Arlwyo a Lletygarwch, Amaethyddiaeth, Garddwriaeth

Y Celfyddydau Coginio a Lletygarwch

Mae Celfyddydau Coginiol a Lletygarwch yn darparu cyrsiau amser llawn a rhan-amser, gyda chyrsiau prentisiaeth a datblygu sgiliau ychwanegol ar gael i fyfyrwyr.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ar fwrdd llongau mordeithio, cychod hwylio gwych, gwestai rhyngwladol neu fwytai seren Michelin? Neu efallai yr hoffech sefydlu eich busnes lletygarwch eich hun yn unig. Dyma rai o’r cyfleoedd a gynigir i chi yn y diwydiant lletygarwch.

Mae’r diwydiant lletygarwch a’r celfyddydau coginio yn un o’r diwydiannau mwyaf yn y DU, gyda chyfoeth o gyfleoedd gwaith ar gael gartref a thramor. Mae llwybrau gyrfa yn cynnwys cogyddion, gwasanaeth bwyd a diod, rheoli gwestai, rheoli digwyddiadau, rheoli bwytai, pobyddion a chogyddion patisserie, arlwyo contract, datblygu cynnyrch a gweithgynhyrchu bwyd.

Mae’r Coleg yn rhedeg dau fwyty hyfforddi prysur sy’n cynnig y lefel uchaf o wasanaeth i’r cyhoedd: Themâu yng Ngholeg y Drenewydd a Blasus yng Ngholeg Castell-nedd. Rhyngddynt, mae’r bwytai yn darparu theatr fwrdd, gwasanaeth arian a rhost y dydd, wedi’i cherfio wrth y bwrdd o’n troli arian. Rydym hefyd yn gweithredu lolfa goffi a siop becws brysur. Mae ein holl allfeydd yn gwasanaethu ystod o gynnyrch lleol gan gynnwys cig eidion a chig oen a fagwyd ar fferm y Coleg a llysiau a pherlysiau sy’n cael eu tyfu gan yr adran arddwriaeth.

Mae Academi Pobi Blasus wedi bod yn darparu hyfforddiant becws am fwy na hanner can mlynedd. Gydag un o’r darpariaethau mwyaf arwyddocaol o’i fath a’r unig Academi Pobi yng Nghymru, gall myfyrwyr ddatblygu sgiliau sy’n eu galluogi i weithio yn y sector gweithgynhyrchu a becws.

Mae gan yr ysgol staff profiadol sy’n gymwys ym mhob agwedd ar y proffesiwn lletygarwch, celfyddydau coginio a becws.

O ganlyniad, bydd myfyrwyr yn ennill cysylltiadau cryf â chyflogwyr a fydd yn rhoi cyfle iddynt ymgymryd â chyflogaeth ran-amser ochr yn ochr â’u hastudiaethau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar ein tîm

Yn anad dim, mae’r diwydiant lletygarwch yn un o’r crefftau mwyaf yn y DU, gyda chyfoeth o gyfleoedd gwaith.

Mae’r rhain yn cynnwys gwasanaeth bwyd a diod, rheoli gwestai, rheoli digwyddiadau, rheoli bwytai, cogyddion pobyddion a patisserie, arlwyo contractau, datblygu cynnyrch, a gweithgynhyrchu bwyd.

Amaethyddiaeth a Garddwriaeth

Mae Fferm Fronlas yn darparu addysg mewn dulliau ffermio ac amaethyddol i fyfyrwyr sy’n newydd neu’n brofiadol yn y diwydiant. Mae dysgu ar y fferm yn caniatáu i’r myfyrwyr ennill y profiad ymarferol a’r wybodaeth academaidd o weithio yn y diwydiant amaethyddol. Ar y fferm, mae staff a myfyrwyr yn magu amrywiaeth o wahanol anifeiliaid. Mae mwy o wybodaeth am yr anifeiliaid hyn, yn benodol yr ŵyn bach i’w gweld ar flog Fronlas.


Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol!

Blasus Restaurant

Blasus Restaurant

Blasus Restaurant

Themes Restaurant

Themes Restaurant

Themes Restaurant

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth yw’r ganolfan ar gyfer hyfforddi ac asesu. Yn ogystal â chynnig sbectrwm o Dystysgrifau Cymhwysedd City and Guilds, mae cyfleoedd cyflogaeth yn helaeth mewn amaethyddiaeth gyda chyrsiau amser llawn, rhan-amser a phrentisiaeth ar gael.

Mae gan ddarlithwyr wybodaeth aruthrol o’r datblygiadau diweddaraf mewn systemau cynhyrchu a thechnolegau TG, gan gynnwys technoleg drôn a GPS.

Wedi’i lleoli yng Ngholeg y Drenewydd, mae’r adran Amaeth yn gweithredu fferm ddefaid ac eidion ucheldir sy’n gweithio 350 erw ochr yn ochr â’r campws dysgu.

Mae Fferm Fronlas yn caniatáu i fyfyrwyr ennill profiad ymarferol cyfoes sy’n adlewyrchu diwydiant amaeth Canolbarth Cymru.

Yn ogystal, mae’n darparu ystafelloedd dosbarth pwrpasol yn ogystal â gweithdai, tai gwartheg a defaid a chyfleusterau trin.

Mae’r ddarpariaeth yn cynnig cyfleoedd ystad, cadwraeth, a chyfleoedd arallgyfeirio, gan wneud y fferm yn adnodd ymarferol hanfodol i bob myfyriwr ar y tir.

Mae cwblhau cwrs amaeth yn cynnig ystod o ddewisiadau amgen ymarferol gan gynnwys rheolwr fferm, arwerthwr, cynrychiolydd bwyd anifeiliaid, swyddog cynghori, arbenigwr ffermio, asiant tir, arolygydd fferm, ac ymgynghorydd adran amaeth.

Ar ben hynny, mae llawer o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i Addysg Uwch naill ai yn y Coleg neu mewn sefydliadau eraill i astudio graddau sy’n gysylltiedig ag amaethyddiaeth.

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol!

Garddwriaeth

Mae garddwriaeth yn wir yn fusnes byd-eang sy’n peryglu ystod o fuddiannau gan gynnwys cwmnïau rhyngwladol mawr, sefydliadau entrepreneuraidd llai, awdurdodau lleol, ac Ymddiriedolaethau Cenedlaethol, sy’n golygu bod galw mawr am arddwriaethwyr.

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau garddwriaeth a garddio yn y sector deinamig hwn, mae’r rhain yn cynnwys cynhyrchu ffrwythau, llysiau, blodau a phlanhigion addurnol yn fasnachol, ynghyd â dylunio, sefydlu a chynnal a chadw ein parciau, gerddi, meysydd chwaraeon, mannau agored. , a thirweddau a reolir.

I grynhoi, gall myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau menter trwy nifer o weithgareddau gwerthu gyda’n cyfleusterau gwych o dai gwydr mawr a thwnnel polythen eang sy’n cynnwys ystod ddiddorol o blanhigion.

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol!

Cyrsiau
Amaethyddiaeth – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Coginio Proffesiynol Uwch Lefel 3 (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Sgiliau’r Diwydiant Lletygarwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma FDQ Lefel 1 mewn Sgiliau Pobi yn y Diwydiant Bwyd (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 mewn Garddwriaeth Seiliedig ar Waith (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 VRQ mewn Coginio a Gwasanaeth Bwyd Proffesiynol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 VRQ mewn Coginio a Gwasanaeth Bwyd Proffesiynol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 3 mewn Garddwriaeth Seiliedig-ar-Waith (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma VRQ Lefel 3 mewn Goruchwylio Lletygarwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma VRQ Lefel 3 mewn Sgiliau Uwch mewn Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefel 2 Peirianneg Amaeth (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Tystysgrif Lefel 1 NVQ mewn Lletygarwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Lletygarwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Lletygarwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
VRQ L2 mewn Sgiliau Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn) - Addysg Bellach
VRQ Lefel 1 Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd (Amswer Llawn) - Addysg Bellach
Bara Artisan (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Bioddiogelwch, Diogelwch Safle ac Ansawdd Wyau (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
C&G Lefel 3 mewn Patisserie a Sgiliau Melysion (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Gneifio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Gosod Gwrychoedd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Waith Siocled - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Waith Siocled - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Waith Siocled - Addysg Bellach
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Gwobr L2 Trawsbynciol (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 mewn Garddwriaeth Ymarferol / Sgiliau Garddio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma mewn Coginio Proffesiynol Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwasanaeth Cwsmer Lefel 2 (Highfield) (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Hylendid Bwyd Lefel 3 RSPH (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Lefel 2 Hylendid / Diogelwch Bwyd (Rhan-amser) - Addysg Bellach
NVQ Coginio Proffesiynol Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
PA1 Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel Cais Knapsack PA6 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Pastai Perffaith (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Pobi Proffesiynol Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Pobi Proffesiynol Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Rheoli Iechyd a Lles Dofednod (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Amaeth L2 PT (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Amaeth L3 (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Cymhwysedd NPTC C&G ddefnyddio Plaladdwyr PA1 a PA6 yn ddiogel (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Cymhwysedd NPTC City & Guilds wrth ddefnyddio dipiau defaid yn ddiogel (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Defnydd Meddyginiaethau Milfeddyg City & Guilds yn Ddiogel (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif FDQ Lefel 1 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson) - Addysg Bellach
Tystysgrif FDQ Lefel 3 mewn Pobi Proffesiynol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaeth Ymarferol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 mewn Garddwriaeth Ymarferol/Sgiliau Garddio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Sgiliau Lletygarwch (Rhan-Amser) - Addysg Bellach