Astudiaethau Sylfaen

Mae’r adran Astudiaethau Sylfaen yn cynnig cyrsiau amser llawn a rhan-amser i fyfyrwyr ag ystod eang o anghenion dysgu ychwanegol.

Mae pob cwrs yn cynnwys amserlen strwythuredig, cefnogaeth astudio, mynediad i glwb brecwast, ystafelloedd tawel, a gweithgareddau cyfoethogi.

Ar ben hynny, bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd a sgiliau llythrennedd digidol.

O ganlyniad, mae myfyrwyr yn gwella hyder, datblygiad personol, sgiliau cymdeithasol ac emosiynol, sy’n sgiliau bywyd sylfaenol.

Mae’r adran yn cynnal digwyddiadau cyflogadwyedd a dilyniant gyda chyflogwyr ac asiantaethau cymorth.

Mewn gwirionedd, mae’r adran yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau menter a gwirfoddoli, gan gymryd rhan mewn cystadlaethau ar lefelau rhanbarthol a chenedlaethol.

Rydym hefyd wedi cymryd rhan yn Sied y Flwyddyn Channel 4, Inspiring Skills, a Disability Wales Football.

Dilyniant mewn Astudiaethau Sylfaen

Bydd myfyrwyr yn cael adolygiadau rheolaidd gyda thiwtoriaid, rhieni, cynghorwyr gyrfa ac asiantaethau eraill i gynllunio dysgu a sgiliau.

Gall myfyrwyr symud ymlaen i gyrsiau lefel priodol, lleoliadau â chymorth neu gyfleoedd hyfforddi. Bydd rhai myfyrwyr ar raglenni lefel mynediad yn symud ymlaen i fyw â chymorth.

Bydd yr adran yn nodi nodau tymor hir myfyrwyr gydag asesiad addysgol a sgiliau bywyd cychwynnol yn ystod y broses drosglwyddo i nodi targedau a llwybrau addas ar gyfer dilyniant.

Mae’r cyrsiau’n cynnig cyflwyniad i’r Coleg i ddysgwyr a chyfleoedd i flasu amrywiol feysydd galwedigaethol fel adeiladu, garddwriaeth ac arlwyo lle gall dysgwyr wneud penderfyniad hyddysg ar lwybrau dilyniant yn y dyfodol.

Mae staff yr adran sylfaen wedi dysgu ystod o bynciau galwedigaethol ac mae ganddynt brofiad helaeth o weithio gyda myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r adran yn gyfrifol am ddarparu dysgu oedolion a chymunedol.

Gall myfyrwyr weithio tuag at gymhwyster ‘Sgiliau am Oes’ llawn neu ennill ardystiad uned mewn meysydd gan gynnwys gramadeg, siarad a gwrando.

Anogir myfyrwyr ar bob campws i wneud cysylltiadau â sefydliadau cyflogaeth â chymorth fel Bspoked, Shine Cymru a Polestone Support Ltd.

Dilynwch ni ar Facebook!

ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill)

Mae gan Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) enw da yn ein coleg.

Bydd ESOL yn canolbwyntio ar sgiliau iaith darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad.

Cynigir cyrsiau ESOL ar y lefelau canlynol: Lefel Mynediad 1, Lefel Mynediad 2, Lefel Mynediad 3, Lefel 1 a Lefel 2.

Rydym yn un o’r darparwyr mwyaf yng Nghymru gyda’r bwriad o helpu myfyrwyr i wella siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu yn Saesneg i wella rhagolygon gyrfa.

Byddwch yn cwblhau arholiadau ac yn ennill tystysgrifau mewn unedau City and Guilds, Sgiliau am Oes ac Cymru Agored.

Mae’r cyrsiau’n cael eu cynnal dros bum niwrnod a gall myfyrwyr fynychu hyd at 16 awr yr wythnos. Mae gennym ni ddosbarthiadau nos a nifer o ganolfannau allgymorth yn Powys a Castell-nedd Port Talbot.

Mae ein tîm o ddarlithwyr ESOL hynod brofiadol wedi dysgu ESOL mewn gwledydd ledled y byd.

Mae materion gramadeg, geirfa a diwylliannol yn bwysig iawn yn y cyrsiau hyn. Bydd myfyrwyr yn gallu datblygu yn y meysydd hyn i helpu i gynyddu hyder wrth gyfathrebu â siaradwyr Saesneg mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Ar ôl ESOL, mae myfyrwyr yn symud ymlaen i gyrsiau prif ffrwd colegau yn y pwnc hwnnw, tra bod eraill yn symud ymlaen i Addysg Uwch neu i gyflogaeth.

Os ydych chi’n mynychu cwrs ESOL amser llawn, gallwch ymuno â sesiynau blasu ar gyfer cyrsiau eraill. Trefnir digwyddiadau i’n myfyrwyr ESOL gymdeithasu gyda’i gilydd a gwneud ffrindiau.

O ganlyniad, byddwch yn gwella eich sgiliau Saesneg yn ogystal â datblygu sgiliau yn eich maes diddordeb penodol.

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn derbyn cymorth i wella sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol gyda hyfforddiant arbenigol.

Mae adnoddau ychwanegol ar gael hefyd fel cyfrifiaduron, iPads a meddalwedd addysgol i gynorthwyo llythrennedd a chefnogi anghenion dysgu ychwanegol.

Mae gennym hefyd gwrs IGCSE ar gael y gallwch ei ddefnyddio, yn lle IELTS, ar gyfer derbyniadau Prifysgol.

Dilynwch ni ar Facebook!

Cyrsiau
Addysg Gymdeithasol Heb ei Achredu (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Arlwyo Porth (Llawn-amser) - Addysg Bellach
Crefftau Ymarferol Porth (Llawn-amser) - Addysg Bellach
Gateway Celfyddydau Creadigol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Gateway Lefel 1 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Gateway Lefel 1 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Gateway Media a TG E3 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gateway (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Lefelau Lluosog Llawn Amser ESOL (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Llwybr 2 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Llwybr 3 – Samplu Galwedigaethol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Llwybr 3 (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Llwybr Sgiliau Bywyd (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Mynediad Sylfaenol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Porth Cyffredinol E3 (Llawn-amser) - Addysg Bellach
Porth i Waith – Llwybr 4 (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Porth Iechyd a Gofal Cymdeithasol E3 (Llawn Amser) - Addysg Bellach
TG Porth (Llawn-amser) - Addysg Bellach
Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Workskills Explorer (Rhan-Amser) - Addysg Bellach