#GraddauArGarregEichDrws

Croeso i’n tudalen Clirio 2022.

Ymrestru Addysg Uwch 2022

Bydd ymrestru yn digwydd ar y campws eleni rhwng 25 Awst a 2 Medi. Er mwyn gwneud y broses mor gyflym â phosibl wrth i chi ddod i’r Coleg, byddwch yn derbyn linc cofrestru mewn neges e-bost o 18 Awst ymlaen. Wrth glicio ar y linc, gallwch gofrestru eich manylion personol.

Byddwch hefyd yn derbyn llythyr gydag apwyntiad drwy’r post a fydd yn amlinellu pryd a ble y bydd gofyn i chi ymrestru.  Ar ôl i chi dderbyn cyngor a chyfarwyddyd, byddwch wedyn yn derbyn neges e-bost a fydd yn cadarnhau eich ymrestriad efo’r coleg. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni yn admissions@nptcgroup.ac.uk os gwelwch yn dda a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Gwnewch gais nawr! Mae ein cyrsiau yn boblogaidd ac mae lleoedd yn gyfyngedig.

Os nad ydych yn dal cynnig ar gyfer cymhwyster lefel prifysgol, os ydych wedi newid eich meddwl am yr hyn yr hoffech ei wneud nesaf, neu os yw’r cynlluniau a oedd gennych ar gyfer y flwyddyn nesaf wedi’u gohirio ar hyn o bryd, mae amser o hyd. I wneud cais i astudio yng Ngrŵp Colegau NPTC. Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gymwys i wneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu a benthyciad cynhaliaeth neu gallant dderbyn grantiau neu fwrsariaethau.

Os ydych yn aros am eich canlyniadau, edrychwch drwy ein tudalennau cwrs i weld a oes cwrs sy’n addas i chi. Rydym yn argymell edrych trwy’r Cwestiynau Cyffredin Clirio (isod) fel eich bod yn gwbl barod ar ddiwrnod y canlyniadau.

Os ydych yn gwybod pa gwrs yr hoffech wneud cais amdano; ewch i dudalen cwrs a chliciwch ar ‘Gwneud Cais Nawr’ i ddefnyddio ein porth ymgeisio ar-lein a chwblhau’r broses ymgeisio.

Chwilio Cyrsiau

Beth yw Clirio?

Clirio yw’r ffordd y mae prifysgolion a cholegau’n llenwi unrhyw leoedd sy’n weddill ar eu cyrsiau ac fe’i defnyddir gan filoedd o fyfyrwyr bob blwyddyn. Os ydych wedi gwneud cais drwy UCAS ac nad ydych yn dal unrhyw gynigion, neu os nad ydych wedi bodloni amodau eich cynnig, gallwch wneud cais am gwrs drwy’r system Glirio.

Fel arall, caiff ei ddefnyddio gan ymgeiswyr sydd wedi penderfynu aros i wneud cais i brifysgol, neu sydd wedi dewis gwneud cais ar ôl dyddiad cau UCAS.

Pryd y gallaf wneud cais trwy’r system Glirio?

Mae clirio ar gael o fis Gorffennaf i fis Hydref bob blwyddyn. Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais drwy UCAS ac yn gallu bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer eich cwrs, gallwch wneud cais unrhyw bryd drwy borth ymgeisio ar-lein y Coleg. Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr‘ ar dudalen y cwrs.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais drwy UCAS a’ch bod yn meddwl y gallai fod angen Clirio arnoch, bydd angen i chi aros nes bod eich canlyniadau ar gael; Bydd UCAS Track yn dangos a ydych yn gymwys.

Mae Clirio UCAS yn cau ar ddiwedd mis Medi, fodd bynnag, bydd y Coleg yn cau cyrsiau unigol cyn y dyddiad hwn os bydd yr holl leoedd wedi’u llenwi.

Pryd daw canlyniadau allan?

Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw 18 Awst 2022, er y bydd rhai canlyniadau ar gyfer cymwysterau eraill wedi bod ar gael yn gynharach.

Sut i dod o hyd i le trwy Glirio?

Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais trwy UCAS y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais Nawr‘ ar dudalen y cwrs a gwneud cais trwy ein porth ymgeisio ar-lein.

Os ydych yn ymgeisydd UCAS, unwaith y bydd gennych eich graddau bydd angen i chi chwilio drwy’r tudalennau cwrs ar wefan Grŵp Colegau NPTC i ddod o hyd i’r cymhwyster cywir i chi, yna cysylltwch â ni i weld a allwn wneud cynnig i chi. Os byddwch yn derbyn cynnig gennym ni, bydd angen i chi ychwanegu hwn fel eich dewis trwy UCAS Track; dyma’r unig ffordd i gael cynnig Clirio swyddogol a ffurfiol.

Sut byddaf yn gwybod fy mod yn y broses glirio?

Byddwch yn gwybod eich bod yn y Clirio os yw eich statws Trac yn dweud, ‘Rydych yn y broses Glirio‘ neu ‘Mae Clirio wedi dechrau‘. Neu rydych chi’n dilyn yr awgrymiadau ar y sgrin i wrthod eich lle cadarn, ac mae eich statws Track wedyn yn dweud, ‘Rydych chi’n Clirio‘ neu ‘Mae Clirio wedi dechrau‘.

Ble gallaf ddod o hyd i’m rhif Clirio?

Os ydych yn gymwys ar gyfer Clirio, bydd eich rhif Clirio ar y dudalen groeso ac adran ‘Eich Dewisiadau’ yn Track.

Ble gallaf ddod o hyd i swyddi gwag Clirio?

Mae’r holl swyddi gwag Clirio wedi’u rhestru yn ein hofferyn chwilio o fis Gorffennaf. Cânt eu diweddaru’n rheolaidd gan y prifysgolion tan ganol mis Medi.

Sut ydw i’n ychwanegu dewis Clirio?

Ewch i’r adran ‘Eich Dewisiadau’ yn Track a chliciwch ar ‘Ychwanegu Dewis Clirio.’ Yna rhowch fanylion y cwrs.

Dim ond ar ôl i chi siarad â’r brifysgol yn uniongyrchol a’u bod wedi rhoi caniatâd i chi ychwanegu eich dewis clirio y dylech ychwanegu dewis Clirio. Bydd llinellau cymorth clirio prifysgolion ar gael ar wefan pob prifysgol.

Sut mae ymateb i gynnig Clirio?

Nid oes angen i chi ymateb i gynnig Clirio. Ar ôl i chi ychwanegu’r dewis, mater i’r brifysgol wedyn yw cadarnhau eich lle yn Track.

Dydw i ddim eisiau fy newis cadarn, a allaf ddefnyddio Clirio?

Oes. Os byddwch yn newid eich meddwl ac nad ydych am fynd at eich dewis cadarn mwyach, gallwch ddefnyddio’r botwm ‘decline my place’ yn Track.

Rwyf am fynd i fy newis yswiriant.

Os ydych chi bellach wedi’ch gosod yn eich dewis cadarn, mae eich dewis yswiriant wedi’i wrthod yn awtomatig. Fodd bynnag, efallai y bydd eich dewis yswiriant yn dal i allu cynnig lle i chi trwy’r system Glirio. Bydd angen i chi gysylltu â’ch dewis yswiriant i drafod eich opsiynau. Os oes ganddynt leoedd ar gael ac yn rhoi caniatâd, bydd angen i chi ddewis ‘Rwyf am wneud cais yn rhywle arall’. Yna byddwch yn gallu ychwanegu dewis clirio.

Rwyf am wneud cais yn rhywle arall.

Byddwch yn dod â’r contract sydd gennych i ben gyda’ch dewis cadarn diamod o brifysgol neu goleg. Ni allwch ddadwneud y weithred hon. Os byddwch yn newid eich meddwl, byddwch yn dal i allu defnyddio Clirio i wneud cais yn rhywle arall.

Rydw i eisiau newid i gwrs gwahanol yn yr un brifysgol/coleg.

Os ydych chi’n hapus gyda’r brifysgol neu’r coleg rydych chi wedi’ch lleoli ynddi ond yn dymuno newid y cwrs y byddwch chi’n ei astudio, y peth gorau i’w wneud yw rhoi galwad iddyn nhw. Os byddant yn cytuno, byddant yn anfon cynnig wedi’i ddiweddaru ar gyfer y cwrs newydd.

Nid wyf am fynd i’r brifysgol eleni mwyach

Os nad ydych am fynd i’r brifysgol eleni, efallai y gallwch ohirio’ch lle tan y flwyddyn nesaf – bydd angen i chi gysylltu â’ch dewis cadarn i drafod hyn. Os ydych yn siŵr nad ydych am ohirio’ch lle tan y flwyddyn nesaf, gallwch ddefnyddio’r botwm ‘gostwng eich lle’ a dewis ‘Rwyf am wneud cais yn rhywle arall’. Os byddwch yn newid eich meddwl, gallwch barhau i ddefnyddio Clirio i wneud cais yn rhywle arall.

Beth yw Clirio Plws?

Mae Clearing Plus yn wasanaeth paru newydd ar gyfer ymgeiswyr UCAS nad oes ganddynt gynigion ac sy’n gymwys ar gyfer Clirio. Os byddwch yn cael eich hun mewn Clirio eleni, bydd UCAS yn eich paru â chyrsiau y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt, gan ddefnyddio’r hyn y maent yn ei wybod amdanoch o’ch cais.

Peidiwch â phoeni os ydych chi eisiau gwneud cais am rywbeth gwahanol, gallwch chi ddod o hyd i gyrsiau gyda Grŵp Colegau NPTC trwy ddefnyddio’r teclyn chwilio ar ein gwefan.

Cysylltwch â Ni

Bydd ein tîm profiadol a gwybodus yn gallu helpu gydag ymholiadau cwrs a cheisiadau a gellir cysylltu â nhw trwy e-bostio higher_education_enq@nptcgroup.ac.uk

Am unrhyw wybodaeth, cyngor neu arweiniad pellach ar UCAS cysylltwch â oliver.lewis@nptcgroup.ac.uk