Ffioedd a Chymorth Ariannol

Ffioedd ar gyfer Cyrsiau Amser Llawn

Mae gofyn i bob myfyriwr amser llawn yn y Coleg dalu ffi weinyddol 0 £50 na ellir ei had-dalu. Mae’r ffi weinyddol yn cwmpasu nifer o wasanaethau gweinyddol gan gynnwys dosbarthu’r Cerdyn Llyfrgell, Cerdyn Adnabod fel Myfyriwr, Cerdyn Bws (os yn briodol), prosesu ceisiadau arholiadau a mynediad i’r holl gyfleusterau TG ac ati. Rhaid talu’r ffi yn ystod y sesiwn ymrestru.

Efallai y bydd costau cysylltiedig â’ch cwrs hefyd. Er enghraifft ar gyfer pethau fel gwerslyfrau, deunydd ysgrifennu, argraffu, ymweliadau addysgol dros nos ac ati.

Nid oes gofyn i fyfyrwyr sydd wedi ymrestru am gwrs amser llawn dalu ffioedd dysgu neu ffioedd arholiadau ar gyfer y prif gwrs y maent wedi cofrestru amdano. Fodd bynnag, os hoffech sefyll arholiadau y tu allan i’r rhaglen astudio hon efallai y bydd rhaid talu ffioedd ychwanegol. Mae’n syniad da i chi wirio ymlaen llaw a fydd angen i chi dalu ffioedd TAG, am y gallant fod yn swm sylweddol.

Gall myfyrwyr sy’n astudio cwrs amser llawn wneud cais am gyllid i helpu gyda chostau dysgu. I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr.

Lawrlwytho ein Canllaw Materion Ariannol Yma

Ffioedd Cyrsiau Rhan-amser

Mae’r cyrsiau rhan-amser a restrir ar y wefan ac yn y prosbectws yn cynnwys y ffioedd cwrs priodol i’w talu ar adeg ymrestru. Mae’r ffi a ddangosir yn cynnwys ffi weinyddol y mae gofyn i bob myfyriwr sy’n ymrestru am le ei thalu er mwyn cael ei gofrestru fel myfyriwr yn y Coleg. Wrth dalu’r ffi weinyddol, bydd pob myfyriwr yn derbyn Cerdyn Adnabod y Coleg sy’n rhoi mynediad i gyfleusterau’r Coleg

Gall myfyrwyr sy’n astudio cwrs rhan-amser wneud cais am gyllid i helpu gyda chostau dysgu. I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr.

Ffioedd Cyrsiau Addysg Uwch

Am ffioedd ar gyfer myfyrwyr newydd neu fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau, cliciwch yma os gwelwch yn dda

MEINI PRAWF AR GYFER FFIOEDD GOSTYNGOL

Gallai myfyrwyr sy’n derbyn budd-daliadau neu sy’n byw mewn aelwyd incwm isel fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad yn y ffioedd cwrs yn ôl y gyfradd a nodir ar gyfer pob Cwrs. Wrth hawlio ffioedd gostyngol, rhaid i fyfyrwyr lenwi ffurflen Grŵp Colegau NPTC 36 a dangos prawf o’r budd-daliadau/incwm. Mae ffurflenni ar gael gan y Swyddfa Gyllid, Coleg Castell-nedd.

Sylwer os gwelwch yn dda: Ni all myfyrwyr dderbyn ffioedd gostyngol ar gyfer mwy na dau gwrs fesul blwyddyn academaidd.

FFIOEDD ARHOLIADAU A CHOFRESTRU

Mae gofyn i fyfyrwyr rhan-amser dalu ffioedd cofrestru/arholiadau/asesu fel y bo’n briodol. Yn achos cyrsiau sy’n gofyn am ffioedd ychwanegol, fe’u cynhwysir fel arfer yn y cyfanswm y bydd eisiau ei dalu adeg ymrestru.

TALU FESUL RHANDALIADAU

Mae cynllun rhandaliadau ar gael i unrhyw fyfyrwyr sy’n talu ffioedd cwrs o fwy na £100. Rhaid talu o leiaf draen o’r taliad adeg ymrestru ynghyd â’r ffioedd cofrestru a ffioedd arholiadau. Mae ffi weinyddol o £30 i’w thalu am y gwasanaeth hwn sy’n daladwy ar adeg y taliad cyntaf. Derbynnir anfoneb am y 2 daliad olaf ar ddechrau mis Rhagfyr a mis Chwefror.

AD-DALU FFIOEDD

Pe bai’r Coleg yn canslo neu symud dosbarth i ddiwrnod/amser/lleoliad gwahanol, ac mae hyn yn annerbyniol i’r myfyriwr, bydd y ffioedd cwrs ynghyd ag unrhyw daliadau eraill yn cael eu had-dalu.

Gall myfyrwyr sydd am dynnu’n ôl o gwrs hawlio ad-daliad o dan amgylchiadau arbennig yn unig. Bydd y ffi weinyddol o £50 yn cael ei didynnu o unrhyw ad-daliad priodol.

Fodd bynnag, byddai unrhyw ffioedd arholiadau/cofrestru nad ydynt eisoes wedi’u talu i gyrff dyfarnu yn cael eu had-dalu.

FFIOEDD HEB EU TALU

Os nad yw ffioedd yn cael eu talu, bydd rhaid i’r Coleg gymryd y camau angenrheidiol i gael y swm sy’n daladwy a allai arwain at gymryd camau i adennill dyled. Os bydd y trydydd parti (e.e. cyflogwr) yn methu â thalu, bydd y myfyriwr yn dod yn atebol am gost y Cwrs.

Am fwy o wybodaeth am ffioedd, cyfeiriwch at Bolisi Ffioedd Y Coleg.

Cliciwch yma i weld ein Polisi Ffioedd