Salwch

• Rhaid i fyfyrwyr gofnodi eu salwch ar: https://ebsontrackprospect.nptcgroup.ac.uk cyn 9.30am ar gyfer pob diwrnod o salwch.
• Mae angen tystysgrif meddyg ar gyfer absenoldebau o fwy na 5 diwrnod.
• Daw’r LCA i ben os bydd salwch yn para mwy na phythefnos.
• Bydd lefelau uchel o salwch yn cael eu harchwilio.

Rhaid archebu Absenoldebau Awdurdodedig ymlaen llaw yn https://ebsontrackprospect.nptcgroup.ac.uk Dim ond 1 cyfnod o absenoldeb bob hanner tymor a ganiateir a bydd lefelau uchel o absenoldebau awdurdodedig yn cael eu hymchwilio.

Mae Absenoldebau Awdurdodedig yn Cynnwys

• Apwyntiadau meddygol na ellir eu gwneud y tu allan i oriau coleg – Tystiolaeth Angenrheidiol.
• Cyfweliad cyflogaeth neu ymweliad prifysgol – Tystiolaeth Angenrheidiol.
• Lleoliad gwaith fel rhan o’r cwrs – Tystiolaeth Angenrheidiol gan Diwtor.
• Presenoldeb mewn priodas neu angladd – Dim Angen Tystiolaeth.
• Presenoldeb yn y llys/cyfarfod prawf – Tystiolaeth Angenrheidiol.
• Prawf gyrru a theori – Tystiolaeth Angenrheidiol.
• Cyfarfod cynrychiolwyr myfyrwyr – Tystiolaeth Angenrheidiol gan Uwch Swyddog: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
• Cyfarfod disgyblu myfyrwyr – Angen Tystiolaeth gan Bennaeth yr Ysgol
• Amharu ar gludiant – Dim Angen Tystiolaeth.
• Cyfrifoldebau gofalu – Dim Angen Tystiolaeth.

Absenoldebau Anawdurdodedig

• Gwyliau, dylid eu cymryd y tu allan i amser tymor. Rhaid i’ch Tiwtor ofyn am y rhain.
• Cyflogaeth nad yw’n rhan o’r cwrs.
• Penblwyddi neu ddathliadau teuluol.
• Gwersi Gyrru.

Anogir myfyrwyr i weld y Polisi Presenoldeb yn llawn. Mae hwn ar gael ar gais yn eich Parth Myfyrwyr.

Mae cyllid yn amodol ar gael ei dynnu’n ôl/ei atal yn ôl disgresiwn Cymorth i Fyfyrwyr os yw’r myfyriwr yn methu â mynychu’n rheolaidd.

• Ni thelir WGLG oni bai bod presenoldeb yn uwch na 90%.
• Ni thelir LCA oni bai y cyrhaeddir 100%, yn wythnosol.

Gallwch gysylltu â Chymorth i Fyfyrwyr yn studentsupport@nptcgroup.ac.uk