Crynodeb o’r cwrs

Mae cefnogi anghenion iechyd, cymdeithasol a gofal unigolion yn agwedd hanfodol ar alluogi pobl i gael bywyd pleserus a boddhaus. Gall gweithio gyda phobl i wella eu hiechyd, trwy addysg, cymorth, triniaeth ac arweiniad proffesiynol mewn unrhyw leoliad wneud gwahaniaeth sylweddol i bobl pan fydd ei angen arnynt, beth bynnag fo’u hoedran.
Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o’r theori sy’n sail i ymddygiad iechyd unigol a fydd yn gwella ansawdd y cymorth a ddarperir gennych ar gyfer cleientiaid sy’n cyrchu gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
Byddwch yn astudio gyda phobl debyg â gwybodaeth a dealltwriaeth ar draws ystod o rolau proffesiynol cysylltiedig. Mae’r cwrs yn cael ei addysgu a’i leoli yn eich cymuned eich hun. Mae’r rhaglen hon yn cyd-fynd ag ymarfer, polisïau a deddfwriaeth gyfredol iechyd a gofal cymdeithasol. Os ydych chi’n mwynhau gweithio gyda phobl ac eisiau chwarae rhan bwysig yn y dull esblygol o ddarparu iechyd a gofal, yna mae’n gweddu’n ddelfrydol i chi.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Phrifysgol y Drindod Dewi Sant