Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Chwaraeon

Mae’r adran Chwaraeon yn cynnig ystod o gyrsiau amser llawn a rhan-amser yng Ngholeg y Drenewydd, Coleg Bannau Brycheiniog ac Academi Chwaraeon Llandarcy.

Mae gennym staff cymwys iawn sy’n dysgu ar draws ehangder y cwricwlwm i wella profiad myfyrwyr.

Mae gan lawer o’n staff chwaraeon brofiad hyfforddi ar y lefel uchaf, a fydd yn datblygu galluoedd chwaraeon myfyrwyr, yn ogystal â bod yn rhan o’r academi a rhaglenni cyfoethogi.

Yn ffodus, mae gan y Coleg enw da sefydledig am lwyddiant chwaraeon, gyda chyn-fyfyrwyr yn ennill cydnabyddiaeth ryngwladol mewn amrywiaeth o chwaraeon.

Mae’r adran yn falch o’i chanlyniadau academaidd rhagorol, ynghyd ag adnoddau addysgu a dysgu o ansawdd uchel.

Ymhlith y cyfleusterau yn Academi Chwaraeon Llandarcy mae neuadd chwaraeon ryngwladol, wal ddringo, ystafell cryfder a chyflyru, cyfleuster aml-chwaraeon dan do, a chae 4G.

Ar y cyd, mae gan Goleg y Drenewydd bartneriaethau rhagorol gyda Chlwb Pêl-droed y Drenewydd a’r awdurdod lleol i gefnogi a chyfoethogi’r cwricwlwm.

Yn bwysicach fyth, mae gyrfaoedd yn cyflawni yn y sector hwn. Mae’r rhain yn cynnwys hyfforddwr chwaraeon, athro AG, swyddog chwaraeon anabledd, therapydd chwaraeon, dadansoddwr chwaraeon, maethegydd chwaraeon, hyfforddwr campfa neu swyddog cymunedol chwaraeon.

Mae dilyniant academaidd yn cynnwys Addysg Uwch yn y Coleg neu sefydliad arall. Yn ogystal â hynny, gall rhai chwaraewyr chwaraeon elitaidd ennill ysgoloriaethau i astudio dramor.

Mae ein darlithwyr eithriadol yn cynnwys:

Helen Jones: Chwaraewr Ryngwladol Cymru a’r Gymanwlad, Pêl-rwyd

Paul Williams: Clwb Rygbi Castell-nedd

Rhiannon Simms: Gymnastwr Acrobatig Chwaraeon Cymru

Sophie Pick: Athletau Cymru

Andrew Davies: Athletwr Prydain Fawr, Athletau Cymru a Thîm y Gymanwlad.

Academi Chwaraeon Llandarcy

Yn Academi Chwaraeon Llandarcy, rydym yn cynnig cyfleusterau sy’n arwain y sector.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Neuadd chwaraeon aml-ddefnydd elitaidd genedlaethol
  • Wal ddringo
  • Cae 3G pob tywydd
  • Ardal Gemau Aml-ddefnydd
  • Cryfder, ac Ystafell Gyflyru

Mae cyfleusterau addysgu yn cynnwys deg ystafell addysgu, ynghyd â byrddau gwyn rhyngweithiol.

Yn ogystal, gall myfyrwyr ddefnyddio ein hystafelloedd ELC â chyfarpar llawn ynghyd ag ystafell gyffredin i fyfyrwyr sydd â theledu a thenis bwrdd.

Yn nodedig, mae gennym bartneriaethau cryf gyda Rygbi Rhanbarthol y Gweilch.

Mae hyn yn amlinellu ein hymrwymiad i ddatblygu proffesiynoldeb myfyrwyr yn y byd chwaraeon.

Yr un mor bwysig, rydym yn cysylltu â llawer o asiantaethau allanol a chyrff llywodraethu fel CBDC, WRU ac adran PASS NPT.

Yn anad dim, mae’r rhain yn rhoi cyfleoedd a phrofiadau cyffrous i fyfyrwyr hyfforddi ochr yn ochr ag athletwyr proffesiynol.

Coleg Y Drenewydd

Yng Ngholeg y Drenewydd, rydym yn rhedeg Tystysgrif Gyntaf Lefel 2 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n cyfateb i 4 TGAU ochr yn ochr â Gwobr Arweinwyr Chwaraeon Lefel 1.

Mae hyn yn caniatáu symud ymlaen i’r cyrsiau Lefel 3 neu i gyflogaeth.

Mae ein cymwysterau Chwaraeon Lefel 3 yn caniatáu i fyfyrwyr gyflawni amrywiaeth o gymwysterau galwedigaethol perthnasol.

Mae’r rhain yn cynnwys Gwobr Arweinwyr Ifanc Gweithredol, Gwobr Arweinwyr Chwaraeon Cymunedol Lefel 2, Arweinwyr Chwaraeon Uwch, Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2 YMCA a Diogelu.

At hynny, mae hyn yn galluogi myfyrwyr i hyfforddi chwaraeon yn y gymuned gynradd leol.

Gall myfyrwyr hefyd helpu yn yr uned datblygu chwaraeon leol trwy gymryd rhan mewn gwyliau ac URDD.

Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i weithio a chynorthwyo yn y N-Able, clwb chwaraeon anabledd.

Dyluniwyd y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai i roi golwg gyffredinol ar bob agwedd ar wasanaethau sy’n gweithredu yn y DU.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai gan gynnwys y gwasanaeth tân, y lluoedd arfog, yr heddlu a pharafeddygon.

Bydd myfyrwyr yn profi ystod eang o weithgareddau awyr agored o gaiacio i gerdded mynyddoedd.

Yn ogystal â hynny, byddwn yn darparu nifer o sgyrsiau gydag arbenigwyr sy’n ymweld.

Mae’r Academi Bêl-droed yr un mor hyfforddi a chwarae gemau cartref ar y cae 3G newydd ym Mharc Latham.

Rydym yn defnyddio’r cyfleusterau canlynol yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn: neuadd chwaraeon, cae astroturf, stiwdio ffitrwydd a swît ffitrwydd.

Partneriaeth newydd gyda Clwb Pel-Droed Y Drenewydd ar gyfer y cwrs Level 3 Rhagoriaeth a Pherfformiad Chwaraeon.

DILYNWCH NI AR GYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Facebook

Twitter

Coleg Bannau Brycheiniog

Mae’r Academi Chwaraeon yng Ngholeg Bannau Brycheiniog Grŵp NPTC yn cymryd dull aml-ddimensiwn o wella perfformiad a disgyblaeth athletaidd.

Mae cyfleusterau Canolfan Hamdden Aberhonddu yn cynnwys trac athletau, cae AstroTurf, neuadd chwaraeon, a chwrt pêl-rwyd.

Ar y safle, mae gan y Coleg ei gae hyfforddi ei hun a’i Ganolfan Cryfder a Chyflyru o’r radd flaenaf.
Yn anad dim, mae gennym gyfleusterau addysgu modern sy’n cynnwys tair ystafell addysgu, cyfleuster TG, a labordy chwaraeon; pob un â byrddau gwyn rhyngweithiol.

Cyrsiau Chwaraeon

Rydym yn cynnig nifer o gyrsiau chwaraeon fel Chwaraeon Lefel 2 a Sgil Awyr Agored, L3 Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon ac Ymarfer Corff a’r Radd Sylfaen mewn Hyfforddi a Pherfformio Chwaraeon.

Bydd cynnwys y cyrsiau hyn yn adlewyrchu’r dull perfformio ar gyfer pob un o’r chwaraeon.

Yn fwy penodol, bydd cyrsiau’n cynnwys dulliau traddodiadol fel anatomeg, ffisioleg, maeth chwaraeon, i ddisgyblaethau cymharol fodern fel hyfforddi chwaraeon a thylino chwaraeon.

Mae gan y cwrs Lefel 3 record wych am gael myfyrwyr i Addysg Uwch, gyda chynigion yn cael eu derbyn gan brifysgolion chwaraeon gorau fel Caerdydd Metropolitan a Loughborough.

Y Ganolfan Cryfder A Chyflyru “Cougar Power”

Mae’r rhaglenni mwyaf arloesol ac effeithiol ar gael i fodloni newidynnau ffitrwydd perfformiad elitaidd: cyflymder, ystwythder, cryfder, cydbwysedd, a symudedd deinamig.

Rydym yn darparu sesiynau trwy ein rhaglenni coleg sydd wedi’u cynllunio i gyd-fynd yn effeithiol ag astudio academaidd a hyfforddi chwaraeon arbenigol.

Academïau Chwaraeon

Mae gan fyfyrwyr hefyd fynediad at hyfforddiant o ansawdd uchel ym maes pêl-droed, pêl-rwyd a rygbi.

Bydd pob un o’n sesiynau hyfforddi yn canolbwyntio ar ddatblygu technegau, sgiliau a thactegau ar lefel unigolyn, uned a thîm.

Bydd ein gemau chwaraeon fel arfer yn digwydd ar brynhawn Mercher.

Yn ogystal, mae gennym gysylltiadau â chlybiau a sefydliadau lleol a fydd yn darparu arbenigedd hyfforddi i fyfyrwyr.

O ganlyniad, mae gennym record o lwyddiant chwaraeon wrth ennill pencampwriaethau cenedlaethol mewn amrywiaeth o chwaraeon.

Ar y cyd, gallwn hefyd frolio capiau rhyngwladol 50+ ar draws ystod o chwaraeon. Ymhlith y rhain mae jiwdo, tenis bwrdd, hoci, rygbi, pêl-rwyd, pêl-droed, hwylio, beicio mynydd a badminton.

Ar ben hynny, mae gan yr Academi fynediad at swyddog a all hybu iechyd a lles i’r holl staff a myfyrwyr ledled y Coleg.

Fel arall, mae’r gweithgareddau hamdden hyn ar gael y tu allan i’r rhaglenni perfformio elitaidd traddodiadol.

Dilynwch Ni Ar Gyfryngau Cymdeithasol

Facebook

Gwasanaethau Cyhoeddus

Yn yr un modd, mae gwasanaethau cyhoeddus yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar draws yr un campysau yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Mae llawer o’n darlithwyr yn wir yn chwarae dyletswydd weithredol ar draws y gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai, trwy ddefnyddio eu harbenigedd i swyno myfyrwyr.

Heb os, bydd gwasanaethau cyhoeddus yn gosod y sylfaen ar gyfer gyrfa yn y lluoedd arfog, gwylwyr y glannau, ambiwlans, yr heddlu neu’r gwasanaethau tân.

Er enghraifft, mae llawer o’n cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i yrfaoedd amrywiol mewn sectorau cyhoeddus mewn lifrai, gan gynnwys gwasanaethau brys golau glas a’r lluoedd arfog.

Yn ogystal, mae’r adran yn cynnal ymweliadau addysgol ledled y wlad i dynnu sylw at yrfaoedd posibl yn y gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai.

Ar ben hynny, mae ystod o brofiad gwaith a hyfforddiant hefyd ar gael i fyfyrwyr.

Combined Cadet Force

Mae’r Llu Cadetiaid Cyfun (CCF) yn cynnig ystod eang o weithgareddau heriol, cyffrous, anturus ac addysgol i fyfyrwyr coleg. Y nod yw datblygu sgiliau mewn cyfrifoldeb personol, arweinyddiaeth a hunanddisgyblaeth.

Mwy o wybodaeth

Dilynwch Ni Ar Gyfryngau Cymdeithasol

Twitter

Facebook

Cyrsiau
BTEC Lefel 1mewn Chwaraeon a Hamdden Egnïol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (Amser Llawn) - Addysg Bellach
BTEC Tystysgrif Cyfunol Lefel 1 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol (Academi Pêl-droed mewn Partneriaeth â Chlwb Pêl-droed y Drenewydd / CPD Llansawel) - Addysg Bellach
Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol L3 - Addysg Bellach
Diploma BTEC Lefel 2 Pearson mewn Paratoi ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 3 NCFE mewn Cyfarwyddo Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol Bl 1 o 2 [Amser Llawn] - Addysg Bellach
Gwasanaethau Cyhoeddus – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Gwyddor Chwaraeon Ac Ymarfer Corff – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Rhagoriaeth a Pherfformiad Chwaraeon (Academi Rygbi) (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Estynedig BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd (Gym) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach