwymiad staff yn yr Academi.

 

GWIRIWCH ALLAN EIN HUB ACADEMI NEWYDD!

Mae Hwb yr Academi yn lle hynod fodern a bywiog i fyfyrwyr astudio.

Mae’n cynnwys siop Goffi Starbucks, gallu sgrin gyffwrdd rhyngweithiol, pwyntiau gwefru symudol, a Wi-Fi cyflym iawn.

Yr un mor bwysig, mae’r adnewyddiad cynaliadwy hwn wedi gwella effeithlonrwydd ynni yn unol ag ymrwymiad y Coleg i wella’r defnydd o ynni a lleihau allyriadau CO2.

Bwrw golwg ar rai o’n lluniau a fideos

Dilynwch ni ar Gyfryngau Cymdeithasol

 

Facebook

 

Cyrsiau
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser)
Bioleg Lefel UG / Safon Uwch (Llawn-amser)
Busnes Safon Uwch (Amser Llawn)
Cemeg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Raglenni Safon UG/Lefel 3 (Amser Llawn)
Cyfrifiadureg Safon Uwch (Amser Llawn)
Cymraeg Ail Iaith Safon Uwch (Amser Llawn)
Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Amser Llawn)
Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Amser Llawn)
Diploma Lefel 3 mewn Troseddeg (Llawn Amser)
Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
Diploma Mynediad i AU – Y Dyniaethau (Amser Llawn)
Economeg Safon Uwch (Amser Llawn)
Ffiseg Lefel UG / Safon Uwch (Llawn-amser)
Hanes yr Henfyd Safon Uwch (Amser Llawn)
Lefel UG / Lefel A – Pob Cwrs
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U (Amser Llawn)
Mynediad i Ddiploma AU – Gofal Iechyd (Amser Llawn)
Safon Uwch Addysg Gorfforol (Amser Llawn)
Safon Uwch Addysg Gorfforol (Amser Llawn)
Safon Uwch Almaeneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol (Amser Llawn)
Safon Uwch Astudiaethau’r Cyfryngau (Amser Llawn)
Safon Uwch Celfyddyd Gain (Amser Llawn)
Safon Uwch Cerddoriaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch Cymdeithaseg (Amser Llawn)
Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf (Amser Llawn)
Safon Uwch Daearyddiaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch Dawns (Amser Llawn)
Safon Uwch Drama ac Astudiaethau Theatr (Amser Llawn)
Safon Uwch Dylunio Graffig (Amser Llawn)
Safon Uwch Dylunio Graffig (Amser Llawn)
Safon Uwch Ffotograffiaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch Ffotograffiaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch Ffrangeg (Amser Llawn)
Safon Uwch Hanes (Amser Llawn)
Safon Uwch Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Iaith Saesneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Amser Llawn)
Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Mathemateg (Amser Llawn)
Safon Uwch Mathemateg Bellach (Amser Llawn)
Safon Uwch mewn Astudiaethau Ffilm (Amser Llawn)
Safon Uwch mewn Dylunio Tri Dimensiwn (Amser Llawn)
Safon Uwch Sbaeneg (Amser Llawn)
Safon Uwch Seicoleg (Amser Llawn)
Safon Uwch Tecstilau (Amser Llawn)
Safon Uwch Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)
Safon Uwch yn y Gyfraith (Amser Llawn)
Sbaeneg (Dechreuwyr) Cam 1 (Rhan-Amser)
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Safon Uwch (Amser Llawn)
TGAU Bioleg (Rhan-Amser)
TGAU Mathemateg (Rhan-Amser)
TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser)
Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TBAR) AHO (Rhan-Amser)