Astudiaethau Plentyndod – Gradd Sylfaen (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sy’n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau a gwybodaeth sy’n berthnasol i weithio a^ phlant. Mae hyn yn cynnwys nyrsys, ymwelwyr iechyd, addysgwyr blynyddoedd cynnar, gweithwyr meithrinfeydd yn y sectorau cyhoeddus ac annibynnol, gweithwyr cymdeithasol a phobl sy’n gweithio yn y sectorau cy awnder ieuenctid a gorfodi’r gyfraith.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda Prifysgol De Cymru.

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais yn unigol, sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas a^’ch cynnig, cysylltwch a^’n Ti^m Derbyniadau. Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch gradd D neu brof l MP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a thri TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y cwrs hwn yw BSc (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod - gradd atodol. Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes gofal plant, er enghraifft: gweithiwr chwarae, gweithiwr plentyn/ teulu, gweithwyr cymorth, rheolwr gofal plant, gweithwyr cymorth dysgu a chymorthyddion addysgu.

 • Modiwlau’r cwrs

  Er mwyn cyflawni gofynion y cwrs, disgwylir i’r dysgwyr ennill cy ogaeth wirfoddol neu gy ogedig mewn sefydliad gyda phlant neu bobl ifanc gan weithio o leiaf 600 awr dros gyfnod o 2 ynedd. Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gwaith prosiect a sesiynau tiwtorial. Modiwlau: Ymchwil, Cyfathrebu a Phartneriaeth, Damcaniaethau Datblygu, Chwarae a Hamdden, Materion Cwricwlwm, Diogelu Plant a Phobl Ifanc, Iechyd a Lles Plant a Phobl Ifanc, Arferion Uwch yn y Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc, Hyrwyddo Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant, Arwain Gwaith yn y Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc Newid).

 • Asesiad

  Bydd raid i chi gwblhau cy wyniadau a thasgau ysgrifenedig wrth i chi symud ymlaen drwy’r rhaglen. Mae asesiad ymarferol yn ofynnol mewn un modiwl.

 • Costau Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Cod UCAS

L520

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Polisi Ffioedd