Mwy na Seremoni Graddio yn Unig

Mae Dathliad Graddio Grŵp Colegau NPTC yn gyfle i ddathlu cyflawniadau ein graddedigion. Mae’n bleser gennym ddweud y bydd y dathliad nesaf yn cael ei gynnal yn Arena Abertawe, Abertawe ddydd Mawrth 8 Tachwedd 2022.

Bydd y dathliad hwn ar gyfer graddedigion o 2020, 2021 a 2022.

Gwahoddir yr holl fyfyrwyr addysg uwch sydd wedi derbyn eu dyfarniad erbyn 15 Medi 2022 i ddathlu eu cyflawniadau yn y digwyddiad arbennig hwn.

Os nad ydych eisoes wedi rhoi gwybod i ni eich bod am ddod i’r Seremoni Graddio, a wnewch chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl drwy anfon e-bost graduation@nptcgroup.ac.uk neu ffonio 0330 818 8040 os gwelwch yn dda?.

Cynhelir dwy seremoni ar y diwrnod am 10.15am a 3pm.  Byddwn yn anfon e-bost atoch i gadarnhau pa seremoni y byddwch yn cael ei gwahodd ati, ynghyd ag amserlen a fydd yn dangos eich amser cyrraedd, amser a fydd yn rhoi digon o amser i chi gofrestru, casglu eich gwisg a chael tynnu eich llun.  Ar ôl pob seremoni, bydd digon o amser i gwrdd â’ch darlithwyr a’ch cyd-fyfyrwyr i ddathlu eich llwyddiant.

Mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn cofrestru wrth y Ddesg Gofrestru yn y cyntedd wrth gyrraedd. I’r myfyrwyr hynny sy’n dymuno cael lluniau swyddogol ar y diwrnod, byddem yn eich cynghori i gofrestru a chasglu eich gŵn cyn gynted â phosib.  Nid oes rhaid i chi gael lluniau swyddogol ac mae croeso i’ch gwesteion dynnu lluniau a fideos ar y diwrnod,  Gallwch drefnu lluniau swyddogol ymlaen llaw ar yr un pryd â bwcio eich gŵn. Darperir manylion ychwanegol i chi, unwaith i’r cwmni llogi gwisgoedd ddechrau derbyn archebion.

Gwisg Academaidd

Bydd gofyn i chi wisgo gwisg academaidd lawn yn y Seremoni  Graddio. Dylech archebu eich gŵn erbyn 5 Hydref. Bydd y cwmni llogi yn derbyn archebion o 29 Awst ymlaen a byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i’w harchebu unwaith i’r archebion gael eu cymryd.

Bydd darpar-graddedigion yn cerdded ar draws y llwyfan unwaith.  Os ydych wedi ennill mwy nag un cymhwyster gyda’r coleg yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, bydd gofyn i chi ddewis lefel ac enw’r cymhwyster uchaf yr enillwyd gennyf wrth archebu’r gŵn.  Os ydych wedi cyflawni cymhwyster addysgu (TAR/PCET) yn ogystal ag astudiaethau eraill yn y coleg, byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau pa grwpiau o fyfyrwyr yr hoffech eistedd â nhw ar ddiwrnod y seremoni.

Ni fydd modd i unrhyw fyfyrwyr sy’n aros am ganlyniadau gan fyrddau ailsefyll archebu gŵn nes i’r cymwysterau gael eu cadarnhau yn gynnar ym mis Medi.

Tocynnau

Bydd tocynnau i chi a’ch gwestai ar gael i’w casglu o’r ddesg gofrestru ar 8 Tachwedd.

Sylwer mai dim ond pedwar tocyn i westeion y gallwn eu gwarantu a’u dosbarthu fel rheol. Os oes seddi sbâr ar gael, bydd tocynnau ychwanegol i westeion yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin yn hwyrach ym mis Medi. Mae pob tocyn yn rhad ac am ddim.  Bydd manylion pellach am docynnau ychwanegol ar gael ar wefan NPTC a thrwy e-bost. Mae’r Seremoni Graddio yn achlysur teuluol ac mae croeso i blant fynychu. Mae’n rhaid cynnwys plant sydd angen sedd yn eich dyraniad rhestr gwesteion.

Mynediad i’r Anabl

Rhowch wybod i ni os ydych chi neu unrhyw un o’ch gwesteion yn defnyddio cadair olwyn neu os oes gennych unrhyw ofynion mynediad arbennig. Byddwn yn gwneud ein gorau i ddiwallu eich anghenion ar y diwrnod. Mae Arena Abertawe yn lleoliad hygyrch gyda chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr anabl. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen Hygyrchedd Arena Abertawe.

Lleoliad, Teithio A Meysydd Parcio

Mae Arena Abertawe ychydig funudau i ffwrdd o olygfeydd prydferth Bae Abertawe. Mae’r cyfeiriad a’r manylion cyswllt fel a ganlyn:

Cyfeiriad: Arena Abertawe, Heol Ystumllwynarth, Bae Copr Bay, Abertawe, SA1 3BX
Ffôn: +44 (0)333 009 6690
Gwefan: https://cy.swansea-arena.co.uk/

I gael gwybodaeth am sut i gyrraedd Abertawe mewn car, awyren, bws, fferi neu drên, ewch i’r adran gwybodaeth am deithio ar wefan Cyngor Abertawe.

Nid oes modd parcio ar y stryd yn ardal Arena Abertawe ond mae nifer o feysydd parcio wedi’u lleoli yn agos at yr Arena, ar y naill ochr a’r llall i Heol Ystumllwynarth. Mae gwybodaeth am barcio’n lleol hefyd ar gael ar wefan Cyngor Abertawe. Mae gan wefan Arena Abertawe adran Cyrraedd Yma gynhwysfawr sy’n cynnwys cyfarwyddiadau ar sut i deithio i’r lleoliad mewn car, ac ar drên a bws.

Llety

Mae digonedd o westai a llety hunanarlwyo yn Abertawe. Oes oes angen, gallwch ddod o hyd i fanylion wrth chwilio Gwyliau yng Nghymru i’r Holl Deulu | Croeso Cymru <https://www.

Noder nad yw Grŵp Colegau NPTC yn trefnu neu dalu am lety ar ran mynycheion.

Edrychwn ymlaen at eich gweld ar 8 Tachwedd!