Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

 

Mae staff yn yr Ysgol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn arbenigwyr yn y diwydiant yn ogystal ag yn ddarlithwyr. Mae ein darlithwyr cefnogol a gofalgar yn ymrwymedig i sicrhau bod myfyrwyr yn llwyddo. Rydym yn darparu cyrsiau o Lefel 2 at lefel Gradd Anrh BSc, sy’n golygu gall myfyrwyr symud ymlaen drwy’r Ysgol o Addysg Bellach i raglenni Addysg Uwch ac i gyflogaeth. Mae’r holl fyfyrwyr yn cwblhau lleoliad yn y gwaith cysylltiedig, gyda ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd a gwell rhifedd a llythrennedd. Anogir myfyrwyr hefyd i gwblhau cwrs cyfathrebu iaith Gymraeg a gwella eu sgiliau rhyngbersonol trwy weithgareddau grŵp a digwyddiadau codi arian. Mae’r Ysgol yn cynnig hyfforddiant iechyd, cymdeithasol a gofal plant masnachol i awdurdodau lleol. Mae’r holl fyfyrwyr yn ymgymryd â gwaith elusennol a chodi arian drwy gydol y flwyddyn ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol.
Mae modelau rôl Dynamo (arbenigwyr o’r diwydiant) yn dod i’r ysgol i roi anerchiadau i’r myfyrwyr. Mae Pennaeth yr Ysgol yn cadeirio Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol Colegau Cymru ac yn eistedd ar weithgorau yn yr ardal leol mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol a sefydliadau cysylltiedig. Gall ein cyrsiau arwain at yrfa fel athro, cynorthwyydd addysgu, ymarferydd gofal plant, therapydd iaith a lleferydd, nyrs, parafeddyg, gweithiwr cymdeithasol a mwy. Rydym yn cynnig cyrsiau amser llawn, rhan-amser, yn ystod y dydd, gyda’r hwyr a chyrsiau byr.

DILYNWCH NI AR GYFRYNGAU CYMDEITHASOL

FacebookLefel 3 Gofal Iechyd a Chymdeithasol – Coleg Y Drenewydd

FacebookLefel 3 Gofal Iechyd a Chymdeithasol – Coleg Bannau Brycheiniog

FacebookGofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant – Coleg Bannau Brycheiniog

FacebookDiploma Estynedig CACHE mewn Gofal Plant – Coleg Y Drenewydd

FacebookCACHE Lefel 3 Gofal Plant – Coleg Y Drenewydd

FacebookLefel 2 Gofal Iechyd a Chymdeithasol a Lefel 2 CACHE – Coleg Y Drenewydd

Lefel 3 Gofal Iechyd a Chymdeithasol – Coleg Y Drenewydd

TwitterLefel 3 Gofal Iechyd a Chymdeithasol – Coleg Y Drenewydd

Cyrsiau
Astudiaethau Gofal – BSc (Anrh) (Amser-Llawn)
Astudiaethau Gofal – Gradd Sylfaen (Amser-Llawn)
Astudiaethau Plentyndod – Gradd Atodol BSc (Anrh) (Amser -Llawn)
Astudiaethau Plentyndod – Gradd Sylfaen (Amser-Llawn)
CACHE Diploma Lefel 3 ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Amser Llawn)
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Dydd)
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Noswaith)
Camddefnyddio Sylweddau – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn)
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser)
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Astudiaethau Iechyd) gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 CACHE ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Amser Llawn)
Gweithio ag Oedolion sy’n Agored i Niwed – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn)
Iechyd y Cyhoedd – Diploma Addysg Uwch (Amser-Llawn)
Mynediad Blwyddyn Sylfaen i Addysg Uwch (Llawn Amser)