Salwch

• Rhaid i fyfyrwyr gofnodi eu salwch ar: https://ebsontrackprospect.nptcgroup.ac.uk cyn 9.30am ar gyfer pob diwrnod o salwch.
• Mae angen tystysgrif meddyg ar gyfer absenoldebau o fwy na 5 diwrnod.
• Daw’r LCA i ben os bydd salwch yn para mwy na phythefnos.
• Bydd lefelau uchel o salwch yn cael eu harchwilio.

Rhaid archebu Absenoldebau Awdurdodedig ymlaen llaw yn https://ebsontrackprospect.nptcgroup.ac.uk Dim ond 1 cyfnod o absenoldeb bob hanner tymor a ganiateir a bydd lefelau uchel o absenoldebau awdurdodedig yn cael eu hymchwilio.

Mae Absenoldebau Awdurdodedig yn Cynnwys
 • Seremoni Grefyddol – Dim Angen Tystiolaeth
 • Amharu ar Gludiant – Dim Angen Tystiolaeth
 • Absenoldeb Brys – Dim Angen Tystiolaeth
 • Profedigaeth – Dim Angen Tystiolaeth
 • Cystadleuaeth Ddawns – Tiwtor i Awdurdodi gyda Chymorth Myfyrwyr
 • Cystadleuaeth Chwaraeon – Tiwtor i Awdurdodi gyda Chymorth Myfyrwyr
 • Presenoldeb mewn Priodas/Angladd – Dim Angen Tystiolaeth
 • Cyfrifoldebau Gofalu – Dim Angen Tystiolaeth
 • Cyfarfod â Gweithiwr Cymdeithasol – Tystiolaeth Angenrheidiol
 • Cyfweliad Cyflogaeth – Tystiolaeth Angenrheidiol
 • Presenoldeb mewn Cyfarfod Llys/Prawf – Angen Tystiolaeth
 • Apwyntiad Meddygol (Meddyg, Ysbyty, CAHMS, Deintydd, Ffisio ac ati) – Tystiolaeth Angenrheidiol
 • Prawf Gyrru/Arholiad Theori – Tystiolaeth Angenrheidiol
 • Cyfweliad Prifysgol/Diwrnod Agored/Arholiad Mynediad
Absenoldebau Anawdurdodedig

Oni bai bod eich rheswm dros absenoldeb wedi’i restru uchod, ni fydd eich absenoldeb o’r Coleg yn cael ei awdurdodi.

Anogir myfyrwyr i weld y Polisi Presenoldeb yn llawn. Mae hwn ar gael ar gais yn eich Parth Myfyrwyr.

Mae cyllid yn amodol ar gael ei dynnu’n ôl/ei atal yn ôl disgresiwn Cymorth i Fyfyrwyr os yw’r myfyriwr yn methu â mynychu’n rheolaidd.

• Ni thelir WGLG oni bai bod presenoldeb yn uwch na 90%.
• Ni thelir LCA oni bai y cyrhaeddir 100%, yn wythnosol.

Gallwch gysylltu â Chymorth i Fyfyrwyr yn studentsupport@nptcgroup.ac.uk