Arlwyo a Lletygarwch, Amaethyddiaeth, Garddwriaeth

 

Y Celfyddydau Coginio a Lletygarwch

Mae Ysgol y Celfyddydau Coginio a Lletygarwch, yn cynnig ystod lawn o gyrsiau amser llawn a rhan-amser o lefel mynediad hyd at lefel gradd. Mae hefyd yn darparu llwybrau prentisiaeth a chyrsiau datblygu sgiliau.

Mae’r ysgol yn cynnal dau fwyty hyfforddi prysur sy’n cynnig y safon uchaf o wasanaeth i’r cyhoedd: Themâu yng Ngholeg y Drenewydd a Blasus yng Ngholeg Castell-nedd. Rhyngddynt, mae’r bwytai yn darparu theatr wrth y bwrdd, gwasanaeth arian a rhost y dydd, wedi’i gerfio wrth y bwrdd o’n troli arian. Myfyrwyr lletygarwch a’r celfyddydau coginio. Rydym hefyd yn gweithredu siop becws a lolfa goffi brysur. Mae ein holl safleoedd yn cynnig amrywiaeth o gynnyrch o ffynonellau lleol, yn cynnwys cig eidion a chig oen a magwyd ar fferm y Coleg a llysiau a pherlysiau wedi’u tyfu gan yr adran garddwriaeth.

 

Mae’r Academi Pobi Blasus wedi darparu hyfforddiant pobi am fwy na hanner can mlynedd. Gydag un o’r darpariaethau mwyaf arwyddocaol o’i fath a’r unig Academi Pobi Blasus yng Nghymru, gall myfyrwyr ddatblygu sgiliau sy’n eu galluogi i weithio yn y sector gweithgynhyrchu a phobi.

Ar ôl cynnal digwyddiadau’n rheolaidd megis Seremoni’r Uchel Siryf roedd yn anrhydedd gan y Bwyty Blasus i dderbyn Gwobr yr Uchel Siryf ar gyfer rhagoriaeth mewn gwasanaeth.

Mae gan yr ysgol gysylltiadau cryf â chyflogwyr, ac mae llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr ymgymryd â gwaith rhan-amser ochr yn ochr â’u hastudiaethau.

Mae myfyrwyr yn elwa o staff sefydlog a phrofiadol sy’n gymwysedig ym mhob agwedd ar letygarwch a’r celfyddydau coginio a phobi. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ein tîm.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar ein tîm

Mae’r diwydiant lletygarwch yn un o’r diwydiannau mwyaf yn y DU, gyda chyfoeth o gyfleoedd gwaith, gartref a thramor. Mae llwybrau gyrfa yn cynnwys cogyddion, gwasanaeth bwyd a diod, rheolaeth gwestai, rheoli digwyddiadau, rheolaeth bwytai, pobyddion a chogyddion patisserie, arlwyo contract, datblygu cynnyrch a gweithgynhyrchu bwyd.


Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol!

 

FacebookBwyty Blasus

TwitterBwyty Blasus

Bwyty Blasus

TwitterBwyty Themâu

Bwyty Themâu

 

Amaethyddiaeth

Mae’r adran amaethyddiaeth yn cynnig cyrsiau amser llawn, rhan-amser a phrentisiaethau ym maes amaethyddiaeth a pheirianneg amaethyddiaeth ar lefel Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Mae’r adran hefyd yn ganolfan ar gyfer hyfforddi ac asesu ystod eang o Dystysgrifau Cymhwysedd City and Guilds sy’n hanfodol o fewn y diwydiant ac ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth estynedig.

Mae gan ddarlithwyr yn yr adran wybodaeth helaeth am y diwydiant ac yn cadw ar y blaen o ran y datblygiadau diweddaraf mewn systemau cynhyrchu a thechnolegau TG, gan gynnwys technoleg dronau a GPS.

Mae’r adran amaethyddiaeth sydd wedi’i leoli yng Ngholeg y Drenewydd yn gweithredu fferm ddefaid a chig eidion ucheldir wrth ymyl y campws dysgu. Mae Fferm Fronlas yn caniatáu i fyfyrwyr gael profiad ymarferol cyfoes sy’n adlewyrchu diwydiant amaethyddiaeth canolbarth Cymru a’r mentrau bach a chanolig lle mae mwyafrif y myfyrwyr amaethyddol a pheirianneg amaethyddol yn dod o hyd i gyflogaeth.

Mae’r fferm yn gartref i amrywiaeth o ystafelloedd dosbarth pwrpasol yn ogystal â gweithdai, llety i wartheg a defaid a chyfleusterau trin. Mae’r ddarpariaeth yn cynnig cyfleoedd helaeth ar gyfer sgiliau ystâd a chyfleoedd cadwraeth ac arallgyfeirio. Mae gan y fferm tua 150 o wartheg cig eidion, yn cynnwys buches sugno a menter pesgi bustach llaeth, a 750 o ddefaid bridio yn magu tua 1200 o ŵyn. Mae’r fferm yn adnodd ymarferol hanfodol ar gyfer yr holl fyfyrwyr astudiaethau ar y tir.

Ar ôl cwblhau cwrs amaethyddiaeth, gall myfyrwyr ddewis o blith ystod eang o gyfleoedd ymarferol o fewn y sector amaethyddiaeth yn y DU yn cynnwys rheolwr fferm, arwerthwr, cynrychiolydd bwyd anifeiliaid, swyddog cynghori, arbenigwr ffermio, asiant tir, rheolwr canolfan ymwelwyr fferm, arolygydd fferm, cynghorydd adran amaethyddiaeth. Mae llawer o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i Addysg Uwch, naill ai yn y Coleg neu mewn sefydliadau eraill i astudio gradd yn ymwneud ag amaethyddiaeth.

Mae tua 450,000 o bobl yn gweithio yn y diwydiant amaethyddol yn y DU y mae bron i 300,000 ohonynt mewn rolau rheoli neu bartneriaeth mewn menter ffermio.

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol!

 

Facebook

Twitter

 

Garddwriaeth

Mae garddwriaeth yn ddiwydiant amrywiol a deinamig sy’n cynnwys cynhyrchu ffrwythau, llysiau, blodau a phlanhigion addurnol yn fasnachol yn ogystal â dylunio, sefydlu a chynnal a chadw ein parciau, gerddi, meysydd hamdden a chwaraeon, mannau agored a thirweddau a reolir.

Mae amaethyddiaeth yn fusnes byd-eang sy’n ymestyn ar draws ystod o fuddiannau gan gynnwys cwmnïau amlwladol mawr a sefydliadau entrepreneuraidd llai, awdurdodau lleol ac Ymddiriedolaethau Cenedlaethol. Cartref a thramor, mae galw bob amser am arddwriaethwyr a hyfforddir ym Mhrydain.

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau garddwriaeth a garddio sy’n darparu’r sgiliau a hyfforddiant y mae eu hangen arnoch i lwyddo mewn gyrfa yn y sector hwn. Gyda’n cyfleusterau gwych, sef pum tŷ gwydr mawr a pholitwnnel mawr a ddefnyddir i storio a thyfu ystod eang a diddorol o blanhigion, rydych yn siŵr o fwynhau’r profiad awyr agored go iawn.

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau menter trwy nifer o weithgareddau gwerthu trwy gydol y flwyddyn! Bydd myfyrwyr yn mwynhau plannu a meithrin amrywiaeth o berlysiau a godir yn ffres i’w gweini ym Mwyty Blasus Coleg Castell-nedd.

Cyrsiau
Amaethyddiaeth – HND (Amser-Llawn)
BA (Anrh) Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio (Amser-Llawn)
BA (Anrh) Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio (Amser-Llawn)
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn)
Diploma FDQ Lefel 1 mewn Sgiliau Pobi yn y Diwydiant Bwyd (Amser Llawn)
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 VRQ mewn Coginio a Gwasanaeth Bwyd Proffesiynol (Amser Llawn)
Diploma Lefel 3 mewn Garddwriaeth Seiliedig-ar-Waith (Amser Llawn)
Diploma VRQ Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd (Amser Llawn)
Diploma VRQ Lefel 3 mewn Goruchwylio Lletygarwch (Amser Llawn)
Diploma VRQ Lefel 3 mewn Sgiliau Uwch mewn Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn)
Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch (amser llawn)
Peirianneg Amaeth L2 (Llawn Amser)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HNC (Rhan Amser)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HND (Amser-Llawn)
Tystysgrif mewn Garddwriaeth Ymarferol / Sgiliau Garddio Lefel 2 (Rhan-Amser)
Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Lletygarwch (Amser Llawn)
Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Lletygarwch (Amser Llawn)
VRQ L2 mewn Sgiliau Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn)