Gwasanaethau Peirianneg Adeiladau

Mae’r Ysgol Gwasanaethau Peirianneg Adeiladau’n cynnwys ystod eang o gyrsiau amser llawn a rhan-amser ynghyd â rhaglenni masnachol sydd wedi’u dylunio i ddiwallu anghenion y diwydiant hynod arloesol hwn sy’n symud yn gyflym. Mae gennym gysylltiadau cynhwysfawr gyda chyflogwyr a busnesau yng Nghymru ac ymhellach i ffwrdd.

Mae ein rhaglenni mewn Gwasanaethau Peirianneg Adeiladau’n cynnwys Trydan, Technoleg Nwy,  Plwmio, Gwresogi ac Awyru, Effeithlonrwydd a Chyngor ar Ynni a Thechnolegau Adnewyddadwy, yn ogystal â Rheoli Adeiladu a Systemau Rheoli. Maent yn cael eu cyflwyno ar draws pedwar o’n prif golegau:

 • Afan
 • Castell-nedd
 • Y Drenewydd
 • Abertawe

Coleg Afan

Addysg Uwch mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig

Bydd y cyrsiau AU hyn yn bodloni anghenion y rhai sy’n anelu at yrfa broffesiynol a thechnegol mewn adeiladwaith a pheirianneg sifil. Mae’r cyrsiau hyn yn gwasanaethu fel llwybr i gyflogaeth amser llawn o fewn y diwydiant, gan gynnwys sectorau megis; Pensaernïaeth, Pensaernïaeth Fewnol, Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu, Arolygu Meintiau, Rheoli Safleoedd, Arolygu Adeiladau, Arolygu Tir, Peirianneg Pontydd, Dylunio Priffyrdd a Pheirianneg Forol.

Trydanol

Mae Coleg Afan yn cyflwyno ein cyrsiau electro-technegol rhwng Lefel 1 a Lefel 3. Yn ogystal â Pheirianneg Drydanol ac Electronig ar L3 ar gyfer diwydiant. Mae ein gweithdai ac ystafelloedd dosbarth â’r cyfarpar diweddaraf yn galluogi ni i gyflwyno hyfforddiant o safon sy’n defnyddio’r technegau a chyfarpar diweddaraf i sicrhau bod dysgwyr wedi’u paratoi ar gyfer y sector byth-newidiol hwn sy’n gofyn llawer gennych.

Yn ogystal â chyrsiau amser llawn rydym yn cynnig y cyfle i ail-hyfforddi yn y diwydiant trydanol wrth baratoi ar gyfer newid gyrfa neu Ddatblygiad Proffesiynol i wella sgiliau. Gan gydweddu â hyn rydym yn cynnig ystod lawn o DPP electro-technegol ac yn ganolfan NICEIC gydnabyddedig ar gyfer DPP.

Y Ganolfan Ynni

Dilynwch ni ar Gyfryngau Cymdeithasol!

Facebook

Technoleg Nwy

Mae Canolfan Ynni NPTC yn cynnwys ein canolfan hyfforddi ac asesu Gas Safe ACS Certsure LLP yn ogystal â’n hyfforddiant EUIAS cymeradwy ar gyfer Mesuryddion Clyfar. Mae wedi datblygu i fod yn un o’r canolfannau mwyaf o’r fath yng Nghymru ac wedi cael ei chydnabod fel ‘Canolfan Rhagoriaeth’ gan y corff dyfarnu. Mae’r cyfleusterau’n cael eu diweddaru’n gyson i sicrhau bod yr hyfforddi ac asesu gorau ar gael ar gyfer hen gyfarpar a systemau a’r rhai newydd. Mae’r cymwysterau diweddaraf ar gyfer cael mynediad i’r diwydiant nwy yn cael eu cyflwyno gan arbenigwyr yn y maes ac yn elwa o gael eu halinio ag ACS i wella ansawdd y ddarpariaeth a diogelwch yn y gweithle. Mae’r un staff sy’n cyflwyno’r hyfforddi ac asesu Gas Safe yn cyflwyno hyn, gan sicrhau’r canlyniadau gorau i bawb sy’n dewis hwn fel eu llwybr gyrfa.

Cymwysterau a Hyfforddiant Systemau Chwistrellau Tân

Mae Canolfan Ynni NPTC yn cynnwys ein Hardal Hyfforddi Systemau Chwistrellau Tân hefyd. Fel yr unig Ganolfan Hyfforddiant BAFSA Gymeradwy yn Ne Cymru, ni oedd y cyntaf i ddatblygu cymhwyster datblygu proffesiynol cynyddu sgiliau er mwyn i’r crefftau Gwasanaethau Mecanyddol gyflwyno Mesur Systemau Chwistrellau Tân Llywodraeth Cymru. Mae gennym gyfleusterau hyfforddi a gweithdy diweddar gyda hyfforddwyr ac aseswyr arbenigol i sicrhau y byddwch yn derbyn yr hyfforddiant gorau sydd ar gael yng Nghymru, ni waeth p’un a ydych yn gwneud y cymwysterau DPP L3 neu’r Cymhwyster Tystysgrif L2 mewn Gosod ar gyfer dechreuwyr newydd.

Coleg Castell-nedd

ADEILADWAITH A’R AMGYLCHEDD ADEILEDIG

Bydd y cwrs Lefel 3 hwn yn bodloni anghenion y rhai sy’n anelu at yrfa broffesiynol a thechnegol mewn adeiladwaith a pheirianneg sifil. Mae’r cwrs yn gwasanaethu fel llwybr i gyflogaeth amser llawn o fewn y diwydiant, ac mae hefyd yn llwybr dilyniant llwyddiannus i addysg uwch. Gall hyn fod yn rhaglenni statws gradd llawn mewn Prifysgolion neu barhau yng Ngrŵp Colegau NPTC yn astudio’r Dystysgrif Genedlaethol Uwch.
Mae’r cyfleoedd gyrfa yn y sector adeiladwaith a pheirianneg sifil yn ddiddiwedd, yn cynnwys proffesiynau megis; Pensaernïaeth, Pensaernïaeth Fewnol, Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu, Arolygu Meintiau, Rheoli Safleoedd, Arolygu Adeiladau, Arolygu Tir, Peirianneg Pontydd, Dylunio Priffyrdd a Pheirianneg Forol.

Cyrsiau plwmio

Rydym yn cyflwyno cyrsiau Plwmio amser llawn ar Lefelau 1 a 2 ar gampws Castell-nedd. Mae’r rhain yn cynnwys Tystysgrif Dechnegol a NVQ i alluogi hyfforddiant ar gyfer sgiliau llaw ymarferol sy’n eich paratoi ar gyfer y diwydiant Plwmio a Gwresogi ac Awyru. Cyflawnir yr holl asesiadau yn ein canolfan asesu gydnabyddedig gan sicrhau bod pob dysgwr yn derbyn y dechrau gorau posib mewn gyrfa fel un o sgiliau crefft blaenllaw Cymru.

Mae’r holl ystafelloedd dosbarth yn cynnig adnoddau a chyfleusterau addysgu modern i sicrhau yr anogir ein holl ddysgwyr yn eu dysgu.

Coleg Y Drenewydd

ADEILADWAITH A’R AMGYLCHEDD ADEILEDIG

Bydd y cwrs Lefel 3 hwn yn bodloni anghenion y rhai sy’n anelu at yrfa broffesiynol a thechnegol mewn adeiladwaith a pheirianneg sifil. Mae’r cwrs yn gwasanaethu fel llwybr i gyflogaeth amser llawn o fewn y diwydiant, ac mae hefyd yn llwybr dilyniant llwyddiannus i addysg uwch. Gall hyn fod yn rhaglenni statws gradd llawn mewn Prifysgolion neu barhad yng Ngrŵp Colegau NPTC yn astudio’r Dystysgrif Genedlaethol Uwch.
Mae’r cyfleoedd gyrfa yn y sector adeiladwaith a pheirianneg sifil yn ddiddiwedd, yn cynnwys proffesiynau megis; Pensaernïaeth, Pensaernïaeth Fewnol, Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu, Arolygu Meintiau, Rheoli Safleoedd, Arolygu Adeiladau, Arolygu Tir, Peirianneg Pontydd, Dylunio Priffyrdd a Pheirianneg Forol.

Cyrsiau Trydanol a Phlwmio

Mae Campws Y Drenewydd yn cynnig cyrsiau Trydanol a Phlwmio amser llawn a rhan-amser rhwng Lefel 1 a Lefel 3. Mae ein gweithdai ac ystafelloedd dosbarth â’r cyfarpar diweddaraf yn galluogi ni i gyflwyno hyfforddiant o safon sy’n defnyddio’r technegau a chyfarpar diweddaraf i sicrhau bod dysgwyr wedi’u paratoi ar gyfer y diwydiant byth-newidiol hwn sy’n gofyn llawer gennych.

Cyrsiau Hyfforddiant Prentisiaeth

Mae ein hyfforddiant a phrentisiaethau seiliedig ar waith wedi’u cyflwyno yn yr un cyfleusterau a gynigir i’n myfyrwyr amser llawn. Mae’r gweithdai wedi cael eu moderneiddio a’u huwchraddio’n ddiweddar i ymgorffori’r holl gyfleoedd hyfforddi ac asesu i gwblhau eich cymwysterau masnach. Mae’r holl ystafelloedd addysgu’n cynnwys yr adnoddau addysgu diweddaraf ac mae’r staff yn arbenigwyr yn y maes ac felly yn gallu cynnig y diweddaraf mewn datblygiadau’r diwydiant.

COLEG ABERTAWE

Hyfforddiant Prentisiaeth Plwmio

Mae ein hyfforddiant a phrentisiaethau seiliedig ar waith wedi’u cyflwyno yn ein Canolfan Hyfforddiant Crefftau yn Llansamlet, Abertawe. Mae hon yn rhan o ganolfan hyfforddiant fawr iawn sydd hefyd yn darparu cyrsiau mewn meysydd adeiladu eraill. Mae’r gweithdai wedi eu moderneiddio’n ddiweddar ac maent bellach yn cynnwys cyfleusterau hyfforddiant mewn cyrsiau Technolegau Amgylcheddol a Gwresogi Tanlawr newydd. Mae’r holl ystafelloedd addysgu’n cynnwys yr adnoddau addysg mwyaf diweddar ac mae maes pêl-droed pump pob ochr hyd yn oed i ryddhau rhywfaint o’r egni a grëir yn ein hamgylchedd dysgu cyffrous!

Ble ydw i’n dechrau?

Mae’r Ysgol Gwasanaethau Peirianneg Adeiladau’n cynnwys rhaglenni astudio rhwng Lefel 1 nad oes ganddi unrhyw ofynion mynediad ffurfiol a chyrsiau cynyddu sgiliau Lefel 3, y pennir lleoliad ar y cwrs trwy feini prawf a bennwyd ymlaen llaw (a all gael eu darparu ar gais). Bydd pob cwrs yn cynnig cyfweliad gyda’r Cydlynydd Cwrs cyn cael eich derbyn ar y rhaglenni.

Mae gennym gyfleuster i siaradwyr Cymraeg ymwneud â darpariaeth Cymraeg yn unig trwy ein fforwm pecyn cymorth siaradwyr Cymraeg ar ein rhith amgylchedd dysgu ar-lein; lle gall unrhyw un gael mynediad at gyflwyniadau yn Gymraeg os dymunir. Gellir cyrchu cefnogaeth ddysgu arbenigol  trwy’r fforwm Anogwr Dysgu 24/7 yn gwbl gyfrinachol.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chanolfan Ynni CCNPT : Ffôn: 0800 612 5949 neu e-bost: energycentre@nptcgroup.ac.uk

Cyrsiau Trydanol Byr

Rydym yn cynnig ystod lawn o gyrsiau electro-technegol byr sy’n cynnwys:

 • Rhan P y Rheoliadau Adeiladu
 • 17eg Rhifyn y Rheoliadau Gwifrio
 • Hanfodion Arolygu a Phrofi L2
 • Dilysu Dylunio ac Arolygu a Phrofi L3
 • Profi Cyfarpar Cludadwy L3.

Gellir cyflwyno’r holl gyrsiau byr ar ac oddi ar y campws yn amodol ar drefnu ymlaen llaw gyda’n staff trydanol.

Cyrsiau Plwmio Byr

Rydym yn cynnig dewis o gyrsiau Plwmio amser llawn ar gyfer Gwasanaethau Peirianneg Adeiladau ar Lefelau 1 (Tystysgrif) a 2 (Diploma). Mae ein cyfleusterau gweithdy modern wedi eu hailfodelu a’u gwella’n ddiweddar i ddarparu’r offer  perthnasol a ddefnyddir yn y diwydiant plwmio heddiw i ddysgwyr. Gallwn gynnig ystod lawn o gyrsiau Plwmio a Gwresogi byr, fel:

 • Rhan P y Rheoliadau Adeiladu L3
 • Y Rheoliadau Dŵr Oer L3
 • Systemau Dŵr Poeth Anfentiedig L3
 • Gosod Systemau Chwistrellau Tân Domestig L3. (NEWYDD)

Gellir cyflwyno’r holl gyrsiau byr ar ac oddi ar y campws yn amodol ar drefnu ymlaen llaw gyda’n staff plwmio

Cymerwch gip ar rai o’n horielau

Cyrsiau
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Amser-Llawn)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Rhan-Amser)
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) (Amser Llawn)
Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Plymio (Amser Llawn)
Diploma Lefel 1 mewn Gosodiadau Trydanol (Amser Llawn)
Peirianneg Gwasanaethau Mecanyddol Lefel 2 (Plymio a Gwresogi) (Amser Llawn)
Peirianneg Gwasanaethau Trydanol Lefel 2 (Gosodiadau a Chynnal a Chadw Trydanol) (Amser Llawn)
Rheoli Adeiladwaith – BSc (Amser-Llawn)
Rheoli Adeiladwaith – BSc (Rhan-Amser)