Astudiaethau Sylfaen

 

Mae’r Adran Astudiaethau Sylfaen yn cynnig cyrsiau amser llawn a rhan-amser ar gyfer myfyrwyr ag amrywiaeth eang o anghenion dysgu ychwanegol. Mae pob cwrs yn cynnwys amserlen strwythuredig, cymorth astudio, mynediad i’r clwb brecwast, ystafelloedd ymlacio/tawel, gweithgareddau cyfoethogi a chyflwyniad i fywyd yn y Coleg ac Addysg Bellach. Mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd a sgiliau llythrennedd digidol. Gyda hyn, daw gwell hyder, datblygiad personol a sgiliau personol, cymdeithasol ac emosiynol cryfach sydd eu hangen ar gyfer dysgu a bywyd.

Mae’r adran yn cynnal digwyddiadau cyflogadwyedd a dilyniant gyda chyflogwyr ac asiantaethau cymorth. Mae’r adran hefyd yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau gwirfoddoli a menter, cymryd rhan mewn cystadlaethau ar lefelau rhanbarthol a chenedlaethol. Roedd yr Adran yn rhan o’r rhaglen Channel 4 ‘Shed of the Year’, agorwyd siopau dros dro ganddi ynghyd â chefnogi Inspiring Skills a Phêl-droed Anabledd Cymru.

Mae gan bob myfyriwr gynllun dysgu a sgiliau a adolygir yn rheolaidd gyda thiwtoriaid, rhieni/gofalwyr, cynghorwyr gyrfaoedd ac asiantaethau eraill.

Gall myfyrwyr symud ymlaen i gyrsiau ar y lefel fwyaf priodol, lleoliadau gyda chymorth neu gyfleoedd hyfforddi. Bydd rhai myfyrwyr ar raglenni mynediad yn mynd ymlaen i fyw â chymorth.

Mae’r adran yn dynodi nodau tymor hir myfyrwyr drwy gyflawni asesiad cychwynnol yn ystod y broses bontio a chynefino i nodi targedau addas a llwybrau ar gyfer dilyniant.

Mae’r cyrsiau’n cynnig cyflwyniad i’r Coleg i’r dysgwyr a chyfleoedd iddynt flasu gwahanol feysydd galwedigaethol megis adeiladwaith, garddwriaeth ac arlwyo a gallant wedyn wneud penderfyniadau gwybodus am lwybrau dilyniant yn y dyfodol.

Anogir myfyrwyr ar bob campws i wneud cysylltiadau â sefydliadau cyflogaeth â chymorth megis Bespoke a Shine Cymru. Trefnwyd profiad gwaith dros wyliau’r haf hefyd gan adran dysgu seiliedig ar waith y Coleg.

Mae’r cyrsiau sylfaen yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd gan symud ymlaen at raglenni galwedigaethol porth.

Mae staff yr adran sylfaen wedi addysgu amrywiaeth o bynciau galwedigaethol ac mae ganddynt brofiad helaeth o weithio gyda myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.

Yn 2017/18 aeth dros 95% o fyfyrwyr ymlaen i gyrsiau Astudiaethau Sylfaen ar lefelau uwch, cyrsiau prif ffrwd yn y Coleg, cyflogaeth â chymorth neu wasanaethau gwirfoddol.

Mae’r adran hefyd yn gyfrifol am y ddarpariaeth dysgu oedolion yn y gymuned. Mae cyrsiau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill hefyd ar gael i fyfyrwyr sy’n byw yn y DU ac sydd am wella eu sgiliau Saesneg. Gall myfyrwyr weithio tuag at gymhwyster ‘Sgiliau Bywyd’ llawn neu ennill tystysgrifau fesul uned ym meysydd megis gramadeg, siarad a gwrando.

Dilynwch ni ar Facebook!

Facebook

 

ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill)

Mae gan Grŵp Colegau NPTC enw rhagorol ym maes Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill (ESOL). Rydym yn un o’r darparwyr mwyaf yng Nghymru. Byddwn yn eich helpu i wella wrth siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu yn Saesneg er mwyn ehangu eich rhagolygon gyrfa.

Cynigir cyrsiau ESOL ar y lefelau canlynol: Lefel mynediad 1, lefel mynediad 2, lefel mynediad 3, lefel 1 a lefel 2. Ewch ati i astudio ESOL ar y lefel gywir i chi ac ennill sgiliau, profiad a chymwysterau yn eich dewis yrfa.

Byddwch yn cwblhau arholiadau ac ennill tystysgrifau City & Guilds, Sgiliau ar gyfer Bywyd ac unedau Agored Cymru. Mae cyrsiau llawn amser a rhan-amser ar gael ar y gwahanol lefelau. Cynhelir y cyrsiau dros bum diwrnod a gall myfyrwyr fynychu hyd at 16 awr yr wythnos. Mae gennym nifer o ganolfannau allgymorth ym Mhowys a Chastell-nedd Port Talbot a dosbarthiadau nos. Ar hyn o bryd, cynigir darpariaeth lawn amser yng Ngholeg Castell-nedd a Choleg Y Drenewydd ac mae modd cwmpasu ardal Aberhonddu, yn amodol ar alw a gallwch ymuno â ni ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Mae gennym dîm profiadol iawn o ddarlithwyr ESOL. Mae rhai ohonynt yn meddu ar dros 20 mlynedd o brofiad mewn addysgu ESOL a hynny mewn gwledydd ledled y byd.

Mae ein cyrsiau ESOL yn canolbwyntio ar y sgiliau ieithyddol sef darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad. Mae gramadeg, geirfa a materion diwylliannol yn rhan bwysig iawn o’r cyrsiau hyn hefyd a gall myfyrwyr ddatblygu’r meysydd hyn a bydd hyn yn eu helpu i fod yn fwy hyderus wrth gyfathrebu â siaradwyr Saesneg mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Rydym yn trefnu digwyddiadau ar gyfer ein myfyrwyr ESOL i gymdeithasu gyda’n gilydd a gwneud ffrindiau. Mae ein myfyrwyr ESOL yn teimlo’n rhan o deulu mawr. Mae gennym gwrs sy’n canolbwyntio ar Saesneg ar gyfer y byd gwaith – yn helpu gyda CVs ac ati. Rydym yn cynnal digwyddiadau dilyniant fel y gall dysgwyr gwrdd â darparwyr ac asiantaethau cymorth. Mae ein darpariaeth amser llawn yn Y Drenewydd yn cynnwys uned gwaith/menter lle y mae dysgwyr yn ymweld â gwahanol gyflogwyr. Ar ôl ESOL mae rhai myfyrwyr yn symud ymlaen i gyrsiau coleg prif ffrwd yn y pwnc hwnnw – mae eraill yn symud ymlaen i Addysg Uwch neu i gyflogaeth.

Os ydych yn mynychu cwrs ESOL amser llawn, gallwch ymuno â sesiynau blasu ar gyfer cyrsiau eraill, megis gwaith coed ac ati. Byddwch yn gwella eich sgiliau Saesneg yn ogystal â datblygu sgiliau ym maes penodol sydd o ddiddordeb i chi. Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cael cymorth i wella llythrennedd, rhifedd a sgiliau llythrennedd digidol drwy gyfrwng hyfforddiant arbenigol. Mae adnoddau ychwanegol fel cyfrifiaduron, iPads a meddalwedd addysgol ar gael hefyd i hwyluso llythrennedd a chynnig cymorth gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae gennym hefyd cwrs IGCSE y gallwch ei ddefnyddio, yn hytrach na IELTS, wrth wneud ceisiadau i’r brifysgol.

Dilynwch ni ar Facebook!

 

Facebook

Cyrsiau
(Amser Llawn)
(Amser Llawn)
(Amser Llawn)
(Amser Llawn)
(Amser Llawn)
(Amser Llawn)
(Amser Llawn)
(Amser Llawn)
Gateway Lefel 1 (Amser Llawn)