Disgwylir i fyfyrwyr fynychu’r holl sesiynau.

Dim ond un achos o Absenoldeb Awdurdodedig a ganiateir ym mhob hanner tymor heb i hyn effeithio ar eich LCA (Lwfans Cynhaliaeth Addysg) / CAWG (Cronfa Ariannol Wrth Gefn) / GDLlC (Dysgu Grant Llywodraeth Cymru). Mae hyn yn cynnwys pethau fel profion gyrru, angladdau teuluol ac ati. Ceir rhagor o fanylion am Absenoldebau Awdurdodedig ac Anawdurdodedig yn y Parth Myfyrwyr yn eich campws.

Rhaid darparu tystiolaeth cyn i absenoldeb gael ei ystyried fel absenoldeb awdurdodedig. Rhaid i chi drefnu Absenoldeb Awdurdodedig ymlaen llaw a darparu’r dystiolaeth angenrheidiol.

Os ydych yn absennol o’r Coleg oherwydd eich bod yn sâl, mae rhaid i chi gofnodi’ch absenoldeb drwy https://ebsontrackprospect.nptcgroup.ac.uk/ cyn 9:30am ar bob diwrnod o’ch salwch. Bydd methu â gwneud hynny yn effeithio ar eich taliad LCA.

Os bydd eich cyfnod o absenoldeb yn para am fwy na 5 diwrnod coleg, bydd angen i chi ddarparu tystysgrif gan y meddyg wrth ddychwelyd.

Bydd angen i chi gwrdd â’ch Tiwtor Cwrs wrth ddychwelyd i sicrhau eich bod yn cael y gwaith yr ydych wedi’i golli yn ystod eich absenoldeb.

Sylwch os gwelwch yn dda nad yw cyfnodau rheolaidd o absenoldeb sy’n para am ddiwrnod unigol yn dderbyniol, a bydd y Coleg yn eu herio. Byddant hefyd yn effeithio ar daliadau LCA a GDLlC. Ni ddylai myfyrwyr drefnu apwyntiadau cyffredin gyda’r meddyg/deintydd neu wersi gyrru ar yr un pryd â’u gwersi ac NI DDYLAI myfyrwyr fynd ar eu gwyliau yn ystod y tymor.