Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCE PCET) ar gyfer myfyrwyr sydd â chymhwyster pwnc penodol sydd â diddordeb mewn addysgu, sut i ddod yn athro a’r pwysigrwydd i ddysgu rhywun arall. Os ydych chi am ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol i weithio ym maes addysg bellach a’r sector ôl-orfodol ehangach.

Ar y cwrs, byddwch yn datblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o ymarfer llwyddiannus mewn Addysg Ôl-orfodol a’ch hyder fel ymarferydd proffesiynol.

Mae hwn wedi’i leoli yn adran yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).

Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda Prifysgol De Cymru.

 • Gofynion Mynediad

  Cymhwyster Lefel 3 sy'n berthnasol i'r arbenigedd pwnc a TGAU Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Bydd angen i fyfyrwyr ymgymryd ag ymarfer addysgu o leiaf 70 awr bob blwyddyn a rhaid trefnu hyn cyn cofrestru ar y cwrs.

  Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau gwiriad sgiliau ar-lein yn y cyfweliad.

  Mae'r rhaglen hon yn gofyn am wiriad DBS gwell, a godir ar gost ychwanegol i'r myfyriwr.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae gan raddedigion ragolygon gyrfa ym meysydd addysg bellach ac addysg i oedolion, er enghraifft: athro, darlithydd, cynorthwyydd addysgu ôl-orfodol neu hyfforddwr astudio.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gweithdai ymarferol. Mae'n ofynnol i chi gael lleoliad ymarfer addysgu sylweddol yn y ddwy flynedd o astudio.

  Bydd yn rhaid i chi gwblhau aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau ymarferol, cyfnodolion myfyriol a chyflwyniad poster wrth i chi symud ymlaen trwy'r rhaglen. Bydd eich addysgu yn cael ei arsylwi yn ystod y ddwy flynedd academaidd.

  Mae'r modiwlau'n cynnwys: Paratoi i Addysgu, Dysgu a Chymhwyso Addysgeg, Ymarfer Proffesiynol, Rôl TGCh mewn Addysg Bellach, Cymwysiadau Dysgu Cyfunol, Gwella Dysgu, Addysgu ac Asesu.

 • Asesiad

  Bydd gofyn i chi gyflawni aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau ymarferol, dyddiaduron myfyriol a chyflwyniad poster wrth i chi symud ymlaen trwy'r rhaglen. Bydd eich sesiynau addysgu yn cael eu harsylwi yn ystod y ddwy flynedd academaidd.

 • Costau Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref. Mae'r rhaglen hon yn gofyn am wiriad manwl gan y DBS a bydd rhaid i'r myfyriwr dalu'r gost ychwanegol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd