Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Mae galw cynyddol am weithwyr Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant i ddarparu ar gyfer poblogaeth y DU ac o ganlyniad, mae nifer cynyddol o gyfleoedd gwaith ar gael yn y sector hwn.

Mae staff yn yr Ysgol Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant yn arbenigwyr yn y diwydiant yn ogystal â darlithwyr. Ein nod yw cefnogi a gofalu am fyfyrwyr i sicrhau eu bod yn llwyddo yn eu dewis faes.

Yn ogystal, mae disgwyl i bob myfyriwr gwblhau lleoliad cysylltiedig yn y gwaith, gyda ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd a rhifedd a llythrennedd gwell.

Mae’r Ysgol yn cynnig hyfforddiant iechyd, cymdeithasol a gofal plant masnachol i awdurdodau lleol. Mae pob myfyriwr yn gwneud gwaith elusennol a chodi arian trwy gydol y flwyddyn ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol.

Anogir myfyrwyr hefyd i gwblhau cwrs cyfathrebu Cymraeg a gwella eu sgiliau rhyngbersonol trwy weithgareddau grŵp a digwyddiadau codi arian.

Yn fwy na hynny, rydym yn darparu cyrsiau o Lefel 2 hyd at Radd Anrhydedd BSc.

Ar ben hynny, gall myfyrwyr symud ymlaen trwy’r Ysgol o raglenni Addysg Bellach i Addysg Uwch ac i gyflogaeth.

Mae modelau rôl Dynamo (arbenigwyr o’r diwydiant) yn dod i mewn i’r ysgol i roi sgyrsiau i’r myfyrwyr.

Yn benodol, mae Pennaeth yr Ysgol yn cadeirio Rhwydwaith HSC Colegau Cymru ac yn eistedd ar weithgorau yn yr ardal leol mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol a sefydliadau cysylltiedig.

I grynhoi, gall cyrsiau arwain at yrfa fel athro, cynorthwyydd dysgu, ymarferydd gofal plant, therapydd lleferydd ac iaith, nyrs, parafeddyg, neu weithiwr cymdeithasol.

Fel arall, rydym yn cynnig cyrsiau amser llawn, rhan-amser, yn ystod y dydd, gyda’r nos a byr.

Clywch Gan Ein Myfyrwyr

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook Logo

Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Coleg y Drenewydd

Facebook Logo

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Coleg Bannau Brycheiniog

Facebook Logo

Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant – Coleg Bannau Brycheiniog

Facebook Logo

Gofal Plant Lefel 3 – Coleg y Drenewydd

Facebook Logo

Gofal Plant Lefel 2 – Coleg y Drenewydd

Instagram Logo

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Coleg y Drenewydd

Twitter Logo

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Coleg y Drenewydd

Cyrsiau
Astudiaethau Plentyndod – Gradd Atodol BSc (Anrh) (Amser -Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Astudiaethau Plentyndod – Gradd Sylfaen (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Camddefnyddio Sylweddau – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Diploma Lefel 2 CACHE ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Gofal a Lles – BSc (Anrh) (Gradd Atodol) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3: Egwyddorion a Chyd-Destunau (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd City & Guilds (Amser Llawn) - Addysg Bellach
LEFEL 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd, Ymarfer a Theori (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Lles ac Iechyd yn y Gymuned- Diploma mewn Addysg Uwch (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Lles ac Iechyd yn y Gymuned- Tystysgrif mewn Addysg Uwch (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Mynediad i Ddiploma AU mewn Gofal Iechyd (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Ymarferion Gofal – Diploma mewn Addysg Uwch (Amser Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Ymarferion Gofal – Tystysgrif mewn Addysg Uwch (Amser Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Dydd) - Addysg Bellach
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Noswaith) - Addysg Bellach
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cwnsela Lefel 3 Rhan Amser - Addysg Bellach
Deall Cefnogaeth i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diogelu Sylfaenol - Addysg Bellach
Diogelu Sylfaenol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diogelu Uwch – Cyfrifoldebau Rheolwyr (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant Diploma CG L3 (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Hyfforddiant Diogelu Uwch - Addysg Bellach
Mynediad i Ddiploma AU mewn Gofal Iechyd (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Pontio i Waith Chwarae (Rhan-Amser) - Addysg Bellach