Ffioedd a Chymorth Ariannol

DIWEDDARIAD:

Ein nod yw gweithredu ar sail arian parod ac annog pob myfyriwr i gwblhau unrhyw daliadau gyda cherdyn neu drwy ap ffôn. Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â studentsupport@nptcgroup.ac.uk.

Ffioedd ar gyfer Cyrsiau Amser Llawn

Mae’n ofynnol i bob myfyriwr amser llawn yn y Coleg dalu ffi weinyddu na ellir ei had-dalu o £ 25.

Mae’r ffi weinyddu yn cynnwys nifer o wasanaethau gweinyddol gan gynnwys cyhoeddi’r Cerdyn Llyfrgell, Cerdyn Adnabod Myfyrwyr, prosesu cofnodion arholiad a mynediad i’r holl gyfleusterau cyfrifiadurol ac ati. Rhaid talu’r ffi wrth gofrestru.

Efallai y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â chwrs ar gyfer eitemau fel, ond heb fod yn gyfyngedig i, werslyfrau, deunydd ysgrifennu, argraffu, ac ymweliadau addysgol dros nos.

Nid yw’n ofynnol i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau amser llawn dalu ffioedd dysgu neu arholiad cychwynnol am y prif gwrs y maent wedi cofrestru arno.

Fodd bynnag, os ydych am roi arholiadau y tu allan i’r rhaglen astudio hon, efallai y bydd angen i chi dalu ffioedd ychwanegol. Fe’ch cynghorir i wirio ymlaen llaw a fydd angen i chi dalu ffioedd arholiad, oherwydd gallant fod yn swm sylweddol.

Efallai y bydd myfyrwyr ar gyrsiau amser llawn yn gallu ymgeisio am gyllid i helpu gyda chost dysgu. I ddarganfod mwy, cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr.

Lawrlwytho ein Canllaw Materion Ariannol Yma

LWFANS CYNHALIAETH ADDYSG (LCA)

Mae’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) yn cynorthwyo myfyrwyr cymwys 16-18 oed i fynychu’r Coleg. Efallai eich bod yn gymwys i gael LCA £ 30 bob wythnos os ydych chi’n 16, 17 neu 18 oed ar 31 Awst 2019 ac yn byw yng Nghymru, yn astudio amser llawn neu o leiaf 12 awr yr wythnos yn y Coleg:

 • os mai chi yw’r unig berson ifanc mewn addysg amser llawn yn eich cartref a bod incwm eich cartref yn £ 20,817 neu lai, yna fe allech chi dderbyn £ 30 yr wythnos.
 • os oes pobl ifanc eraill yn eich cartref sydd o dan 16 oed ac yn gymwys i gael Budd-dal Plant a bod incwm eich cartref yn llai na £ 23,078, yna fe allech chi dderbyn £ 30 yr wythnos.
 • os oes pobl ifanc eraill yn eich cartref sydd rhwng 16 a 20 oed, mewn addysg amser llawn ac yn gymwys i gael Budd-dal Plant a bod incwm eich cartref yn llai na £ 23,078 yna fe allech chi dderbyn £ 30 yr wythnos.

Darganfyddwch sut i wneud cais a lawrlwytho ffurflen gais LCA yma

Darllenwch am reolau’r LCA yma

Dadlwythwch ffurflen Cytundeb Dysgu LCA yma

Gallwch chi lenwi’r ffurflen ar-lein gan ddefnyddio Adobe Acrobat Reader neu debyg, neu gallwch argraffu’r ffurflen a’i chwblhau â llaw.

Gallwch e-bostio’ch ffurflen Cytundeb Dysgu wedi’i chwblhau i learningagreements@nptcgroup.ac.uk

DYDDIADAU TALU LCA 2021-2022

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLIC)

Efallai eich bod yn gymwys i gael GDLIC:

 • Rydych chi’n 19 neu fwy erbyn 31 Awst ac yn astudio amser llawn neu ran-amser ar gwrs o 275 neu fwy o oriau cyswllt y flwyddyn, gan arwain at gymhwyster cydnabyddedig, cymwys.
 • Rydych chi’n byw yng Nghymru ac yn symud ymlaen ar eich cwrs.
 • Rydych chi’n byw mewn cartref gydag incwm blynyddol o dan £ 18,370 y flwyddyn.

Darganfyddwch sut i wneud cais a lawrlwytho ffurflen gais GDLIC yma

Darllenwch am reolau’r GDLIC yma

Dadlwythwch ffurflen Cytundeb Dysgu GDLIC yma

Gallwch chi lenwi’r ffurflen ar-lein gan ddefnyddio Adobe Acrobat Reader neu debyg, neu gallwch argraffu’r ffurflen a’i chwblhau â llaw.

Gallwch e-bostio’ch ffurflen Cytundeb Dysgu wedi’i chwblhau i learningagreements@nptcgroup.ac.uk

Cronfa Wrth Gefn Ariannol

Mae’r CAWG yn gronfa a allai ddarparu cymorth ariannol i’w gwneud hi’n haws / fforddiadwy i chi fynychu’r Coleg. Rhoddir swm o arian i’r Coleg bob blwyddyn i’w wario (swm amrywiol o flwyddyn i flwyddyn). Unwaith y bydd yr arian yn y gronfa wedi diflannu, mae wedi mynd. Felly mae angen cyflwyno ffurflenni cais mor gynnar â phosibl.

Beth all y CAWG helpu?

 • gofal plant
 • prydau bwyd yn y Coleg
 • costau cludo
 • Llety coleg
 • offer cwrs

Pwy all wneud cais?

Gallwch wneud cais am gymorth ariannol gan y CAWG ar yr amod eich bod yn fyfyriwr sydd wedi ymrestru yn y Coleg, amser llawn neu ran-amser, yn astudio o leiaf 275 awr y flwyddyn. Bydd angen i chi wneud cais a chael naill ai LCA neu WGLG gan mai dyma’ch prif ffynonellau cyllid.

Dadlwythwch ffurflen gais FCF ymaffurflen gais yma

Darllenwch nodiadau canllaw’r FCF yma

Dadlwythwch ffurflen Ad-dalu Tanwydd yma

Gallwch chi lenwi’r ffurflen ar-lein gan ddefnyddio Adobe Acrobat Reader neu debyg, neu gallwch argraffu’r ffurflen a’i chwblhau â llaw.

E-bostiwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau at studentsupport@nptcgroup.ac.uk

CYMHWYSTER AM FFIOEDD GOSTYNGEDIG

Gall myfyrwyr sy’n derbyn budd-daliadau gwladol neu ar incwm cartref isel fod yn gymwys i gael gostyngiad mewn ffioedd cwrs ar y gyfradd a nodir ar gyfer pob cwrs. Wrth hawlio ffioedd gostyngedig, rhaid i fyfyrwyr lenwi a dychwelyd Ffurflen 36 NPTC a chynhyrchu prawf o fudd-daliadau / incwm. Gellir cael ffurflenni gan y Swyddfa Gyllid, Coleg Castell-nedd.

Sylwch: Gall myfyrwyr dderbyn uchafswm o ddau gwrs y flwyddyn academaidd ar y gyfradd ffioedd is.

FFIOEDD ARHOLIADAU A CHOFRESTRU

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr rhan-amser dalu ffioedd cofrestru / arholi / asesu lle bo hynny’n briodol. Ar gyfer cyrsiau sy’n denu ffioedd ychwanegol, mae’r rhain wedi’u cynnwys yng nghyfanswm y ffi sy’n daladwy a rhaid eu talu ar adeg cofrestru.

TALU FESUL RHANDALIADAU

Pan fydd ffi’r cwrs yn fwy na £100, gall unrhyw fyfyriwr ofyn am dalu trwy ddebyd uniongyrchol neu randaliadau, gweler y Polisi Ffioedd am fanylion.

Sylwch fod tâl gweinyddol o £ 30 am y gwasanaeth hwn yn daladwy gyda’r rhandaliad cyntaf.

FFIOEDD AILGYLCHU

Pe bai’r Coleg yn canslo cwrs, ad-delir ffioedd y cwrs, ynghyd ag unrhyw ffioedd eraill a dalwyd.

Dim ond dan amgylchiadau arbennig y gall myfyrwyr sy’n dymuno tynnu’n ôl o gwrs hawlio ad-daliad. Bydd y ffi weinyddu o £25 yn cael ei didynnu o unrhyw ad-daliad sy’n ddyledus.

Fodd bynnag, byddai unrhyw ffioedd arholi / cofrestru nad ydynt eisoes wedi’u talu i’r cyrff dyfarnu yn cael eu had-dalu.

DIM TALU FFIOEDD

Os na thelir ffioedd, bydd angen i’r Coleg gymryd y camau angenrheidiol i adennill y swm sy’n ddyledus, a allai arwain at gamau adennill dyledion. Os bydd y trydydd parti (e.e. cyflogwr, yn methu â thalu), bydd y myfyriwr yn dod yn atebol am gost y cwrs.