Graddio

Mae graddio o’r Coleg yn brofiad arbennig sy’n cynrychioli uchafbwynt eich holl waith caled.  Mae hefyd yn un o’r dyddiadau pwysicaf yng nghalendr y Coleg ac edrychwn ymlaen at eich croesawu chi, gyda’ch teulu a’ch ffrindiau, i ddathlu’ch llwyddiant yn ein Seremonïau Graddio 2020.

Cynhelir Seremonïau Graddio 2020 Grŵp Colegau NPTC yn y Neuadd Fawr, Bae Campws Abertawe, Prifysgol Abertawe ar ddydd Gwener 10fed Gorffennaf.   Hoffem sicrhau bod eich diwrnod yn un arbennig ac at hynny gwnaethpwyd ymdrech gennym i ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin, ond os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â’r tîm:

E-bost: graduation@nptcgroup.ac.uk
Rif Ffôn: 01686 614222 neu 01639 648000

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Beth yw’r dyddiadau a’r amseroedd ar gyfer y Seremonïau?

Cynhelir y Seremonïau Graddio (i’w gadarnhau)

Ble mae’r Seremonïau yn cael eu cynnal?

Y Neuadd Fawr, Campws Bae Abertawe, Prifysgol Abertawe, SA1 8EN

Faint o’r gloch y bydd angen i mi gyrraedd?

Dewch am 10:00yb os gwelwch yn dda, os ydych yn mynychu seremoni’r bore, i sicrhau y bydd modd i chi gofrestru, arwisgo a chael tynnu’ch llun.

Dewch am 1:00yp os gwelwch yn dda, os ydych yn mynychu seremoni’r prynhawn, i sicrhau y bydd modd i chi gofrestru, arwisgo a chael tynnu’ch llun.

Pryd dylai fy ngwesteion gyrraedd?

Dylai’ch gwesteion gyrraedd ymhen digon o amser i fod yn eu seddi erbyn 11:45yb. Bydd y seremoni yn dechrau am 12:00yb.  Ymddiheurwn ond ni fydd yn bosibl cael mynediad i’r awditoriwm unwaith i’r seremoni gychwyn.

Os ydych yn graddio yn seremoni’r prynhawn, dylai’ch gwesteion gyrraedd ymhen digon o amser i fod yn eu seddi erbyn 2:45yp a bydd y seremoni yn dechrau am 3:00yp. Ymddiheurwn ond ni fydd yn bosibl cael mynediad i’r awditoriwm unwaith i’r seremoni gychwyn.

Pa mor hir y bydd pob seremoni’n para?

Tuag awr.

Oes modd i mi barcio yn y Neuadd Fawr?

Mae nifer gyfyngedig o lefydd parcio talu ac arddangos yng Nghampws y Brifysgol, ond fe’ch argymhellir yn gryf i ddefnyddio’r cyfleustra Parcio a Theithio yn Fabian Way, SA1 8LD.

Oes unrhyw lefydd parcio i bobl anabl yn y Neuadd Fawr?

I fwcio llefydd parcio i ddeiliad bathodyn glas, mae rhaid i chi gysylltu â graduation@nptcgroup.ac.uk.  Bydd gofyn i chi roi rhif cofrestru’ch cerbyd er mwyn i’r lle gael ei gadw i chi.

Ble mae’r Darpar-raddedigion yn eistedd yn y Neuadd Fawr?

Mae’r darpar-raddedigion yn eistedd mewn seddi cadw ar ochr dde’r awditoriwm.  Bydd y seddi’n cael eu trefnu fesul cwrs a chewch rif eich sedd ar fore’r seremoni wrth i chi gofrestru.

A allwch drefnu seddi hygyrch i ddarpar-raddedigion?

Gallwn. Rhowch fanylion ynglŷn â’ch gofynion mynediad os gwelwch yn dda wrth gadarnhau eich bod yn bwriadu mynychu’r seremoni. Lleolir yr awditoriwm ar lawr cyntaf y Neuadd Fawr, ond mae lifft ar gael.

Oes seddi cadw i westeion yn y Neuadd Fawr?

Bydd rhif sedd ar bob tocyn i westeion.  Nid yw’n bosibl cadw seddi penodol, ar wahân i’r eithriadau isod –

A allwch drefnu seddi hygyrch i westeion?

Gallwn. Rhowch fanylion eich gofynion wrth ofyn am tocyn os gwelwch yn dda.

Oes modd i ni sefyll yng nghefn y Neuadd Fawr?

Yn anffodus, nid oes unrhyw le i sefyll yn y Neuadd Fawr.

A allaf fwcio unrhyw docynnau ychwanegol i westeion?

Bydd pob darpar-raddedig yn derbyn dau docyn i westeion yn awtomatig a fydd ar gael i chi eu casglu ar ddiwrnod y seremoni.  I ofyn am UNRHYW docynnau ychwanegol, anfonwch e-bost i graduation@nptcgroup.ac.uk neu ffoniwch 01686 614222 erbyn diwedd dydd Gwener 14 Mehefin 2019. Bydd Grŵp Colegau NPTC yn ceisio cwrdd ag unrhyw ofynion ychwanegol, sut bynnag nad yw’n bosibl i ni wneud hyn bob tro.

Pryd bydd fy nhocynnau ychwanegol i westeion yn cyrraedd?

Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydych wedi llwyddo i gael tocynnau ychwanegol ar ôl 24 Mehefin 2019.  Bydd y tocynnau hyn ar gael i’w casglu wrth i chi gofrestru ar ddiwrnod y seremoni.

Oes rhaid i fi wisgo’r gwisgoedd academaidd?

Oes, mae RHAID i chi wisgo’r gwisgoedd academaidd (het & gŵn). Ni fydd modd i chi raddio oni bai eich bod yn gwisgo’r dillad cywir.  Cysylltwch ag Ede and Ravenscroft os gwelwch yn dda: www.edeandravenscroft.com

Robe Hire Information (English)

Hoffwn gysylltu ag Ede & Ravenscroft ynglŷn â’r archeb ar gyfer fy ngwisgoedd?

Ewch i  www.edeandravenscroft.com neu ffoniwch +44 (0)1223 861854 os gwelwch yn dda.

Beth fydd rhaid i mi ei wisgo i’r seremoni?

Unrhyw beth smart eich bod yn teimlo’n gysurus wrth ei wisgo. Fe’ch argymhellir i wisgo crys fel y gall cwfl eich gŵn gael ei gydio i fotwm.

Pa liw yw’r gwisgoedd a’r cwfl?

Mae’r gŵn yn ddu ac mae lliw’r cwfl yn dibynnu ar eich gradd.

Ble a phryd dylwn i gasglu’r gwisgoedd?

Gallwch gasglu’ch gwisgoedd o’r man wisgo yn Ystafell GH029 ar ddiwrnod y seremoni.  Bydd llawer o arwyddbyst i’w gweld. Bydd cynrychiolwyr o Ede & Ravenscroft ar gael i ‘ch helpu wrth arwisgo.

A fydd ffotograffau proffesiynol yn cael eu tynnu?

Ede & Ravenscroft sy’n tynnu’r ffotograffau proffesiynol. Er mwyn eu harchebu, ewch i www.edeandravenscroft.com neu ffoniwch +44 (0)1223 861854.

Ble a phryd bydd y ffotograffau swyddogol yn digwydd?

Bydd ffotograffwyr proffesiynol Ede & Ravenscroft ar gael yn Ystafell GH001 ar ôl i chi gofrestru ac arwisgo. Gallwch fwcio’ch ffotograff cyn y digwyddiad neu gallwch dalu ar y diwrnod. Er mwyn bwcio’ch ffotograff(au), ffoniwch: +44(0)1223 861854 neu ewch i www.edeandravenscroft.com.  Mae gofyn i chi gyrraedd o leiaf dwy awr cyn y seremoni os ydych yn cael ffotograffau swyddogol.

Photography Information (English)

A allwn ni dynnu lluniau yn ystod y seremoni?

Rydym yn gofyn i’r holl westeion eistedd yn ystod y seremoni. Sut bynnag, mae’n bosibl tynnu lluniau wrth eistedd yn eich seddi.

Oes modd i ni ffilmio’r seremoni?

Rydym yn gofyn i’r holl westeion eistedd yn ystod y seremoni. Sut bynnag, mae’n bosibl ffilmio wrth eistedd yn eich seddi.

Pryd byddaf yn derbyn fy nhystysgrif raddio?

Bydd tystysgrifau ar gyfer myfyrwyr sy’n graddio ym mis Gorffennaf yn cael eu postio gan y Corff Dyfarnu unwaith eu bod ar gael. Sicrhewch fod eich cyfeiriad cartref yn gywir wrth gofrestru’ch presenoldeb.

Rwyf wedi newid fy enw – pa enw a fydd yn ymddangos ar fy nhystysgrif?

Yr enw a oedd ar eich record fel myfyriwr ar adeg gofrestru a fydd yn ymddangos ar eich tystysgrif.

A fydd unrhyw luniaeth ar gael ar ôl y seremoni?

Ar ôl y seremoni, bydd graddedigion a gwesteion yn gallu prynu lluniaeth. Bydd hyn yn cynnig cyfle delfrydol i raddedigion ddathlu gyda’u teuluoedd, ffrindiau a chyd-weithwyr.

Ni allaf fynychu’r seremoni, a fydd modd i fi ddod y flwyddyn nesaf?

Mewn amgylchiadau arbennig, efallai y bydd y Coleg yn ystyried gofyniad i fynd i seremoni raddio’r flwyddyn nesaf. Cysylltwch â ni yn syth drwy e-bost os gwelwch yn dda: graduation@nptcgroup.ac.uk

Ni allaf fynychu’r seremoni. Beth ddylwn ei wneud?

Os nad oes modd i chi fynychu’r Seremoni, beth bynnag fo’r rheswm, bydd Ede a Ravenscroft yn ad-dalu’r taliad a wnaethpwyd gennych o dan y Cytundeb Llogi, ar yr amod ei fod wedi derbyn rhybudd i ganslo drwy e-bost o leiaf saith diwrnod gwaith cyn dyddiad y Seremoni (27 Mehefin 2019).

Nid wyf wedi cofrestru fy mhresenoldeb – oes modd i mi fynychu’r seremoni?

Oes. Cysylltwch â ni yn syth drwy e-bost: graduation@nptcgroup.ac.uk neu ffoniwch 01686 614222.