Arlwyo a Lletygarwch, Amaethyddiaeth, Garddwriaeth

 

Y Celfyddydau Coginio a Lletygarwch

Mae Celfyddydau Coginiol a Lletygarwch yn darparu cyrsiau amser llawn a rhan-amser, gyda chyrsiau prentisiaeth a datblygu sgiliau ychwanegol ar gael i fyfyrwyr.

 

 

Rydym hefyd yn gweithredu lolfa goffi a siop becws brysur sy’n gweini cynnyrch lleol, gan gynnwys cig eidion a chig oen.

Mae ein holl gynnyrch yn cael ei glustnodi ar fferm y Coleg gyda llysiau a pherlysiau yn cael eu tyfu gan yr adran arddwriaeth.

Yn ogystal, mae Bwyty’r Blasus wedi ennill Gwobr yr Uchel Siryf am ei ragoriaeth gwasanaeth yn Seremoni’r Uchel Siryf.

 

 

Mae Academi Pobi Blasus wedi bod yn cyflenwi hyfforddiant becws ers dros hanner can mlynedd. Yn yr un modd, gydag un o’r cyfleusterau mwyaf arwyddocaol o’i fath a’r unig Academi Pobi yng Nghymru, gall myfyrwyr ddatblygu sgiliau i weithio yn y sector gweithgynhyrchu a becws.

Mae gan yr ysgol staff profiadol sy’n gymwys ym mhob agwedd ar y proffesiwn lletygarwch, celfyddydau coginio a becws.

O ganlyniad, bydd myfyrwyr yn ennill cysylltiadau cryf â chyflogwyr a fydd yn rhoi cyfle iddynt ymgymryd â chyflogaeth ran-amser ochr yn ochr â’u hastudiaethau.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar ein tîm

 

Yn anad dim, mae’r diwydiant lletygarwch yn un o’r crefftau mwyaf yn y DU, gyda chyfoeth o gyfleoedd gwaith.

Mae’r rhain yn cynnwys gwasanaeth bwyd a diod, rheoli gwestai, rheoli digwyddiadau, rheoli bwytai, cogyddion pobyddion a patisserie, arlwyo contractau, datblygu cynnyrch, a gweithgynhyrchu bwyd.

Amaethyddiaeth a Garddwriaeth

Mae Fferm Fronlas yn darparu addysg mewn dulliau ffermio ac amaethyddol i fyfyrwyr sy’n newydd neu’n brofiadol yn y diwydiant. Mae dysgu ar y fferm yn caniatáu i’r myfyrwyr ennill y profiad ymarferol a’r wybodaeth academaidd o weithio yn y diwydiant amaethyddol. Ar y fferm, mae staff a myfyrwyr yn magu amrywiaeth o wahanol anifeiliaid. Mae mwy o wybodaeth am yr anifeiliaid hyn, yn benodol yr ŵyn bach i’w gweld ar flog Fronlas.

Fferm Fronlas – Blog Wyna


Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol!

FacebookBwyty Blasus

TwitterBwyty Blasus

Bwyty Blasus

TwitterBwyty Themâu

Bwyty Themâu

 

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth yw’r ganolfan ar gyfer hyfforddi ac asesu. Yn ogystal â chynnig sbectrwm o Dystysgrifau Cymhwysedd City and Guilds, mae cyfleoedd cyflogaeth yn helaeth mewn amaethyddiaeth gyda chyrsiau amser llawn, rhan-amser a phrentisiaeth ar gael.

 

 

Mae gan ddarlithwyr wybodaeth aruthrol o’r datblygiadau diweddaraf mewn systemau cynhyrchu a thechnolegau TG, gan gynnwys technoleg drôn a GPS.

Wedi’i lleoli yng Ngholeg y Drenewydd, mae’r adran Amaeth yn gweithredu fferm ddefaid ac eidion ucheldir sy’n gweithio 350 erw ochr yn ochr â’r campws dysgu.

Mae Fferm Fronlas yn caniatáu i fyfyrwyr ennill profiad ymarferol cyfoes sy’n adlewyrchu diwydiant amaeth Canolbarth Cymru.

Yn ogystal, mae’n darparu ystafelloedd dosbarth pwrpasol yn ogystal â gweithdai, tai gwartheg a defaid a chyfleusterau trin.

Mae’r ddarpariaeth yn cynnig cyfleoedd ystad, cadwraeth, a chyfleoedd arallgyfeirio, gan wneud y fferm yn adnodd ymarferol hanfodol i bob myfyriwr ar y tir.

Mae cwblhau cwrs amaeth yn cynnig ystod o ddewisiadau amgen ymarferol gan gynnwys rheolwr fferm, arwerthwr, cynrychiolydd bwyd anifeiliaid, swyddog cynghori, arbenigwr ffermio, asiant tir, arolygydd fferm, ac ymgynghorydd adran amaeth.

Ar ben hynny, mae llawer o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i Addysg Uwch naill ai yn y Coleg neu mewn sefydliadau eraill i astudio graddau sy’n gysylltiedig ag amaethyddiaeth.

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol!

 

Facebook

Twitter

 

Garddwriaeth

Mae garddwriaeth yn wir yn fusnes byd-eang sy’n peryglu ystod o fuddiannau gan gynnwys cwmnïau rhyngwladol mawr, sefydliadau entrepreneuraidd llai, awdurdodau lleol, ac Ymddiriedolaethau Cenedlaethol, sy’n golygu bod galw mawr am arddwriaethwyr.

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau garddwriaeth a garddio yn y sector deinamig hwn, mae’r rhain yn cynnwys cynhyrchu ffrwythau, llysiau, blodau a phlanhigion addurnol yn fasnachol, ynghyd â dylunio, sefydlu a chynnal a chadw ein parciau, gerddi, meysydd chwaraeon, mannau agored. , a thirweddau a reolir.

I grynhoi, gall myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau menter trwy nifer o weithgareddau gwerthu gyda’n cyfleusterau gwych o dai gwydr mawr a thwnnel polythen eang sy’n cynnwys ystod ddiddorol o blanhigion.

Cyrsiau
Amaethyddiaeth – HND (Amser-Llawn)
Coginio Proffesiynol Uwch Lefel 3 (Amser Llawn)
Cyflwyniad i Sgiliau’r Diwydiant Lletygarwch (Amser Llawn)
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn)
Diploma FDQ Lefel 1 mewn Sgiliau Pobi yn y Diwydiant Bwyd (Amser Llawn)
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn)
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 VRQ mewn Coginio a Gwasanaeth Bwyd Proffesiynol (Amser Llawn)
Diploma Lefel 3 mewn Garddwriaeth Seiliedig-ar-Waith (Amser Llawn)
Diploma mewn Coginio Proffesiynol Lefel 2 (Rhan-Amser)
Diploma VRQ Lefel 3 mewn Goruchwylio Lletygarwch (Amser Llawn)
Diploma VRQ Lefel 3 mewn Sgiliau Uwch mewn Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn)
FDQ Lefel 2 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson)
Lefel 2 Peirianneg Amaeth (Llawn Amser)
Lefel 3 Rheoli Cefn Gwlad (Llawn Amser)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HNC (Rhan Amser)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HND (Amser-Llawn)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Tystysgrif FDQ Lefel 1 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson)
Tystysgrif FDQ Lefel 3 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson)
Tystysgrif Lefel 1 NVQ mewn Lletygarwch (Amser Llawn)
Tystysgrif Lefel 2 mewn Garddwriaeth Ymarferol / Sgiliau Garddio (Rhan-Amser)
Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Lletygarwch (Amser Llawn)
VRQ L2 mewn Sgiliau Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn)
VRQ Lefel 1 Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd (Amswer Llawn)