Cyrsiau ar Lefel Prifysgol – Clirio

#GraddauArGarregEichDrws

Croeso i’n hafan Clirio 2021. Ymgeisiwch nawr! Mae ein cyrsiau’n boblogaidd ac mae lleoedd yn gyfyngedig.

Os nad ydych chi’n dal cynnig am gymhwyster ar lefel prifysgol, os ydych chi wedi newid eich meddwl am yr hyn rydych chi am ei wneud nesaf, neu os yw’r cynlluniau oedd gennych chi ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cael eu gohirio am y foment, mae amser o hyd i wneud cais i astudio yng Ngrŵp Colegau NPTC. Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gymwys i wneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu a benthyciad cynhaliaeth neu gallant dderbyn grantiau neu fwrsariaethau.

Os ydych chi’n aros am eich canlyniadau, edrychwch trwy ein tudalennau cwrs i weld a oes cwrs sy’n iawn i chi. Rydym yn argymell edrych trwy’r Cwestiynau Cyffredin Clirio (isod) fel eich bod wedi paratoi’n llawn ar ddiwrnod y canlyniadau.

Os ydych chi’n gwybod pa gwrs rydych chi am wneud cais amdano; ewch i dudalen y cwrs a chlicio ‘Gwnewch Gais ‘Nawr‘ i ddefnyddio ein porth ymgeisio ar-lein a chwblhau’r broses ymgeisio.

Cliciwch yma i weld ein cyrsiau

Cwestiynau Cyffredin Clirio

Beth yw clirio?

Clirio yw sut mae prifysgolion a cholegau yn llenwi unrhyw leoedd sy’n weddill ar eu cyrsiau ac yn cael ei ddefnyddio gan filoedd o fyfyrwyr bob blwyddyn. Os ydych wedi gwneud cais trwy UCAS ac nad ydych yn dal unrhyw gynigion, neu heb fodloni amodau eich cynnig, gallwch wneud cais am gwrs trwy Glirio.

Fel arall, fe’i defnyddir gan ymgeiswyr sydd wedi penderfynu aros i wneud cais i’r brifysgol, neu sydd wedi dewis gwneud cais ar ôl dyddiad cau UCAS.

Pryd y gallaf wneud cais trwy Glirio?

Mae clirio ar gael rhwng Awst a Medi bob blwyddyn. Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais trwy UCAS ac yn gallu cwrdd â gofynion mynediad eich cwrs, gallwch wneud cais ar unrhyw adeg trwy borth ymgeisio ar-lein y Coleg. Cliciwch ‘Gwnewch Gais ‘Nawr‘ ar dudalen y cwrs.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais trwy UCAS a’ch bod yn credu y gallai fod angen Clirio arnoch, bydd angen i chi aros nes bydd eich canlyniadau ar gael; Bydd UCAS Track yn dangos a ydych chi’n gymwys.

Mae Clirio UCAS yn cau ddiwedd mis Medi, fodd bynnag, bydd y Coleg yn cau cyrsiau unigol cyn y dyddiad hwn os yw’r holl leoedd wedi’u llenwi.

Pryd mae canlyniadau yn dod allan?

Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw 10 Awst 2021, er y bydd rhai canlyniadau ar gyfer cymwysterau eraill wedi bod ar gael yn gynharach.

Sut mae dod o hyd i le trwy Glirio?

Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais trwy UCAS y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar y botwm ‘Gwnewch Gais ‘Nawr‘ ar dudalen y cwrs a gwneud cais trwy ein porth ymgeisio ar-lein.

Os ydych chi’n ymgeisydd UCAS, unwaith y bydd gennych eich graddau bydd angen i chi chwilio trwy dudalennau’r cwrs ar wefan Grŵp Colegau NPTC i ddod o hyd i’r cymhwyster cywir i chi, yna cysylltwch â ni i weld a allwn wneud cynnig i chi. Os derbyniwch gynnig gennym ni, bydd angen i chi ychwanegu hwn fel eich dewis trwy UCAS Track; dyma’r unig ffordd i gael cynnig Clirio swyddogol a ffurfiol.

Sut y byddaf yn gwybod fy mod yn Clirio?

Fe fyddwch chi’n gwybod eich bod chi mewn Clirio os yw’ch statws Trac yn dweud ‘Rydych chi mewn Clirio’ neu ‘Mae’r Clirio wedi dechrau. Neu, rydych yn dilyn yr awgrymiadau ar y sgrin i wrthod eich lle cadarn, ac yna mae eich statws Trac yn dweud ‘Rydych chi mewn Clirio’ neu ‘Mae Clirio wedi cychwyn’.

Ble alla i ddod o hyd i’m rhif Clirio?

Os ydych yn gymwys i Glirio, bydd eich rhif Clirio ar y dudalen groeso ac adran ‘Eich dewisiadau’ o Track.

Ble alla i ddod o hyd i swyddi gwag Clirio?

Rhestrir pob swydd wag Clirio yn ein teclyn chwilio o fis Gorffennaf. Maent yn cael eu diweddaru’n rheolaidd gan y prifysgolion tan ganol mis Medi.

Sut mae ychwanegu dewis Clirio?

Ewch i adran ‘Eich dewisiadau’ o Track a chlicio ar ‘Ychwanegu dewis Clirio.’ Yna nodwch fanylion y cwrs.
Ychwanegwch ddewis Clirio dim ond ar ôl i chi siarad â’r brifysgol yn uniongyrchol a’u bod wedi rhoi caniatâd i chi ychwanegu eich dewis clirio. Bydd llinellau cymorth clirio prifysgolion ar gael ar bob gwefan prifysgol.

Sut mae ymateb i gynnig Clirio?

Nid oes angen i chi ymateb i gynnig Clirio. Ar ôl i chi ychwanegu’r dewis, yna bydd hi i fyny i’r brifysgol i gadarnhau eich lle yn Track.

Dydw i ddim eisiau fy newis cadarn, a allaf ddefnyddio Clirio?

Ydw. Os byddwch yn newid eich meddwl ac nad ydych am fynd at eich dewis cadarn mwyach, gallwch ddefnyddio’r botwm ‘dirywio fy lle’ yn Track.

Rwyf am fynd at fy newis yswiriant.

Os ydych chi bellach yn cael eich rhoi yn eich dewis cadarn, mae eich dewis yswiriant wedi’i wrthod yn awtomatig. Fodd bynnag, efallai y bydd eich dewis yswiriant yn dal i allu cynnig lle i chi trwy Glirio. Bydd angen i chi gysylltu â’ch dewis yswiriant i drafod eich opsiynau. Os oes ganddyn nhw leoedd ar gael, ac yn rhoi caniatâd, bydd angen i chi ddewis ‘Rydw i eisiau gwneud cais yn rhywle arall’. Yna byddwch chi’n gallu ychwanegu dewis clirio.

Rwyf am wneud cais yn rhywle arall.

Byddwch yn dod â’r contract sydd gennych i ben gyda’ch prifysgol neu goleg dewis cadarn diamod. Ni allwch ddadwneud y weithred hon. Os byddwch chi’n newid eich meddwl, byddwch chi’n dal i allu defnyddio Clirio i wneud cais mewn man arall.

Rwyf am newid i gwrs gwahanol yn yr un brifysgol / coleg.

Os ydych chi’n hapus gyda’r brifysgol neu’r coleg rydych chi wedi’ch lleoli ynddo ond yn dymuno newid y cwrs y byddwch chi’n ei astudio, y peth gorau i’w wneud yw rhoi galwad i’r brifysgol neu’r coleg. Os cytunant, byddant yn anfon cynnig wedi’i ddiweddaru ar gyfer y cwrs newydd.

Nid wyf am fynd i’r brifysgol eleni mwyach

Os nad ydych chi am fynd i’r brifysgol eleni, efallai y gallwch ohirio’ch lle tan y flwyddyn nesaf – bydd angen i chi gysylltu â’ch dewis cadarn i drafod hyn. Os ydych yn siŵr nad ydych am ohirio eich lle tan y flwyddyn nesaf, gallwch ddefnyddio’r botwm ‘dirywio eich lle’ a dewis ‘Rwyf am wneud cais yn rhywle arall’. Os byddwch chi’n newid eich meddwl, gallwch barhau i ddefnyddio Clirio i wneud cais mewn man arall.

Beth yw Clirio a Mwy?

Mae Clearing Plus yn wasanaeth paru newydd ar gyfer ymgeiswyr UCAS nad ydynt yn dal cynigion ac sy’n gymwys i gael eu Clirio. Os byddwch chi’n cael eich hun yn Clirio eleni, bydd UCAS yn eich paru â chyrsiau y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt, gan ddefnyddio’r hyn maen nhw’n ei wybod amdanoch chi o’ch cais.

Peidiwch â phoeni os ydych chi am wneud cais am rywbeth gwahanol, gallwch ddod o hyd i gyrsiau gyda Grŵp Colegau NPTC trwy ddefnyddio’r teclyn chwilio ar ein gwefan.

Cysylltwch â Ni

Bydd ein tîm profiadol a gwybodus yn gallu helpu gydag ymholiadau ymgeisio a gellir cysylltu â nhw trwy e-bostio higher_education_enq@nptcgroup.ac.uk

Am unrhyw wybodaeth, cyngor neu arweiniad pellach ar UCAS cysylltwch ag oliver.lewis@nptcgroup.ac.uk

I gysylltu â thiwtor cwrs ewch draw i dudalen y cwrs a chlicio ar y botwm coch ‘Cliciwch yma i Gofyn i Diwtor’.