Mae gan Grŵp Colegau NPTC ‘Parth Myfyrwyr’ dynodedig lle y gall myfyrwyr gael cyngor, cymorth a chyfarwyddyd. Gall y Parth Myfyrwyr gynnig amrywiaeth o ffynonellau cefnogi yn cynnwys cymorth astudio, cymorth ariannol a chwnsela.

 

EIN GWASANAETHAU

Cyngor a Chyfarwyddyd

Os oes angen cymorth neu gyfarwyddyd ychwanegol neu os oes ganddynt bryderon sydd yn peri pryder iddynt, mae’r Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr ar gael i helpu a chefnogi myfyrwyr. Mae gennym dîm proffesiynol a chyfeillgar o staff rheng flaen sy’n gallu cynnig cyngor. Rydym yn cyd-weithio’n agos ag asiantaethau ac elusennau sydd hefyd yn cynnig cefnogaeth ar gyfer ein myfyrwyr.

Cefnogaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Yma yng Ngrŵp Colegau NPTC rydym wedi ymrwymo i gefnogi myfyrwyr ag anableddau, ac anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Bydd ein tîm o staff profiadol yn gweithio gyda chi i sicrhau eich bod chi’n cael yr help sydd ei angen arnoch chi yn y coleg.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy

Cliciwch yma i lawrlwytho ein Llawlyfr Cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwasanaeth Mentora Cymheiriaid Myfyrwyr

Mae mentora Cymheiriaid Myfyrwyr yn fath o fentoriaeth sy’n digwydd rhwng unigolyn sydd fel arfer wedi byw trwy brofiad penodol a pherson sy’n newydd i’r profiad hwnnw.

Mae Mentoriaid Cymheiriaid Myfyrwyr yn wirfoddolwyr o bob maes astudio sydd wedi derbyn hyfforddiant arbenigol
i gefnogi pobl ifanc.

Darganfyddwch fwy yma

Ymgeisiwch yma

Cyngor Gyrfaoedd

Mae Cynghorwyr Gyrfaoedd Cymru ar gael i’ch helpu gyda’ch cynlluniau. Gallwch gysylltu â nhw ar 0800 028 4844. Byddant hefyd yn bresennol yn y Coleg yn ystod y cyfnod cofrestru.

Gallwch hefyd gyrchu canllaw defnyddiol i’w gwasanaethau trwy glicio ar y ddolen isod.

Gyrfa Cymru A’ch Coleg Chi

Mae bob amser yn ddoeth i ddarganfod cymaint ag y gallwch am y cyrsiau ymlaen llaw drwy siarad â staff neu ymweld â’r Coleg ar Ddiwrnodau Agored i sicrhau bod y cwrs yn addas i chi a’ch dyheadau.

Cymorth Astudio

Mae angen gymorth ychwanegol ar lawer o fyfyrwyr, am amrywiaeth o resymau, i’w helpu i lwyddo yn eu hastudiaethau a chyflawni eu potensial. Rhoddir asesiad anffurfiol o anghenion cefnogi i fyfyrwyr amser llawn ar ddechrau’r cwrs neu yn y cyfweliad.

Lles

Mae ein staff Parth Myfyrwyr yn cefnogi myfyrwyr a allai fod mewn perygl o ddod yn NEET (nid mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant). Mae staff yn gweithio gyda myfyrwyr a allai fod â phresenoldeb isel neu faterion personol sy’n effeithio ar eu hastudiaethau. Mae gan y tîm Lles berthnasoedd agos ag asiantaethau lleol yn yr ardal fel y gallant gefnogi myfyrwyr yn y ffordd orau bosibl.

Am wybodaeth bellach e-bostiwch: wellbeing@nptcgroup.ac.uk 

Gwasanaeth Cwnselar Coleg

Mae gan y Coleg Wasanaeth Cwnsela proffesiynol. Mae tri Chynghorydd ar gael i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr ar draws pob campws. Gellir cyrchu’r gwasanaeth trwy broses atgyfeirio, gall myfyrwyr hungyfeirio neu gael eu cyfeirio gan eraill ar eu rhan, fodd bynnag, rhaid i’r myfyriwr gytuno i hyn. Darperir cwnsela ar fodel chwe sesiwn ac mae’r tîm yn cysylltu’n agos â phartneriaid allanol arbenigol pan fo angen.

Gall y tîm gynnig sesiynau trwy Dimau Microsoft, ffôn neu e-bost. Mae sesiynau wyneb yn wyneb hefyd ar gael ar y mwyafrif o gampysau.

Darganfyddwch fwy yma

Cliciwch yma i wneud cais

Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau at counsellorreferral@nptcgroup.ac.uk

Mae Gwasanaeth Cwnsela’r Coleg yma ar gyfer unrhyw fyfyrwyr sydd ei angen. Maent wedi creu’r blog hwn i ychwanegu cefnogaeth ychwanegol i’r rhai a allai fod ei angen.

Blog Gwasanaeth Cwnsela Colegau

Dysgwyr â Gynorthwyir

Mae gan y Coleg Unigolyn Dynodedig sy’n darparu cefnogaeth i bobl ifanc mewn gofal, ymadawyr gofal, gofalwyr, oedolion ifanc sy’n ofalwyr, cyn-filwyr a phlant teuluoedd sy’n gwasanaethu.

Cysylltwch â Mandy Mellor ar e-bost mandy.mellor@nptcgroup.ac.uk

Llawlyfr Dysgwyr â Gynorthwyir